IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Splošni pogoji naročnine na revijo IKS

Veljavnost od 1. januarja 2015

 
1. Uvodna določila
1.1 Splošni pogoji naročnine na revijo IKS Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, matična številka: 5147271000 (v nadaljevanju: Zveza RFR), opredeljujejo pogoje poslovanja Zveze RFR pri sklenitvi naročniške pogodbe oziroma naročniškega razmerja za nakup mesečnega izvoda revije IKS (v nadaljevanju: Splošni pogoji naročnine na revijo IKS).
 
1.2 Splošni pogoji naročnine na revijo IKS so sestavni del vsake naročniške pogodbe med naročnikom in Zvezo RFR za nakup mesečnih izvodov revije IKS. Naročnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki z Zvezo RFR sklene naročniško pogodbo za nakup mesečnih izvodov revije IKS (v nadaljevanju: naročnik).
 
1.3 Določila Splošnih pogojev naročnine na revijo IKS predstavljajo splošne pogoje v smislu 120. člena Obligacijskega zakonika, ki dopolnjujejo naročniško pogodbo, sklenjeno med naročnikom in Zvezo RFR za nakup mesečnih izvodov revije IKS, in so zavezujoči kot ta pogodbena določila.
 
2. Narava Splošnih pogojev naročnine na revijo IKS
2.1 S Splošnimi pogoji naročnine na revijo IKS Zveza RFR ureja posamezna vprašanja v zvezi s sklenitvijo naročniške pogodbe oziroma naročniškim razmerjem za nakup mesečnih izvodov revije IKS in dopolnjuje posebne dogovore oziroma naročniško pogodbo, sklenjeno z naročnikom v zvezi z nakupom mesečnih izvodov revije IKS.
 
2.2 Splošni pogoji naročnine na revijo IKS zavezujejo Zvezo RFR in naročnika tako kot posebni dogovori oziroma naročniška pogodba, sklenjena med Zvezo RFR in naročnikom za nakup mesečnih izvodov revije IKS.
 
3. Naročniška pogodba
3.1 Zveza RFR in naročnik skleneta naročniško pogodbo za nakup mesečnih izvodov revije IKS v trenutku, ko naročnik potrdi naročilo na spletnem portalu Zveze RFR (v nadaljevanju: naročniška pogodba). Od trenutka sklenitve naročniške pogodbe so cena in drugi pogodbeni pogoji določeni in veljajo tako za Zvezo RFR kot tudi za naročnika.
 
3.2 Naročniško razmerje nastane s sklenitvijo naročniške pogodbe (v nadaljevanju: naročniško razmerje).
 
3.3 Naročniška pogodba je sklenjena za nedoločen čas in jo je mogoče razvezati skladno z določili 11. člena Splošnih pogojev naročnine na revijo IKS.
 
4. Naročnina
4.1 V primeru sklenitve naročniške pogodbe je naročnik dolžan plačevati naročnino za nakup mesečnih izvodov revije IKS na podlagi izdanega računa oziroma predračuna, in sicer vsakokrat vnaprej za plačilno obdobje 12 mesecev (v nadaljevanju: plačilno obdobje) oziroma za 12 mesečnih izvodov revije IKS (v nadaljevanju: naročnina). Prvo plačilno obdobje traja 12 mesecev od dneva sklenitve naročniške pogodbe.
 
4.2 Znesek naročnine za naročniško razmerje je objavljen na spletni strani Zveze RFR (brez DDV in z njim) in velja enako za vse naročnike. Znesek velja na dan objave na spletni strani Zveze RFR.
 
4.3 O morebitni spremembi naročnine bodo naročniki obveščeni z objavo na spletni strani Zveze RFR. Spremenjene naročnine veljajo oziroma se obračunavajo od dneva objave vsakokratne spremembe naročnin. Če pride do spremembe naročnine med plačilnim obdobjem naročnika, se mu nova naročnina začne obračunavati z začetkom njegovega naslednjega plačilnega obdobja.
 
5. Način plačila in plačilni pogoji
5.1 Plačilo naročnine je mogoče na ta načina:
 

  • Plačilo po predračunu: Po oddanem naročilu naročnik od Zveze RFR na svoj elektronski naslov ali po pošti prejme predračun za plačilo naročnine. Predračun vsebuje vse potrebne podatke, da naročnik lahko izvede plačilo. Rok veljavnosti predračuna je 10 dni. Zveza RFR naročniku po pošti pošlje tudi izvirnik računa.
  • Plačilo po računu: Po oddanem naročilu oziroma ob začetku posameznega plačilnega obdobja naročnik na svoj elektronski naslov ali po pošti prejme račun za plačilo naročnine. Račun vsebuje vse potrebne podatke, da naročnik lahko izvede plačilo. Zveza RFR naročniku po pošti pošlje tudi izvirnik računa.

 
5.2 Če naročnik ne poravna vseh zapadlih naročnin, mu Zveza RFR ni dolžna dostaviti mesečnega izvoda revije IKS.
 
6. Pogoji dobave
Zveza RFR naročniku dostavi mesečni izvod revije IKS najkasneje zadnji dan v koledarskem mesecu za naslednji koledarski mesec pod pogojem, da naročnik poravna vse zapadle naročnine.
  
7. Stvarne napake
Če izvod revije IKS ne bi imel dogovorjenih lastnosti oziroma bi imel kakršnokoli napako ali poškodbo v tisku, lahko naročnik v 15 dneh od prejema vrne tak izvod revije IKS Zvezi RFR osebno ali po pošti. Zveza RFR mu bo v primeru ugotovljene napake v najkrajšem možnem času dostavila nov izvod. 
 
8. Stroški dostave
Stroške dostave izvodov revije IKS naročniku v celoti nosi Zveza RFR. 
 
9. Varovanje podatkov naročnikov
9.1 Zveza RFR se zavezuje, da bo varovala prejete naročnikove podatke skladno z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji. Naročnikovi podatki so podatki in informacije, ki jih naročnik posreduje Zvezi RFR ob registraciji oziroma ob sklenitvi naročniške pogodbe z Zvezo RFR (v nadaljevanju: naročnikovi podatki). Naročnik ima pravico do vpogleda v te podatke in do njihove dopolnitve oziroma popravka.
 
9.2 Naročnik se strinja, da Zveza RFR uporablja in obdeluje naročnikove podatke za te namene:
 

  • statistična obdelava in segmentacija naročnikov ter
  • posredovanje ponudb, reklamnega gradiva in vabil na dogodke.

9.3 Naročnik lahko kadarkoli pisno zahteva, da Zveza RFR trajno ali začasno preneha uporabljati in obdelovati njegove naročnikove podatke za namene iz člena 9.2 teh Splošnih pogojev naročnine na revijo IKS.
 
 
10. Pravice intelektualne lastnine
Vse pravice, predvsem, vendar ne izključno, avtorske pravice, licenčne pravice in pravice industrijske lastnine na reviji IKS, njeni vsebini in podobi so izključna ter časovno in prostorsko neomejena last Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah, Zakonom o industrijski lastnini ter drugo veljavno zakonodajo in predpisi. Vse pravice so pridržane Zvezi RFR, predvsem, vendar ne izključno, pravica do razmnoževanja in distribucije. Brez predhodnega pisnega soglasja Zveze RFR je prepovedano vsakršno prepisovanje, razmnoževanje, distribuiranje in drugačno razširjanje v kakršnikoli obliki.
 
 
11. Prenehanje naročniške pogodbe
11.1 Naročniška pogodba med Zvezo RFR in naročnikom lahko kadarkoli sporazumno preneha.
 
11.2 Zveza RFR ali naročnik lahko odstopita od naročniške pogodbe, vendar zgolj z zadnjim dnem posameznega plačilnega obdobja, če Zveza RFR ali naročnik podata pisno odpoved naročniške pogodbe najkasneje zadnji dan 11. meseca tega plačilnega obdobja. Če Zveza RFR ali naročnik ne podata pisne odpovedi naročniške pogodbe najkasneje zadnji dan 11. meseca tega plačilnega obdobja, se odpovedni rok izteče z zadnjim dnem naslednjega plačilnega obdobja (na primer, če želi pogodbena stranka odstopiti od naročniške pogodbe, za katero velja plačilno obdobje od 1. 5. do 30. 4., lahko odstopi od naročniške pogodbe zgolj z dnem 30. 4., če poda pisno odpoved najkasneje do 31. 3.). Zveza RFR si pridružuje pravico, da ob nepravočasni odjavi naročniškega razmerja zaračuna administrativne stroške.
 
11.3 Vsaka pogodbena stranka lahko od naročniške pogodbe nemudoma odstopi, kadar za to obstajajo krivdni razlogi na strani druge pogodbene stranke.
 
11.4 Naročnik lahko nemudoma odstopi od naročniške pogodbe, kadar obstajajo krivdni razlogi na strani Zveze RFR, in sicer zlasti v teh primerih:
 

  • Zveza RFR ne dostavlja izvodov revije IKS skladno s sklenjeno naročniško pogodbo oziroma Splošnimi pogoji naročnine na revijo IKS;
  • Zveza RFR preneha izdajati revijo IKS;
  • Zveza RFR spremeni naročnino za več kot 15 %, pri čemer se primerja sprememba nove naročnine glede na zadnjo prejšnjo veljavno naročnino;
  • Zveza RFR kako drugače krši določila sklenjene naročniške pogodbe oziroma določila Splošnih pogojev naročnine na revijo IKS.

11.5 Zveza RFR lahko nemudoma odstopi od naročniške pogodbe, kadar obstajajo krivdni razlogi na strani naročnika, in sicer zlasti v teh primerih:
 

  • naročnik ne plača naročnine skladno s sklenjeno naročniško pogodbo oziroma Splošnimi pogoji naročnine na revijo IKS;
  • naročnik kako drugače krši določila sklenjene naročniške pogodbe oziroma določila Splošnih pogojev naročnine na revijo IKS.

11.6 Zveza RFR ali naročnik lahko odstopita od naročniške pogodbe tako, da posredujeta pisno odpoved naročniške pogodbe na naslov druge pogodbene stranke.
 
 
12. Spori, sodna pristojnost in uporaba prava
Morebitne spore v zvezi s pogodbenim razmerjem bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če to ne bi bilo mogoče, je za reševanje sporov stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. V primeru spora se uporablja pravo Republike Slovenije.
 
 
13. Spremembe Splošnih pogojev naročnine na revijo IKS
Zveza RFR ima pravico do sprememb in dopolnitev Splošnih pogojev naročnine na revijo IKS. Vse spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev naročnine na revijo IKS ter čistopis teh pogojev bodo objavljeni na spletni strani Zveze RFR.
 
 
14. Salvatorna klavzula
Morebitna neveljavna določba ali nezmožnost njene izvršitve kot tudi neurejenost posameznega vprašanja v Splošnih pogojih naročnine na revijo IKS ne vplivajo na veljavnost drugih določb in veljavnost teh splošnih pogojev kot celote. V primeru neveljavnosti ali nezmožnosti izvrševanja take določbe ali neurejenosti posameznega vprašanja v teh splošnih pogojih, bo tako določbo ali pravno praznino nadomestila razlaga, ki je najbližja namenu pogodbenih strank v času njene sklenitve, če se pogodbene stranke ne dogovorijo drugače in je namen v skladu z veljavnimi predpisi.
 
 
15. Končna določila
15.1 Potrditev Splošnih pogojev naročnine na revijo IKS
 
Naročnik ob sklenitvi naročniške pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen s Splošnimi pogoji naročnine na revijo IKS in se z njimi v celoti strinja.
 
15.2 Vročitev in sprememba podatkov
 
Vsaka izjava Zveze RFR se šteje za vročeno, če je bila dostavljena na naslov, ki ga je naročnik navedel ob naročilu oziroma sklenitvi naročniške pogodbe. Vsako spremembo naslova ali drugih podatkov, pomembnih za sklenjeno naročniško pogodbo oziroma naročniško razmerje, mora naročnik sporočiti Zvezi RFR v pisni obliki oziroma v uporabniškem profilu na spletni strani Zveze RFR v 15 dneh od nastanka take spremembe.
 
15.3 Veljavnost Splošnih pogojev poslovanja Revija IKS

Splošni pogoji poslovanja Revija IKS začnejo veljati z dnem objave na internetni strani Zveze RFR.

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Davčna reforma naj se osredotoči na spremembo: