IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Seznam pojmov, ki se začnejo na črko O (število zadetkov: 1086)
ob pravem času
takojšnje odzivanje na potrebe proizvajalca po materialu in zahteve odjemalca po dobavi
občasna informacija
glede na namen poenotena informacija, ki se oblikuje in predlaga v časovnih presledkih, navadno...
občasni podatek
podatek, ki se pojavlja in predlaga v informacijski sestav v časovnih presledkih, navadno nedoločenih;...
občasno računovodsko poročilo
računovodsko poročilo, ki je predloženo v časovnih presledkih, ki niso določeni, vsebujejo pa računovodske...
občevanje z
biti v stiku, sporazumevati se s kom
občila
sredstva, ki objavljajo informacije, npr. časopisi, radio, televizija
občina
temeljna samoupravna skupnost, ki za naselje ali več naselij opravlja naloge krajevnega pomena za...
občinski proračun
proračun, ki se nanaša na delovanje občine in je sprejet v skupščini občine: v celoti načelno zajema:...
občinski računovodski izkazi
računovodski izkazi, ki se nanašajo na a) proračunske prejemke in proračunske izdatke občine, b)...
občutljivost pomnilniških nosilcev podatkov in programov
lastnost, značilnost prenosnih ali stalnih pomnilniških nosilcev, kot so magnetni diski in magnetni...
obdavčevanje
določanje davkov, ki jih mora plačevati fizična ali pravna oseba
obdavčljiva osnova
kakovostna, količinska ali denarna opredelitev predmeta obdavčitve, ki se pri odmeri davka pomnoži...
obdavčljiva vrednost
pri ocenjevanju vrednosti: vrednost sredstva na podlagi opredelitev v predpisih o obdavčitvi; posebna...
obdavčljiva začasna razlika
začasna razlika pri obdavčevanju dobička, katere posledice so zneski, ki se prištejejo pri ugotavljanju...
obdavčljivi dobiček
dobiček, ugotovljen v skladu s predpisi davčnih oblasti, na podlagi katerega je treba poravnati...
obdelava vsebine
načrtno podajanje vsebine
obdelovanje opredelitve pojmov
izčrpno podajanje vsebin pojmov
obdelovanje podatkov
celota postopkov in procesov, v katerih se za obdelovanje že pripravljeni podatki urejajo, razvrščajo,...
obdobje
omejeno trajanje, v katerem se kaj dogaja, zgodi
obdobje amortiziranja
obdobje, v katerem se amortizira posamezno amortizirljivo sredstvo; ne sme biti daljše od dobe koristnosti,...
obdobje računovodskega poročanja
obdobje, na katero se nanašajo računovodska poročila
obdobje vračanja
obdobje, v katerem se vrača dolg
obdobje zastoja
obdobje, v katerem delovanje zastane
obdobne informacije
glede na namen poenotene informacije, ki se oblikujejo in predlagajo v določenih časovnih presledkih,...
obdobni obrok
obrok, ki obsega obdobni znesek vračila dolgoročnega posojila in pripadajoče obresti; njegova notranja...
obdobni podatki
podatki, ki se pojavljajo in predlagajo v informacijski sestav v določenih časovnih presledkih;...
obdobni poslovni izid
poslovni izid za obračunsko obdobje; če je krajše od leta dni, je poimenovan medletni poslovni ...
obdobni standardni stroški
standardni stroški, postavljeni skladno z okoliščinami, v katerih posluje podjetje v posameznem...
obdobno računovodsko poročilo
računovodsko poročilo za obračunsko obdobje, izdelano za notranje uporabnike; obsega računovodske...
obetajoče stanje (pri vrednostnicah)
položaj na trgu, ko se pričakuje dvig cen, zato naj bi se vrednostnice kupovale, in ne prodajal...
običaj
kar se v ustaljeni obliki ponavlja dalj časa (iz roda v rod) v zvezi s kako človekovo dejavnostjo,...
običajna anuiteta
obdobni obrok, ki se plača na koncu vsakega obdobja, za katerega se obračunavajo obresti; nasprotje...
običajna finančna sredstva
običajna pogodbena pravica dobiti denar: terjatve do kupcev, terjatve iz menic, terjatve iz danih...
običajne finančne obveznosti
običajne pogodbene obveznosti izročiti denar: obveznosti do dobaviteljev, obveznosti iz menic, obveznosti...
običajne statistične metode vzorčenja
metode za vzorčenje, ki pri opredeljevanju obsega vzorca in ocenjevanju izidov vzorca uporabljajo...
običajni finančni dolgovi
običajne pogodbene obveznosti izročiti denar: obveznosti do dobaviteljev, obveznosti iz menic, obveznosti...
običajni postopek
postopek, ki poteka ustaljeno in kot je v navadi, ki se splošno uporablja
običajni revizijski postopki v državi
revizijski postopki v posamezni državi, ki nimajo narave standardov, ki jih predpisuje pristojni...
običajno pravo
pravo, zasnovano na prejšnjih primerih sodne prakse; neuzakonjena pravna pravila, ki temeljijo na...
objava
uradno sporočilo za javnost
objavljanje
uradno sporočanje česa javnosti
objavljena donosnost obveznice
letna obrestna mera, zapisana na obveznici
objavljeni računovodski izkazi
računovodski izkazi, ki so po sprejetju dani v vednost javnost
objektivna informacija
informacija, katere oblikovalec si je pri njej po svojem najboljšem znanju in védenju prizadeval...
objektivni kriteriji
sodila, ki pri presojanju ne dajejo prednosti kakim posebnim interesom
objektivnost
lastnost, značilnost nepristranskega, to je takšnega, ki se pri predstavljanju ali presojanju česa...
objektivnost notranjega revizorja
lastnost, značilnost notranjega revizorja, da opravlja delo in oblikuje sodbe brez podrejanja drugim;...
objektivnost revizijskega poročila
lastnost, značilnost revizijskega poročila, da so predstavitve v njem uravnovešene po vsebini in...
oblast
1. možnost vplivati na koga, da ravna po zahtevah, željah, če noče čutiti neprijetnih posledic....
obligacija
vrednostnica, s katero se jemalec dolgoročnega posojila zaveže brezpogojno vrniti posojilo tistemu,...
obligacija brez dospelosti
obveznica, pri kateri izdajatelj nima pravice zahtevati od imetnika, naj jo predloži v odplačilo,...
obligacija na odpoklic
obveznica, ki jo lahko izdajatelj pod določenimi pogoji izplača, preden zapade
obligacija s kritjem v hipoteki
obveznica, zavarovana s hipoteko, tj. pravico do zasege določene nepremičnine
obligacija s kritjem v sredstvih
obveznica, ki je posredno zavarovana s kako stvarjo ali terjatvijo
obligacija s poroštvom
obveznica, pri kateri je tretja stranka (npr. banka, podjetje, država) porok upnikom za izpolnitev...
obligacija s premijo
obveznica, ki prinaša večje obresti od tržnih in se zato prodaja nad nazivno vrednostjo, da bi se...
obligacija s prodajno opcijo
obveznica, pri kateri se izdajatelj s prodajno opcijo zaveže, da jo bo kupil znotraj v pogodbi določenega...
obligacija s spremenljivo obrestno mero
obveznica, pri kateri se obrestna mera spreminja odvisno od tržne obrestne mere ali obrestne mere...
obligacija z enkratnim odplačilom
obveznica, pri kateri se glavnica odplača v celotnem znesku, ko zapade v plačilo, ne pa z obroki;...
obligacija z možnostjo zamenjave
obveznica, ki jo izdajatelj lahko zamenja bodisi za denar bodisi za delnice v kakem prihodnjem ...
obligacija z nakupnim bonom
obveznica, izdana skupaj z nakupnim bonom, ta pa daje imetniku pravico nakupa delnic istega izdajatelja...
obligacija z obročnim odplačevanjem
obveznica, pri kateri se glavnica odplačuje z obroki
obligacijsko posojilo
posojilo, dobljeno z izdanimi obveznicami, ki so jih kupili in vplačali upniki
oblika
videz, ki ga ima stvar v prostoru in po katerem se razlikuje od drugih stvari
oblika izkaza denarnih tokov
zunanji videz izkaza denarnih tokov glede na zaporedje vanj vključenih postavk: dvostranski izkaz...
oblika izkaza poslovnega izida
zunanji videz izkaza poslovnega izida glede na zaporedje vanj vključenih postavk: stopenjski izkaz...
oblika izkaza stanja
zunanji videz izkaza stanja glede na zaporedje vanj vključenih postavk: dvostranski izkaz stanja,...
oblika izkaza uspeha
zunanji videz izkaza poslovnega izida glede na zaporedje vanj vključenih postavk: stopenjski izkaz...
oblike povezanosti podjetja
načini ali značilnosti ureditve sodelovanja z drugimi podjetji: kapitalska povezanost podjetja,...
oblike zavarovanj
značilnosti zavarovanj glede na njihovo razporeditev: življenjska zavarovanja, zdravstvena zavarovanja,...
oblikovanje
dajanje oblike predmetom, podatkom, procesom, z upoštevanjem skladnosti med uporabnostjo, lepoto...
oblikovanje dolgoročnih rezervacij
vzpostavljanje dolgoročnih rezervacij v breme stroškov oziroma odhodkov ali z dolgoročno odložitvijo...
oblikovanje prevrednotovalnega izida
ugotavljanje prevrednotovalnega izida v razmerah inflacije, kadar se upošteva vpliv prevrednotenja...
oblikovanje revalorizacijskega izida
ugotavljanje prevrednotovalnega izida v razmerah inflacije, kadar se upošteva vpliv prevrednotenja...
oblikovanje sklada
zbiranje in oplojevanje sredstev za nedobičkovne oz. dobrodelne namene, ki so obravnavana kot posebni...
območje
ozemlje, na katerem se opravlja kaka dejavnost
območje nihanja valut
po mednarodnem sporazumu največji dovoljeni razpon nihanj določene valute glede na sklicevalno ...
območna raven
raven širšega naseljenega ozemlja, ki lahko tvori tudi upravno enoto v okviru države
območni odsek
sestavni del podjetja, ki se ukvarja s proizvodi oz. storitvami v kakem gospodarskem okolju; njegova...
območno tveganje
tveganje, da strankam ne bo uspelo poravnati njihovih obveznosti zaradi gospodarskih, političnih...
obnašanje
izražanje, kazanje razpoloženja, odnosa do ljudi in okolja nasploh
obnavljajoče se financiranje
financiranje, ki se na enak način ponovi vsakič, ko preneha prvotno; zlasti pogosto v zvezi z dobljenimi...
obnavljajoče se posojilo
posojilo, ki se ponovi vsakič, ko bi bilo treba enako dotedanje posojilo vrniti; finančno se lahko...
obnavljajoče se vlaganje
financiranje, ki se na enak način ponovi vsakič, ko preneha prvotno; zlasti pogosto v zvezi z dobljenimi...
obnavljajoči se kredit
posojilo, ki se ponovi vsakič, ko bi bilo treba enako dotedanje posojilo vrniti; finančno se lahko...
obnavljajoči se najem
najem, pri katerem je možno podaljšanje prvotnega najemnega obdobja; pri tem se najemodajalec navadno...
obnavljanje
vzpostavljanje kaj dotrajanega, poškodovanega v takšno stanje kot da bi bilo novo
obnovitev
nareditev, povzročitev, da kaj dotrajanega, poškodovanega postane tako kot novo z enakim namenom;...
obojestransko odvisna stroškovna mesta
stroškovna mesta, od katerih tista, ki dobivajo učinke drugih stroškovnih mest, tem dajejo tudi...
OBOL
zbirni pregled uresničenih stroškov po vrstah in stroškovnih mestih, njihovega prenašanja s posrednih...
obračanje terjatev do kupcev
lastnost, značilnost terjatev do kupcev kot celote, da se posamezne med njimi poravnavajo in spet...
obračanje zalog
lastnost, značilnost zalog, da se posamezni njihovi deli porabljajo in spet pojavljajo na novo;...
obračun
posledek obračunavanja; lahko je količinski obračun ali računovodski obračun; v vsakem primeru pa...
obračun amortizacije
obračun, v katerem je glede na stanje amortizirljivih sredstev ob začetku leta in njihovo gibanje...
obračun denarnih tokov
obračun, v katerem so navedeni uresničeni prejemki in uresničeni izdatki, a tudi začetno in končno...
obračun nakupov
obračun, v katerem so prikazani v obdobju kupljene količine, ter njihove nakupne vrednosti in stroški...
obračun namenskega denarja
obračun, ki v kateremkoli trenutku pokaže, da je mogoče določen znesek denarja za izplačila z določenim...
obračun odhodkov po področjih in območjih delovanja
obračun, v katerem so prikazani uresničeni odhodki glede na delovanje, razčlenjeno po vrstah in...
obračun popravka vrednosti osnovnih sredstev
na obračun amortizacije oprta skupinska knjigovodska listina, na kateri je za vsako osnovno sredstvo...
obračun posamezne investicije
obračun, v katerem so prikazani vsi uresničeni podatki o posamezne naložbi
obračun posamezne naložbe
obračun, v katerem so prikazani vsi uresničeni podatki o posamezne naložbi
obračun posamezne obveznosti
obračun, v katerem sta prikazani uresničeno gibanje in uresničeno stanje posameznega dolga oziroma...
obračun posameznega dolga
obračun, v katerem sta prikazani uresničeno gibanje in uresničeno stanje posameznega dolga oziroma...
obračun posameznega sredstva
obračun, v katerem sta prikazani uresničeno gibanje in uresničeno stanje posameznega sredstva
obračun poslovnega izida poslovnoizidnih enot
obračun, v katerem je prikazano doseganje poslovnega izida po poslovnoizidnih enotah, prav tako...
obračun posrednih stroškov po stroškovnih mestih
obračun, v katerem so prikazani uresničeni posredni stroški po stroškovnih mestih, na katerih se...
obračun prevedbe
obračun pretvorbe računovodskih izkazov v tuji valuti v računovodske izkaze v domači valuti
obračun prihodkov po področjih in območjih delovanja
obračun, v katerem so prikazani uresničeni prihodki glede na delovanje, razčlenjeno po vrstah in...
obračun prodaje
obračun, v katerem so prikazani v obdobju prodane količine ter z njimi povezani odhodki in prihodki,...
obračun proizvodnje
obračun, v katerem so prikazane v obdobju proizvedene količine ter z njimi povezani stroški, posebej...
obračun stroškov
obračun, v katerem so prikazani uresničeni stroški po vrstah in stroškovnih mestih
obračun stroškov po mestih odgovornosti
obračun, v katerem so prikazani uresničeni stroški, za katere posamezna mesta odgovornosti odgovarjajo...
obračun stroškov po področjih in območjih delovanja
obračun, v katerem so prikazani uresničeni stroški glede na delovanje, razčlenjeno po vrstah in...
obračun stroškov po stroškovnih mestih
obračun, v katerem so prikazani uresničeni neposredni in posredni stroški končnih stroškovnih nosilcev...
obračun stroškov poslovnega učinka
kalkulacija stroškov, pri kateri se na količinsko enoto poslovnega učinka ugotavljajo uresničeni...
obračun stroškov projekta
obračun stroškov, povezanih s projektom in razčlenjenih po stopnjah razvijanja projekta, skupinah...
obračun trgovanja z vrednostnicami
obračun s podatki o prodaji in nakupu vrednostnic, kot so prodajne in nakupne cene, njihove številke...
obračun trgovanja z vrednostnimi papirji
obračun s podatki o prodaji in nakupu vrednostnic, kot so prodajne in nakupne cene, njihove številke...
obračun uspeha profitnih centrov
obračun, v katerem je prikazano doseganje poslovnega izida po poslovnoizidnih enotah, prav tako...
obračun z delnim pologom (na borzi vrednostnic)
obračun storitve borznega posrednika, ki naročniku kreditira določen odstotek nakupa vrednostnic;...
obračunana obveznost za davek
znesek obračunanega davka za obravnavano in/ali pretekla obračunska obdobja, ki do proučevanega...
obračunane bruto zavarovalne premije
kosmate zavarovalne premije, ki se v obračunskem obdobju vštejejo med prihodke zavarovalnice, preden...
obračunane dane obresti
obresti, ki v obračunskem obdobju pomenijo finančne odhodke ne glede na to, kdaj so plačane
obračunane kosmate zavarovalne premije
kosmate zavarovalne premije, ki se v obračunskem obdobju vštejejo med prihodke zavarovalnice, preden...
obračunane pozavarovalne premije
pozavarovalne premije, ki se v obračunskem obdobju odštejejo od obračunanih kosmatih zavarovalnih...
obračunani bruto zneski škod
kosmati zneski škod, ki se v obračunskem obdobju vštejejo med čiste odhodke za škode zavarovalnice,...
obračunani deleži pozavarovateljev
deleži, ki jih dajejo pozavarovatelji za kritje kosmatih zneskov škod, zato pri zavarovalnici zmanjšujejo...
obračunani kosmati zneski škod
kosmati zneski škod, ki se v obračunskem obdobju vštejejo med čiste odhodke za škode zavarovalnice,...
obračunavanje
izdelovanje obračunov
obračunavanje amortizacije
sestavljanje obračuna amortizacije
obračunavanje plač
na podlagi izvirnih listin o opravljenem delu in nadomestilih plač ugotavljanje posameznih zneskov,...
obračunavanje stroškov
sestavljanje obračuna stroškov
obračunavanje varovanja pred tveganjem
izdelovanje obračunov, ki se nanašajo na pred tveganjem varovane postavke in inštrumente varovanja...
obračunska bilanca stanja
bilanca stanja, v kateri je prikazano stanje uresničenih sredstev in uresničenih obveznosti do virov...
obračunska kalkulacija
posledek računovodskega obračunavanja, ki se nanaša na posamezen nakup, proizvodnjo ali prodajo;...
obračunska kalkulacija nakupa
kalkulacija, v kateri so prikazani uresničena nakupna cena prodane količine in neposredni stroški...
obračunska kalkulacija prodaje
kalkulacija, v kateri so prikazani uresničeni stroški prodane količine in pri tem doseženi prihodki...
obračunska kalkulacija proizvodnje
kalkulacija, v kateri so prikazani uresničeni stroški v zvezi s proizvodnjo posamezne vrste proizvoda...
obračunska kalkulacija stroškov
kalkulacija stroškov, pri kateri se na količinsko enoto poslovnega učinka ugotavljajo uresničeni...
obračunska situacija
listina, s katere sta razvidna dokončni obseg in dokončna kakovost posameznih vrst opravljenih gradbenih...
obračunske računovodske informacije
računovodske informacije, ki se nanašajo na kako preteklo obdobje ali pretekli trenutek in predstavljajo...
obračunski ček
ček, uporabljen za prenos denarja z računa v banki, ki ga ima njegov izdajatelj, na račun pri banki,...
obračunski izkaz denarnih tokov
izkaz denarnih tokov, v katerem so prikazani uresničeni prejemki in uresničeni izdatki oziroma uresničeni...
obračunski izkaz gibanja kapitala
izkaz sprememb kapitala, v katerem so prikazane uresničene spremembe posameznih sestavin kapitala...
obračunski izkaz poslovnega izida
izkaz poslovnega izida, v katerem so prikazani uresničeni prihodki, uresničeni odhodki in uresničeni...
obračunski izkaz uspeha
izkaz poslovnega izida, v katerem so prikazani uresničeni prihodki, uresničeni odhodki in uresničeni...
obračunski kazalniki
kazalniki, ki izhajajo iz uresničenih gospodarskih kategorij v obračunskem obdobju; nasprotje predračunskih...
obračunski konto plač
konto v glavni knjigi brez salda, potem ko je obremenjen za obračunane plače in priznan za njih...
obračunski list materiala
zbirni pregled uresničenih stroškov posamezne vrste materiala, razčlenjenih po stroškovnih mestih...
obračunski list plače
razpredelnica z zbranimi in razvrščenimi podatki iz knjigovodskih listin o plači, ki se nanašajo...
obračunski list prodaje
zbirni pregled razmejevanja stroškov med zalogo in prodano količino posamezne vrste poslovnih učinkov...
obračunski list proizvodnje
zbirni pregled uresničenih stroškov po stroškovnih nosilcih, njihovega prenašanja od vrste do vrste...
obračunski list stroškov
zbirni pregled uresničenih stroškov po vrstah in stroškovnih mestih, njihovega prenašanja s posrednih...
obračunski podatki
podatki, ki so vključeni v obračun ali izhajajo iz njega
obračunski računovodski izkazi
računovodski izkazi z računovodskimi podatki o preteklih procesih ali stanjih; temeljni posledek...
obračunsko akcijsko poročilo
obračunsko poročilo, predloženo uporabnikom, ki so vključeni v proces odločanja pri nadziranju ali...
obračunsko informativno poročilo
obračunsko poročilo, predloženo uporabnikom, da bi bili zgolj obveščeni o dosežkih v obračunskem...
obračunsko obdobje
obdobje, za katero se sestavljajo računovodski obračuni; dokončno obračunsko obdobje je poslovno...
obračunsko obdobje (pri obdavčevanju)
obdobje, za katero se ugotavlja znesek obveznosti za davke
obračunsko poročilo
poročilo, ki vsebuje podatke ali informacije o preteklih procesih ali stanjih; razlikovati je treba...
obračunsko poročilo za načrtovanje
obračunsko poročilo, ki vsebuje informacije za odločanje pri načrtovanju v prihodnosti
obračunsko poročilo za nadziranje
obračunsko poročilo, ki vsebuje informacije za odločanje pri nadziranju v preteklosti
obračunsko poročilo za pripravljanje izvajanja
obračunsko poročilo, ki vsebuje informacije za odločanje pri pripravljanju izvajanja v sedanjos...
obračunsko ukrenitveno poročilo
obračunsko poročilo, predloženo uporabnikom, ki so vključeni v proces odločanja pri nadziranju ali...
obramba
1. dokazovanje pravilnosti zamisli, mnenja, stališča; 2. zagovor obdolženca
obramba revizorjev na podlagi primerne prizadevnosti
obramba revizorjev v sodnih sporih pred obtožbo, da so bili pri svojem delu malomarni, z dokazovanjem...
obrambni prevzem podjetja
prevzem podjetja zaradi nesposobnosti ravnateljstva prevzemnega podjetja, da bi poiskalo notranje...
obrat
1. prostorska enota tovarne, v kateri se ponavlja vedno enak tehnološki proces; 2. organizacijska...
obratna režija
stroški, ki se pojavljajo pri proizvajanju in niso neposredni stroški posameznih vrst proizvodov,...
obratna sredstva
sredstva, ki se v poslovnem procesu spreminjajo v druge oblike in se njihovo delovanje skupaj z...
obratni kapital (1)
tisti del vsote (lastninškega) kapitala, dolgoročnih rezervacij in dolgoročnih dolgov, s katerim...
obratni kapital (2)
kratkoročna sredstva, ki so pokrita tako z (lastniškim) kapitalom kot tudi z dolgoročnimi rezervacijami...
obratni obračunski list
zbirni pregled uresničenih stroškov po vrstah in stroškovnih mestih, njihovega prenašanja s posrednih...
obratno sorazmerje
kar izraža medsebojno odvisnost, gibanje enega pojava v nasprotni smeri od gibanja drugega poja...
obratovalni dodatek v zavarovalnici
del kosmate zavarovalne premije v zavarovalnici, vračunan za pokrivanje poslovalnih stroškov in...
obratovalni stroški v zavarovalnici
stroški v zavarovalnici, ki obsegajo stroške pridobivanja zavarovanj, stroške amortizacije, stroške...
obratovno knjigovodstvo
razčlenitveno knjigovodstvo, ki zbira, ureja, obdeluje in prikazuje podrobne podatke o proizvodnji...
obratovodja
vodja obrata oziroma dela tovarne
obravnavanje
načrtno ukvarjanje s čim, da bi prišli do izidov
obravnavanje podatkov
celota postopkov in procesov, ki obsega poleg obdelovanja podatkov še njihovo zbiranje, pa tudi...
obravnavanje podatkov o preteklosti
informacijsko področje nalog, ki sestoji iz zbiranja, urejevanja, začetnega obdelovanja in prikazovanja...
obravnavanje podatkov o prihodnosti
informacijsko področje nalog, ki sestoji iz zbiranja, urejevanja, začetnega obdelovanja in prikazovanja...
obravnavanje tveganja
način odzivanja na tveganje, pri katerem je treba z določenimi postopki zmanjšati verjetnost tveganja...
obravnavati
ukvarjati se s čim, tudi s podatki, z določenim namenom
obrazec
list z glavo ter vrsticami in stolpci za ustrezne podatke
obrazec računovodskega izkaza
list z okvirnim besedilom ter vrsticami in stolpci za podatke, ki jih mora vsebovati računovodski...
obrazec za izračun obresti
formula, po kateri se obresti za glavnico izračunajo z deljenjem obrestne številke z obrestnim ...
obremenitev konta
knjižba na débetni strani, tj. levi strani konta, kar pomeni pri kontih sredstev in odhodkov povečanje,...
obremenitev stroja
načrtovan ali uresničen obseg delovanja posameznega stroja, izražen v urah
obremeniti konto
knjižiti na débetni strani, tj. levi strani konta, kar pomeni pri kontih sredstev in odhodkov povečanje,...
obremenjevalna kartica
prepoznavalna kartica, ki omogoča plačilo s takojšnjim knjiženjem v breme imetnika kartice; izraz...
obresti
nadomestilo za uporabo denarja ali nadomestnih stvari, določeno z odstotki od glavnice (obrestno...
obresti od bančnih vlog
obresti, ki jih daje banka za dobljene bančne vloge ali dobljena posojila
obresti od danih posojil
obresti, ki jih banka dobiva za dana posojila
obrestna marža
v banki razlika med dobljenimi obrestmi in danimi obrestmi
obrestna mera
razmerje med zneskom obresti, ki ga je treba obračunati in plačati za leto dni, in zneskom izposojene...
obrestna mera za dobljene vloge
obrestna mera, po kateri se v banki obračunavajo obresti od dolgov ali na splošno od dobljenih posojil...
obrestna mera za naložbe
obrestna mera, po kateri se v banki obračunavajo obresti od njenih finančnih naložb ali na splošno...
obrestna številka
zmnožek glavnice in števila dni, deljen s 100; uporablja se za izračun obresti
obrestna zamenjava
finančna zamenjava, pri kateri stranki z ustreznim izpeljanim finančnim inštrumentom prenašata tveganje...
obrestne obresti
obresti od obresti, pripisanih glavnici
obrestne rokovne pogodbe
rokovne pogodbe za varovanje pred tveganjem spremembe obrestne mere
obrestne tablice
razpredelnice z izračunanimi zneski obresti in glavnice: I. Končna vrednost enote vloge pri obrestovanju...
obrestne terminske pogodbe
rokovne pogodbe za varovanje pred tveganjem spremembe obrestne mere
obrestni delitelj
količnik med številom dni v letu in odstotno obrestno mero; poenostavi izračun obresti
obrestni divizor
količnik med številom dni v letu in odstotno obrestno mero; poenostavi izračun obresti
obrestni kupon
del obveznice, ki se nanaša na obresti za posamezno obdobje
obrestno obrestovanje
obračunavanje obresti od glavnice, ki je že povečana za obresti prejšnjega obračunskega obdobja
obrestno poslovanje
bančno poslovanje, povezano s plačevanjem ali prejemanjem obresti
obrestno tveganje
tveganje, da bo postala pogodbeno določena obrestna mera drugačna od tržne, ki se bo spremenila,...
obrestno tveganje (pri finančnem inštrumentu)
tveganje, da se bo zaradi sprememb tržnih obrestnih mer spremenila vrednost finančnega inštrumenta;...
obrestonosna vrednostnica
vrednostnica, ki prinaša imetniku obdobne obresti, ki se izplačujejo na določene datume
obrestonosne obveznosti
obveznosti, pri katerih se obračunavajo in plačujejo obresti
obrestonosni vrednostni papir
vrednostnica, ki prinaša imetniku obdobne obresti, ki se izplačujejo na določene datume
obrestovalni faktor
število, ki kaže vrednost denarne enote začetne glavnice v nekem prihodnjem trenutku pri dani obrestni...
obrestovalni množitelj
število, ki kaže vrednost denarne enote začetne glavnice v nekem prihodnjem trenutku pri dani obrestni...
obrestovanje
obračunavanje obresti od glavnice
obrnjeni prevzem podjetja
prevzem, pri katerem je pridobitev lastništva delnic drugega podjetja del menjave za toliko glasovalnih...
obročna obveznica
obveznica, pri kateri se deli glavnice hkrati z obrestmi izplačujejo z obdobnimi obroki
obrok
znesek, ki se plačuje v določenih časovnih presledkih pri postopnem vračanju celotnega dolgovanega...
obseg dejavnosti
1. količina poslovnih učinkov, doseženih v obdobju; 2. vrednost poslovnih učinkov, doseženih v obdobju,...
obseg delovanja
razsežnost področja, na katerem poteka delovanje ali je delovanje potrebno
obseg dokumentiranja
razsežnost listinjenja (dokumentiranja) glede na njegove sestavine
obseg informacij
količina informacij glede na njihovo število
obseg listinjenja
razsežnost listinjenja (dokumentiranja) glede na njegove sestavine
obseg postopkov
razsežnost postopkov glede na njihovo število in vrste
obseg prodaje
1. količina vseh prodanih proizvodov in opravljenih storitev, ki jo je mogoče razvrstiti tudi po...
obseg proizvodnje
1. količina dokončanih proizvodov, ki jo je mogoče razvrstiti po vrstah, sortimentu, kakovosti in...
obseg revizije
revizijski postopki, ki so v danih okoliščinah potrebni za dosego cilja posamezne revizije
obseg revizijskega dokaza
razsežnost revizijskega dokaza glede na njegove sestavine
obstoj
navzočnost v stvarnosti
obstoječi revizor (1)
revizor, ki je revidiral računovodske izkaze prejšnjega poslovnega leta in poročal o njih ter bo...
obstoječi revizor (2)
revizor računovodskih izkazov tekočega obdobja
obtočni denar
denar, ki se v kaki državi sprejema v plačilo, je tekoči ali živi denar; nasprotje nekurantnega...
obvestilo
na izbranega prejemnika naslovljeno sporočilo; razlikuje se od informacije
obvestilo o bremepisu
od dobavitelja ali drugih oseb, do katerega (katerih) obstajajo obveznosti, prejeto obvestilo o...
obvestilo o dobropisu
od dobavitelja ali drugih oseb, do katerega (katerih) obstajajo obveznosti, prejeto obvestilo o...
obvestilo o odposlani pošiljki
pri računalniškem izmenjavanju podatkov obvestilo, da je dobavitelj odposlal pošiljko
obvestilo o plačilu
listina, ki jo uporablja plačnik, da bi obvestil prejemnika plačila o plačanem znesku
obvestilo o protestu
obvestilo imetnika menice prenosniku (indosantu), da je bil sprejem menice (akcept) odklonjen ali...
obveščanje
prenašanje informacij do njihovih uporabnikov, da bi lahko na njihovi podlagi odločali; predmet...
obveza
kar se po normah, predpisih mora storiti, opraviti
obveza javnega poročanja o dosežkih
dolžnost oseb, ki so jim zaupana javna sredstva, da ustrezno izvajajo proračunske in programske...
obveza zagotoviti dodatno kritje
v pogodbi določena obveza posojilojemalca, da ponudi dodatno varščino za dobljeno posojilo, če se...
obveze iz posojil
obveze posojilojemalca za plačilo obresti od dobljenih posojil in za vračilo zapadlih glavnic dobljenih...
obvezen
ki se po normah, predpisih mora storiti, opraviti
obvezen cilj
cilj, ki mu morajo slediti vse sprejemljive rešitve in je zato sodilo pri njihovem izbiranju
obvezna rezerva v banki
blokirana denarna sredstva po posebnih predpisih osrednje banke, ki jih posamezna banka ne more...
obvezni delovni čas
znotraj gibljivega delovnega časa natančno omejeni del časa, v katerem mora zaposlenec opravljati...
obveznica
vrednostnica, s katero se jemalec dolgoročnega posojila zaveže brezpogojno vrniti posojilo tistemu,...
obveznica brez zapadlosti
obveznica, pri kateri izdajatelj nima pravice zahtevati od imetnika, naj jo predloži v odplačilo,...
obveznica s kritjem v sredstvih
obveznica, ki je posredno zavarovana s kako stvarjo ali terjatvijo
obveznica s popustom
obveznica, ki prinaša manjše obresti od tržnih in se zato prodaja pod nazivno vrednostjo, da bi...
obveznica s poroštvom
obveznica, pri kateri je tretja stranka (npr. banka, podjetje, država) porok upnikom za izpolnitev...
obveznica s pribitkom
obveznica, ki prinaša večje obresti od tržnih in se zato prodaja nad nazivno vrednostjo, da bi se...
obveznica s prodajno opcijo
obveznica, pri kateri se izdajatelj s prodajno opcijo zaveže, da jo bo kupil znotraj v pogodbi določenega...
obveznica s spremenljivo obrestno mero
obveznica, pri kateri se obrestna mera spreminja odvisno od tržne obrestne mere ali obrestne mere...
obveznica z enkratnim odplačilom
obveznica, pri kateri se glavnica odplača v celotnem znesku, ko zapade v plačilo, ne pa z obroki;...
obveznica z možnostjo zamenjave
obveznica, ki jo izdajatelj lahko zamenja bodisi za denar bodisi za delnice v kakem prihodnjem ...
obveznica z nakupnim bonom
obveznica, izdana skupaj z nakupnim bonom, ta pa daje imetniku pravico nakupa delnic istega izdajatelja...
obveznica z obročnim odplačevanjem
obveznica, pri kateri se glavnica odplačuje z obroki
obvezničar
lastnik obveznic
obveznično posojilo
posojilo, dobljeno z izdanimi obveznicami, ki so jih kupili in vplačali upniki
obvezno nenehno strokovno izobraževanje
nenehno strokovno izobraževanje, ki ga zahteva od svojih članov strokovna organizacija; udeleževati...
obveznost
1. dolžnost komu kaj dati, dopustiti ali trpeti; obveznosti se pojavljajo v zvezi z dolgovi do znanih...
obveznost iz poslovanja
dolgovi, povezani s poslovanjem; razlikovati je treba tiste, ki se pojavijo z dobljenimi proizvodi,...
obveznost javne predložitve obračunov
dolžnost oseb, ki so jim zaupana javna sredstva, da ustrezno izvajajo proračunske in programske...
obveznost predložitve obračunov
dolžnost poročati o svojem delovanju
obveznost za odloženi davek
dolgoročna obveznost v zvezi z davkom iz dobička, ki bo poravnana v prihodnjih obračunskih obdobjih...
obveznosti (v ožjem pomenu)
obveznosti do znanih upnikov in udolgovljene časovne razmejitve, kjer upniki še niso opredeljeni;...
obveznosti brez določenih rokov dospelosti
tisti del obveznosti do virov sredstev, katerega prenehanje ni časovno opredeljeno: obveznosti iz...
obveznosti brez določenih rokov zapadlosti (v plačilo)
tisti del obveznosti do virov sredstev, katerega prenehanje ni časovno opredeljeno: obveznosti iz...
obveznosti do bank (v banki ali zavarovalnici)
obveznosti iz poslov z domačimi in tujimi bankami v banki ali zavarovalnici ne glede na namembnost...
obveznosti do dobaviteljev
praviloma kratkoročni dolgovi, ki se pojavljajo zaradi nakupov proizvodov ali storitev brez takojšnjega...
obveznosti do lastnikov
obveznosti, ki se skrivajo za kapitalom (lastniškim kapitalom) in zapadejo v plačilo, če podjetje...
obveznosti do najemodajalcev
obveznosti najemnika do tistih, ki so mu dali delovna sredstva v najem; so lahko dolgoročne obveznosti...
obveznosti do strank v banki
v banki obveznosti iz vlog in dolgovi do takšnih strank, ki niso banke; odplačajo se na zahtevo...
obveznosti do virov sredstev
obveznosti do vseh financerjev, tj. obveznosti do upnikov in do lastnikov, ter po osebah nerazporejene...
obveznosti do virov sredstev v banki
obveznosti do vseh financerjev banke, ki so v njeni bilanci stanja razčlenjene na obveznosti do...
obveznosti do virov sredstev v zavarovalnici
obveznosti do vseh financerjev zavarovalnice, ki so v njeni bilanci stanja razčlenjene na osnovni...
obveznosti do zaposlencev, države in drugih
praviloma kratkoročni dolgovi, ki se pojavljajo zaradi obračunov plač, davkov ali drugih postavk,...
obveznosti do zavarovalcev
v zavarovalnici del obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov do tistih, ki so z njo sklenili...
obveznosti do zavarovalnih posrednikov
v zavarovalnici del obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov do tistih, ki so pripomogli k...
obveznosti iz dividend
tisti del čistega dobička, ki je namenjen za izplačilo delničarjem, in ne več izkazan kot sestavni...
obveznosti iz dolgov
obveznosti; ki se pojavljajo zaradi dobljenih posojil in izdanih dolgovnih vrednostnic, ali zaradi...
obveznosti iz izdanih vrednostnic (v banki)
v banki obvezna postavka dolgov; obveznosti izhajajo iz ustreznih listin o nastanku dolgov, popust...
obveznosti iz kapitala
obveznosti do lastnikov brez določenih rokov zapadlosti v plačilo iz osnovnega kapitala, kapitalske...
obveznosti iz kapitalske rezerve
tisti del obveznosti iz kapitala, ki se pojavi pri kapitalu, razdeljenem na delnice, če so jih prvi...
obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov
tisti del obveznosti, ki ga ima zavarovalnica do zavarovalcev in zavarovalnih posrednikov
obveznosti iz nerazdeljenega čistega dobička (zmanjšane za neporavnane izgube)
tisti del obveznosti iz kapitala, ki izhaja iz poslovanja podjetja in pri tem nastalega nerazdeljenega...
obveznosti iz osnovnega kapitala
tisti del obveznosti iz kapitala, ki se nastane z vpisom delnic po njihovi nazivni vrednosti ali...
obveznosti iz plač
obveznosti do posameznih zaposlencev v znesku čistih plač in do ustreznih proračunov v znesku odtegljajev...
obveznosti iz pologov pozavarovateljev
v zavarovalnici obvezna postavka obveznosti za dobljene denarne vloge od pozavarovateljev
obveznosti iz posojil
zneski obresti, ki jih je treba plačati od dobljenih posojil, in zneski glavnic dobljenih posoj...
obveznosti iz pozavarovanja
v zavarovalnici obvezna postavka dolgov, če še ni poravnala pozavarovalnih premij
obveznosti iz prevrednotovalnih popravkov kapitala
tisti del obveznosti iz kapitala, ki nastane pri prilagajanju postavk kapitala (lastniškega kapitala)...
obveznosti iz rezerv
tisti del obveznosti iz kapitala, ki izhaja iz poslovanja podjetja in pri tem doseženega čistega...
obveznosti iz rezerv dobička
tisti del obveznosti iz kapitala, ki izhaja iz poslovanja podjetja in pri tem doseženega čistega...
obveznosti iz udolgovljenih časovnih razmejitev
del obveznosti brez določenih rokov zapadlosti v plačilo, povezan z nastankom dolgoročno ali kratkoročno...
obveznosti iz vplačanega presežka kapitala
tisti del obveznosti iz kapitala, ki se pojavi pri kapitalu, razdeljenem na delnice, če so jih prvi...
obveznosti odseka
obveznosti, ki izhajajo iz poslovanja področnega odseka ali območnega odseka in jih je mogoče pripisati...
obveznosti skupine za odtujitev
začasni sestavni del kratkoročnih obveznosti, ki bo prenesen na druge na takšen ali drugačen na...
obveznosti v konsolidirani bilanci stanja
seštevek dolgov iz bilanc stanja vseh podjetij, ki sestavljajo skupino, brez dolgov, ki izhajajo...
obveznosti z določenimi roki dospelosti
tisti del obveznosti do virov sredstev, katerega prenehanje je točno časovno opredeljeno: dolgoročne...
obvezujoč dogodek
dogodek, ki povzroči nastanek pravne obveze ali posredne obveze
obvladljivi stroški
stroški, na katere je v kakem obdobju mogoče vplivati in je zanje mogoče vzpostaviti odgovornost;...
obvladovanje
odločujoče vplivanje na nastanek, potek, stopnjo česa
obvladovanje celovite kakovosti
celota ukrepov, ki ima v organizaciji namen usklajevati delovanje z zahtevami odjemalcev poslovnih...
obvladovanje dostopa do računalniške ureditve
odločilno vplivanje na to, da so računalniške storitve in podatki dostopni le za poslovne potrebe,...
obvladovanje drugega podjetja
zmožnost odločanja o finančni in poslovni politiki drugega podjetja, da bi se iz njegovega delovanja...
obvladovanje informacij
obstajanje sposobnosti odločujoče vplivati na nastajanje podatkov in njihovo pretvarjanje v inf...
obvladovanje kakovosti
odločujoče vplivanje na pojavitev, trajanje in stopnjo kakovosti
obvladovanje kakovosti pri revidiranju
odločujoče vplivanje na potek posamezne revizije v skladu s standardi revidiranja pa tudi z navodili...
obvladovanje kvalitete
odločujoče vplivanje na pojavitev, trajanje in stopnjo kakovosti
obvladovanje kvalitete pri revidiranju
odločujoče vplivanje na potek posamezne revizije v skladu s standardi revidiranja pa tudi z navodili...
obvladovanje projekta
odločujoče vplivanje na načrtovanje in izvajanje projekta do njegovega dokončanja ali njegove o...
obvladovanje računalniških virusov
odkrivanje in preprečevanje delovanja računalniških virusov s pravilnim ukrepanjem in ozaveščanjem...
obvladovanje sredstva
odločujoče vplivanje na pridobivanje gospodarskih koristi iz sredstva
obvladovanje tveganja
odločujoče vplivanje, da do tveganja ne pride ali da se giblje v dopustnih okvirih in da se njegove...
obvladovanje tveganja s kratkoročnimi naložbami
obvladovanje tveganja pri zagotavljanju kratkoročne plačilne sposobnosti in zmanjševanju obrestnih...
obvladovanje varnosti podatkov
zagotavljanje, da v razmerah računalniškega obdelovanja podatkov nista mogoča neodobren dostop do...
obvladovanje zalog
odločujoče vplivanje na pridobivanje, skladiščenje in oddajanje zalog ter oblikovanje informacij...
obvladovati/obvladati
odločujoče vplivati na nastanek, potek, stopnjo česa
obvladujoča finančna družba
gospodarska družba, ki obvladuje druge gospodarske družbe zaradi svoje naložbe v njihov (lastniški)...
obvladujoča gospodarska družba
gospodarska družba, ki zaradi svojega deleža v (lastniškem) kapitalu drugih gospodarskih družb ali...
obvladujoče podjetje
podjetje, ki odloča o odvisnem podjetju
obvladujoči delež
delež kapitala v posesti lastnika, delničarja ali povezanih delničarjev, prek katerega se odločilno...
obvladujoči sveženj delnic
sveženj delnic v posesti delničarja ali delničarjev, ki omogoča odločilen vpliv na odločanje
obvodno podjetje
podjetje, prek katerega je izpeljan posel med drugima podjetjema
ocena (1)
ustvaritev ali prikaz mnenja, sodbe o čem, zlasti glede na kakovost
ocena (2)
približna določitev količine, vrednosti, pomembnosti, koristnosti ali ugodnosti česa
ocena na podlagi kazalnikov
posledek ocenjevanja na podlagi kazalnikov
ocena naložbe v stalna sredstva
ocena donosnosti in udenarljivosti naložbe v stalna sredstva
ocena opravljenega (revizijskega) posla
nepristransko ovrednotenje bistvenih sodb delovne skupine pri revizijskem poslu in sklepov, doseženih...
ocena ravnanja z okoljem
posledek ocenjevanja zamišljenih ukrepov pri ravnanju z naravnim okoljem ter njihovega uresniče...
ocena razlike pri revidiranju
metoda ocenjevanja v denarju izraženega zneska v množici z izračunavanjem poprečne razlike med revidiranim...
ocena tveganja pri kontroliranju
prikaz mnenja, sodbe o tveganju pri kontroliranju; obstajajo veliko tveganje pri kontroliranju,...
ocenitev (1)
posledek določanja denarne vrednosti česa (ocenjevanja 1)
ocenitev (2)
posledek ustvarjanja, izražanja mnenja, sodbe o čem (ocenjevanja 2)
ocenitev (3)
približno določena količina (posledek ocenjevanja 3)
ocenitev davčne osnove
določitev davčne osnove, ki jo opravi davčni organ; posledek ocenjevanja davčne osnove
ocenitev kakovosti notranjerevizijskega delovanja
presoja kakovosti delovanja notranjih revizorjev glede usklajenosti s standardi strokovnega ravnanja...
ocenitev razvijanja programske opreme
mnenje, sodba o izhodiščih, vzpostavljanju podpore in stopnji razvoja računalniške rešitve, ki se...
ocenitev razvijanja računalniške rešitve
mnenje, sodba o izhodiščih, vzpostavljanju podpore in stopnji razvoja računalniške rešitve, ki se...
ocenitev tveganja
opredelitev pogostnosti pojavitve kakega problema in z njim povezane škode; posledek ocenjevanja...
ocenitev vrednosti
posledek ocenjevanja vrednosti: določitev tržne ali netržne vrednosti kakega sredstva (npr. nepremičnine,...
oceniti/ocenjevati (1)
določiti/določati denarno vrednost česa
oceniti/ocenjevati (2)
ustvariti/ustvarjati, izraziti/izražati mnenje, sodbo o čem
oceniti/ocenjevati (3)
približno določiti/določati količino
ocenjena lastna cena
lastna cena, ki jo je mogoče pričakovati; nasprotje dejanske lastne cene in standardne lastne c...
ocenjena nabavna cena
nabavna cena, ki jo je mogoče pričakovati; nasprotje dejanske nabavne cene in standardne nabavne...
ocenjena prodajna cena
prodajna cena, ki jo je mogoče pričakovati; nasprotje dejanske prodajne cene in standardne prodajne...
ocenjena raven tveganja pri kontroliranju
stopnja tveganja pri kontroliranju, ugotovljena z ocenitvijo
ocenjena vrednost
vrednost sredstva ali podjetja po mnenju ocenjevalca vrednosti
ocenjeni čas na količinsko enoto
čas, normalno potreben za pridobitev količinske enote poslovnega učinka; nasprotje dejanskega časa...
ocenjeni čas v dejanskem obsegu dejavnosti
zmnožek ocenjenega časa na količinsko enoto z dejanskim obsegom dejavnosti; nasprotje dejanskega...
ocenjeni čas v načrtovanem obsegu dejavnosti
zmnožek ocenjenega časa na količinsko enoto z načrtovanim obsegom dejavnosti
ocenjeni čas v planiranem obsegu dejavnosti
zmnožek ocenjenega časa na količinsko enoto z načrtovanim obsegom dejavnosti
ocenjeni količnik dodatka indirektnih stroškov
količnik dodatka posrednih stroškov, ki upošteva razmerje med ocenjenimi posrednimi stroški in ustrezno...
ocenjeni količnik dodatka posrednih stroškov
količnik dodatka posrednih stroškov, ki upošteva razmerje med ocenjenimi posrednimi stroški in ustrezno...
ocenjeni potroški
potroški, ki jih je mogoče pričakovati na podlagi povprečnih preteklih dejanskih potroškov in novih...
ocenjeni stroški
stroški, ki jih je mogoče pričakovati na podlagi povprečnih preteklih dejanskih stroškov in novih...
ocenjeni znesek
pri ocenjevanju vrednosti: v zvezi z določanjem tržne vrednosti najvišja cena, ki jo lahko upravičeno...
ocenjevalec vrednosti
strokovnjak z ustreznim znanjem in izkušnjami, ki se ukvarja z ocenjevanjem vrednosti nepremičnin...
ocenjevalec vrednosti podjetja
strokovnjak z ustreznim znanjem in izkušnjami, ki ocenjuje vrednost podjetja in o tem poroča
ocenjevalec vrednosti sredstev
strokovnjak z ustreznim znanjem in izkušnjami, ki ocenjuje vrednost sredstev in o tem poroča
ocenjevalno vzorčenje
metoda vzorčenja, ki vključuje uporabo ugotovitev na podlagi vzorca pri ocenjevanju značilnosti...
ocenjevanje (1)
določanje denarne vrednosti česa
ocenjevanje (2)
ustvarjanje, izražanje mnenja, sodbe o čem
ocenjevanje (3)
približno določanje količine
ocenjevanje davčne osnove
ugotavljanje davčne osnove na podlagi verjetnosti, če zanesljiva določitev z metodo davčnega inšpiciranja...
ocenjevanje okolja kontroliranja
presojanje, ki naj revizorju omogoči sodbo o tem, ali okolje kontroliranja pomaga vzdrževati zanesljive...
ocenjevanje pravilnosti delovanja
presojanje skladnosti uresničenega delovanja z zamišljenim
ocenjevanje prodajnih cen
presojanje primernosti prodajnih cen glede na stroške in potrebni dobiček, a tudi glede na tekm...
ocenjevanje stanja problema
ocenjevanje stanja, v katerem se kaže problem; na podlagi ocene se opredeli razlika med obstoječim...
ocenjevanje stroškov
ugotavljanje ocenjenih stroškov
ocenjevanje tveganj v organizaciji
ustvarjanje sodbe o tveganjih v organizaciji, ki so lahko notranja ali zunanja, obvladljiva ali...
ocenjevanje tveganja
presojanje in združevanje presoj o verjetnih negativnih stanjih in/ali dogodkih
ocenjevanje tveganja pri kontroliranju
presojanje tveganja pri kontroliranju, zasnovano na razumevanju ustroja notranjega kontroliranja...
ocenjevanje tveganja pri poslovanju
presojanje tveganja pri poslovanju; naloga poslovodstva in temelj za odločitev, kakšni naj bodo...
ocenjevanje uresničenega
presojanje skladnosti uresničenega z načrtovanim, standardnim, predpisanim ali drugimi sodili
ocenjevanje vrednosti
določanje tržne ali netržne vrednosti kakega sredstva (npr. nepremičnine, opreme) ali podjetja (oz....
ocenjevanje vrednosti brez upoštevanja tržnih cen
pri ocenjevanju vrednosti: ocenjevanje vrednosti sredstva, ki ni oprto na stanje na trgu; proces,...
ocenjevanje vrednosti podjetja
ugotavljanje vrednosti podjetja, njegovih sredstev, čistega premoženja in celotnega kapitala v poslovnofinančnem...
ocenjevanje vrednosti sredstev
oblikovanje mnenja o vrednosti kake nepremičnine ali premičnine oziroma ugotavljanje te vrednos...
ocenjevanje vrednosti z upoštevanjem tržnih cen
pri ocenjevanju vrednosti: ocenjevanje vrednosti sredstva glede na stanje na trgu; ocenjena vrednost...
ocenjevanje zanesljivosti revizijskega dokaza
presojanje revizijskega dokaza, ali se je mogoče nasloniti nanj
ocenjevanje zaposlencev
določanje ocene o uspešnosti zaposlencev glede na postavljena merila; ocenjevati je mogoče umske...
od poslovnega izida drugih neodvisni finančni prihodki
prihodki od obresti, ugodnih tečajnih razlik itd.
od poslovnega izida drugih odvisni finančni prihodki
prihodki od dividend ali deležev v dobičku drugih podjetij
odbitek
znesek, za katerega se zmanjša kaka celota
odbitek od prodajne cene trgovskega blaga
od določene prodajne cene trgovskega blaga odšteti znesek, ki trgovini omogoča pokrivanje posrednih...
odbitek pri vrednostnici
razlika med večjo nazivno vrednostjo vrednostnice in njeno nižjo tržno ceno; izražena je v odstotku...
odbitek za manjšinski delež (pri ocenjevanju vrednosti podjetja)
znesek, ki je odštet od ocenjene vrednosti manjšinskega deleža v (lastniškem) kapitalu zaradi pomanjkanja...
odbitek za pomanjkanje obvladovanja (pri ocenjevanju vrednosti podjetja)
znesek, ki je odštet od sorazmernega dela ocenjene vrednosti (lastniškega) kapitala zaradi odsotnosti...
odbitek za pomanjkanje tržljivosti (pri ocenjevanju vrednosti podjetja)
znesek, ki je odštet od ocenjene vrednosti (lastniškega) kapitala zaradi pomanjkanja tržljivost...
odbitna postavka
znesek, ki ga je treba odšteti od kake celote, ker je vanjo vštet s posebnim namenom
odbitna začasna razlika (pri obdavčenju)
začasna razlika pri obdavčevanju dobička, katere posledica so zneski, ki se odštejejo pri ugotavljanju...
odbitne obresti
znesek obresti od dneva kupoprodaje do dneva zapadlosti vrednostnice v plačilo, za katerega se pri...
odbor
skupina ljudi, izvoljena ali imenovana za opravljanje določenih nalog, povezanih z odločanjem
Odbor RIP
odbor, odgovoren za usmerjanje, usklajevanje in delovanje računalniškega izmenjavanja podatkov v...
Odbor za finančno in poslovodno računovodstvo
odbor Mednarodnega združenja računovodskih strokovnjakov, ki pripravlja in izdaja načela, navodila...
Odbor za mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti sredstev
mednarodni odbor, ki naj bi preprečeval pomembnejše razlike pri vrednotenju za finančne in računovodske...
odbor za nove proizvode
odbor, ki odloča, katere nove proizvode bo podjetje ustvarjalo in prodajalo
Odbor za računalniško izmenjavanje podatkov
odbor, odgovoren za usmerjanje, usklajevanje in delovanje računalniškega izmenjavanja podatkov v...
Odbor za računovodske in preiskovalne storitve (v ZDA)
v ZDA strokovni odbor Ameriškega inštituta pooblaščenih javnih računovodskih strokovnjakov (American...
Odbor za revizijske standarde
v ZDA odbor, ki oblikuje revizijske standarde in postopke, potrebne pri revidiranju računovodskih...
Odbor za sprejemanje vrednostnic na borzo
organ borze vrednostnic, ki odloča, ali posamezna vrsta vrednostnic izpolnjuje pogoje za kotacijo...
odbor za usmerjanje varovanja informacij
odbor, ki ga postavi ravnateljstvo, da bi se ukvarjal s politiko varovanja informacij in odgovornosti...
oddaja
posledek oddajanja
oddajalec informacij
oseba ali organizacijska enota, od katere uporabniki dobivajo informacije
oddajalec podatkov
oseba ali organizacijska enota, od katere uporabniki dobivajo podatke
oddajanje
dejavnost, pri kateri kdo preneha biti imetnik kake stvari oziroma pri kateri še kdo drug dobi podatke...
oddajni nalog
nalog, po katerem je treba stvari predati iz skladišča v proces ustvarjanja učinkov, t j. v upo...
oddajni nalog za dokončane proizvode
nalog, po katerem je treba sicer dokončane proizvode zaradi posebnega naročila prenesti v dopolnjevalno...
oddajni nalog za drobni inventar
nalog, po katerem je treba droni inventar prenesti v uporabo
oddajni nalog za material
material delivery order, material release order
oddajni nalog za polproizvode
nalog, po katerem je treba polproizvode prenesti v nadaljnje proizvajanje
oddajnica
na podlagi oddajnega naloga sestavljena knjigovodska listina, ki dokazuje oddajo kake stvari iz...
oddajnica dokončanih proizvodov
na podlagi oddajnega naloga za dokončane proizvode sestavljena knjigovodska listina, ki dokazuje...
oddajnica drobnega inventarja
na podlagi oddajnega naloga za drobni inventar sestavljena knjigovodska listina, ki dokazuje prenos...
oddajnica materiala
na podlagi oddajnega naloga za material sestavljena knjigovodska listina, ki dokazuje prenos materiala...
oddajnica polproizvodov
na podlagi oddajnega naloga za polproizvode sestavljena knjigovodska listina, ki dokazuje prenos...
oddajnik
kdor oddaja sporočila
oddana količina
količina stvari ali storitve, ki je zapustila dotedanje mesto
oddelčenje
ustanavljanje oddelkov v organizaciji z ločenimi nalogami in ločenim spremljanjem uspešnosti delovanja;...
oddelek
organizacijska enota na nižji ravni, ki zajema vsa delovna mesta, na katerih se izvajajo istovrstne...
oddelek denarnega izplačevanja
oddelek finančne službe, ki se ukvarja z izdatki, tj. zmanjšanji denarnih sredstev
oddelek denarnega vplačevanja
oddelek finančne službe, ki se ukvarja s prejemki, tj. povečanji denarnih sredstev
oddelek glavnega knjigovodstva
oddelek računovodske službe, v katerem se vodi glavna knjiga
oddelek knjigovodstva plač
oddelek računovodske službe, v katerem se vodi razvid plač
oddelek obveznosti do dobaviteljev
oddelek računovodske službe, v katerem se vodi podroben razvid obveznosti do dobaviteljev
oddelek terjatev do kupcev
oddelek računovodske službe, v katerem se vodi podroben razvid terjatev do kupcev
oddelek za izdajanje računov
oddelek prodajne službe, ki izdaja račune
oddelek za izterjevanje
oddelek v podjetju, ki skrbi za udenarjanje zapadlih terjatev, zlasti tistih do kupcev
oddelek za obračunavanje plač
oddelek znotraj organizacije, v katerem se obračunavajo plače
oddelek za računalniško obdelovanje podatkov
organizacijska enota, ki je odgovorna za naloge računalniškega obdelovanja podatkov v organizac...
odgovor
kar se z besedami izrazi komu v zvezi s tem, kar vpraša, o čemer poizveduje
odgovoren
dolžan sprejeti posledice, dati opravičilo, če kaj ne ustreza normam, zahtevam, ima slabe posledice...
odgovorni revizor
revizor, ki odgovarja za izvedbo kake revizije, zato mora obvladovati in nadzirati njen potek
odgovornost
dolžnost sprejeti posledice, dati opravičilo, če kaj ne ustreza normam, zahtevam, ima slabe posledice...
odgovornost po prospektu
odgovornost, ki jo imajo do delničarjev ali obvezničarjev avtorji prospekta in organi organizacije,...
odgovornost poslovodstva
dolžnost, ki jo ima poslovodstvo v organizaciji do lastnikov, drugih financerjev, zaposlencev in...
odgovornost za knjigovodski dokument
dolžnost tistega, ki izda knjigovodsko listino in v njej ne prikaže pravilno poslovnega dogodka,...
odgovornost za knjigovodsko listino
dolžnost tistega, ki izda knjigovodsko listino in v njej ne prikaže pravilno poslovnega dogodka,...
odgovornost za podatke
dolžnost izdati opravičilo oziroma sprejeti kazen, če v zvezi s podatki kaj ne ustreza normam in...
odgovornost za računovodske izkaze
odgovornost za pripravljanje in predstavljanje računovodskih izkazov, ki jo prevzame ravnateljstvo...
odgovornost za sredstva
dolžnost tistega, ki gospodari s sredstvi in jih ne varuje dovolj skrbno ter zakrivi ali vsaj omogoči...
odhodki
zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki zmanjšanj sredstev (na primer s prodajo...
odhodki odseka
odhodki, ki izhajajo iz poslovnih dejavnosti odseka, ter ustrezni del odhodkov, ki ga je moč utemeljeno...
odhodki ustavljenega poslovanja
odhodki tistega sestavnega dela podjetja, a) ki ga podjetje v skladu z načrtom odpravlja skoraj...
odhodki v banki
odhodki, ki so v banki razčlenjeni na odhodke za obresti in podobne odhodke, dane opravnine, posredne...
odhodki v konsolidiranem izkazu uspeha
odhodki, ki se pojavijo v zvezi s stiki celotne skupine podjetij z okoljem in izključuejo odhodke...
odhodki v skupinskem izkazu poslovnega izida
odhodki, ki se pojavijo v zvezi s stiki celotne skupine podjetij z okoljem in izključujejo odhodke...
odhodki v zavarovalnici
odhodki, ki so v zavarovalnici razčlenjeni na čiste odhodke za škode, povečanje čiste tehnične rezervacije,...
odhodki v zvezi s pogodbo
odhodki, ki se pojavljajo pri izvajanju pogodbe, ne glede na to, ali bodo pokriti s prihodki od...
odhodki za davke
znesek davkov, ki zmanjša dobiček na čisti dobiček; seštevek odhodkov za tekoči, tj. odmerjeni davek...
odhodki za financiranje
odhodki v zvezi s financiranjem (vlaganjem) in naložbenjem (investiranjem); prve sestavljajo predvsem...
odhodki za naložbe v zavarovalnici
finančni odhodki v zavarovalnici, ki sestoje iz amortizacije naložb sredstev, ki niso potrebna za...
odhodki za obratovanje v zavarovalnici
odhodki, ki so v zavarovalnici sestavljeni iz stroškov pridobivanja zavarovanj, povečanih razmejenih...
odhodki za obresti
stroški obresti od dobljenih posojil in nakupov z odloženimi plačili (kreditov) v znesku, v katerem...
odhodki za odpise dela finančnih naložb
razlika med nabavno vrednostjo dolgoročnih finančnih naložb in kratkoročnih finančnih naložb ter...
odhodki za odpise dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb
odhodki, opredeljeni z zmanjšanjem vrednosti finančnih naložb na njihovo manjšo iztržljivo vrednost;...
odhodki za odpise zalog in terjatev
odhodki, opredeljeni z zmanjšanjem vrednosti tovrstnega dela obratnih sredstev na njihovo manjšo...
odhodki za poravnavanje izgube prejšnjih let
izguba prejšnjih let, ki se v obdobju poravnava s tedanjimi prihodki in se zato šteje kot sestavni...
odhodki za poslovanje
proizvajalni stroški prodanih količin, nabavna vrednost prodanih količin, stroški prodajanja in...
odhodki za povečanje matematičnih rezervacij
odhodki v zavarovalnici, povezani z oblikovanjem dolgoročnih rezervacij za kritje bodočih obveznosti...
odhodki za povečanje rezervacij za izravnavo
odhodki v zavarovalnici, povezani z oblikovanjem dolgoročnih rezervacij za kritje bodočih obveznosti...
odhodki za preventivno dejavnost
odhodki v zavarovalnici, povezani s preventivno dejavnostjo posebej pri zavarovalnih poslih razen...
odhodki za prevrednotenje kapitala
odhodki, ki omogočajo v inflacijskih razmerah ohranitev realne vrednosti vseh sestavin kapitala...
odhodki za splošne dejavnosti
stroški splošnih dejavnosti ob pogoju, da se noben njihov del ne zadržuje v vrednosti zalog proizvodov...
odhodki zaradi uničenja zalog
odhodki zaradi odpisa celotne vrednosti zalog, ker fizično ne obstajajo več
odhodki zaradi zastarelosti zalog
odhodki zaradi zmanjšanja vrednosti zalog v primerjavi z njihovo začetno nabavno vrednostjo ali...
odjemalec
oseba v razmerju do druge osebe, pri kateri navadno redno kupuje
odklon
odmik od normalnega, pravega
odklonilno hipotekarno določilo
obljuba hipotekarnega posojilojemalca upniku, da ne bo dajal hipotekarnih zastavnih pravic tretjim...
odklonilno mnenje
revizorjevo mnenje, da računovodski izkazi kot celota ne podajajo obravnavanih pojavov resnično...
odklonilno zastavljalno določilo
obljuba, ki jo da posojilojemalec upniku, da ne bo dajal v zastavo sredstev (vrednostnic, blaga,...
odklonitev mnenja
revizorjeva opustitev oblikovanja mnenja o računovodskih izkazih zaradi omejevanja obsega revizije...
odklonjeno zaupanje v
pri delovanju odklonjeno upoštevanje nečesa, ker v tisto ni mogoče zaupati in se zato tudi ni mogoče...
odklonjeno zaupanje v notranje kontrole
revizorjevo odklanjanje upoštevanja notranjih kontrol zaradi njihovega neobstajanja ali njihovih...
odkritje
posledek odkrivanja
odkrivalne (notranje) kontrole
notranje kontrole, ki imajo namen vzpostaviti ukrepe za odpravljanje nezaželenih dogodkov, ki so...
odkrivalne kontrole
kontrole, katerih namen je odkrivanje napak, opustitev in neodobrene uporabe ter poročanje o tem;...
odkrivalno kontroliranje
celota odkrivalnih kontrol in njihovega delovanja
odkrivanje
delanje znano kaj neznanega na podlagi raziskovanja, proučevanja
odkup dolgov s popustom
odkup dolgov kakega podjetja za manjši znesek, kot znaša glavnica
odkup dolgov z diskontom
odkup dolgov kakega podjetja za manjši znesek, kot znaša glavnica
odkup emisije vrednostnih papirjev
prenos lastništva vseh na novo izdanih vrednostnic na banko ali konzorcij za odkup izdaje vrednostnic...
odkup izdaje vrednostnic
prenos lastništva vseh na novo izdanih vrednostnic na banko ali konzorcij za odkup izdaje vrednostnic...
odkup lastnih delnic
prenos lastništva delnic, ki jih je izdala delniška družba, od njenih delničarjev nanjo; s tem se...
odkup terjatev s popustom
oskrbovanje terjatev (faktoring), pri katerem opravi oskrbovalec terjatev (faktor) le storitev financiranja...
odkupljena delnica
lastna delnica, ki jo je izdajatelj odkupil od dotedanjega delničarja in jo hrani kot trezorsko...
odkupljene kratkoročne vrednostnice
kratkoročna finančna naložba v kratkoročne vrednostnice, ki so jih izdali drugi; so dolžniške narave...
odkupljene lastne delnice
delnice, ki jih kasneje odkupi njihov izdajatelj in lahko štejejo kot finančna naložba pri njem;...
odkupljeni kratkoročni dolgovi
kratkoročne terjatve, ki jih ima drugo podjetje do svojih dolžnikov, a jih je od njega odkupilo...
odkupljeni kratkoročni vrednostni papirji
kratkoročna finančna naložba v kratkoročne vrednostnice, ki so jih izdali drugi; so dolžniške narave...
odkupljiva prednostna delnica
prednostna delnica, ki jo ima izdajatelj pravico odkupiti, kadarkoli se za to odloči
odkupni kapital
oznaka lastniškega kapitala v stopnji razvoja organizacije, ko vsaj njegov kontrolni delež preide...
odkupnik emisije vrednostnih papirjev
banka ali član konzorcija za odkup vrednostnic, ki po dogovorjeni ceni na določen dan prevzame vse...
odkupnik izdaje vrednostnic
banka ali član konzorcija za odkup vrednostnic, ki po dogovorjeni ceni na določen dan prevzame vse...
odlaganje knjigovodske dokumentacije
spravljanje že obdelanih knjigovodskih listin v mape za shranjevanje v priročnem arhivu računovodstva...
odlaganje plačila dolgov do dobaviteljev
namerno zavlačevanje poravnave dolgov do dobaviteljev
odlivi
na podlagi dveh bilanc stanja in izkaza poslovnega izida izračunani finančni tokovi, povezani s...
odločanje
izbiranje ene izmed več možnih rešitev
odločanje na podlagi izjem
odločanje o pojavih, pri katerih se dejanske velikosti razlikujejo od načrtovanih ali običajnih
odločanje o dolgoročnem financiranju
odločanje o obsegu in sestavi dolgoročnega financiranja; tesno je povezano z zagotavljanjem dolgoročne...
odločanje o dolgoročnem investiranju
odločanje o dolgoročnih naložbah, pri katerih je treba s poslovnofinančnega vidika upoštevati njihov...
odločanje o dolgoročnem naložbenju
odločanje o dolgoročnih naložbah, pri katerih je treba s poslovnofinančnega vidika upoštevati njihov...
odločanje o finančnih poslih
podrobnejše odločanje pri načrtovanju, pripravljanju izvajanja (organiziranju, usklajevanju, spodbujanju)...
odločanje o varnosti informacij
zagotavljanje ukrepov za ohranjanje varnosti informacij
odločevalec
tisti, ki odloča, npr. skupščina delničarjev, nadzorni svet, uprava, ravnateljstvo, glavni ravnatelj,...
odločevalec po navdihu
odločevalec, ki razrešuje problem po metodi poskušanja in popravljanja napak
odločevalna informacijska ureditev
informacijska ureditev, ki ima svoje izhodišče v potrebah po informacijah za načrtovanje, pripravljanje...
odločevalna področja nalog
poslovna področja nalog, kjer se pretvarjajo problemsko usmerjene informacije v poslovne odločitve:...
odločevalne funkcije
poslovna področja nalog, kjer se pretvarjajo problemsko usmerjene informacije v poslovne odločitve:...
odločevalne informacije
informacije, potrebne za odločanje znotraj odločevalnega sestava
odločevalni informacijski sistem
informacijska ureditev, ki ima svoje izhodišče v potrebah po informacijah za načrtovanje, pripravljanje...
odločevalni proces
celota načrtovanja, pripravljanja izvajanja in nadziranja na podlagi informacij, potrebnih na strateški,...
odločevalni sestav
celota medsebojno povezanih sestavin, v kateri se sprejemajo odločitve o temeljnih poslovnih področjih...
odločevalni sistem
celota medsebojno povezanih sestavin, v kateri se sprejemajo odločitve o temeljnih poslovnih področjih...
odločevalno nadziranje
presojanje pravilnosti z vidika tistih, ki sprejemajo odločitve, pa tudi odstranjevanje pri tem...
odločilen
kar povzroča, da kaj poteka na določen način ali postane takšno, kot je
odločilna informacija
informacija, od katere je po mnenju odločevalca odvisno sprejetje ustrezne odločitve
odločilni dejavniki uspešnosti
manjše število lahko ugotovljivih poslovnih ciljev, ki so za prihodnje delovanje organizacije bistvenega...
odločitev
posledek odločanja
odločitvena situacija
celota a) odločevalca, b) predmeta odločanja, c) informacij, s katerimi je opredeljen problem, o...
odločitveno stanje
celota a) odločevalca, b) predmeta odločanja, c) informacij, s katerimi je opredeljen problem, o...
odločujoči stroški
stroški, ki so bistveni za dojemanje problema v posebnih okoliščinah, o katerem se je treba odl...
odlog plačila
začasno dogovorjeno neodplačevanje posojil, da bi si dolžnik opomogel zaradi pomanjkanja denarnih...
odlog plačila davka
podaljšanje roka za plačilo davka, če davčni zavezanec ne more opraviti plačila
odložena dividenda
objavljena dividenda, ki bo izplačana šele po poteku določenega časa po običajnem datumu za njeno...
odložena izpolnitvena opcija
opcija, katere izpolnitvena cena je določena za izbrani dan v prihodnosti z uporabo ustreznega obrazca,...
odložena obveznost za davek (iz dobička)
dolgoročna obveznost v zvezi z davkom iz dobička, ki bo poravnana v prihodnjih obračunskih obdobjih...
odložena terjatev za davek (iz dobička)
dolgoročna terjatev v zvezi z davkom iz dobička, ki bo povrnjena v prihodnjih obračunskih obdobjih...
odložene delnice
delnice, ki niso upravičene do dividend, dokler niso obračunane dividende pri drugih vrstah del...
odloženi davek
tisti znesek davka, ki je zaradi razlik med davčnimi vrednostmi sredstev (ali obveznosti) ter njihovimi...
odloženi odhodek za davek (iz dobička)
znesek davka iz dobička, ki zmanjšuje računovodski čisti dobiček v naslednjih obračunskih obdobjih;...
odloženi odhodki
odhodki, ki bodo šele kasneje vplivali na poslovni izid, ne da bi se pred tem zadrževali v zalogah...
odloženi prihodek od davka (iz dobička)
znesek davka iz dobička, ki povečuje računovodski čisti dobiček v naslednjih obračunskih obdobjih;...
odloženi prihodki
prihodki za zaračunane (ali celo plačane) storitve, ki jih podjetje še ni opravilo, a zneski ne...
odloženi stroški
stroški, ki ob svojem nastanku še ne bremenijo dejavnosti, s katero se ukvarja podjetje, ter takrat...
odložljivi stroški
stroški, ki jih je mogoče preložiti na naslednje obdobje z majhnimi posledicami ali brez posledic...
odmera davka
obdavčitev, pri kateri davčna uprava določi davčno obveznost na podlagi prejete davčne napovedi...
odmerjeni davek
znesek davka, ki ga je za obravnavano obračunsko obdobje treba poravnati glede na obdavčljivi dobiček...
odmik
razlika med uresničeno velikostjo v računovodskem obračunu in velikostjo, ki je v računovodskem...
odmik dejanske velikosti od standardne
razlika med dejansko in standardno velikostjo, ki jo je mogoče razčleniti na več delov glede na...
odmik dejanskih direktnih stroškov količinske enote od standardnih
razlika, ki se pri računovodskem proučevanju v stroškovnem računovodstvu pojavi med dejanskimi neposrednimi...
odmik dejanskih direktnih stroškov od standardnih uresničenega obsega dejavnosti
razlika, ki se pri računovodskem proučevanju v stroškovnem računovodstvu pojavi med dejanskimi neposrednimi...
odmik dejanskih indirektnih fiksnih stroškov količinske enote od standardnih
razlika, ki se pri računovodskem proučevanju v stroškovnem računovodstvu pojavi, ker se dejanski...
odmik dejanskih indirektnih fiksnih stroškov od standardnih
razlika, ki se pri računovodskem proučevanju v stroškovnem računovodstvu pojavi, ker se dejanski...
odmik dejanskih indirektnih variabilnih stroškov količinske enote od standardnih
razlika, ki se pri računovodskem proučevanju v stroškovnem računovodstvu pojavi, ker se pri posrednih...
odmik dejanskih indirektnih variabilnih stroškov od standardnih
razlika, ki se pri računovodskem proučevanju v stroškovnem računovodstvu pojavi med dejanskimi spremenljivimi...
odmik dejanskih neposrednih stroškov količinske enote od standardnih
razlika, ki se pri računovodskem proučevanju v stroškovnem računovodstvu pojavi med dejanskimi neposrednimi...
odmik dejanskih neposrednih stroškov od standardnih uresničenega obsega dejavnosti
razlika, ki se pri računovodskem proučevanju v stroškovnem računovodstvu pojavi med dejanskimi neposrednimi...
odmik dejanskih spremenljivih posrednih stroškov količinske enote od standardnih
razlika, ki se pri računovodskem proučevanju v stroškovnem računovodstvu pojavi, ker se pri posrednih...
odmik dejanskih spremenljivih posrednih stroškov od standardnih
razlika, ki se pri računovodskem proučevanju v stroškovnem računovodstvu pojavi med dejanskimi spremenljivimi...
odmik dejanskih stalnih posrednih stroškov količinske enote od standardnih
razlika, ki se pri računovodskem proučevanju v stroškovnem računovodstvu pojavi, ker se dejanski...
odmik dejanskih stalnih posrednih stroškov od standardnih
razlika, ki se pri računovodskem proučevanju v stroškovnem računovodstvu pojavi, ker se dejanski...
odmik dejanskih stroškov količinske enote od standardnih
razlika, ki se pri računovodskem proučevanju v stroškovnem računovodstvu pojavi pri količinski enoti...
odmik dejanskih stroškov od standardnih
razlika, ki se pri računovodskem proučevanju v stroškovnem računovodstvu pojavi med dejanskimi stroški...
odmik obračunskih podatkov od sodil za njihovo presojanje
razlika med knjigovodskimi podatki in primerjalnimi podatki, ki se pojavljajo kot sodilo pri pr...
odmik od splošno sprejetih računovodskih načel
uporaba nesprejemljivih računovodskih načel, napačna uporaba sprejemljivih računovodskih načel ali...
odmik od stalnih cen (pri razpoložljivih količinah)
razlika, ki se pri računovodskem proučevanju v finančnem računovodstvu pojavi med vsoto zmnožkov...
odmik uresničene velikosti od načrtovane
razlika med uresničeno in prvotno načrtovano velikostjo, ki jo je mogoče razčleniti na več delov...
odmik uresničene velikosti od planirane
razlika med uresničeno in prvotno načrtovano velikostjo, ki jo je mogoče razčleniti na več delov...
odmik uresničene vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje od načrtovane
razlika, ki se pri računovodskem proučevanju v finančnem računovodstvu pojavi tako med uresničeno...
odmik uresničenega poslovnega izida od načrtovanega
razlika, ki se pri računovodskem proučevanju v finančnem računovodstvu pojavi med uresničenim poslovnim...
odmik uresničenega poslovnega izida od planiranega
razlika, ki se pri računovodskem proučevanju v finančnem računovodstvu pojavi med uresničenim poslovnim...
odmik uresničenega poslovnega izida od tistega v prejšnjem obdobju
razlika, ki se pri računovodskem proučevanju v finančnem računovodstvu pojavi med uresničenim poslovnim...
odmik uresničenih direktnih stroškov od planiranih
razlika, ki se pri računovodskem proučevanju v finančnem računovodstvu pojavi med uresničenimi neposrednimi...
odmik uresničenih fiksnih stroškov od planiranih
razlika, ki se pri računovodskem proučevanju v finančnem računovodstvu pojavi med uresničenimi stalnimi...
odmik uresničenih indirektnih variabilnih stroškov od planiranih
razlika, ki se pri računovodskem proučevanju v finančnem računovodstvu pojavi med uresničenimi spremenljivimi...
odmik uresničenih neposrednih stroškov od načrtovanih
razlika, ki se pri računovodskem proučevanju v finančnem računovodstvu pojavi med uresničenimi neposrednimi...
odmik uresničenih rednih odhodkov od načrtovanih
razlika, ki se pri računovodskem proučevanju v finančnem računovodstvu pojavi med uresničenimi rednimi...
odmik uresničenih rednih odhodkov od planiranih
razlika, ki se pri računovodskem proučevanju v finančnem računovodstvu pojavi med uresničenimi rednimi...
odmik uresničenih rednih prihodkov od načrtovanih
razlika, ki se pri računovodskem proučevanju v finančnem računovodstvu pojavi med uresničenimi rednimi...
odmik uresničenih rednih prihodkov od planiranih
razlika, ki se pri računovodskem proučevanju v finančnem računovodstvu pojavi med uresničenimi rednimi...
odmik uresničenih spremenljivih posrednih stroškov od načrtovanih
razlika, ki se pri računovodskem proučevanju v finančnem računovodstvu pojavi med uresničenimi spremenljivimi...
odmik uresničenih spremenljivih stroškov od načrtovanih
razlika, ki se pri računovodskem proučevanju v finančnem računovodstvu pojavi med uresničenimi spremenljivimi...
odmik uresničenih stalnih stroškov od načrtovanih
razlika, ki se pri računovodskem proučevanju v finančnem računovodstvu pojavi med uresničenimi stalnimi...
odmik uresničenih stroškov od načrtovanih
razlika, ki se pri računovodskem proučevanju v finančnem računovodstvu pojavi med uresničenimi stroški...
odmik uresničenih stroškov od planiranih
razlika, ki se pri računovodskem proučevanju v finančnem računovodstvu pojavi med uresničenimi stroški...
odmik uresničenih variabilnih stroškov od planiranih
razlika, ki se pri računovodskem proučevanju v finančnem računovodstvu pojavi med uresničenimi spremenljivimi...
odmik zaradi količnika dodatka indirektnih fiksnih stroškov
razlika, ki se pri računovodskem proučevanju v finančnem računovodstvu ali stroškovnem računovodstvu...
odmik zaradi količnika dodatka indirektnih variabilnih stroškov
razlika, ki se pri računovodskem proučevanju v finančnem računovodstvu ali stroškovnem računovodstvu...
odmik zaradi količnika dodatka spremenljivih posrednih stroškov
razlika, ki se pri računovodskem proučevanju v finančnem računovodstvu ali stroškovnem računovodstvu...
odmik zaradi količnika dodatka stalnih posrednih stroškov
razlika, ki se pri računovodskem proučevanju v finančnem računovodstvu ali stroškovnem računovodstvu...
odmik zaradi podlage za razporeditev indirektnih fiksnih stroškov
razlika, ki se pri računovodskem proučevanju v finančnem računovodstvu ali stroškovnem računovodstvu...
odmik zaradi podlage za razporeditev indirektnih variabilnih stroškov
razlika, ki se pri računovodskem proučevanju v finančnem računovodstvu ali stroškovnem računovodstvu...
odmik zaradi podlage za razporeditev spremenljivih posrednih stroškov
razlika, ki se pri računovodskem proučevanju v finančnem računovodstvu ali stroškovnem računovodstvu...
odmik zaradi podlage za razporeditev stalnih posrednih stroškov
razlika, ki se pri računovodskem proučevanju v finančnem računovodstvu ali stroškovnem računovodstvu...
odmik zaradi sprememb nabavnih cen (v finančnem računovodstvu)
odmik, ki se pri računovodskem proučevanju v finančnem računovodstvu pojavi pri stroških in tudi...
odmik zaradi sprememb nabavnih cen (v stroškovnem računovodstvu)
odmik, ki se pri računovodskem proučevanju v stroškovnem računovodstvu pojavi pri stroških, ker...
odmik zaradi sprememb nabavnih cen in potroškov prvin (v stroškovnem računovodstvu)
odmik, ki se pri računovodskem proučevanju v stroškovnem računovodstvu pojavi pri posrednih stroških,...
odmik zaradi sprememb obsega dejavnosti (v finančnem računovodstvu)
odmik, ki se pri računovodskem proučevanju v finančnem računovodstvu pojavi pri stroških, rednih...
odmik zaradi sprememb obsega dejavnosti (v stroškovnem računovodstvu)
odmik, ki se pri računovodskem proučevanju v stroškovnem računovodstvu pojavi pri stroških, ker...
odmik zaradi sprememb potroškov prvin (v finančnem računovodstvu)
odmik, ki se pri računovodskem proučevanju v finančnem računovodstvu pojavi pri stroških, ker se...
odmik zaradi sprememb potroškov prvin (v stroškovnem računovodstvu)
odmik, ki se pri računovodskem proučevanju v stroškovnem računovodstvu pojavi pri neposrednih stroških,...
odmik zaradi sprememb prodajnih cen (v finančnem računovodstvu)
odmik, ki se pri računovodskem proučevanju v finančnem računovodstvu pojavi pri rednih prihodkih,...
odmik zaradi sprememb prodanih količin (v finančnem računovodstvu)
odmik, ki se pri računovodskem proučevanju v finančnem računovodstvu pojavi pri rednih prihodkih,...
odmik zaradi sprememb učinkovitosti podlage za razporeditev indirektnih stroškov
odmik, ki se pri računovodskem proučevanju v stroškovnem računovodstvu pojavi pri posrednih stroških,...
odmik zaradi sprememb učinkovitosti podlage za razporeditev posrednih stroškov
odmik, ki se pri računovodskem proučevanju v stroškovnem računovodstvu pojavi pri posrednih stroških,...
odmiki pri količinski enoti poslovnega učinka zaradi spremembe količnika dodatka posrednih stroškov
odmiki, ki se pri računovodskem proučevanju v stroškovnem računovodstvu pojavljajo pri posrednih...
odmiki pri količinski enoti poslovnega učinka zaradi spremembe nabavnih cen
odmiki, ki se pri računovodskem proučevanju v stroškovnem računovodstvu pojavljajo pri neposrednih...
odmiki pri količinski enoti poslovnega učinka zaradi spremembe podlage za razporeditev posrednih stroškov
odmiki, ki se pri računovodskem proučevanju v stroškovnem računovodstvu pojavljajo pri posrednih...
odmiki pri količinski enoti poslovnega učinka zaradi spremembe potroškov prvin
odmiki, ki se pri računovodskem proučevanju v stroškovnem računovodstvu pojavljajo pri neposrednih...
odmiki pri rednih odhodkih (v finančnem računovodstvu)
odmiki med uresničenimi rednimi odhodki in načrtovanimi rednimi odhodki, razčlenjeni na potroškovne...
odmiki pri rednih prihodkih (v finančnem računovodstvu)
odmiki med uresničenimi rednimi prihodki in načrtovanimi rednimi odhodki, razčlenjeni na količinske...
odmiki pri stroških (v finančnem računovodstvu)
odmiki med uresničenimi in načrtovanimi stroški, razčlenjeni na potroškovne odmike pri neposrednih...
odmiki pri stroških (v stroškovnem računovodstvu)
odmiki med dejanskimi in standardnimi (ocenjenimi) stroški uresničenega obsega dejavnosti, razčlenjeni...
odmor
1. zakonsko določena daljša prekinitev dela (praviloma za 30 minut) po 3–4 delovnih urah za nedejavni...
odobravanje izvirnih listin
potrjevanje pregledanih izvirnih listin in sprožanje dejanj na njihovi podlagi
odobrena prodaja z odloženim plačilom
prodajalčevo omogočanje kupcu, da pride do blaga ne da bi ga takoj plačal; pomeni potem, ko je možnost...
odobrene delnice
delnice, ki jih je v delniški družbi mogoče izdati na podlagi statuta
odobreni kapital
v statutu določeni kapital, do katerega lahko uprava (ravnateljstvo), ki je za to pooblaščena, poveča...
odobreni nakup na kredit
možnost da pride kupec pri prodajalcu do blaga, ki ga bo plačal kasneje; ko je možnost izrabljena,...
odobreni nakup z odloženim plačilom
možnost da pride kupec pri prodajalcu do blaga, ki ga bo plačal kasneje; ko je možnost izrabljena,...
odobritev
izrazitev soglasja s čim ali ukrep, da postane kaj veljavno ali uradno priznano
odobritev konta
knjižba na kreditni, tj. desni strani konta
odobritev listin
izrazitev soglasja s poslovnim dogodkom, ki ga označuje listina
odpadek
del materiala, ki pri izdelovanju proizvoda ne postane del (snovi) proizvoda ter ga zaradi oblike...
odpiranje javnosti
postopno preoblikovanje zaprte gospodarske družbe v odprto gospodarsko družbo, katere vrednostnice...
odpis celotne terjatve
prenehanje vrednostnega prikazovanja kake terjatve, ker je ne bo mogoče preoblikovati v denar; njeno...
odpis celotne vrednosti finančne naložbe
prenehanje vrednostnega prikazovanja kake dolgoročne ali kratkoročne finančne naložbe, ker je ne...
odpis celotne vrednosti zaloge
prenehanje vrednostnega prikazovanja zaloge, ker nima več čiste iztržljive vrednosti; njeno do tedaj...
odpis dela dolga
delno zmanjšanje obveznosti do upnika na manjši znesek, ki ga bo po sporazumu še treba plačati;...
odpis dela obveznosti
delno zmanjšanje obveznosti do upnika na manjši znesek, ki ga bo po sporazumu še treba plačati;...
odpis dela terjatve
delno zmanjšanje terjatve na vrednost, ki jo je mogoče unovčiti; razliko je treba obravnavati kot...
odpis dela vrednosti finančne naložbe
delno zmanjšanje vrednosti kake dolgoročne ali kratkoročne finančne naložbe, ker je ne bo mogoče...
odpis dela vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev
delno zmanjšanje čiste vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev; poimenovan tudi popravek vrednosti...
odpis dela vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev
delno zmanjšanje čiste vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev, poimenovan tudi popravek vrednosti...
odpis dela vrednosti vrednosti zaloge
delno zmanjšanje vrednosti zaloge, da ne bi presegala čiste iztržljive vrednosti; razliko je treba...
odpisana opredmetena osnovna sredstva
opredmetena osnovna sredstva, ki so zaradi svoje neuporabnosti izbrisana iz sredstev; razlikuje...
odpisana terjatev
terjatev, ki je zaradi svoje neizterljivosti izbrisana iz sredstev; razlikuje se od popravka vrednosti...
odpisana zaloga
zaloga, ki je zaradi svoje neuporabnosti izbrisana iz sredstev; razlikuje se od popravka vrednosti...
odpisi finančnih naložb
postavka finančnih odhodkov, ki se nanaša na seštevek delnih odpisov in popolnih odpisov vrednosti...
odpisi obratnih sredstev
postavka poslovnih odhodkov, ki se nanaša na seštevek delnih odpisov in popolnih odpisov vrednosti...
odpisni nalog
nalog, po katerem je treba odpisati določeno gospodarsko kategorijo v delu (delni odpisni nalog)...
odpisni nalog za dokončane proizvode
nalog, po katerem je treba zmanjšati vrednost zalog zastarelih ali slabo prodajljivih dokončanih...
odpisni nalog za drobni inventar
nalog, po katerem je treba zmanjšati vrednost drobnega inventarja zaradi njegove izrabljenosti ali...
odpisni nalog za material
nalog, po katerem je treba zmanjšati vrednost zalog materiala zaradi njegovega zastaranja ali kasnejšega...
odpisni nalog za polproizvode
nalog, po katerem je treba zmanjšati vrednost zalog zastarelih polproizvodov ali polproizvodov,...
odpisnica
na podlagi odpisnega naloga sestavljena knjigovodska listina, ki pojasnjuje delni odpis vrednosti...
odpisnica dokončanih proizvodov
na podlagi odpisnega naloga za dokončane proizvode sestavljena knjigovodska listina, ki pojasnjuje...
odpisnica drobnega inventarja
na podlagi odpisnega naloga za drobni inventar sestavljena knjigovodska listina, ki pojasnjuje delni...
odpisnica materiala
na podlagi odpisnega naloga za material sestavljena knjigovodska listina, ki pojasnjuje delni ali...
odpisnica osnovnih sredstev
na obračun amortizacije oprta skupinska knjigovodska listina, na kateri je za vsako osnovno sredstvo...
odpisnica polproizvodov
na podlagi odpisnega naloga za polproizvode sestavljena knjigovodska listina, ki pojasnjuje delni...
odplačana obveznica
obveznica, za katero je podjetje kot izdajatelj že poravnalo znesek, dolgovan ob njeni zapadlos...
odplačati
končati plačevanje dolžne vsote
odplačevanje posojila
vračanje posojila v obrokih do konca obdobja, za katero je bilo dano; posamezni obrok zajema poleg...
odplačevati
v obrokih vračati dolgovano vsoto
odplačilni načrt
razpredelnica z izračunom obrokov postopnega odplačila posameznega dolga
odplačilni znesek vrednostnega papirja
znesek, ki ga plača izdajatelj vrednostnice njenemu imetniku na datum plačila ali pred njim
odplačilni znesek vrednostnice
znesek, ki ga plača izdajatelj vrednostnice njenemu imetniku na datum plačila ali pred njim
odplačilo
končanje odplačevanja
odplačilo obveznic
izplačilo glavnice in obresti v rokih in na način, ki so navedeni na obveznici
odplačna vrednost finančne obveznosti
začetno pripoznana vrednost, zmanjšana za odplačilo glavnice, povečana oziroma zmanjšana (po metodi...
odplačna vrednost finančne obveznosti (kot finančnega inštrumenta)
znesek, s katerim se finančna obveznost kot finančni inštrument izmeri ob začetnem pripoznanju,...
odplačna vrednost finančnega sredstva
začetna pripoznana vrednost finančnega sredstva, zmanjšana za odplačilo glavnice, povečana oziroma...
odplačna vrednost finančnega sredstva (kot finančnega inštrumenta)
znesek, s katerim se finančno sredstvo kot finančni inštrument izmeri ob začetnem pripoznanju, zmanjšan...
odplačna vrednost po metodi učinkujočih obresti
sedanja vrednost pričakovanih prihodnjih denarnih tokov, ki so razobresteni (diskontirani) po učinkujoči...
odplačna vrednost terjatve
ocenjeni nerazobresteni znesek denarnih sredstev ali njihovih ustreznikov, ki bo pridobljen ob poravnavi...
odpoklicna cena
cena, po kateri lahko izdajatelj odkupi obveznico ali prednostno delnico pred njeno zapadlostjo
odpoklicna obligacija
obveznica, ki jo lahko izdajatelj pod določenimi pogoji izplača, preden zapade
odpoklicna obveznica
obveznica, ki jo lahko izdajatelj pod določenimi pogoji izplača, preden zapade
odpoklicni denar
denarna sredstva, ki so vlagatelju na razpolago, če nekaj dni prej obvesti banko o odpoklicu teh...
odpoklicni denar banke
denarna sredstva, ki si jih banke med seboj posojajo v okroglih zneskih in jih banka, ki jih je...
odpoklicni depozit
vloga v banki, ki jo je mogoče dvigniti takoj, ko vlagatelj potrebuje denar; razlikuje se od vezane...
odpovedni rok
obdobje med dnem odpovedi in dnem, določenim za (od)plačilo
odprava
dostava ali odpošiljatev uskladiščenih stvari kupcem
odprava pripoznanja
odstranitev prej pripoznanega sredstva ali obveznosti iz računovodskih razvidov
odpraviti pripoznanje sredstva
odstraniti sredstvo iz bilance stanja
odpraviti/odpravljati
opraviti/opravljati dela, potrebna, da se kaj odpošlje, odpelje ali odnes
odpravljanje
opravljanje del, potrebnih, da se kaj odpošlje, odpelje ali odnese
odpravljanje nepravilnosti pri poslovanju
povzročanje, da nepravilnosti pri poslovanju prenehajo obstajati
odpravljanje tveganja
način odzivanja na tveganje, ki je povezan s spremembo strateške odločitve o ukinitvi tiste dejavnosti,...
odpravljeno blago
proizvodi, trgovsko blago ali material, izročeni ali odposlani kupcem
odpravni listek
listina, pogosto kopija prodajnega naloga, na podlagi katere se v skladišču odpravi blago
odpravni nalog
nalog, po katerem je treba kake stvari iz skladišča dostaviti kupcu
odpravni nalog za dokončane proizvode
nalog, po katerem je treba dokončane proizvode dostaviti kupcu
odpravni nalog za drobni inventar
nalog, po katerem je treba drobni inventar dostaviti kupcu
odpravni nalog za material
nalog, po katerem je treba material dostaviti kupcu ali v zunanjo obdelavo
odpravni nalog za osnovno sredstvo
nalog, po katerem je treba kako stvar iz opredmetenih osnovnih sredstev dostaviti kupcu
odpravni nalog za polproizvode
nalog, po katerem je treba polproizvode dostaviti kupcu ali v zunanjo obdelavo
odpravni oddelek
organizacijska enota prodajne službe za zbiranje, sestavljanje in odpošiljanje blaga po dobljenih...
odpravnica
na podlagi odpravnega naloga sestavljena knjigovodska listina, ki dokazuje dostavo kake do tedaj...
odpravnica dokončanih proizvodov
na podlagi odpravnega naloga za dokončane proizvode sestavljena knjigovodska listina, ki dokazuje...
odpravnica drobnega inventarja
na podlagi odpravnega naloga za drobni inventar sestavljena knjigovodska listina, ki dokazuje dostavo...
odpravnica materiala
na podlagi odpravnega naloga za material sestavljena knjigovodska listina, ki dokazuje dostavo materiala...
odpravnica osnovnega sredstva
na podlagi odpravnega naloga za osnovno sredstvo sestavljena knjigovodska listina, ki dokazuje dostavo...
odpravnica polproizvodov
na podlagi odpravnega naloga za polproizvode sestavljena knjigovodska listina, ki dokazuje dostavo...
odpravnina
povračilo zaposlencu, ki ga je treba plačati bodisi a) zaradi odločitve podjetja, da konča službovanje...
odprema
dostava ali odpošiljatev uskladiščenih stvari kupcem
odpremljanje
opravljanje del, potrebnih, da se kaj odpošlje, odpelje ali odnese
odpremni nalog
nalog, po katerem je treba kake stvari iz skladišča dostaviti kupcu
odpremni oddelek
organizacijska enota prodajne službe za zbiranje, sestavljanje in odpošiljanje blaga po dobljenih...
odpremnica
na podlagi odpravnega naloga sestavljena knjigovodska listina, ki dokazuje dostavo kake do tedaj...
odprt saldo
saldo na kontu kake terjatve ali obveznosti, ki še ni poravnan s plačilom ali kako drugače
odprta delniška opcija
delniška opcija, ki še ni izrabljena
odprta emisija vrednostnih papirjev
izdaja vsakomur dostopnih vrednostnic, zlasti pri ustanavljanju delniških družb
odprta gospodarska družba
gospodarska družba, a) s katere vrednostnicami je mogoče javno trgovati, b) ki je pri urejevalnem...
odprta hipoteka
hipoteka, pri kateri izposojeni znesek še ni dosegel odobrenega in sporazumno dogovorjenega zneska;...
odprta izdaja vrednostnic
izdaja vsakomur dostopnih vrednostnic, zlasti pri ustanavljanju delniških družb
odprta opcija
opcija, ki še ni izrabljena
odprta postavka
postavka v razmerju do koga, npr. kupca, dobavitelja, ki še ni plačana ali poravnana
odprti depo
bančna shramba za hranjenje dragocenosti, zlasti vrednostnic, in ravnanje z njimi; nasprotje zapečatene...
odprti investicijski sklad
naložbeni sklad za javno zbiranje denarnih sredstev na podlagi prodaje naložbenih kuponov, ki predstavljajo...
odprti položaj vrednostnic
razlika med obveznostmi in terjatvami v zvezi z vrednostnicami v obdobju med njihovim nakupom in...
odprti položaj vrednostnih papirjev
razlika med obveznostmi in terjatvami v zvezi z vrednostnicami v obdobju med njihovim nakupom in...
odprti račun
na podlagi dogovora ali pogodbe dosežena ugodnost za kupca, da se terjatve prodajalca do njega razvidujejo...
odprtje konta
vpis številke in imena konta itd. ter začetna knjižba na njem
odprtje poslovnih knjig
1. uvedba poslovnih knjig, ki se vodijo za letno obdobje; 2. uvedba poslovnih knjig, ki se vodijo...
odpust dolga
upnikova izjava dolžniku, da ne bo zahteval poravnave svoje terjatve, in dolžnikovo strinjanje s...
odpustnina po dolgoletni zaposlitvi
nagrada, ki jo organizacija izplača osebi, ki je bila dolgo zaposlena pri njej, ob njeni upokoj...
odpuščanje kadrov
odločanje o prenehanju delovnega razmerja odvečnim zaposlencem
odraz
kar kaj kaže, izraža
odredbena vrednostna listina
vrednostnica, pri kateri se pravica iz nje ne more veljavno prenesti zgolj z izročitvijo, temveč...
odredbeni ček
ček, ki ga lahko v banki unovči določena oseba ali druga oseba, ki jo ta pooblasti
odredbeni vrednostni papir
vrednostnica, pri kateri se pravica iz nje ne more veljavno prenesti zgolj z izročitvijo, temveč...
odredbodajalec
oseba, ki je pooblaščena v mejah v državnem proračunu predvidenih izdatkov dovoljevati posamezna...
odsek
višja organizacijska enota, v kateri se zaposlenci izvajajo delovne opravke oziroma delovne naloge...
odsek, o katerem se poroča
področni odsek ali območni odsek, o katerem se dajejo informacije
odsotnost med boleznijo
dejstvo, da zaposlenec zaradi bolezni ni na delovnem mestu, vendar mu za to pripada nadomestilo...
odsotnost vhodnih dokumentov
pojav pri računalniškem obravnavanju podatkov, ko se podatki vnašajo v računalnik neposredno, brez...
odsotnost vhodnih listin
pojav pri računalniškem obravnavanju podatkov, ko se podatki vnašajo v računalnik neposredno, brez...
odsotnost vidne sledi posla
pri računalniškem obravnavanju podatkov hramba nekaterih podatkov zgolj v datotekah; pri tem ni...
odsotnost vidnega izložka
pri računalniškem obravnavanju podatkov neizpisovanje nekaterih izidov ali pa izpisovanje samo zbirnih...
odstavek o področju revizije
drugi odstavek v revizorjevem poročilu, kjer se revizor sklicuje na uporabljene standarde revidiranja...
odstavek o poudarjanju zadeve
dodatni odstavek v revizorjevem poročilu, ki opozarja na zadevo, ki vpliva na računovodske izkaze...
odstavek z mnenjem
tretji odstavek revizorjevega poročila, v katerem revizor poda svoje pritrdilno mnenje, mnenje s...
odstop od sprejetega posla
odpoved opravljanja sprejetega posla
odstop pogodbe
prenos pravic in obveznosti iz dvostranske pogodbe na prevzemnika, če druga pogodbena stranka privoli;...
odstop terjatve (s pogodbo)
pogodbeni prenos terjatve, ki jo ima prvotni upnik, na tretjo osebo; z odstopom se v razmerju spremeni...
odstopnik terjatve
upnik, ki svojo terjatev s pogodbo prenese na tretjo osebo
odstopnina
utrdilno sredstvo za pogodbena razmerja v obliki zneska denarja, za katerega lahko sopogodbenik...
odstotek
1. eden od stotih enakih delov celote; 2. število od stotih enakih delov celote
odstotna stopnja udeležbe
stopnja udeležbe, pomnožena s 100
odstotni indeks
indeks, izražen v odstotkih
odstranitev
povzročitev, da kaj preneha biti na dotedanjem mestu ali sestavina česa
odstranjevanje odpadkov
spravljanje odpadkov z dotedanjega mesta
odškodnina
kar se da oziroma dobi za poravnavo škode
odškodnina (za škodo)
v zavarovalnici znesek, do katerega jo zavarovanec upravičen v primeru uresničitve zavarovanega...
odškodninska obveznost
obveznost stranke, da poravna škodo, za katero je odgovorna
odškodninska sredstva
kar pridobi kdo kot odškodnino za izid možnih izgub ali negotovosti, a tudi pogojnih obveznosti
odškodninska terjatev
terjatev odškodnine za škodo, prizadejano oškodovancu, ki jo ta terja od povzročitelja
odtegljaji od plač
zneski plače, ki niso izplačani zaposlencu, temveč na njegov račun drugim; obstajajo prisilni odtegljaji...
odtegljajni list
knjigovodska listina, po kateri se posameznemu zaposlencu pri obračunu plače odtegne kak znesek...
odtegnjeni davek
davek, ki ga izplačevalec plač, dividend, obresti itd. odtegne davčnemu zavezancu pri izplačilu...
odtoki
na podlagi dveh bilanc stanja in izkaza poslovnega izida izračunani finančni tokovi, povezani s...
odtoki pri financiranju
odtoki, povezani z zmanjšanjem kapitala (zunaj izgube poslovnega leta), dolgoročnih rezervacij,...
odtoki pri investiranju
odtoki, povezani s povečanjem neopredmetenih dolgoročnih sredstev, opredmetenih osnovnih sredstev,...
odtoki pri naložbenju
odtoki, povezani s povečanjem neopredmetenih dolgoročnih sredstev, opredmetenih osnovnih sredstev,...
odtoki pri poslovanju
odtoki, povezani z odhodki (brez amortizacije in dolgoročnih rezervacij), davkom iz dobička in deleži...
odtoki pri vlaganju
odtoki, povezani z zmanjšanjem kapitala (zunaj izgube poslovnega leta), dolgoročnih rezervacij,...
odtujena opredmetena osnovna sredstva
stvari iz opredmetenih osnovnih sredstev, ki so bile prodane ali izničene in so tako predstavljene...
odtujeno odvisno podjetje
bivše odvisno podjetje, katerega delnice, deleže oziroma kapitalsko vlogo je bivše obvladujoče podjetje...
odtujitev
prenos lastninske pravice na drugo osebo
odtujitev dela podjetja
razdružitev podjetja, pri kateri gre za prodajo dela prvotnega podjetja (npr. obrata) kupcu, ki...
odtujitev finančne naložbe
prenos lastninske pravice do finančne naložbe na drugo osebo
odtujitev sredstva
prenos lastninske pravice do sredstva na drugo osebo
odvečne zaloge
zaloge, ki pri poslovanju presegajo potrebne in se jih kaže znebiti
odvečnost
lastnost, značilnost česa, kar se brez škode lahko opusti; nanaša se na a) del sporočila, ki se...
odvetnik
oseba, ki poklicno daje pravno pomoč
odvezati
narediti, da kdo ni več dolžan storiti, delati česa
odvisna gospodarska družba
gospodarska družba, katere kapital je večinoma v rokah druge gospodarske družbe (obvladujoče družbe)...
odvisni nakupni stroški
stroški prevažanja, stroški natovarjanja, prekladanja, razkladanja, prevoznega zavarovanja, posebej...
odvisni prodajni stroški
stroški prevažanja prodanih količin, stroški natovarjanja, prekladanja in razkladanja, stroški prevoznega...
odvisno podjetje
podjetje, v katerem ima obvladujoče podjetje odločilen vpliv na tamkajšnje odločitve
odvračanje prevar
preprečevanje prevar in omejevanje z njimi povezane izpostavljenosti tveganju, predvsem s kontr...
odvzem od stalnih sredstev
zmanjšanje stalnih sredstev z odtujitvijo nekaterih med njimi; nasprotje dodatka k stalnim sred...
odvzem podjetja
nasprotje prevzema podjetja, ko se je obravnavano podjetje znebilo kakega drugega podjetja s tem,...
odvzeta vrednost
pri ocenjevanju vrednosti: vrednost sredstva za sedanjega lastnika, ki je enaka njegovi koristni...
odziv
odgovor na dejanje, odnos, stanje
odzivanje
odgovarjanje na dejanja, odnose, stanja
odzivanje na tveganje
ukrepanje poslovodstva na podlagi spoznanih tveganj, s katerimi se srečuje organizacija; v načelu...
odzivljivost stroškov
razmerje med spremembo zneska stroškov in spremembo obsega dejavnosti
ofenzivni prevzem podjetja
prevzem podjetja, pri katerem prevzemno podjetje doseže s prevzetim podjetjem natančno opredeljen...
oferta
pisno podrobno obrazložena ponudba za prodajo stvari ali opravilo storitev pod natančno določenimi...
oglas
sporočilo, ki ga oblikuje ali odobri oglaševalec; običajno je predstavljeno večjemu številu ljudi...
oglaševalec
fizična ali pravna oseba, ki sestavi ali naroči in odobri sestavitev oglasa, krije stroške njegove...
oglaševalna opravnina
znesek, ki se plača za posredovanje pri oglaševanju
oglaševalna provizija
znesek, ki se plača za posredovanje pri oglaševanju
oglaševanje
predstavljanje informacij (običajno o proizvodih, storitvah) uporabnikom da bi se zagotovila ali...
ohranjanje finančnega kapitala
ohranjanje stvarne vrednosti čistega premoženja; čisti dobiček je dosežen, če je znesek čistega...
ohranjanje kapitala
prizadevanje, da bi kapital (lastniški kapital) v organizaciji ostal nespremenjen in da bi imel...
ohranjanje realne vrednosti kapitala
ohranjanje nespremenjene vrednosti kapitala v razmerah inflacije, ko je treba vse njegove sestavne...
ohranjanje sistema internega kontroliranja
delanje, da vzpostavljeno notranje kontroliranje z vsemi svojimi rešitvami in povezavami ostane...
ohranjanje stvarne vrednosti kapitala
ohranjanje nespremenjene vrednosti kapitala v razmerah inflacije, ko je treba vse njegove sestavne...
ohranjanje stvarnega kapitala
ohranjanje proizvajalne zmogljivosti (ali sposobnosti delovanja) podjetja; čisti dobiček je dosežen,...
ohranjanje ureditve notranjega kontroliranja
delanje, da vzpostavljeno notranje kontroliranje z vsemi svojimi rešitvami in povezavami ostane...
ohranjanje ustreznega računovodstva
delanje, da vzpostavljeno računovodstvo z vsemi organizacijskimi podrobnostmi, ki ustreza okoliščinam,...
ohranjena stvarna vrednost kapitala
preračunana izvirna vrednost kapitala (lastniškega kapitala), ki je dosežena s splošnim prevrednotenjem...
ohranljivost podatkov
lastnost, značilnost podatkov, izražena z obdobjem, v katerem so posamezni podatki na voljo; zgoščeni...
okence (v uradnih prostorih)
odprtina v pregradi, namenjena za poslovanje s strankami
okoli
izraz pogodbenega prava, ki ga stranki uporabita, če se dogovorita za dopustno odstopanje od količine...
okoliščine
dejstva, ki morejo odločilno vplivati na uresničitev/uresničevanje česa
okoliščine tveganja pri delovanju
dejstva, ki lahko odločilno vplivajo na tveganje pri delovanju
okoliščine za posedovanje vrednostnic
položaj na trgu, ko se pričakuje dvig cen, zato naj bi se vrednostnice kupovale, in ne prodajal...
okoliščine za prodajo vrednostnic
položaj na trgu, ko se pričakuje padec cen, zato naj bi se vrednostnice prodajale
okoliščine, ki vplivajo na revidirano poslovanje
kar v okviru splošnih gospodarskih dejavnikov vpliva na posamezno podjetje in kar mora poznati revizor;...
okoliščinski strošek
izgubljeni prispevek opuščene različice delovanja k poslovnemu izidu, s katerim je treba obremeniti...
okolje
del stvarnosti zunaj obravnavanega pojava, s katerim je ta pomembno povezan
okolje informacijske tehnologije
celota računalniške opreme in računalniških rešitev; nanjo se opira organizacija pri svojem del...
okolje kontroliranja
celota odnosov, ozaveščenosti in ciljnega delovanja ravnateljev in drugega poslovodstva v zvezi...
okolje notranjega kontroliranja
prvina ureditve notranjega kontroliranja, ki upošteva stvarnost zunaj njega samega; z njo so pomembno...
okolje poslovanja
a) splošno: stvarni in duhovni svet, ki obdaja ljudi in organizacije; b) v širšem pomenu: naravno,...
okolje sestava
1. vse, kar je zunaj sestava (okolje v širšem pomenu); 2. vse, kar je zunaj sestava in s čimer se...
okolje sistema
1. vse, kar je zunaj sestava (okolje v širšem pomenu); 2. vse, kar je zunaj sestava in s čimer se...
okoljevarstvena bilanca
praviloma neračunovodski primerjalni prikaz v obliki dveh stolpcev, ki kaže količinske, lahko pa...
okoljevarstvena značilnost proizvoda
lastnost, značilnost proizvoda, ki lahko vpliva na naravno okolje
okoljevarstvene kazni
denarne kazni zaradi neupoštevanja zakonov in drugih predpisov o varstvu naravnega okolja
okoljevarstveno delovanje
delovanje ljudi in organizacij v skladu z zahtevami varstva naravnega okolja
okrepitev gospodarske kategorije
nastanek povečanja pričakovanih prihodnjih gospodarskih koristi iz sredstva v novih okoliščinah...
okrožnica
dopis, obvestilo več ljudem o isti stvari
okvara
kar nastane pri napravi, stroju, aparatu in onemogoča normalno delovanje
okvirna meja posojila
zgornja meja posojila, ki jo določi posojilodajalec in do katere se posojilojemalec lahko zadol...
okvirna uskladitev
vrsta uskladitve stanja in tokov denarnih sredstev po knjigovodstvu organizacije in bančni listini,...
okvirna zasnova
zamisel želenega stanja, ki izhaja iz razlogov in posledic problema in ciljev, ki jih je treba uresničiti;...
okvirni kreditni limit
zgornja meja posojila, ki jo določi posojilodajalec in do katere se posojilojemalec lahko zadol...
olajševalne okoliščine
pojavi, dejstva, ki pripomorejo k temu, da se nekaj zdi manj neprijetno, manj hudo
olepševalne računovodske metode
metode, ki omogočajo navidezno izboljšanje stanja v računovodskih izkazih
olistiniti
izpričati, utemeljiti, podpreti z listinami
olistinjen
izpričan, utemeljen, podprt z listinami
olistinjenje
izpričanje, utemeljenje z listinami; posledek listinjenja
olistinjeno razvidovanje
razvidovanje, podkrepljeno, utemeljeno z listinami
olistinjenost
značilnost olistinjenega, tj. izpričanega, utemeljenega, podprtega z listinami
omejena denarna sredstva
denarna sredstva za posebne namene, praviloma na posebnem računu v banki, ki jih organizacija ne...
omejeno borzno naročilo
borzno naročilo, pri katerem stranka določi sprejemljivi borzni tečaj nakupa (najvišji) oz. prodaje...
omejeno javno plasiranje vrednostnih papirjev
vrsta neposredne izdaje vrednostnic, namenjenih izbranim skupinam naložbenikov; zaradi tveganja,...
omejeno javno razpečevanje vrednostnic
vrsta neposredne izdaje vrednostnic, namenjenih izbranim skupinam naložbenikov; zaradi tveganja,...
omejeno stalni stroški
stalni stroški kot celota, na katero ne vpliva sprememba obsega dejavnosti v določenih mejah, brž...
omejitev
1. določitev najvišje ali najnižje meje česa; 2. povzročitev, da se kaj ne širi čez določeno mejo,...
omejitev gibanja (na borzi)
največje gibanje cen (navzgor ali navzdol), ki ga dovoljujejo pravila borze med trajanjem borznega...
omejitev kreditiranja
omejitev prodaje z odloženim plačilom (prodaje na kredit) z največjim možnim zneskom nastalih terjatev...
omejitev področja (pri revidiranju)
preprečitev, da bi revizor opustil kak revizijski postopek, za katerega meni, da bi bil potreben,...
omejitev področja revizije
omejitev pri reviziji, ki jo povzroči naročnik ali jo povzročijo okoliščine in se nanaša na področje...
omejitev prekoračitve na računu
določitev zgornje meje dovoljene prekoračitve stanja na računu stranke v banki
omejitev pri iskanju rešitev
okvir, ki ga je treba upoštevati pri iskanju rešitev, npr. cilj na višji ravni
omejitev rasti posojil
obveza banke, da v posameznem obdobju ne bo povečala danih posojil nad predvidena
omejitev zaupanja
omejitev prodaje z odloženim plačilom (prodaje na kredit) z največjim možnim zneskom nastalih terjatev...
omejiti
določiti, predpisati najvišjo ali najnižjo mejo česa; narediti, da kako dejanje obsega samo tisto,...
omejitve pri trgovanju
pri trgovanju prepoved(i) poseganja na določena področja ali območja oz. preseganja določene ve...
omejitve programa pozaposlitvenih zaslužkov
zmanjšanje števila zaposlencev, zajetih v program, ali sprememba programa z določenimi zaslužki,...
omejitvene zaveze
kar posojilojemalca omejuje pri poslovnih odločitvah, če bi te lahko bile v škodo posojilodajal...
onesnaževalna zgostitev
zbiranje škodljivih snovi v naravnem okolju zaradi onesnaževalnega izpuščanja in delovanja naravnih...
onesnaževanje okolja
škodljivo poseganje v okolje, ki zmanjšuje njegovo sposobnost za nevtraliziranje in obnavljanje...
onesnaževanje zraka
izpuščanje škodljivih snovi v zrak
opaziti
postati pozoren na koga ali kaj zaradi njegovih posebnih lastnosti
opazovanje
1. zaznavanje z načrtnim gledanjem s kakim namenom; 2. zbiranje podatkov in informacij z zasledovanjem...
opazovanje (pri revidiranju)
načrtno gledanje procesa ali postopka, ki ga opravljajo drugi, za ugotavljanje njegove ustreznosti...
opazovanje trga
spremljanje in ocenjevanje razvoja ponudbe, povpraševanja, prodajnih cen itd. v izbranem obdobju...
opazovati
z gledanjem zaznavati
opcija (1)
sporazum, ki dopušča možnost ponudbe za nakup česa, prodajo česa ali najem nepremičnine za določeno...
opcija (2)
finančni inštrument med prodajalcem (izdajateljem) predmeta te pogodbe in kupcem tega predmeta,...
opcija na meji (1)
opcija, pri kateri sta izpolnitvena cena in tržna cena izhodiščnega finančnega inštrumenta izenačeni,...
opcija na meji (2)
označba, da je pri opciji izpolnitvena cena enaka trenutni tržni ceni vrednostnice ali blaga, na...
opcija predčasnega plačila
pravica odplačevati ali odplačati dolg prej, kot je bilo predvideno
opcija zunaj meje
oznaka, da je izpolnitvena cena pri nakupni opciji nad trenutno tržno ceno vrednostnice ali blaga,...
opcije z najnižjo obrestno mero
finančne opcije z določeno najnižjo obrestno mero; razlikovati jih je treba od opcij z najvišjo...
opcije z najvišjo obrestno mero
finančne opcije z določeno najvišjo sprejemljivo obrestno mero; razlikovati jih je treba od opcij...
opcije z razponom obrestne mere
finančne opcije z določeno najvišjo in najnižjo sprejemljivo obrestno mero; razlikovati jih je treba...
opcijska obveznica
obveznica, ki prinaša pravico do nakupa delnic ali udeležbenih kuponov po pogodbeni ceni v določenem...
opcijska pogodba
pogodba, po kateri se pridobi pravica, ne pa tudi obveznost kupiti ali prodati kako izhodiščno blago...
opcijski inštrument
finančni inštrument, ki se nanaša na opcijo (1) in je z njim mogoče trgovati
opcijsko nadomestilo
nadomestilo, ki ga za pridobitev opcije (1) da kupec njenemu prodajalcu ne glede na to, ali jo izkorišča...
opcijsko obdobje
obdobje, v katerem je opcijo mogoče izrabiti
operacija
1. skupek povezanih del znotraj širše celote; 2. prvinska sestavina procesa
operativa
dejavnosti iz izvajalnega sestava: tehnična, kadrovska, nakupna, proizvajalna, prodajna in fina...
operativna evidenca
posledek izvajalnega razvidovanja v obliki ustreznih kartotek, datotek, izpisov itd.
operativna odločitev
odločitev, kako izvesti posamezno nalogo uspešno in učinkovito; posledek izvajalnega odločanja
operativne dejavnosti
dejavnosti iz izvajalnega sestava: tehnična, kadrovska, nakupna, proizvajalna, prodajna in fina...
operativni plan
posledek izvajalnega načrtovanja
operativni vodja
človek, ki uravnava vsakodnevno delovanje v organizaciji
operativno evidentiranje
na popolnem zbiranju in vsakokratnem urejevanju podatkov zasnovano izvirno in hitro razvidovanje...
operativno nadziranje
presojanje pravilnosti z vidika tistih, ki izvajajo odločitve, pa tudi odstranjevanje pri tem ugotovljenih...
operativno odločanje
odločanje o kratkoročnih poslovnih ciljih, ki je del izvajalnega načrtovanja, pripravljanja izvajanja...
operativno planiranje
načrtovanje za krajše obdobje (mesec, teden), s katerim se določajo naloge, ki jih je tedaj treba...
operativno poslovodstvo
osebe, ki uravnavajo vsakodnevno delovanje ter zagotavljajo upoštevanje načrtov in doseganje postavljenih...
operativno pripravljanje proizvajanja
del pripravljanja proizvajanja, v katerem se izdelujejo proizvajalni nalogi za posamezne vrste proizvodov...
opiranje na
pri delovanju upoštevanje nečesa, v kar se zaupa in se je zato mogoče nanj opreti
opiranje na interne kontrole
revizorjevo upoštevanje notranjih kontrol, ki zmanjšuje njegovo potrebo po preizkušanju podatko...
opis
predstavitev, prikaz česa po zunanjih značilnostih
opis delovnega mesta
predstavitev, ki vsebuje poleg imena delovnega mesta tudi opise vseh njegovih značilnosti, še zlasti...
opis delovnih mest v notranjerevizijski službi
opis pooblastil in nalog za delovna mesta v notranjerevizijski službi, npr. za predstojnika notranjerevizijske...
opis naloge
predstavitev zunanjih značilnosti naloge glede na pričakovane izložke in trajanje dela; je podlaga...
opis preoblikovanja podatkov
opis sprememb v okviru najpodrobneje razčlenjenih obdelav v narisu toka podatkov
opis procesa
predstavitev zunanjih značilnosti procesa, od vložka prek njegovega preoblikovanja do izložka, ponazorjena...
opisati/opisovati
z besedami predstaviti/predstavljati, prikazati/prikazovati kaj po zunanjih značilnostih
opomba pod črto
na dnu strani s številko ali drugače označeno pojasnilo besede, stavka, pojma ali navedka med b...
opombe k računovodskim izkazom
dopolnila, ki pojasnjujejo, razlagajo oz. logično utemeljujejo postavke v računovodskih izkazih;...
opomnik
beležka, ki koga opozarja na kaj, mu pomaga spomniti se česa
opora
1. kar omogoča, da kaj laže obstaja; 2. kar komu kaj olajšuje, mu pomaga pri obstoju
opora delovanju
temeljni zgradbe in naprave, ki omogočajo kako delovanje, npr. ceste, vodovod, električna napeljava...
oporekanje
izražanje nasprotujočega stališče do izjave, mnenja drugega
oporekati
izražati nasprotovanje kakemu stališču, izjavi, mnenju drugega
oporno premoženje
sestavina premoženja v organiziranosti podjetja in s tem intelektualnega premoženja podjetja, ki...
oportunitetni strošek
izgubljeni prispevek opuščene različice delovanja k poslovnemu izidu, s katerim je treba obremeniti...
opozorilna zaloga
zaloga, pri kateri je treba izdati naročilo, da bo nova količina prišla v skladišče takrat, ko se...
opozorilo
ustna ali pisna informacija o tem, kar je treba upoštevati glede na posledice (ne)delovanja koga...
opravek zaposlenca
enota dela, ki jo mora opraviti zaposlenec v okviru delovne naloge; skupina istovrstnih procesov,...
opravilnostna razporeditev kontov v kontnem načrtu, funkcionalna razporeditev kontov v kontnem načrtu
razporeditev kontov v kontnem načrtu glede na stalnost in zaporednost gibanja gospodarskih kategorij,...
opravilo računalnika
naloga, ki jo mora opraviti računalnik v zvezi z izbranim računalniškim programom
opravljanje drugih storitev revizorja
pomoč pri vodenju poslovnih knjig, svetovanje pri izbiri in uporabi računovodskih usmeritev, pomoč...
opravljanje storitev
tehnološki proces, v katerem se po določenem vrstnem redu in v postopkih izvajajo storitve na podlagi...
opravljene storitve
posledki opravljanja storitev
opravnina
nadomestilo za posredniške ali zastopniške posle, za opravljeno delo v zvezi s pridobitvijo naročila...
opravnina od prometa (v banki)
banki od prometa na tekočem računu obračunana opravnina
opravnina za razpoložljiva sredstva
znesek, ki ga banka zaračuna za odobreno, vendar v ustreznem obdobju še ne izrabljeno posojilo
opredelitev ciljev
posledek opredeljevanja ciljev
opredelitev problema
posledek opredeljevanja problema
opredeljevanje ciljev
opisovanje bistvenih značilnosti prihodnjega stanja, za katero si kdo prizadeva; je sestavina razreševanja...
opredeljevanje problema
opisovanje bistvenih značilnosti obstoječega stanja, v katerem je mogoče videti problem
opredeljiv problem
problem, pri katerem je mogoče opredeliti cilje in učinkovit način za njih doseganje
opredeljivo sredstvo
sredstvo, ki je a) ločljivo, tj. ga je mogoče oddvojiti od organizacije in ga prodati, prenesti,...
opredmetena obratna sredstva
obratna sredstva v obliki stvari: material v širšem pomenu, drobni inventar v širšem pomenu, nedokončana...
opredmetena obratna sredstva na poti
stvari iz obratnih sredstev, kupljene pri dobaviteljih, ki še niso prispele v organizacijo, in stvari,...
opredmetena obratna sredstva v pripravi za proizvodnjo
material in drobni inventar, ki sta dana v obdelavo, dodelavo ali manipulacijo, ter polproizvodi...
opredmetena obratna sredstva v uporabi
nedokončana proizvodnja in drobni inventar v uporabi
opredmetena obratna sredstva v zalogah
stvari iz obratnih sredstev, ki so v skladišču
opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu
stvari, ki jih najemojemalec obravnava med svojimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi, čeprav jih...
opredmetena osnovna sredstva v graditvi
zgradbe, ki se še gradijo, torej še niso usposobljene za uporabo, in ki bodo, ko bodo dokončane,...
opredmetena osnovna sredstva v izdelavi
oprema, ki se še izdeluje in torej še ni usposobljena za uporabo in ki bo, ko bo dokončana, postala...
opredmetena osnovna sredstva v pripravi
stvari, ki se še pripravljajo in torej še niso usposobljene za uporabo, za katere pa je utemeljeno...
opredmetena osnovna sredstva v skupinski bilanci stanja
opredmetena osnovna sredstva vseh članov skupine; seštevek njihove vrednosti je zmanjšan za vključeni...
opredmetena osnovna sredstva v uporabi
stvari iz opredmetenih osnovnih sredstev, ki so usposobljene za uporabo, ne glede na to, ali se...
opredmetena osnovna sredstva v zavarovalnici
opredmetena osnovna sredstva, ki so izkazana posebej glede na njih financiranje; posebna pozornost...
opredmetena osnovna sredstva zunaj uporabe
stvari iz opredmetenih osnovnih sredstev, ki se v organizaciji ne uporabljajo, čeprav so še uporabne;...
opredmetena sredstva
pri ocenjevanju vrednosti: stvari v okviru stalnih sredstev ali gibljivih sredstev
opredmeteno osnovno sredstvo (1)
opredmeteno osnovno sredstvo, ki je proizvod podjetja, v katerem kasneje nastopa v tej vlogi; v...
opredmeteno osnovno sredstvo (2)
opredmeteno osnovno sredstvo, ki je še last najemodajalca; njegova nabavna vrednost je enaka pošteni...
opredmeteno osnovno sredstvo (3)
sredstvo v obliki stvari v lasti ali finančnem najemu z daljšo dobo koristnosti od leta dni, ki...
oprema
del delovnih sredstev: stroji (energetski in delovni), naprave in napeljave (energetske, proizvajalne...
oprijemljiva sredstva
sredstva v stvarni obliki, npr. material, proizvodi, denar v blagajni
oprijemljive koristi
koristi, ki jih je mogoče zaznavno ovrednotiti
oprijemljivi stroški
stroški, ki jih je mogoče zaznavno ovrednotiti
oprostitev davka
neobdavčitev posameznih davčnih virov ali posameznih fizičnih ali pravnih oseb
optimalna količina naročila
vsakokratna naročena količina, pri kateri je vsota stroškov naročanja, skladiščenja in vzdrževanja...
optimalna kratkoročna plačilna sposobnost podjetja
položaj, ko prejemki (z vštetim začetnim stanjem denarja) presegajo izdatke le za najprimernejšo...
optimalna likvidnostna rezerva
plačilnosposobnostna rezerva, ki povzroča manjše ali vsaj enake stroške, kot so stroški finančne...
optimalna politika dividend
odločanje, ki naj zagotovi ravnovesje med sprotnimi dividendami in prihodnjo rastjo, ki daje najvišjo...
optimalna raven zalog
količina zalog, pri kateri so celotni stroški zalog najmanjši
optimalna struktura celotnega kapitala
tista točka v rasti udeležbe dolgovanega kapitala v celotnem kapitalu v poslovnofinančnem pomenu,...
optimalna struktura dolgov
tista sestava dolgov, ki zagotavlja kratkoročno plačilno sposobnost podjetja ob najmanjših stro...
optimalna struktura sredstev
tista sestava sredstev, ki zagotavlja kratkoročno plačilno sposobnost podjetja ob najmanjših st...
optimalna velikost proizvodne serije
količina proizvodov v nizu, pri kateri se doseže največja razlika med prodajno ceno in stroški na...
optimalni obseg denarja
znesek denarja, pri katerem je prihranek pri stroških financiranja zaradi zmanjšanja za eno enoto...
optimalni obseg kratkoročnih terjatev iz poslovanja
tisti obseg kratkoročnih poslovnih terjatev, pri katerem so ugodni vplivi povečanja terjatev za...
optimalni obseg obveznosti do dobaviteljev
obseg obveznosti do dobaviteljev pri tistem povprečnem roku plačila, pri katerem nižja obrestna...
optimiranje
ugotavljanje najprimernejšega možnega stanja ob danih omejitvah in sodilih doseganja kar največje...
optimizacija
posledek doseganja najprimernejše rešitve
opustitev
prenehanje uporabljanja česa ali ukvarjanja s čim
opustitev poslovanja
prenehanje poslovanja določene vrste; končna stopnja ustavljenega poslovanja
opustitvena vrednost sredstva
vrednost sredstva, ki jo je mogoče upravičeno pričakovati pri njegovi redni opustitvi ali celo prisilni...
opuščanje
nehavanje uporabljanja česa ali ukvarjanja s čim
organ
oseba ali skupina oseb glede na a) opravljanje nalog, določenih s predpisom, dogovorom, b) položaj,...
organi poslovodenja
organi, ki se v podjetju ukvarjajo z odločanjem na področju poslovodenja: glavni ravnatelj in ravnateljstvo...
organi upravljanja
organi, ki se ukvarjajo z odločanjem, ki se tiče lastništva: skupščina delniške družbe, nadzorni...
organigram
grafična ponazoritev organiziranosti, ki kaže ustroj ter hierarhično razmestitev enot in posameznikov...
organizacija
1. razmeroma samostojna celota ljudi in sredstev, ki si prizadeva doseči postavljene cilje in tako...
organizacijska enota
kadrovska, prostorska, stvarna ali namenska celota v organizaciji z določenimi nalogami pri tehnični...
organizacijska kultura
celota prepričanj in vrednot članov organizacije, ki usmerja obnašanje zaposlencev
organizacijska kultura podjetja
celota miselnosti in vrednot zaposlencev v podjetju, ki usmerja njihovo obnašanje
organizacijska načela
načela v zvezi z ustanavljanjem in delovanjem organizacij
organizacijska oblika podjetja
pravna organiziranost podjetja kot delniške družbe, družbe z omejeno odgovornostjo, kake druge oblike...
organizacijska področja nalog
področja nalog upravljanja, poslovodenja in izvajanja, ki določajo položaj članov organizacije pri...
organizacijska shema
grafična ponazoritev organiziranosti, ki kaže ustroj ter hierarhično razmestitev enot in posameznikov...
organizacijska ureditev
celota pravil v organizaciji, ki določajo njeno delovanje
organizacijske funkcije
področja nalog upravljanja, poslovodenja in izvajanja, ki določajo položaj članov organizacije pri...
organizacijske rešitve
organizacijske rešitve v podjetju oz. računalniški informacijski ureditvi in/ali računalniškem informacijskem...
organizacijski gospodarstvenik
strokovnjak, ki skrbi za poslovodno računovodstvo v organizaciji in ustrezno informiranje poslovodnikov...
organizacijski model
slika dejanske ali načrtovane organizacije, ki temelji na celoti izvajalnega, odločevalnega in informacijskega...
organizacijski stroški
dolgoročno odloženi stroški, ki se nanašajo na uvajanje ali razširjanje delovanja kakega podjetja...
organizirane učne dejavnosti
merljive in preverljive dejavnosti za prenašanje strokovnega in splošnega znanja v okviru nenehnega...
organizirani trg vrednostnic
trg vrednostnic, ki je neposredno ali posredno dostopen javnosti, na katerem je trgovanje z vrednostnicami...
organizirani trg vrednostnih papirjev
trg vrednostnic, ki je neposredno ali posredno dostopen javnosti, na katerem je trgovanje z vrednostnicami...
organiziranje
ciljno urejanje razmerij in povezav med sestavinami organizacije ter razmerij in povezav organizacije...
organiziranje finančne funkcije
ciljno urejanje razmerij, povezav med sestavinami finančnega področja nalog in njegovih povezav...
organiziranje finančnega področja nalog
ciljno urejanje razmerij, povezav med sestavinami finančnega področja nalog in njegovih povezav...
organiziranost
raven razmerij in povezav med sestavinami organizacije ter razmerij in povezav organizacije z o...
organiziranost finančne službe
raven razmerij ter način in stopnja povezanosti sestavin finančne službe, tj. organizacijske enote...
organiziranost finančnega področja nalog
raven razmerij ter način in stopnja povezanosti sestavin finančnega področja nalog in njegove povezanosti...
organiziranost podjetja
raven razmerij, način in stopnja povezanosti sestavin v podjetju ter njegova povezanost z okolj...
organiziranost poslovanja
organiziranost, povezana z doseganjem ciljev pri poslovanju
organiziranost računovodske službe
raven razmerij, način in stopnja povezanosti sestavin v računovodski službi ter njena povezanost...
organiziranost varovanja
ureditev varovanja nasploh ali varovanja znotraj organizacije; obsega postavitev odbora za varovanje...
original
prvi, prvotni izvod, primerek listine
orodja trga gotovine
preprostejše delovno sredstvo, ki se uporablja pri fizičnem delu ali pa se vstavlja v stroje
orodje za varovanje pred tveganjem
določen izpeljan finančni inštrument (samo za namene varovanja pred valutnim tveganjem) ali določeno...
orodna knjižica
manjši snopič, v katerem sta zabeležena tako oddaja orodja iz priročnega skladišča posameznemu delavcu...
orodna znamka
razpoznavni znak z vtisnjeno matično številko delavca, ki ga pusti na oddajnem mestu za orodje,...
osamljanje
1. ukrepanje z namenom onemogočanja, da bi bil kdo ali bilo kaj skupaj z drugimi; 2. onemogočanje...
oseba z notranjimi informacijami
oseba, ki pridobi notranje informacije in se z njimi lahko okoristi; lahko je izvorna oseba z notranjimi...
osebje
zaposlenci v kaki enoti, organizaciji
osebje sprejetega posla
vsi ljudje, ki so določeni, da izpeljejo sprejeti posel pri naročniku
osebna družba
gospodarska družba, pri kateri je sodelovanje družbenikov pomembnejše od samega oblikovanja kapitala;...
osebna etika
etika, ki izhaja iz vrednot posameznika in obravnava etičnost njegovega ravnanja
osebna prepoznavalna številka
številka v osebnem geslu, ki omogoča prepoznanje koga
osebna prodaja
predstavljanje ponudbe v razgovoru z enim ali več možnimi kupci z namenom doseči prodajo
osebna zavarovanja
življenjska zavarovanja, zdravstvena zavarovanja itd.; nasprotje premoženjskih zavarovanj
osebne finance
1. ravnanje z denarnimi sredstvi v gospodinjstvu ter njih pridobivanje in uporabljanje, predstavljeni...
osebne značilnosti zaposlenca
leta izkušenj pri delu, leta zvestobe zaposlovalcu in druge lastnosti, ki utegnejo vplivati na plačo...
osebni intervju
spraševanje osebne narave za pridobitev podatkov in informacij
osebni podatki
podatki, ki se nanašajo na osebo, npr. zaposlenca; razlikovati jih je treba od zasebnih podatko...
osebni račun
račun fizične osebe v banki; to je tekoči račun s posebnimi določbami glede obresti in črpanja;...
osebni računalnik
mali računalnik, ki lahko deluje samostojno in ga uporablja posameznik na svojem delovnem mestu,...
osebni razlogi za dolgoročno raznaložbenje
razlogi za dolgoročno raznaložbenje (razpuščanje dolgoročnih naložb), ki izhajajo iz lastniške zamisli...
osebno jamstvo
zavarovalno varstvo, ki omogoča organizaciji odškodnino, če ima škodo zaradi poneverbe, ki so jo...
osebno posojilo
posojilo, ki ga dá banka posamezniku na podlagi njegove zaupanjske sposobnosti (kreditne sposobnosti)...
osip
izguba količin kmetijskih pridelkov ob spravilu (žita iz klasja); izgubljene količine ni mogoče...
oskrbeti
narediti, da kdo dobi, kar potrebuje
oskrbeti/oskrbovati z navodili
narediti/delati, da kdo dobi pojasnilo, kako ravnati s čim
oskrbljena terjatev
kratkoročna terjatev, ki jo je oskrbovalec terjatev (faktor) odkupil od svoje stranke
oskrbovalec terjatev
podjetje, ki od svojih strank odkupuje zaračunane kratkoročne terjatve in katerega osnovna dejavnost...
oskrbovalno podjetje
podjetje, ki oskrbuje prebivalstvo z električno energijo, s plinom, z vodo in s telekomunikacij...
oskrbovanje množinskih terjatev
oskrbovanje terjatev (faktoring), pri katerem oskrbovalec terjatev (faktor) ne prevzame nikakršne...
oskrbovanje terjatev
odkupovanje kratkoročnih terjatev do kupcev; dobavitelj jih proda oskrbovalcu terjatev (faktorju),...
oskrbovanje terjatev s povračilnim zahtevkom
oskrbovanje terjatev (faktoring), pri katerem si oskrbovalec terjatev (faktor) pridrži pravico,...
oskrbovanje terjatev z rokom plačila
oskrbovanje terjatev (faktoring), pri katerem je bistveno ne financiranje stranke do dneva zapadlosti...
oslabitev
a) izguba popolnosti običajnih značilnosti; b) povzročitev, da kaj izgubi popolnost svojih značilnosti,...
oslabitev gospodarske kategorije
nastanek zmanjšanja pričakovanih prihodnjih gospodarskih koristi iz sredstva brez novih naložb vanj...
oslabitev sredstva
preseganje knjigovodske vrednosti sredstva nad njegovo nadomestljivo vrednostjo; izguba zaradi oslabitve...
oslabljenost finančnega sredstva (kot finančnega inštrumenta)
lastnost, značilnost finančnega sredstva kot finančnega inštrumenta, da bodo z njim v prihodnosti...
osnova
1. dano ali predvideno stanje posameznih gospodarskih kategorij, katerega značilnosti ali vrednosti...
osnovna čreda
plemenska in delovna živina, odrasla živina in mladiči, velika, srednja in mala živina, razen živali,...
osnovna dejavnost organizacije
dejavnost, zaradi katere je organizacija ustanovljena
osnovna hipoteka
hipoteka, ki ima kot zastavna pravica do določene nepremičnine prednost pred vsemi drugimi hipotekami;...
osnovna sredstva
sredstva, od katerih je odvisna stvarna zmogljivost za poslovanje in se njihovo delovanje skupaj...
osnovne oblike zavarovanj
življenjska zavarovanja, zdravstvena zavarovanja, ki jih zavarovalnice izvajajo po načelih življenjskih...
osnovni čisti dobiček
čisti dobiček obračunskega obdobja po odštetju prednostnih dividend; pripada navadnim delničarj...
osnovni denar
denar, ki ga izdaja osrednja banka; v bankah ima obliko bankovcev, novcev in knjižnega denarja;...
osnovni finančni inštrument
vsaka osnovna pogodba, na podlagi katere nastaneta finančno sredstvo enega podjetja in finančna...
osnovni kapital
sestavni del kapitala, ki predstavlja lastniške vloge v organizacijo; pri gospodarskih družbah poimenovan...
osnovni material
material, ki sestavlja snov proizvoda; nasprotje pomožnega materiala
osnovni nivo finančne konkurenčnosti
finančna tekmovalnost glede na finančni položaj podjetja, organiziranost finančnega področja nalog,...
osnovno blago
blago, na katero se sklicuje opcijska pogodba ali rokovna pogodba: izhodiščno sredstvo, izvirna...
osnutek
sestavek, navadno pismeni, ki še ni dokončno oblikovan
osnutek proračuna
proračun, ki je sestavljen, a še ni odobren
osnutek računovodskega standarda
še ne dokončno oblikovan računovodski standard, ki ga pripravi delovna skupina, komisija za računovodske...
osnutek računovodskih izkazov
še ne dokončno oblikovani računovodski izkazi, ki vsebujejo le začetne okvirne informacije
osnutek revizijskega poročila
še ne dokončno oblikovano revizijsko poročilo, ki je predmet obravnavanja pri izvajalcu revizije...
osnutek za razpravo
pismeni sestavek, ki še ni dokončno oblikovan in se k njemu v razpravi pričakujejo predlogi za dopolnila...
osredinjenje finančnega področja nalog
združitev celotnega finančnega področja nalog v eni organizacijski enoti (oziroma podjetju v skupini...
osredinjeno kontroliranje knjigovodskih listin
kontroliranje knjigovodskih listin, združeno na enem mestu v računovodski službi, h kateremu morajo...
osrednja banka
banka, ki opravlja bančne posle za državo ter uravnava denarno in posojilno politiko države; v številnih...
osrednje skladišče
skladišče na najvišji ravni, iz katerega razpošiljajo blago v skladišča na nižji ravni
osrednji arhiv
arhiv v organizaciji, ki ni več priročni arhiv in v katerem se hranijo listine, v katere je le v...
osrednji depo
osrednja organizacija, ki se v državi ukvarja s hrambo vrednostnic in z drugimi dejavnostmi, povezanimi...
osredotočiti se
na nekaj usmeriti prizadevanje, delovanje, pozornost
ostanek
število, ki ostane pri deljenju
ostvarjanje
delanje, da kaj, kar obstaja v mislih ali načrtih, dejansko obstaja
ostvarjeno
kar dejansko obstaja; nasprotje načrtovanega
osušek
v proizvajalnem procesu ali pri ravnanju s predmeti, ki vsebujejo vlago, zmanjšanje teže zaradi...
osvoboditi
narediti, povzročiti, da postane kdo prost, svoboden
oškodovanec
oseba, ki trpi škodo
oštevilčenje
prikaz kakega pojava s številkami, ki označujejo njegov obseg; posledek oštevilčitve/oštevilčev...
oštevilčevanje
izražanje kakega pojava s številkami, ki označujejo njegov obseg
oštevilčiti/oštevilčevati
izraziti/izražati kak pojav s številkami, ki označujejo njegov obseg
otvoritvena bilanca
bilanca stanja, ki prikazuje sredstva in obveznosti do virov sredstev ob ustanovitvi organizacije...
output
kar sestav odda/oddaja v okolje (npr. proizvode, storitve, informacije); nasprotje vložka
overiti
uradno potrditi kaj, npr. listino
overjanje
uradno potrjevanje resničnosti česa
overjanje sporočila
primerjanje podatkov v sporočilu z izvirnimi in ugotavljanje njihove enakosti oz. različnosti
overjen prepis
prepis, uradno potrjen kot enak izvirniku
ovojnina
kar se rabi za zavarovanje blaga; vreče, zaboji itd.
ovrednotenje
določitev, ugotovitev vrednosti, pomena, kakovosti česa; posledek vrednotenja
ovrednotenje izsledkov na podlagi vzorca
posplošitev v vzorcu odkritih napak na celotno množico in ponovna ocenitev tveganja pri vzorčenju...
ovrednotenje notranjega kontroliranja
1. določitev, ugotovitev vrednosti, pomena in kakovosti notranjega kontroliranja; 2. posledek vrednotenja...
ovrednotenje računovodskih računalniških rešitev
oblikovanje strokovne sodbe, koliko računovodske računalniške rešitve zadovoljujejo potrebe uporabnikov;...
ovrednotenje računovodstva
ovrednotenje kakovosti računovodstva glede na njegove naloge in pričakovanja
ovrednotenje revizijskega dokaza
ovrednotenje, ali je dobljeni revizijski dokaz zadostna podlaga za oblikovanje revizorjevega mnenja...
ovrednotenje zalog
posledek vrednotenja zalog
ovrednotiti
določiti, ugotoviti vrednost, pomen, kakovost česa
ozadje kapitala
kapital, pojasnjen kot čisto premoženje
ozir
kar vpliva na ravnanje, odločitve
ozko grlo
stroj, naprava ali področje delavnice oziroma obrata z najmanjšo zmogljivostjo ali prepustnostjo...
označba »na vpogled«
označba na potrdilu o dolgu, da se zapisani znesek plača ob predložitvi potrdila
označevalni znak konta
označevalni znak, ki označuje konto; največkrat ima obliko številke konta
označevalni znak odjemalca
označevalni znak, ki označuje odjemalca; največkrat ima obliko številke
označevalni znak, šifra
dogovorjen znak iz ene ali več črk, števk, besed ali številk za lažje, hitrejše označevanje, ra...
označitev (vrednostnic) po zneskih
označba vrednostnic določene vrste po nazivnih vrednostih; če imajo obliko pisnih listin, se razlikujejo...
označitev (vrednostnih papirjev) po apoenih
označba vrednostnic določene vrste po nazivnih vrednostih; če imajo obliko pisnih listin, se razlikujejo...
označiti/označevati
kaj opremiti/opremljati, da se bo opazilo, prepoznalo; navesti/navajati lastnosti, značilnosti ...
oživljanje gospodarstva
stopnja gospodarskega kroga, ki se prične na najnižji točki gospodarskega zastoja (depresije) in...
ožji trg (vrednostnic)
trg vrednostnic, na katerem se trguje neredno ali le z nekaj enotami posamezne izdaje, kar lahko...
Avtor pojmovnikov je dr. Ivan Turk.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali menite, da so predlogi davčne reforme usmerjeni v pravo smer?