IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Konti denarnega toka za prihodke iz projektov

Javni zavod prejema sredstva za izvajanje nacionalnih in evropskih projektov. V predpisih za izvedbo posameznega projekta (uredba, javni razpis, navodila) je navedeno, iz katerega proračuna in v kolikšnem deležu se financira projekt. Na primer »Stopnja javne podpore znaša 85 % upravičenih stroškov« in »Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80 %, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša 20 %«.

Na katere konte denarnega toka naj javni zavod knjiži prejeta sredstva?

Odgovor: Javni zavod mora biti pozoren, iz katerega proračuna (EU ali slovenskega) prejema sredstva za izvajanje projektov. Če prejeta sredstva na svoj podračun prejme neposredno iz proračuna EU, ker se je sam prijavil na javni razpis v EU, jih po denarnem toku knjiži na konte skupine 78 – Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav.

Če pa javni zavod sredstva na svoj podračun prejme iz državnega proračuna, jih po denarnem toku knjiži na konte skupine 74 – Transferni prihodki. Pri tem mora biti pozoren, ali so sredstva prejeli za pokrivanje tekočih stroškov ali za investicije. Za sredstva, ki jih je iz evropskih skladov pridobil državni proračun in jih ministrstva za izvedbo projektov posredujejo proračunskim uporabnikom, jih ti po denarnem toku vedno knjižijo v okviru kontov podskupine 741 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav.

Pri izvajanju projektov je mogoča tudi kombinacija, pri kateri del sredstev za izvedbo projekta javni zavod prejme neposredno iz proračuna EU (kar po denarnem toku knjiži v skupino 78) in del, ki ga prejme neposredno iz proračuna RS (kar po denarnem toku knjiži v skupino 74 in/ali v podskupino 741).

Več o tem lahko izveste na posvetovanju Zveze RFR Projekti v javnem sektorju – DDV in računovodska obravnava.

mag. Jana Trbižan
06. 12. 2021

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali menite, da so predlogi davčne reforme usmerjeni v pravo smer?