IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Knjiženje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v javnem sektorju

”Organizacija javnega sektorja je za tekoče leto prejela obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ).

Kako knjiži obračun in plačilo NUSZ?“


Odgovor:

Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava v 27. členu določa, da organizacije javnega sektorja na kontih skupine 24 izkazujejo vse kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine ne glede na podlago nastanka obveznosti, razen obveznosti za obračunane dajatve. Te skladno s 26. členom omenjenega pravilnika izkazujejo na kontih skupine 23. To je pomembno za pripravo premoženjske bilance in s tem povezanih pobotov. NUSZ namreč za zdaj ni predmet pobota v premoženjski bilanci.

Določeni uporabnik prejem obračuna NUSZ knjiži na konto drugih stroškov in obveznosti za dajatve (465/230), po plačilu pa zapira obveznost za dajatve in knjiži zmanjšanje sredstev na podračunu (230/110). Ob plačilu mora evidenčno knjižiti izdatke na konto nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (402605/499).

Drugi uporabnik pa prejem obračuna NUSZ knjiži na konto neplačanih odhodkov in obveznosti za dajatve (180/230), po plačilu pa zapira obveznost za dajatve in knjiži zmanjšanje sredstev na podračunu (230/110). Ob plačilu pripozna še odhodke na kontu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (402605/180).

Več o tem na posvetovanju Zveze RFR Letno poročanje v javnem sektorju za leto 2022.

mag. Jana Trbižan,

30. 01. 2023

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?