IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Odgovori na vaša vprašanja

Ker se pri delu srečujete z različnimi dilemami, vam strokovni svetovalci Zveze RFR ponujajo odgovore na vaša vprašanja. Tukaj so zbrani odgovori na vprašanja, ki jih naročniki svetovalcem Zveze RFR postavljajo najpogosteje.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Knjiženje nabave materiala v javnem sektorju

“Uporabnik, ki je identificiran za DDV in uporablja odbitni delež, je v svoje prostore prevzel material, ki ga bo skladiščil, saj ne gre takoj v porabo. Prevoznik mu je zaračunal prevoz materiala od dobavitelja do uporabnikovega skladišča. Ker gre za posebni material, je moral uporabnik naročiti še spremljanje materiala, ki je bilo naročeno pri izvajalcu teh storitev.

Kako uporabnik knjiži nabavo in s tem povezane odvisne stroške za material, ki ga skladišči?“


Odgovor: Uporabniki ovrednotijo količinsko enoto zaloge materiala pri začetnem pripoznanju po nabavni ceni, ki jo sestavljajo nakupna cena, uvozne in druge nevračljive nakupne dajatve ter neposredni stroški nabave. Med nevračljive nakupne dajatve uporabniki vštevajo DDV, za katerega nimajo pravice uveljavljati odbitka. Neposredni stroški nabave so zneski, povezani z neposredno nabavo, na primer neposredni stroški prevozov od dobavitelja do kupca, stroški nakladanja, prekladanja in razkladanja, stroški zavarovanja, stroški posebej zaračunane embalaže, stroški spremljanja, stroški storitev posredniških agencij in podobni neposredni stroški, ki bremenijo kupca.

Če se uporabnik odloči za obračun nabave materiala prek obračunskih kontov zalog materiala, stroške, povezane z nabavo materiala, knjiži v skupini 30 po posamezni vrsti stroškov. Vrednost zaloge ugotovi s knjižbo v dobro na konto 309 – Obračun nabave materiala in jo prenese v breme na konto zaloge materiala v skladišču (konto 310).

Če pa uporabnik nabave materiala ne knjiži prek obračunskih kontov, vse stroške, povezane z nabavo materiala, knjiži neposredno na konto 310 – Zaloge materiala v skladišču.

Več o tem bomo govorili v Računovodski šoli za javni sektor.

mag. Jana Trbižan

25. 07. 2022

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?