revijaIKS.si EKSPERT RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Vračilo sredstev v upravljanju občini

Javni zavod sprašuje, kako naj v poslovnih knjigah izkaže vračilo opredmetenih osnovnih sredstev, ki jih ima v upravljanju, ustanovitelju.

Odgovor: Javni zavod mora ustanovitelju vrniti sredstva (na aktivi) in zato zmanjšati obveznost do virov sredstev (na pasivi). Če je knjigovodska vrednost opredmetenih osnovnih sredstev, ki so predmet vračila, enaka znesku obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje (na primer skupina kontov 04 – 05 = 98), se aktiva in pasiva zmanjšata za enak znesek. Če je med zneskoma razlika, pa pomeni, da mora javni zavod evidentirati še neko postavko bilance stanja, ki izravnava manjši znesek. Če je pasiva večja od aktive, pomeni, da mora javni zavod razpolagati za razliko, ali v obliki denarnih sredstev ali terjatev, zato bo izkazal obveznost do ustanovitelja. Če pa je obratno, pomeni, da je javni zavod namenjal del presežka prihodkov nad odhodki v investicije, zato ga mora zmanjšati, ali da je investiral brez predhodno oblikovanega vira, kar pomeni, da je ustvaril presežek odhodkov nad prihodki oziroma terjatev do ustanovitelja. Več o tem na posvetovanju Zveze RFR Letno poročanje za javni sektor.

Mag. Milenka Čižman

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kako bo digitalizacija vplivala na računovodski poklic?