revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Odgovori na vaša vprašanja

Ker se pri delu srečujete z različnimi dilemami, vam strokovni svetovalci Zveze RFR ponujajo odgovore na vaša vprašanja. Tukaj so zbrani odgovori na vprašanja, ki jih naročniki svetovalcem Zveze RFR postavljajo najpogosteje.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Knjiženje slabitve glede na način pokrivanja stroškov amortizacije

Javni zavod sprašuje, kdaj se slabitev opredmetenih osnovnih sredstev knjiži po načelu pokrivanja stroškov amortizacije.

Odgovor: Slabitev opredmetenih osnovnih sredstev spada med izredni odpis. Proračunski uporabniki in druge osebe javnega prava morajo za izredni odpis pridobiti soglasje ustanovitelja, če je tako določeno z aktom o ustanovitvi (43. člen Zakona o računovodstvu). 3. člen pravilnika o odpisu in 16. člen pravilnika o razčlenjevanju določata, da določeni uporabniki znesek oslabitve pokrivajo v breme prevrednotovalnih poslovnih odhodkov glede na pokrivanje stroškov amortizacije. To pa velja za slabitev, kadar knjigovodska vrednost presega nadomestljivo vrednost. Torej, če se amortizacija oslabljenih sredstev pokriva v breme obveznosti do virov sredstev, se tudi znesek zmanjšanja knjigovodske vrednosti knjiži v breme obveznosti do virov sredstev, če pa se amortizacija pokriva v breme odhodkov, se za znesek zmanjšanja knjigovodske vrednosti knjiži na prevrednotovalne poslovne odhodke. Slabitev, ki jo določeni uporabniki opravijo, če podatki o nabavni vrednosti pomembno odstopajo od nabavne vrednosti primerljivih enakih ali podobnih sredstev, pa se vedno knjiži v breme vira sredstev, ne glede na to, kako se knjižijo stroški amortizacije. Več o tem v Računovodski šoli za javni sektor.

Mag. Milenka Čižman

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?