revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

AKTUALNO VPRAŠANJE

Nekratkoročna sredstva za prodajo v javnem sektorju

Javni zavod mora po naročilu ustanovitelja prodati opredmeteno osnovno sredstvo, ki ima knjigovodsko vrednost 100,00 EUR  (nabavna je 1.286,00 EUR, popravek vrednosti pa 1.186,00 EUR). Kupnina pripada ustanovitelju, zato bo javni zavod izdal račun kupcu v imenu in za račun ustanovitelja. Prodaja se bo izvršila v naslednjem letu. Amortizacijo pokriva v breme odhodkov. Ali lahko to sredstvo prenese na zaloge (konte skupine 37) in preneha obračunavati amortizacijo?

Odgovor: Da, javni zavod lahko prenese opredmeteno osnovno sredstvo na konte skupine 37 in preneha obračunavati amortizacijo, če izpolnjuje pogoje za izkazovanje nekratkoročnih sredstev za prodajo. Te pa izkaže takrat,

• ko se pričakuje, da se bo knjigovodska vrednost poravnala s prodajo v naslednjih 12 mesecih,
• ko je sredstvo, ki je na voljo za takojšnjo prodajo, v trenutnem stanju in je njegova prodaja zelo verjetna ter
• ko poteka aktivno trženje prodaje sredstva in
• obstaja pričakovanje, da bo prodaja končana v letu dni po opravljeni prerazvrstitvi.

Na dan bilance stanja javni zavod opredmeteno osnovno sredstvo, ki ustreza sodilu za tako razvrstitev, prenese v podskupino 371 in ga preneha amortizirati.

Mag. Milenka Čižman

 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: