IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Splošni pogoji naročnine na zbirko predpisov

Veljavnost od 1. januarja 2015

 
1. Uvodna določila
 
1.1 Splošni pogoji naročnine na Zbirko predpisov Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, matična številka: 5147271000 (v nadaljevanju: Zveza RFR), opredeljujejo pogoje poslovanja Zveze RFR pri sklenitvi naročniške pogodbe oziroma naročniškega razmerja za nakup naročniškega modela Zbirke predpisov (v nadaljevanju: Splošni pogoji naročnine na Zbirko predpisov).
 
1.2 Zbirka predpisov je zbirka prečiščenih besedil zakonov in podrejenih predpisov s strokovnimi uvodnimi predstavitvami (v nadaljevanju: Zbirka predpisov). Zbirka predpisov je lahko v tiskani obliki (v nadaljevanju: tiskana Zbirka predpisov) ali v spletni obliki (v nadaljevanju: spletna Zbirka predpisov).
 
1.3 Splošni pogoji naročnine na Zbirko predpisov so sestavni del vsake naročniške pogodbe med naročnikom in Zvezo RFR za nakup naročniškega modela Zbirke predpisov. Naročnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki z Zvezo RFR sklene naročniško pogodbo za nakup naročniškega modela Zbirke predpisov (v nadaljevanju: naročnik).
 
1.4 Določila Splošnih pogojev naročnine na Zbirko predpisov predstavljajo splošne pogoje v smislu 120. člena Obligacijskega zakonika, ki dopolnjujejo naročniško pogodbo, sklenjeno med naročnikom in Zvezo RFR za nakup naročniškega modela Zbirke predpisov, in so zavezujoči kot ta pogodbena določila.
 
 
2. Narava Splošnih pogojev poslovanja Zbirka predpisov
 
2.1 S Splošnimi pogoji naročnine na Zbirko predpisov Zveza RFR ureja posamezna vprašanja v zvezi s sklenitvijo naročniške pogodbe oziroma naročniškim razmerjem za nakup naročniškega modela Zbirke predpisov in dopolnjuje posebne dogovore oziroma naročniško pogodbo, sklenjeno z naročnikom v zvezi z nakupom naročniškega modela Zbirke predpisov.
 
2.2 Splošni pogoji naročnine na Zbirko predpisov zavezujejo Zvezo RFR in naročnika tako kot posebni dogovori oziroma naročniška pogodba, sklenjena med Zvezo RFR in naročnikom za nakup naročniškega modela Zbirke predpisov.
 
 
3. Naročniški modeli
 
3.1 Naročnik lahko z Zvezo RFR sklene naročniško pogodbo oziroma naročniško razmerje za te naročniške modele Zbirke predpisov:
 

 • tiskana Zbirka predpisov z dostopom do spletne Zbirke predpisov in tedenskim pregledom sprememb predpisov v elektronski obliki ter posodobitvami tiskane Zbirke predpisov (v nadaljevanju: naročniški model Tiskana Zbirka predpisov),
 • tiskani komplet zvezkov z enega področja predpisov (računovodstvo, davščine ali povezani predpisi) (v nadaljevanju: tiskani komplet zvezkov) z dostopom do spletne Zbirke predpisov in tedenskim pregledom sprememb predpisov v elektronski obliki ter posodobitvami tiskanega kompleta zvezkov (v nadaljevanju: tiskani komplet zvezkov),
 • spletna zbirka predpisov s tedenskim pregledom sprememb v elektronski obliki in posodabljanjem spletne Zbirke predpisov (v nadaljevanju: spletna Zbirka predpisov).

V nadaljevanju je za katerikoli od navedenih naročniških modelov Zbirke predpisov uporabljen izraz naročniški model.
 
 
4. Naročniška pogodba
 
4.1 Zveza RFR in naročnik skleneta naročniško pogodbo za nakup naročniškega modela v trenutku, ko naročnik potrdi naročilo na spletnem portalu Zveze RFR (v nadaljevanju: naročniška pogodba). Od trenutka sklenitve naročniške pogodbe so cena in drugi pogodbeni pogoji določeni in veljajo tako za Zvezo RFR kot tudi za naročnika.
 
4.2 Naročniško razmerje nastane s sklenitvijo naročniške pogodbe (v nadaljevanju: naročniško razmerje).
 
4.3 Naročniška pogodba je sklenjena za nedoločen čas in jo je mogoče razvezati skladno z določili 12. člena Splošnih pogojev naročnine na Zbirko predpisov.
 
 
5. Naročnina
 
5.1 V primeru sklenitve naročniške pogodbe je naročnik dolžan plačevati naročnino za nakup naročniškega modela na podlagi izdanega računa oziroma predračuna, in sicer vsakokrat vnaprej za dogovorjeno plačilno obdobje (v nadaljevanju: naročnina). Plačilno obdobje lahko traja 12, 24 ali 36 mesecev (v nadaljevanju: plačilno obdobje). Prvo plačilno obdobje traja 12, 24 ali 36 mesecev od dneva sklenitve naročniške pogodbe.
 
5.2 Zneski naročnin za naročniška razmerja za posamezne naročniške modele so objavljeni na spletni strani Zveze RFR (brez DDV in z njim) in veljajo enako za vse naročnike. Vsi zneski veljajo na dan objave na spletni strani Zveze RFR.
 
5.3 O morebitni spremembi naročnine bodo naročniki obveščeni z objavo na spletni strani Zveze RFR. Spremenjene naročnine veljajo oziroma se obračunavajo od dneva objave vsakokratne spremembe naročnine. Če pride do spremembe naročnine med plačilnim obdobjem naročnika, se mu nova naročnina začne obračunavati z začetkom njegovega naslednjega plačilnega obdobja.
 
 
6. Način plačila in plačilni pogoji
 
6.1 Plačilo naročnine je mogoče na ta načina:
 

 • Plačilo po predračunu: Po oddanem naročilu naročnik od Zveze RFR na svoj elektronski naslov ali po pošti prejme predračun za plačilo naročnine. Predračun vsebuje vse potrebne podatke, da naročnik lahko izvede plačilo. Rok veljavnosti predračuna je 10 dni. Zveza RFR naročniku po pošti pošlje tudi izvirnik računa.
 • Plačilo po računu: Po oddanem naročilu oziroma ob začetku posameznega plačilnega obdobja naročnik na svoj elektronski naslov ali po pošti prejme račun za plačilo naročnine. Račun vsebuje vse potrebne podatke, da naročnik lahko izvede plačilo. Zveza RFR naročniku po pošti pošlje tudi izvirnik računa.

6.2 Če naročnik ne poravna vseh zapadlih naročnin, mu Zveza RFR ni dolžna dostaviti tiskane Zbirke predpisov ali tiskanega kompleta zvezkov oziroma mu omogočiti dostopa do spletne Zbirke predpisov. V takem primeru mu prav tako ni dolžna omogočiti tedenskega pregleda sprememb predpisov oziroma mu dostaviti posodobitev tiskane Zbirke predpisov ali tiskanega kompleta zvezkov oziroma mu omogočiti dostopa do posodobitve spletne Zbirke predpisov.
 
 
7. Pogoji dobave tiskane Zbirke predpisov oziroma omogočanja dostopa do spletne Zbirke predpisov
 
Pri sklenitvi naročniške pogodbe za naročniški model bo Zveza RFR naročniku dostavila tiskano Zbirko predpisov ali tiskani komplet zvezkov oziroma omogočila dostop do spletne Zbirke predpisov v 15 dneh (i) od prejema plačila naročnika pri plačilu po predračunu oziroma (ii) od prejema naročila pri plačilu po računu.
 
 
8. Stvarne napake
 
Če zvezek Zbirke predpisov ne bi imel dogovorjenih lastnosti oziroma bi imel kakršnokoli napako ali poškodbo v tisku, lahko naročnik v 15 dneh od prejema takega zvezka osebno ali po pošti oziroma pri spletnem izvodu v 15 dneh od omogočenega dostopa do takega zvezka Zvezi RFR sporoči napako. Zveza RFR bo mu bo v primeru ugotovljene napake v najkrajšem možnem času dostavila nov tiskani izvod zvezka oziroma mu omogočila dostop do popravljenega spletnega izvoda zvezka Zbirke predpisov.
 
 
9. Stroški dostave oziroma omogočanja dostopa
 
Stroške dostave tiskane Zbirke predpisov ali tiskanega kompleta zvezkov naročniku oziroma omogočanje dostopa naročniku do spletne Zbirke predpisov v celoti nosi Zveza RFR.
 
 
10. Varovanje podatkov naročnikov
 
10.1 Zveza RFR se zavezuje, da bo varovala prejete naročnikove podatke skladno z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji. Naročnikovi podatki so podatki in informacije, ki jih naročnik posreduje Zvezi RFR ob registraciji oziroma ob sklenitvi naročniške pogodbe z Zvezo RFR za nakup naročniškega modela (v nadaljevanju: naročnikovi podatki). Naročnik ima pravico do vpogleda v te podatke in do njihove dopolnitve oziroma popravka.
 
10.2 Naročnik se strinja, da Zveza RFR uporablja in obdeluje naročnikove podatke za te namene:

 • statistična obdelava in segmentacija naročnikov ter
 •  posredovanje ponudb, reklamnega gradiva in vabil na dogodke.

10.3 Naročnik lahko kadarkoli pisno zahteva, da Zveza RFR trajno ali začasno preneha uporabljati in obdelovati njegove naročnikove podatke za namene iz člena 10.2 teh Splošnih pogojev naročnine na Zbirko predpisov.
 
 
11. Pravice intelektualne lastnine
 
Vse pravice, predvsem, vendar ne izključno, avtorske pravice, licenčne pravice in pravice industrijske lastnine na Zbirki predpisov, njeni vsebini in podobi so izključna ter časovno in prostorsko neomejena last Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah, Zakonom o industrijski lastnini ter drugo veljavno zakonodajo in predpisi. Vse pravice so pridržane Zvezi RFR, predvsem, vendar ne izključno, pravica do razmnoževanja in distribucije. Brez predhodnega pisnega soglasja Zveze RFR je prepovedano vsakršno prepisovanje, razmnoževanje, distribuiranje in drugačno razširjanje v kakršnikoli obliki.
 
 
12. Prenehanje naročniške pogodbe
 
12.1 Naročniška pogodba med Zvezo RFR in naročnikom lahko kadarkoli sporazumno preneha.
 
12.2 Zveza RFR ali naročnik lahko odstopita od naročniške pogodbe, vendar zgolj z zadnjim dnem plačilnega obdobja, če Zveza RFR ali naročnik podata pisno odpoved naročniške pogodbe najkasneje zadnji dan predzadnjega meseca tega plačilnega obdobja. Če Zveza RFR ali naročnik ne podata pisne odpovedi naročniške pogodbe najkasneje zadnji dan predzadnjega meseca tega plačilnega obdobja, se odpovedni rok izteče z iztekom 12. meseca po koncu tega plačilnega obdobja (na primer, če želi pogodbena stranka odstopiti od naročniške pogodbe, za katero velja plačilno obdobje od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2014, lahko odstopi od naročniške pogodbe zgolj z dnem 30. 4. 2014, če poda pisno odpoved najkasneje do 31. 3. 2014; če pisno odpoved poda na primer 1. 4. 2014, naročniška pogodba preneha 30. 4. 2015). Zveza RFR si pridružuje pravico, da ob nepravočasni odjavi naročniškega razmerja zaračuna administrativne stroške.
 
12.3 Vsaka pogodbena stranka lahko od naročniške pogodbe nemudoma odstopi, kadar za to obstajajo krivdni razlogi na strani druge pogodbene stranke.
 
12.4 Naročnik lahko nemudoma odstopi od naročniške pogodbe, kadar obstajajo krivdni razlogi na strani Zveze RFR, in sicer zlasti v teh primerih:

 • Zveza RFR ne dostavlja oziroma omogoča dostopa do naročniškega modela skladno s sklenjeno naročniško pogodbo oziroma Splošnimi pogoji naročnine na Zbirko predpisov;
 • Zveza RFR preneha izdajati Zbirko predpisov;
 • Zveza RFR spremeni naročnino za več kot 15 %, pri čemer se primerja sprememba nove naročnine glede na zadnjo prejšnjo veljavno naročnino;
 • Zveza RFR kako drugače krši določila sklenjene naročniške pogodbe oziroma določila Splošnih pogojev nročnine na Zbirko predpisov.

12.5 Zveza RFR lahko nemudoma odstopi od naročniške pogodbe, kadar obstajajo krivdni razlogi na strani naročnika, in sicer zlasti v teh primerih:
 

 • naročnik ne plača naročnine skladno s sklenjeno naročniško pogodbo oziroma Splošnimi pogoji naročnine na Zbirko predpisov;
 • naročnik kako drugače krši določila sklenjene naročniške pogodbe oziroma določila Splošnih pogojev naročnine na Zbirko predpisov.

12.6 Zveza RFR ali naročnik lahko odstopita od naročniške pogodbe tako, da posredujeta pisno odpoved naročniške pogodbe na naslov druge pogodbene stranke.
 
13. Spori, sodna pristojnost in uporaba prava
Morebitne spore v zvezi s pogodbenim razmerjem bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če to ne bi bilo mogoče, je za reševanje sporov stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. V primeru spora se uporablja pravo Republike Slovenije.
 
14. Spremembe Splošnih pogojev naročnine na Zbirko predpisov
Zveza RFR ima pravico do sprememb in dopolnitev Splošnih pogojev naročnine na Zbirko predpisov. Vse spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev naročnine na Zbirko predpisov ter čistopis teh pogojev bodo objavljeni na spletni strani Zveze RFR.
  
15. Salvatorna klavzula
Morebitna neveljavna določba ali nezmožnost njene izvršitve kot tudi neurejenost posameznega vprašanja v Splošnih pogojih naročnine na Zbirko predpisov ne vplivajo na veljavnost drugih določb in veljavnost teh splošnih pogojev kot celote. V primeru neveljavnosti ali nezmožnosti izvrševanja take določbe ali neurejenosti posameznega vprašanja v teh splošnih pogojih, bo tako določbo ali pravno praznino nadomestila razlaga, ki je najbližja namenu pogodbenih strank v času njene sklenitve, če se pogodbene stranke ne dogovorijo drugače in je namen v skladu z veljavnimi predpisi.
 
 
16. Končna določila
 
16.1 Potrditev Splošnih pogojev naročnine na Zbirko predpisov
 
Naročnik ob naročilu oziroma sklenitvi naročniške pogodbe za nakup naročniškega modela Zbirke predpisov potrjuje, da je v celoti seznanjen s Splošnimi pogoji naročnine na Zbirko predpisov in se z njimi v celoti strinja.
 
16.2 Vročitev in sprememba podatkov
 
Vsaka izjava Zveze RFR se šteje za vročeno, če je bila dostavljena na naslov, ki ga je naročnik navedel ob naročilu oziroma sklenitvi naročniške pogodbe. Vsako spremembo naslova ali drugih podatkov, pomembnih za sklenjeno naročniško pogodbo oziroma naročniško razmerje, mora naročnik sporočiti Zvezi RFR v pisni obliki oziroma v uporabniškem profilu na spletni strani Zveze RFR v 15 dneh od nastanka take spremembe.

16.3 Veljavnost Splošnih pogojev poslovanja Zbirka predpisov

Splošni pogoji poslovanja Zbirka predpisov začnejo veljati z dnem objave na internetni strani Zveze RFR.
 

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?