revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Skupna občinska uprava

Več občin želi ustanoviti skupno občinsko upravo (SOU) za opravljanje nalog, ki so jim skupnega pomena in je to dovoljeno po Zakonu o lokalni samoupravi (ZLS). Kako naj pripravijo računovodska pravila za ta del skupne občinske uprave oziroma kakšna so finančna razmerja med sodelujočimi občinami?

Odgovor: SOU je neposredni uporabnik občinskega proračuna tiste občine, v kateri ima sedež. Sedežna občina mora vzpostaviti terjatve do drugih občin soustanoviteljic za pokrivanje dogovorjenega dela stroškov poslovanja SOU. V ta namen izda dokument, ki ima naravo računa (obračun stroškov, zahtevek). V aktu o ustanovitvi SOU se vse občine soustanoviteljice dogovorijo o zneskih in razmerjih delitve stroškov, ki jih bodo pokrivale iz svojih finančnih načrtov. ZLS določa, da občine zagotavljajo sredstva in druge materialne pogoje za skupno opravljanje nalog SOU v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin, za katere SOU opravlja skupne naloge. Občine se lahko v aktu dogovorijo o plačevanju stroškov po dvanajstinah ali po dejanskih stroških. V prvem primeru se vse razlike poračunajo pri zadnjem obroku decembra. SOU lahko opravlja tudi nalogo nadzornika za pobiranje in nadzor nad javnofinančnimi prihodki (občinske takse, globe in drugo), ki pripadajo občinam. Vsaka občina ustanoviteljica mora v svojih poslovnih knjigah izkazati sintetične podatke stanja terjatev in obveznosti iz naslova javnofinančnih prihodkov, ki ji pripadajo. Evidence se vodijo v okviru kontov podskupin 177 in 237. Več o tem na posvetovanju Računovodska obravnava stvarnega premoženja in EU sredstev  v javnem sektorju.


Mag. Milenka Čižman


 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: