revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Seznam pojmov, ki se začnejo na črko E (število zadetkov: 144)
efektivna obrestna mera
obrestna mera, uporabljena pri finančnem sredstvu ali finančni obveznosti za razobrestenje toka...
efektivna obrestna mera (denarnega finančnega inštrumenta)
obrestna mera, uporabljena pri denarnem finančnem inštrumentu za izračunavanje njegove sedanje vrednosti;...
efektivna stopnja davka od dobička
razmerje med obračunanim davkom iz dobička in računovodsko izkazanim dobičkom (pred obdavčitvijo),...
efektivna stopnja obdavčitve
odstotno razmerje med končnim zneskom davka in osnovo za njegov obračun pred upoštevanjem davčnih...
ekologija
veda, ki odkriva skladnosti in neskladnosti v delovanju človeka in narave ter kaže poti do okolju...
ekonomičen
ki ustreza sodilom preudarnosti in ob varčni porabi česa daje koristi
ekonomična izvedba
doseganje namenov in ciljev ob stroških, sorazmernih s tveganjem
ekonomična količina naročila
tista količina v posameznem naročilu, ki glede na letno potrebne količine in letno ponovljena naročila...
ekonomičnost
1. lastnost, značilnost, izvirajoča iz vložka v poslovanje; razmerje med količino in kakovostjo...
ekonomičnost (zaradi) velikosti
pojav, da se a) stroški količinske enote proizvoda ali storitve zmanjšajo, če se poveča količina,...
ekonomičnost informacij
lastnost informacij, da so njihove koristi večje od stroškov, ki jih povzroča njih oblikovanje
ekonomičnost izvajanja finančne funkcije
lastnost, značilnost izvajanja finančnega področja nalog, da se smotrno ravna z njegovimi dejavniki...
ekonomičnost računovodskega informiranja
lastnost računovodskega informiranja, da je njegova korist za uporabnike informacij večja od stroškov,...
ekonomija
preudarno ravnanje, kadar obstajajo omejene možnosti za zadovoljevanje potreb in jih je treba tako...
ekonomizirati
usmerjati zadovoljevanje potreb; kadar so možnosti za to omejene, je treba ravnati preudarno
ekonomska propaganda
oglas, ki naj prinese gospodarsko korist ponudniku blaga ali storitev; posledek gospodarskega p...
ekonomska vsebina dogodkov
lastnosti, sestavin dogodkov, gledan iz gospodarskega zornega kota
ekonomske kategorije
temeljni pojmi na področju gospodarjenja; za računovodstvo pomembne tiste, ki jih je mogoče izraziti...
ekonomske kategorije procesov
gospodarske kategorije, ki se nanašajo na gospodarske pojave v kakem obdobju in so praviloma izražene...
ekonomske kategorije stanj
gospodarske kategorije, ki se nanašajo na gospodarske pojave v kakem trenutku in so praviloma izražene...
ekonomski ciklus
zaporedje štirih stopenj razvoja gospodarstva: oživljanje gospodarstva, gospodarski vrhunec, gospodarsko...
ekonomski kriteriji investiranja
sodila, po katerih se naložba presoja npr. na podlagi razmerja med čistim dobičkom, ki ga prinaša,...
ekonomsko dvojno obdavčevanje
na meddržavni ravni dvakratno obdavčevanje, ko je isti dohodek obdavčen z istovrstnimi davki dvakrat...
ekonomsko propagiranje
ciljno usmerjeno oglaševanje in prikazovanje proizvodov, dajanje vzorcev z namenom povečevanja obsega...
ekonomsko staranje
zmanjševanje uporabnosti delovnega sredstva zaradi sprememb na trgu proizvodov, ki jim je namenjeno,...
eksotične valute
valute, za katere ni mednarodnega trga in s katerimi se ne trguje pogosto
eksperimentalna metoda
metoda proučevanja, po kateri se namerno povzroča določen pojav v nadzorovanih pogojih, pri čemer...
ekspert
1. oseba, ki zna kot poznavalka dobro, praktično opravljati kako dejavnost, zlasti strokovno; 2....
ekspertiza
mnenje, ki ga o kaki zadevi iz svoje stroke da izvedenec
eksport
del blaga ali storitev, ki gre čez državno mejo v druge države
eksportna carina
dajatev za določene vrste blaga pri izvozu, ki jo poznajo države v razvoju z drobno monokulturno...
eksportna pošiljka
pošiljka blaga v okviru izvozne pogodbe, naročila ali dogovora med izvoznikom in uvoznikom, ki jo...
eksportna premija
državna podpora v povezavi z izvozom, ki neposredno ali posredno spodbuja izvoz blaga ali storitev...
eksportno posojilo
posojilo, ki ga da banka za financiranje izvoznih pošiljk, navadno po ugodnejši obrestni meri kot...
eksterna inšpekcija
posamezni posel inšpekcije, ki ga opravi organ ali oseba, ki ne pripada inšpicirani organizacij...
eksterna interesna skupina
interesna skupina, ki jo sestavljajo lastniki, kupci, dobavitelji, drugi upniki, inštitucije finančnega...
eksterna kontrola
posamezna vrsta kontrole, ki jo izvajajo organi ali osebe, ki ne pripadajo kontrolirani organiz...
eksterna revizija
posamezna revizija, ki jo za naročnika opravi revizijsko podjetje ali samostojni revizor; na izbranem...
eksterne informacije
informacije, ki vstopajo v organizacijo iz njenega okolja in v njej omogočajo odločanje brez posredovanja...
eksterne potrebe po informacijah
potrebe po informacijah zunaj organizacije, na katero se nanašajo
eksterni knjigovodski dokument
knjigovodska listina, sestavljena zunaj organizacije, kjer nastane zanjo pomemben poslovni dogo...
eksterni kriteriji pravilnosti
sodila pravilnosti, ki izhajajo iz predpisov, standardov, običajev, navad, pogodb itd. in so pri...
eksterni podatki
podatki, ki vstopajo v informacijski sestav organizacije iz okolja in v njej omogočajo oblikovanje...
eksterni predpisi
predpisi, sprejeti zunaj organizacije, ki določajo, kakšno sme, mora biti kako njeno ravnanje, vedênje;...
eksterni revizor
revizor, ki v nasprotju z notranjim revizorjem ni zaposlenec v organizaciji, v kateri izvaja re...
eksterni stroški zaradi napak
stroški, opredeljeni z izgubljenim dobičkom zaradi proizvodov, ki ne ustrezajo zahtevam in potrebam...
eksterni uporabniki računovodskih informacij
uporabniki računovodskih informacij zunaj organizacije, na katero se informacije nanašajo: lastniki...
eksterni vir revizijskega dokaza
vir zunaj revidirane organizacije, od koder izhaja revizijski dokaz
eksterno financiranje
financiranje iz okolja proučevane organizacije, tj. z vnosom kapitala in z dolgovi do znanih fizičnih...
eksterno inšpiciranje
inšpiciranje, ki ga izvajajo organi ali osebe, ki ne pripadajo inšpicirani organizaciji
eksterno kontroliranje
kontroliranje, ki ga izvajajo organi ali osebe, ki ne pripadajo kontrolirani organizaciji
eksterno nadziranje
nadziranje, ki ga izvajajo organi ali osebe, ki ne pripadajo revidirani organizaciji
eksterno orientirane obveznosti
obveznosti, ki jih ima organizacija do drugih oseb kot financerjev; skupno ime za obveznosti iz...
eksterno orientirane pravice
pravice, povezane z delovanjem organizacije za druge; med njenimi sredstvi se pojavljajo kot terjatve...
eksterno pregledovanje službe internega revidiranja
pregledovanje delovanja notranjerevizijske službe; opravi ga usposobljena oseba, ki ni odvisna od...
eksterno prezentiranje
predstavljanje informacij članom organizacije, ki ga izvaja nekdo zunaj nje; nasprotje notranjega...
eksterno računovodsko poročanje
računovodsko poročanje zunanjim uporabnikom računovodskih informacij
eksterno revidiranje
revidiranje, ki ga opravljajo revizijska podjetja ali samostojni revizorji na podlagi pogodbe z...
eksterno revidiranje računovodskih izkazov
zunanje revidiranje, usmerjeno v oblikovanje mnenja o računovodskih izkazih in kot táko za določena...
ekvivalent
kar je po vrednosti in/ali uporabnosti enako drugemu ter zamenljivo z njim
ekvivalent denarja
tiste finančne naložbe, ki jih je mogoče hitro oziroma v bližnji prihodnosti pretvoriti v vnaprej...
ekvivalentno število
število, ki pojasnjuje razmerje količinske enote posamezne vrste poslovnega učinka do količinske...
elektronska denarnica
pomnilniška kartica z zneskom vnaprej plačanih denarnih sredstev, ki jih je mogoče dvigniti na bralniku...
elektronska pošta
pošiljanje in prejemanje sporočil prek zasebnega ali javnega računalniškega omrežja
elektronski ček
ček s šifriranimi podatki in elektronskim podpisom; kupec ga pošlje prejemniku plačila po elektronski...
elektronski denar
denar, ki ga je mogoče naložiti na pomnilniško kartico in uporabiti pri nakupu proizvodov ali storitev...
elektronski podpis
niz podatkov v digitalni obliki, ki je vsebovan v drugih podatkih, dodan drugim podatkom ali logično...
elektronsko plačevanje
prenašanje denarnih sredstev med računi v bankah na podlagi prenašanja plačilnih nalogov po računalniškem...
elektronsko prenašanje denarja
računalniško izmenjavanje podatkov o plačevanju med finančnimi inštitucijami, katerega posledek...
element
temeljna sestavina, ki je ni smiselno ali mogoče naprej razčleniti glede na cilje in/ali značilnosti...
elementi poslovnega procesa
delovna sredstva, predmeti dela, uporabljene storitve in zaposlenci s svojo delovno silo in opravljenim...
eliminiranje
odstranjevanje nekaterih delov iz celote; pri proučevanju npr. izločujemo zunanje vplive na proučevane...
embalaža
kar se rabi za zavarovanje blaga; vreče, zaboji itd.
emisija
oddajanje snovi (v tekočem, plinastem ali trdnem stanju) ali energije (hrupa, tresljajev, sevanja,...
emisija delniških pravic
izdaja pravic obstoječim delničarjem, da kupijo nove delnice v sorazmerju s številom delnic, ki...
emisija domačih obligacij
izdaja obveznic, ki jih vpisujejo posojilodajalci iz države, v kateri so izdane; nasprotje izdaje...
emisija obligacij
izposoja denarja na podlagi obveznic, ponujenih širši javnosti
emisija obligacij za tujino
izdaja obveznic, ki jih vpisujejo posojilodajalci v državi, v kateri izdajatelj nima sedeža; nasprotje...
emisija vrednostnih papirjev
celota vrednostnic, ki so ob istem času na novo ponujene javnosti in prinašajo iste pravice
emisija vrednostnih papirjev po nominalni vrednosti
izdaja vrednostnic po prodajni ceni, ki je enaka njihovi nazivni vrednosti, tj. brez pribitka ali...
emisija vrednostnih papirjev s prospektom
metoda neposredne ali posredne izdaje vrednostnic, po kateri izdajatelj s prospektom vabi k vpisu...
emisija vrednostnih papirjev v komisiji
metoda posrednega izdajanja vrednostnic, pri kateri opravlja naložbena banka za izdajatelja le posredniške...
emisijska banka
banka, ki ima pravico izdajati bankovce
emisijsko podjetje
podjetje, ki izdaja vrednostnice
emitent
pravna oseba, ki izda vrednostnice in jih ponuja na začetnem trgu
emitent opcije
praviloma borznoposredniška družba, ki sklene opcijsko pogodbo in se s tem zaveže za njeno izpolnitev,...
emitirane delnice
delnice, ki jih je delniška družba pravno izdala za celotni znesek delniškega kapitala; mednje spadajo...
emitirane menice
menice, ki jih izda pravna ali fizična oseba, da bi si z njimi zagotovila praviloma kratkoročno...
emitirane obligacije
obveznice, ki jih izda pravna ali fizična oseba, da bi si z njimi pridobila dolgoročno posojilo;...
emitirani dolgoročni dolžniški vrednostni papirji
izdane dolgovne vrednostnice, ki zapadejo v plačilo v obdobju, daljšem od leta dni, npr. obveznice;...
emitirani dolžniški vrednostni papirji
vrednostnice, ki jih izda pravna ali fizična oseba, da bi si z njimi pridobila posojilo ali odlog...
emitirani kratkoročni dolžniški vrednostni papirji
izdane dolgovne vrednostnice, ki zapadejo v plačilo v obdobju, krajšem od leta dni, npr. menice,...
emitirani lastniški vrednostni papirji
vrednostnice, ki jih izda gospodarska družba, da bi si z njimi pridobila kapital, npr. delnice;...
enačba za stroške stroškovnega mesta
matematični prikaz sestave celotnih stroškov posameznega stroškovnega mesta iz začetnih stroškov...
enak
ki se po lastnostih, značilnostih ujema z drugim
enakomerno časovno amortiziranje
amortiziranje, pri katerem je amortizacijska stopnja v vsej dobi koristnosti posameznega amortizirljivega...
enakovrednostni količnik
število, ki pojasnjuje razmerje količinske enote posamezne vrste poslovnega učinka do količinske...
enakovrednostno število
število, ki pojasnjuje razmerje količinske enote posamezne vrste poslovnega učinka do količinske...
enkratna informacija
glede na namen netipizirana informacija, ki se oblikuje in dostavlja neredno tu in tam; nasprotje...
enkratna proizvodnja
proizvodnja, v kateri tehnološke procese pripravljamo in izvajamo, ne da bi pričakovali ponovno...
enkratni podatek
podatek, ki se pojavlja neredno tu in tam in je kot tak tudi dostavljen v obdelovanje; nasprotje...
enkratno financiranje
financiranje, ki se pojavi le enkrat, je povezano s posameznim projektom in se ne obnavlja; nasprotje...
enkratno pridobivanje vlog
financiranje, ki se pojavi le enkrat, je povezano s posameznim projektom in se ne obnavlja; nasprotje...
enojno knjigovodstvo
nepopolni sestav knjigovodenja, v katerem so na kontih zajeti le posamezni pomembnejši deli sredstev...
enostavna preglednica
preglednica enot, razvrščenih glede na en sam znak; razlikuje se od razpredelnice
enostavni čisti dobiček na navadno delnico
razmerje med letnim čistim dobičkom, razpoložljivim za navadne delničarje, in povprečnim številom...
enostavno delitveno kalkuliranje stroškov
kalkuliranje stroškov v primeru, ko so končni proizvodi iste vrste in vsi proizvodi enakomerno prehajajo...
enostavno delitveno kalkuliranje stroškov z enakovrednostnimi količniki
kalkuliranje stroškov v primeru, ko so končni proizvodi raznih vrst, vendar sorodni, ko vsi proizvodi...
enostavno delo
delo, za katerega izvajanje so značilni in potrebni najnižja stopnja usposobljenosti izvajalca,...
enostavno knjigovodstvo
nepopolni sestav knjigovodenja, v katerem so na kontih zajeti le posamezni pomembnejši deli sredstev...
enostavno naključno vzorčenje
vzorčenje, pri katerem so vzorčne enote izbrane slučajno, naključno in je verjetnost izbire enot...
enostavno slučajno vzorčenje
vzorčenje, pri katerem so vzorčne enote izbrane slučajno, naključno in je verjetnost izbire enot...
enostranska informacija
informacija, ki upošteva ali poudarja samo eno stran, en vidik na škodo druge, drugega
enostranski kliring
kliring, po katerem so dolžniki le iz ene izmed pogodbenih držav dolžni svoje dolgove do tujih upnikov...
enostransko odvisno stroškovno mesto
stroškovno mesto, ki prejema poslovne učinke drugega stroškovnega mesta, vendar mu sámo ne daje...
enota – denarna odnašalka
poslovna enota, ki v obdobju prinese manj denarja, kot ga porabi; nasprotje enote – denarne pri...
enota – denarna prinašalka
poslovna enota, ki v obdobju prinese več denarja, kot ga porabi, in s tem pomaga drugim poslovnim...
enota aktívnosti
stroškovni nosilec, ki ni predmet prodaje v organizaciji, temveč je vključen v nastajanje proizvoda...
enota mere
za vsako vrsto pojavov splošno uveljavljena enota za merjenje njihove količine, kakovosti, razsežnosti,...
enota obsega dejavnosti
dejanska ali pogojna količina poslovnih učinkov, njihova vrednost, obračunana s standardnimi cenami,...
enota računovodskega obravnavanja
zaokrožena enota, v kateri poteka poslovni proces in za katero se vodi posebno knjigovodstvo; lahko...
enota trgovanja
enota pri trgovanju z vrednostnicami ali blagom na borzah
enota v tujini
odvisno podjetje, pridruženo podjetje, skupni podvig ali podružnica s sedežem ali potekom poslovanja...
enota v vzorcu
enota, ki je del izbranega vzorca; razlikuje se od vzorčne enote
enotni kontni načrt
predpisani seznam temeljnih kontov, ki se ga mora držati vsaka enota računovodskega obravnavanja,...
enotni kontni plan
predpisani seznam temeljnih kontov, ki se ga mora držati vsaka enota računovodskega obravnavanja,...
e-pošta
pošiljanje in prejemanje sporočil prek zasebnega ali javnega računalniškega omrežja
eskontna obrestna mera
obrestna mera za posojila, ki jih osrednja banka daje poslovnim bankam
etična načela revizorjev
načela ravnanja revizorjev pri opravljanju dela: neodvisnost, neoporečnost, nepristranskost, strokovnost,...
etična obveza
kar se po etičnih normah mora storiti
etična sposobnost
sposobnost koga, da pošteno razsoja in razvija praktične strategije razreševanja problemov
etična zavest
sposobnost koga, da se zaveda potrebe po etičnem ravnanju v danih okoliščinah
etika
norme ravnanja pri odločanju in delovanju v skladu s prevladujočimi vrednotami tistih, ki odločajo...
etiketa
kos papirja ali blaga, pritrjen na kako stvar, na katerem so podani določeni podatki o tej stvari,...
evidenca
posledek razvidovanja v zbirki ustreznih podatkov, ki je lahko predstavljena na različne načine,...
evidenčen
nanašajoč se na razvid
evidenčnik
zaposlenec, ki se ukvarja z razvidovanjem in skrbi za razvid
evidentiranje
dejavnost, ki se ukvarja z namenskim in doslednim zbiranjem, urejanjem, začetnim obdelovanjem in...
evidentirati
namensko in dosledno zbirati, urejati, začetno obdelovati in prikazovati podatke o čem
evro
enotna evropska valuta; s 1. januarjem 1999 vpeljana kot knjižni denar, s 1. januarjem 2002 pa v...
evrodolarji
dolarski saldi in dolarske obveznosti zunaj ZDA
evropska opcija
opcija, uporabna le na dan zapadlosti v plačilo
Evropska zveza združenj svetovalcev poslovodstvom
združenje organizacij svetovalcev iz evropskih držav, ki skrbi za etično in strokovno obnašanje...
evrotrg
mednarodni finančni trg, ki sestoji iz nekaj specializiranih trgov, na katerih se zamenjujejo bančna...
Avtor pojmovnikov je dr. Ivan Turk.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kako je epidemija COVID-19 vplivala na delo vašega računovodstva?