IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Seznam pojmov, ki se začnejo na črko F (število zadetkov: 219)
faksimile podpisa
s tehničnimi sredstvi zapisan podpis, ki je videti kot svojeročni
faktor (1)
število, s katerim se kaj množi
faktor (2)
podjetje, ki od svojih strank odkupuje zaračunane kratkoročne terjatve in katerega osnovna dejavnost...
fáktor (3)
kar deluje, vpliva na kaj ali povzroča kako dogajanje
fáktor prihodnje vrednosti
število, ki pri predpostavljenem koeficientu donosnosti pove, kolikšna je prihodnja vrednost denarne...
fáktor sedanje vrednosti
število, ki pove, kolikšna je pri dani razobrestovalni meri sedanja vrednost denarne enote, ki se...
fáktoring
odkupovanje kratkoročnih terjatev do kupcev; dobavitelj jih proda oskrbovalcu terjatev (faktorju),...
fáktoring z regresom
oskrbovanje terjatev (faktoring), pri katerem si oskrbovalec terjatev (faktor) pridrži pravico,...
fáktoring z rokom plačila
oskrbovanje terjatev (faktoring), pri katerem je bistveno ne financiranje stranke do dneva zapadlosti...
faktorírana terjatev
kratkoročna terjatev, ki jo je oskrbovalec terjatev (faktor) odkupil od svoje stranke
fáktorji kreditne sposobnosti kupca
dejavniki, ki vplivajo na ocenjeno zaupanjsko sposobnost kupca: značaj, zmožnost poravnavanja sprotnih...
faktúra
listina, s katero prodajalec obremeni kupca za prodajno vrednost dostavljenih proizvodov, trgovskega...
fakturírana realizacija
prihodki od prodaje, ki upoštevajo izdane račune za prodano blago ali opravljene storitve
fakturíranje
sestavljanje računov in razpošiljanje računov kupcem
faktúrna cena
v računu navedena cena količinske enote, ki jo je treba plačati in je že zmanjšana za v računu odobrene...
falzificiranje
1. natančno posnemanje česa z namenom goljufanja; 2. delanje kaj čemu tako podobnega, da vzbuja...
falzificiranje knjigovodske dokumentacije
izdelovanje knjigovodskih listin z namenom goljufanja, da bi prikazovale kaj drugače, kot dejansko...
falzificiranje poslovnih knjig
vodenje poslovnih knjig ali vpisovanje vanje z namenom goljufanja, da bi prikazovale kaj drugače,...
fascikel
celota uradnih listin, dopisov itd., ki se nanaša na določeno zadevo ali osebo, spravljena v ma...
FIBOR
frankfurtska medbančna obrestna mera za tri- in šestmesečna posojila
fiduciarne storitve banke
dejavnosti, ki jih banka opravlja za svoje stranke: ravnanje s sredstvi drugih strank in varno shranjevanje...
fiduciarno posojilo
posojilo, dano na podlagi zaupanja posojilojemalcu, da ga bo odplačal
fiduciarno tveganje (v banki)
tveganje, da banka ne bo izpolnila svojih nalog in dolžnosti v zvezi s poverjeniškimi dejavnostmi...
FIFO (metoda vrednotenja)
metoda, po kateri so porabljene količine obračunane po prvih cenah zaloge, preostale pa po zadn...
fiksna obrestna mera
obrestna mera, ki se pri posojilu ali dolgovnem inštrumentu ne spreminja
fiksna zapadlost
zapadlost, ki je določena in se ne spreminja
fiksni datumi
datumi, na katere bodo na voljo kake informacije ali na katere se bo kaj pojavilo
fiksni indirektni stroški
tisti del posrednih stroškov, ki ima naravo stalnih stroškov
fiksni menjalni tečaj
menjalni tečaj za valute ali devize, ki je predpisan; nasprotje drsečega menjalnega tečaja
fiksni potrošek prvine
potrošek delovnega sredstva, potrošek predmeta dela, potrošek dela ali potrošek storitve, ki se...
fiksni stroški
stroški, na katere kot celoto ne vpliva sprememba obsega dejavnosti v določenem obdobju ali vpliva...
fiksno posojilo
posojilo določene vsote denarja, ki ga je treba vrniti na določen dan ali ko je odpoklicano
fiktivna aktíva
v knjigovodstvu izkazana sredstva, ki v resnici nimajo nobene vrednosti in bi jih bilo treba odpisati...
finance
gospodarjenje z denarjem, razdeljeno na financiranje (vlaganje), naložbenje (investiranje) in obvladovanje...
financer
pravna ali fizična oseba, ki koga financira: 1. dajatelj denarnih sredstev, gledano dinamično iz...
financiranje
1. denarjenje: gospodarjenje z denarnimi sredstvi pri kaki pravni ali fizični osebi, njihovo pridobivanje...
financiranje izvoza
dajanje bančnih posojil izvoznikom oz. kupcem blaga v tujini
financiranje po bilanci stanja
stanje financiranja, prikazano v bilanci stanja na določen dan ter razporejeno na dolgoročno in...
financiranje poslovanja
zagotavljanje potrebnega celotnega obsega sredstev za izvedbo poslovanja s pomočjo kapitala (lastniškega...
financiranje prevzema podjetja
priskrba potrebnih finančnih sredstev za pridobitev obvladujočega deleža lastniškega kapitala prevzetega...
financiranje s fiksnimi stroški
financiranje z dobljenimi posojili ali nakupom z odloženim plačilom, kar povzroča v podjetju stalne...
financiranje s fiksno obrestno mero
financiranje z dobljenimi posojili ali nakupom z odloženim plačilom, za kar so dogovorjene obresti...
financiranje s spremenljivo obrestno mero
financiranje z dobljenimi posojili ali nakupom z odloženim plačilom, za kar se obresti obračunavajo...
financiranje s stalnimi stroški, financiranje s fiksnimi stroški
financiranje z dobljenimi posojili ali nakupom z odloženim plačilom, kar povzroča v podjetju stalne...
financiranje s tvegalnim kapitalom
dodatno lastniško financiranje v novem malem ali srednjem podjetju, pri katerem ustanovitveni (lastniški)...
financiranje tvegalnega kapitala
vzpostavljanje možnosti za delovanje družbe tvegalnega kapitala ali sklada tvegalnega kapitala z...
financiranje z nespremenljivo obrestno mero
financiranje z dobljenimi posojili ali nakupom z odloženim plačilom, za kar so dogovorjene obresti...
financirati
omogočati delovanje kake pravne ali fizične osebe: z zagotavljanjem denarnih sredstev, ki jih potrebuje,...
finančna analiza
posledek finančnega proučevanja
finančna dejavnost
gospodarjenje z denarjem, razdeljeno na financiranje (vlaganje), naložbenje (investiranje) in obvladovanje...
finančna dejavnost (v organizaciji)
dejavnost vlaganja (financiranja), razvlaganja (definanciranja), naložbenja (investiranja) in raznaložbenja...
finančna funkcija
temeljno poslovno področje nalog, ki se ukvarja s plačilno sposobnostjo, kapitalom, dolgovi, naložbami...
finančna izguba
razlika med vsemi finančnimi prihodki in vsemi finančnimi odhodki, če so prvi manjši od drugih
finančna konkurenčnost
lastnost, značilnost pridobivanja in koristnega uporabljanja denarnih sredstev na boljši način kot...
finančna konstrukcija investicijskega programa
ureditev načina financiranja naložbe; pri tem je naložbo praviloma mogoče pokriti tudi z amorti...
finančna menica
menica, ki ni neposredno povezana s trgovinskim poslovanjem; navadno ima obliko lastne menice
finančna naložba
posledek naložbenja v obliki kupljene vrednostnice, danega posojila itd., ki omogoča zunaj lastnega...
finančna naložba za lasten račun
nakup vrednostnice, da bi jo kupec (tj. banka) posedoval med svojimi sredstvi
finančna naložba za tuj račun
nakup vrednostnice po naročilu tretje stranke, ki jo bo imela med svojimi sredstvi, formalni kupec...
finančna napoved
predstavitev verjetnih prihodnjih pojavov na področju financ
finančna obveznost
dolg v zvezi z dobljenim posojilom in izdano dolgovno vrednostnico; je lahko dolgoročni finančni...
finančna obveznost (kot finančni inštrument)
vsaka obveznost, ki je: a) pogodbena obveza izročiti drugemu denar ali drugačno finančno sredstvo,...
finančna obveznost (v bilanci stanja)
dolg v zvezi z dobljenim posojilom ali izdano dolgovno vrednostnico, je lahko dolgoročni finančni...
finančna obveznost v posesti za trgovanje
finančna obveznost, ki je: a) pridobljena ali prevzeta v glavnem z namenom prodaje ali ponovnega...
finančna opcija
opcija, pri kateri je predmet opcijske pogodbe finančni inštrument; taka je npr. delniška opcij...
finančna pobuda
prizadevanje, težnja po delovanju zaradi pridobivanja in uporabe denarnih sredstev s koristnimi...
finančna politika
določanje ciljev pri gospodarjenju z denarjem ter načrtovanje usmerjanja k finančnim ciljem pri...
finančna preprodaja
vrsta špekulacij z izkoriščanjem razlik med borznimi tečaji na različnih trgih za isto vrednostnico,...
finančna projekcija
predstavitev utemeljeno pričakovanih pojavov na področju financ
finančna proučitev
posledek finančnega proučevanja
finančna revizija
revidiranje računovodstva, opravljeno v organizaciji po pogodbi z naročnikom
finančna služba
organizacijska enota, ki se v organizaciji ukvarja s finančno dejavnostjo oziroma finančnim področjem...
finančna sodila naložbenja
sodila za presojanje naložb po denarnih tokovih, tj. prejemkih in izdatkih, povezanih z njimi; mednje...
finančna sredstva (v bilanci stanja)
likvidna sredstva, terjatve, ki jih je mogoče pretvoriti v denar, in pravice do drugih terjatev...
finančna sredstva za plačevanje
denarna sredstva in ustrezniki denarnih sredstev
finančna strategija
določanje smeri delovanja za uresničevanje temeljnih finančnih ciljev
finančna stroka
vsi ljudje, ki se poklicno ukvarjajo s finančno dejavnostjo ter imajo za svoje poklicno ravnanje...
finančna taktika
izbor poti, ukrepov in metod uresničevanja finančne strategije
finančna tekmovalnost
lastnost, značilnost pridobivanja in koristnega uporabljanja denarnih sredstev na boljši način kot...
finančna terminska pogodba
pogodba o nakupu ali prodaji standardne količine kakega finančnega inštrumenta na organiziranem...
finančna ureditev
1. celota finančnih inštitucij, finančnih inštrumentov, pravil in postopkov, veljavnih pri gospodarjenju...
finančna vloga
vnos sredstev v organizacijo z lastniško vlogo ali upniško vlogo, tako da se v njej pojavijo obveznosti...
finančna zamenjava
zamenjava tokov plačil v prihodnosti, o kateri se stranki sporazumeta in z ustreznim izpeljanim...
finančne informacije
1. informacije, ki so potrebne pri odločanju na področju financ; 2. informacije o dosežkih na področju...
finančne inštitucije
banke, zavarovalnice in druge organizacije, ki se ukvarjajo s finančnimi posli; pri njih je izvajanje...
finančne inštitucije za tvegalni kapital
finančne inštitucije, ki se ukvarjajo z naložbami v kapital podjetij z velikim tveganjem pri poslovanju...
finančne kategorije
kategorije, ki so povezane s financami: denarni tokovi, finančni tokovi in finančna stanja, izražena...
finančne metode načrtovanja
metode načrtovanja v podjetju, ki odločitve v zvezi z drugimi poslovnimi področji nalog prevedejo...
finančne metode planiranja
metode načrtovanja v podjetju, ki odločitve v zvezi z drugimi poslovnimi področji nalog prevedejo...
finančne naložbe
sredstva, ki jih naložbenik da na razpolago nekomu drugemu, da bi z njimi izvajal svoj poslovni...
finančne odločitve
odločitve v zvezi s finančnim področjem nalog, povezane z vlaganjem (financiranjem), naložbenjem...
finančne storitve (banke)
nevtralni bančni posli, pri katerih ni banka niti dolžnica niti upnica, temveč le posrednica, za...
finančne težave
težave v zvezi s plačilno nesposobnostjo ali izgubami, ki grozijo, da bodo privedle do stečaja ali...
finančne zamenjave
posli, pri katerih gre za obrestno zamenjavo ali valutno zamenjavo
finančni cikel
krog poslovnih dogodkov, ki se začne s prejemkom denarnih sredstev ob hkratnem nastanku obveznosti...
finančni cilji
cilji, ki so postavljeni v okviru finančnega področja nalog in jih je mogoče razčleniti na posredni...
finančni deležniki podjetja
družbene skupine, katerih interes je povezan s finančnim področjem nalog v podjetju: lastniki, poslovodstvo,...
finančni direktor
oseba, ki načeluje finančni službi v večjem podjetju
finančni dobiček
razlika med vsemi finančnimi prihodki in vsemi finančnimi odhodki, če so prvi večji od drugih
finančni dolg (1)
dolg v zvezi z dobljenim posojilom in izdano dolgovno vrednostnico; je lahko dolgoročni finančni...
finančni dolg (2)
dolg v zvezi z dobljenim posojilom ali izdano dolgovno vrednostnico, je lahko dolgoročni finančni...
finančni dolg v posesti za trgovanje
finančni dolg, ki je pridobljen ali prevzet v glavnem z namenom ustvarjati dobiček iz kratkoročnih...
finančni dosežki podjetja
kar je posledica delovanja finančnega področja nalog v podjetju
finančni inštrument
vsaka pogodba, na podlagi katere nastane finančno sredstvo enega in finančna obveznost ali kapitalski...
finančni inštrumenti s spremenljivo obrestno mero
finančni inštrumenti, pri katerih se obrestna mera, na podlagi katere se obračunavajo obresti, pod...
finančni izid
razlika med pritoki in odtoki v obdobju, praviloma enaka tudi denarnemu izidu (glede na začetno...
finančni kazalniki
kazalniki, ki se uporabljajo pri odločanju na področju finančne dejavnosti; samo delno se prekrivajo...
finančni knjigovodja
knjigovodja, ki se ukvarja s finančnim knjigovodstvom
finančni konzorcij
skupina finančnih posrednikov, ki se oblikuje za izvedbo kakega večjega finančnega projekta
finančni kriteriji investiranja
sodila za presojanje naložb po denarnih tokovih, tj. prejemkih in izdatkih, povezanih z njimi; mednje...
finančni krog
krog poslovnih dogodkov, ki se začne s prejemkom denarnih sredstev ob hkratnem nastanku obveznosti...
finančni načrt
načrt, s katerim se podrobneje usmerja uresničevanje finančne politike v organizaciji in je posledek...
finančni najem
najem, na podlagi katerega najemodajalec izkazuje finančne prihodke in pri katerem so pomembna tveganja...
finančni nosilci
družbene skupine, katerih interes je povezan s finančnim področjem nalog v podjetju: lastniki, poslovodstvo,...
finančni odhodki
odhodki v zvezi s financiranjem (vlaganjem) in naložbenjem (investiranjem); prve sestavljajo predvsem...
finančni plan
načrt, s katerim se podrobneje usmerja uresničevanje finančne politike v organizaciji in je posledek...
finančni podatki
podatki, povezani z denarnimi tokovi ali finančnimi tokovi oziroma s procesi in stanji v zvezi z...
finančni položaj podjetja
stanje podjetja, v katerem je upoštevano preteklo doseganje njegovih finančnih ciljev pa tudi sposobnost...
finančni posli
celota opravkov v zvezi s finančnim področjem nalog; izvaja jih lahko finančna služba v podjetju,...
finančni posli (v banki)
bančni posli, ki zajemajo nalaganje denarnih sredstev v druge banke ter jemanje denarnih sredstev...
finančni poslovodnik
poslovodnik na področju financ; na srednji ravni odgovarja za kak oddelek finančne službe, na najvišji...
finančni posredniki
fizične ali pravne osebe, ki povežejo med seboj prihrankarje in naložbenike ter tako omogočijo prenos...
finančni predpisi
državni predpisi, ki urejajo finančno področje nalog
finančni predračun
del načrta podjetja, ki obsega predračun sredstev, predračun obveznosti do virov sredstev, predračun...
finančni prevzem podjetja
prevzem podjetja, katerega temeljna korist je, da prevzeto podjetje zagotavlja ustaljenost ali večjo...
finančni prihodki
prihodki od naložbenja (investiranja); pojavljajo se v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi...
finančni prihodki iz razmerij s podjetji v skupini
finančni prihodki, ki pri sestavljanju skupinskega izkaza poslovnega izida izpadejo iz vsote vseh...
finančni računovodja
računovodski strokovnjak, ki se ukvarja z ustaljenim računovodskim spremljanjem in proučevanjem...
finančni ravnatelj
oseba, ki načeluje finančni službi v večjem podjetju
finančni razlogi za dolgoročno dezinvestiranje
razlogi za dolgoročno raznaložbenje, ki izhajajo iz potreb po plačevalnih sredstvih, nezadostnega...
finančni razlogi za dolgoročno raznaložbenje
razlogi za dolgoročno raznaložbenje, ki izhajajo iz potreb po plačevalnih sredstvih, nezadostnega...
finančni rokovni posli
nakup in prodaja valut, deviz, vrednostnic ali finančnih inštrumentov po pogodbah, po katerih bodo...
finančni sektor (v banki)
bančno področje, področje nebančnih finančnih posrednikov (predvsem trg kapitala in zavarovalništvo)...
finančni stroški
1. izvirni stroški, ki se praviloma nanašajo na obresti, ki pripadajo financerjem v zvezi z njihovimi...
finančni terminski posli
nakup in prodaja valut, deviz, vrednostnic ali finančnih inštrumentov po pogodbah, po katerih bodo...
finančni tokovi
tokovi pritokov in odtokov, s katerimi je mogoče pojasniti stanje denarnih sredstev; pojavljajo...
finančni tokovi pri naložbenju
pritoki, povezani z zmanjševanjem neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, dolgoročnih...
finančni tokovi pri poslovanju
pritoki, povezani s prihodki (popravljenimi za spremembo terjatev iz poslovanja in usredstvenih...
finančni tokovi pri vlaganju
pritoki, povezani s povečevanjem kapitala (zunaj dobička poslovnega leta), dolgoročnih rezervacij,...
finančni trg
trg, na katerem se prodajajo in kupujejo finančni inštrumenti; lahko je neposredni finančni trg...
finančni ustroj naložbenega programa
ureditev načina financiranja naložbe; pri tem je naložbo praviloma mogoče pokriti tudi z amorti...
finančni vodja
predstojnik finančne službe v manjši ali srednji organizaciji, v večjih pa finančni ravnatelj; razlikuje...
finančni vzvod (podjetja)
možnost podjetja, da z dodatnim zadolževanjem poveča dobiček, ker so obresti za dolgove manjše od...
finančnik
strokovnjak, ki se ukvarja s financami
finančno
kar je povezano s financami ali izraženo v denarni merski enoti
finančno analiziranje
proučevanje poslovanja iz zornega kota finančnega področja nalog v podjetju, tj. denarnih tokov...
finančno delovanje
1. gospodarjenje z denarnimi sredstvi, zlasti v zvezi z obvladovanjem plačilne sposobnosti; 2. celota...
finančno informiranje
informiranje o procesih in stanjih v zvezi s finančnim področjem nalog v podjetju
finančno investirana sredstva
pri ocenjevanju vrednosti: dolgoročne finančne naložbe med stalnimi sredstvi in kratkoročne finančne...
finančno izrazje
celota izrazov finančnega področja nalog, ki imajo določene pomene
finančno knjigovodstvo
del finančnega računovodstva, ki se ukvarja s podatki o sredstvih, obveznostih do virov sredstev,...
finančno načrtovanje
1. načrtovanje gospodarjenja z denarnimi sredstvi; 2. načrtovanje zagotavljanja denarnih sredstev;...
finančno nadziranje (v podjetju)
nadziranje denarnih tokov in finančnih tokov, stroškov financiranja, načrtov financiranja in načrtov...
finančno naložena sredstva
pri ocenjevanju vrednosti: dolgoročne finančne naložbe med stalnimi sredstvi in kratkoročne finančne...
finančno namensko združenje
skupina finančnih posrednikov, ki se oblikuje za izvedbo kakega večjega finančnega projekta
finančno napovedovanje
vnaprejšnje določanje poteka poslovanja iz finančnega zornega kota, tj. vpliva na denar, denarne...
finančno obračunavanje
obračunavanje, ki je povezano zgolj z obravnavanjem poslovanja na finančnem področju nalog, povezanim...
finančno odločanje
odločanje o vlaganju (financiranju), naložbenju (investiranju), plačilni sposobnosti podjetja, obvladovanju...
finančno okolje
stvarnost zunaj poslovnih financ, s katero so te pomembno povezane: banke in druge finančne inštitucije,...
finančno orodje
vsaka pogodba, na podlagi katere nastane finančno sredstvo enega in finančna obveznost ali kapitalski...
finančno ovrednotenje nefinančnih naložb
ovrednotenje stvarnih naložb glede na plačilno sposobnost podjetja, donosnost, tveganje in neodvisnost...
finančno planiranje
1. načrtovanje gospodarjenja z denarnimi sredstvi; 2. načrtovanje zagotavljanja denarnih sredstev;...
finančno področje (v banki)
bančno področje, področje nebančnih finančnih posrednikov (predvsem trg kapitala in zavarovalništvo)...
finančno področje nalog
temeljno poslovno področje nalog, ki se ukvarja s plačilno sposobnostjo, kapitalom, dolgovi, naložbami...
finančno pojmovanje (lastniškega) kapitala
pojmovanje kapitala kot vložene kupne moči ali čistega premoženja; po njem doseže podjetje čisti...
finančno poroštvo
posojilodajalčeva pogodbena pravica dobiti od poroka denar in porokova pogodbena obveznost dati...
finančno poslovodenje
podrobnejše odločanje pri načrtovanju, pripravljanju izvajanja (organiziranju, usklajevanju, spodbujanju)...
finančno poslovodenje (na javnem področju)
pridobivanje proračunskih prejemkov in uporaba proračunskih izdatkov za delovanje na javnem področju,...
finančno posredovanje
vzpostavljanje povezav med tistimi, ki imajo presežke denarnih sredstev, in tistimi, ki jih potrebujejo...
finančno predračunavanje
predračunavanje, ki je povezano zgolj z načrtovanjem na finančnem področju nalog, tj. načrtovanjem...
finančno proučevanje
proučevanje poslovanja iz zornega kota finančnega področja nalog v podjetju, tj. denarnih tokov...
finančno računovodstvo
računovodstvo celotnega poslovanja, ki se ukvarja z računovodskim spremljanjem in presojanjem sredstev,...
finančno reorganiziranje
spreminjanje ustroja vlaganja (financiranja) in naložbenja (investiranja) v podjetju, da bi se izboljšalo...
finančno sredstvo (kot finančni inštrument)
vsako sredstvo, ki je: a) denar, b) kapitalski inštrument drugega, c) pogodbena pravica prejeti...
finančno sredstvo na razpolago za prodajo
neizpeljano finančno sredstvo, ki je kot finančni inštrument tako označeno ali pa ni uvrščeno kot...
finančno sredstvo v posesti do zapadlosti v plačilo
neizpeljano finančno sredstvo kot finančni inštrument z določenim ali določljivim plačilom in določeno...
finančno sredstvo v posesti za trgovanje
finančno sredstvo kot finančni inštrument, ki je a) pridobljeno ali prevzeto v glavnem z namenom...
finančno stanje
1. stanje financiranja (vlaganja) in naložbenja (investiranja) v izbranem trenutku oz. stanje sredstev...
finančno trženje
celota pripravljalnih dejavnosti v zvezi s financiranjem (vlaganjem), naložbenjem (investiranjem)...
finančno tveganje
tveganje v zvezi s financiranjem (vlaganjem) in naložbenjem (investiranjem), ki izvira med drugim...
finančno upravljanje
podrobnejše odločanje pri načrtovanju, pripravljanju izvajanja (organiziranju, usklajevanju, spodbujanju)...
finančno upravljanje (na javnem področju)
pridobivanje proračunskih prejemkov in uporaba proračunskih izdatkov za delovanje na javnem področju,...
finančno vrednotenje podjetja
ugotavljanje vrednosti podjetja glede na njegove cilje, tveganja, strategije in poslovne načrte;...
finančnoračunovodska služba
v večjih organizacijah od poslovodnoračunovodske službe ločena služba, ki se ukvarja z ustaljenimi...
fiskalna politika
politika države v zvezi z davki, proračunskimi izdatki in državnimi dolgovi
fizična oseba
človek kot nosilec pravic in obveznosti
fizični dokaz
dokaz, pridobljen z neposrednim pregledovanjem ali opazovanjem ljudi, imetja ali dogodkov
fizično delo
delo, pri katerem prevladuje poraba fizičnih sposobnosti izvajalca
fizično obrabljanje
zmanjšanje uporabnosti delovnega sredstva zaradi poškodb posameznih njegovih delov, do katerih prihaja...
fizično staranje
zmanjševanje uporabnosti delovnega sredstva zaradi poškodb njegovih posameznih delov, do katerih...
fizično varovanje
varovanje opredmetenih sredstev na njihovih nahajališčih ter gotovine in vrednostnic pri njih hranjenju,...
fleksibilni predračun
predračun za različne možne obsege dejavnosti, ki omogoča ob predpostavki, da se cene ne spreminjajo,...
fleksibilni predračun indirektnih stroškov po stroškovnih mestih
gibljivi predračun stroškov, ki je sestavljen posebej po stroškovnih mestih in upošteva na njih...
fleksibilni predračun posrednih stroškov po stroškovnih mestih
gibljivi predračun stroškov, ki je sestavljen posebej po stroškovnih mestih in upošteva na njih...
fleksibilni predračun stroškov
predračun stroškov, ki je sestavljen za več obsegov dejavnosti, pri katerih se ob predpostavki,...
forenzični računovodja
posebej usposobljeni računovodski strokovnjak, ki je glavni in odgovorni nosilec preiskav kaznivih...
forenzično revidiranje
nedavno vzpostavljena zamisel o posebni vrsti nadziranja računovodenja, ki je usmerjeno v pridobivanje...
forfeit
prodaja terjatve do kupca v tujini ob izključitvi izvoznikovega jamstva za terjatev in jamstva izvoznikove...
forfeitiranje
prodajanje zunanjetrgovinskih terjatev izvoznika brez pravice do regresa
formalna odvisnost podjetja
oblika povezanosti podjetja, pri kateri je odvisno podjetje kakega obvladujočega podjetja
formalni način načrtovanja projekta
tisti način načrtovanja projekta, pri katerem se razčlenjujejo in razporejajo naloge ter predračunavajo...
formalni način planiranja projekta
tisti način načrtovanja projekta, pri katerem se razčlenjujejo in razporejajo naloge ter predračunavajo...
formalnost
kar se mora opraviti glede na zahteve, predpise
formular
list z glavo ter vrsticami in stolpci za ustrezne podatkeobraz
fotokopija
kopija, ki je napravljena s fotokemičnim postopkom prenosa na papir
franko ladja
pogodbeno določilo v zunanji trgovini, po katerem so všteti v ceno blaga le stroški prevažanja,...
franšiza (pri poslovanju)
pravica, ki jo da eno podjetje drugemu, da prodaja na določenem območju na podlagi prenesenega znanja...
franšiza (v zavarovalnici)
1. oogodbeno določeni znesek, ki ga pri poravnavi škode zavarovalnica odbije od izplačila; 2. pravica...
franšizing
uporaba pravic do tuje blagovne znamke (franšiz), nakupovanje in prodajanje na tej podlagi
frekvenca
značilnost česa, da se a) večkrat pojavi, ponovi b) pojavlja v krajših presledkih
friziranje računovodskih izkazov
olepševanje stanja in dosežkov podjetja, ne da bi se kršili predpisi
fundacija
nedobičkovna organizacija, ki na eni strani oblikuje svoje sklade z namenskimi dotacijami, zapuščinami,...
funkcija
kar kaj ali kdo opravlja glede na svoj namen
funkcijske skupine poslovnih odhodkov
proizvajalni stroški prodanih količin, nabavna vrednost prodanih količin, stroški prodajanja, stroški...
funkcijsko sorodni stroški
stroški, vključeni v skupine, kot so stroški proizvajanja, stroški prodajanja, stroški splošnih...
funkcionalna premija (v zavarovalnici)
del celotnega zavarovalnici plačanega zneska, ki je povezan z zavarovanjem in namenjen kritju stroškov...
funkcionalna razporeditev kontov v kontnem načrtu
razporeditev kontov v kontnem načrtu glede na stalnost in zaporednost gibanja gospodarskih kategorij,...
funkcionalno amortiziranje
amortiziranje glede na dejansko uporabo stvari ali pravic pri nastajanju poslovnih učinkov; amortizacija...
funkcionalno načelo pri količniku za vnaprejšnje vkalkuliranje stroškov
načelo, po katerem je opredeljen količnik za vnaprejšnje vračunavanje stroškov kot razmerje med...
Avtor pojmovnikov je dr. Ivan Turk.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali menite, da so predlogi davčne reforme usmerjeni v pravo smer?