IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Odgovori na vaša vprašanja

Ker se pri delu srečujete z različnimi dilemami, vam strokovni svetovalci Zveze RFR ponujajo odgovore na vaša vprašanja. Tukaj so zbrani odgovori na vprašanja, ki jih naročniki svetovalcem Zveze RFR postavljajo najpogosteje.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Nepravilno knjigovodsko stanje obveznosti za DDV

”Zavezanec za DDV je pri reviziji računovodskih izkazov ugotovil, da kratkoročne terjatve (ali obveznosti) za odbitni (ali obračunani) DDV, izkazane na kontu 160 (ali 260), niso usklajene s podatki, ki jih je evidentiral v obračunu DDV. Razlika izvira iz poslovanja pred letom 2010 in gre za poslovne dogodke, ki so že zastarali.
Kako zavezanec poknjiži uskladitev napačno izkazanega stanja na kontih 160 in 260?““


Odgovor:

Praviloma mora zavezanec najprej preveriti, ali bi bilo mogoče ugotovljene zneske na kontih 160 in 260 pobotati med seboj. Če zavezanec tudi po takšni preverbi še vedno izkazuje presežek ali primanjkljaj, tega evidentira med prihodke oziroma odhodke.
Če gre za odpis zastarane obveznosti, pripozna prihodke na kontu 768 – Poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki. Če gre za odpis zastarane terjatve, pa pripozna odhodke na kontu 722 – Prevrednotovalni poslovni odhodki kot posledica prevrednotenja zaradi oslabitve v zvezi s poslovnimi terjatvami oziroma 723 – Prevrednotovalni poslovni odhodki kot posledica odpisov v zvezi s poslovnimi terjatvami. Več o knjiženju poslovnih dogodkov lahko preberete v priročniku Zveze RFR Slovenski računovodski standardi (2016–2019) v praksi.

mag. Andreja Mušič,

13. 03. 2023

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Davčna reforma naj se osredotoči na spremembo: