revijaIKS.si EKSPERT RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Odgovori na vaša vprašanja

Ker se pri delu srečujete z različnimi dilemami, vam strokovni svetovalci Zveze RFR ponujajo odgovore na vaša vprašanja. Tukaj so zbrani odgovori na vprašanja, ki jih naročniki svetovalcem Zveze RFR postavljajo najpogosteje.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Sofinanciranje energetske sanacije

Šola je občini nakazala sredstva za sofinanciranje investicije v energetsko sanacijo šolskega objekta. Nakazana sredstva izhajajo iz presežka prihodkov nad odhodki, občina pa bo k tem sredstvom dodala še svoja. Kako naj šola knjiži sredstva, ki jih je nakazala občini?

Odgovor: Šola knjiži nakazana sredstva v dobro denarnih sredstev in v breme presežka prihodkov nad odhodki (985/110). Če bi javni zavod sam izvajal investicijo, bi knjižil prerazporeditev presežka prihodkov nad odhodki v dobro vira za opredmetena osnovna sredstva (985/980), v primeru nakazila občini pa mora izkazati vir, tako da vzpostavi terjatev do občine za nakazana sredstva, ki se bodo vrnila kot sredstva v upravljanju (14/980). Občina bo knjižila obveznost iz tega naslova. Ko bo občina dokončala investicijo v energetsko sanacijo, bo opredmetena osnovna sredstva prenesla po nabavni vrednosti v poslovne knjige šole in pri sebi izkazala sredstva, dana v upravljanje, ter zaprla obveznost do šole. Šola bo nabavno vrednost investicije izkazala na opredmetenih osnovnih sredstvih v celoti in zaprla terjatev do občine. Na viru sredstev pa bo šola doknjižila le znesek investicije, ki jo je financirala občina.

Mag. Milenka Čižman

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kakšna obveza so po vašem mnenju davki?