revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Izredni odpis opredmetenih osnovnih sredstev

Javni zavod sprašuje, kako naj knjiži izredni odpis dveh opredmetenih osnovnih sredstev, ki jih bo izločil iz uporabe in tudi iz računovodskih evidenc. Obe sredstvi imata še sedanjo vrednost, in sicer v velikosti enoletnega obračuna amortizacije. Uporabljali pa sta se tako za opravljanje javne službe kot tudi za pridobivanje sredstev na trgu.

Odgovor: Izredni odpis se opravi v primeru odtujitve ali uničenja opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev ali tudi v primeru njihove trajne izločitve iz uporabe. Javni zavod mora za izredni odpis pridobiti soglasje ustanovitelja, če je tako določeno z aktom o ustanovitvi (43. člen Zakona o računovodstvu). Izredni odpis osnovnih sredstev se pri določenih uporabnikih enotnega kontnega načrta ob odtujitvi, trajni izločitvi iz uporabe in pri prevrednotenju zaradi oslabitve izkazuje glede na način pokrivanja stroškov amortizacije (3. člen Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev). Torej mora javni zavod knjigovodsko vrednost odpisati v skladu z načinom pokrivanja stroškov amortizacije. Če je amortizacijo pokrival s prihodki (knjižil na stroške), knjigovodsko vrednost odpiše v breme prevrednotovalnih poslovnih dohodkov. Če pa jo je pokrival v breme vira, knjigovodsko vrednost odpiše v breme vira. Ker pa je javni zavod obe sredstvi uporabljal za več dejavnosti, za katere je lahko uporabil različne načine pokrivanja stroškov amortizacije, mora ugotoviti sorazmerja med njimi. V skladu z izračunanimi deleži potem odpiše knjigovodsko vrednost. Več o tem  v Računovodski šoli za javni sektor.


Mag. Milenka Čižman


 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: