revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Odgovori na vaša vprašanja

Ker se pri delu srečujete z različnimi dilemami, vam strokovni svetovalci Zveze RFR ponujajo odgovore na vaša vprašanja. Tukaj so zbrani odgovori na vprašanja, ki jih naročniki svetovalcem Zveze RFR postavljajo najpogosteje.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Knjiženje prihodka iz življenjskega zavarovanja

Javni zavod je prejel zavarovalno vsoto od življenjskega zavarovanja zaposlenega. Ta sredstva bi radi porabili za nabavo opredmetenega osnovnega sredstva. Ker na kontu podskupine 985 nimajo dovolj vira za nakup opredmetenih osnovnih sredstev, bi ga radi oblikovali iz prejetih sredstev zavarovalnice.

Ali lahko prejeta sredstva izkažejo kot povečanje obveznosti do virov sredstev, saj bodo namenjena nakupu opredmetenega osnovnega sredstva v skladu z 71. členom Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava?

Odgovor:  Ne. 71. člen Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava določa, da se obveznost za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva povečuje za prejeta ali prerazporejena sredstva. Prerazporejena so lahko le sredstva iz presežka prihodkov nad odhodki. Prejeta sredstva pa so lahko le (1) namenska sredstva za pridobitev neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev iz javnofinančnih virov, (2) dobički, nastali pri odtujitvi ali trajni izločitvi osnovnih sredstev (če je pokrivanje stroškov amortizacije v breme vira), in (3) prejete donacije za pridobitev neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev.

Pri prejetih sredstvih od zavarovalnice pa ne gre za nič od tega. Prejeta sredstva so prihodek javnega zavoda, zato ga evidentirajo na kontu podskupine 763. Ta prihodek bo ob koncu leta sooblikoval poslovni izid, to je presežek prihodkov nad odhodki, ki ga bodo razporedili v skladu z odločitvijo organa upravljanja. Takrat bodo oblikovali obveznost do virov sredstev za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva s knjiženjem 985/980.

Mag. Milenka Čižman

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: