revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Seznam pojmov, ki se začnejo na črko P (število zadetkov: 2243)
P
tečaj pri borznem trgovanju, ki se upošteva pri ponudbi vrednostnic ali deviz; v borznih tečajnicah...
paberkovanje
reviziji sorodna storitev, pri kateri revizor zbira, razvršča in povzema računovodske podatke ter...
paberkovanje obračunskih računovodskih izkazov
celota zbiranja računovodskih podatkov, ki obstajajo v organizaciji, za izdelovanje obračunskih...
paberkovanje predračunskih računovodskih izkazov
celota zbiranja računovodskih podatkov, zasnovanih na naročnikovih predpostavkah, za sestavljanje...
padajoče časovno amortiziranje
časovno amortiziranje, pri katerem je pod pogojem, da se nabavna vrednost ne prevrednoti, v prvem...
padajoče časovno amortiziranje z zmanjševanjem osnove
padajoče časovno amortiziranje, doseženo s tem, da so na neodpisano vrednost, ki je od neodpisane...
padajoče časovno amortiziranje z zniževanjem stopnje
padajoče časovno amortiziranje, doseženo s tem, da je na enako amortizacijsko osnovo uporabljena...
padajoče zaporedje
zaporedje, nasprotno običajnemu zaporedju številk (10, 9, 8 ...) ali črk (ž, z, v ...)
padec tečajev
veliko splošno znižanje tečajev, zlasti na borzi vrednostnic ali trgu deviz; nasprotje dviga te...
palični diagram
diagram s podatki v koordinatnem sestavu, v katerem so velikosti predstavljene z ustreznimi vodoravnimi...
panožno tveganje
za posamezno področje dejavnosti značilno in v njej običajno tveganje
papirnati denar
denar v obliki papirja; izdaja ga izdajateljska banka ali država
paradoks
izjava, ki se zdi protislovna, vendar utegne biti resnična
pariteta
uradni menjalni tečaj dveh valut
parket
prostor na borzi vrednostnic, kjer se trguje z vrednostnicami, ki kotirajo na njej, in na katerega...
parkirnina
pristojbina za uporabo parkirnega mesta bodisi na parkirnem prostoru bodisi v parkirni hiši
participativno predračunavanje
predračunavanje, pri katerem sodelujejo tudi tisti, ki so odgovorni za uresničitev predračunov;...
partikularizem
oblikovanje sodb in uvajanje dejanj na podlagi ožjih ali osebnih značilnosti
partner
kdor s kom sodeluje pri poslovanju: solastnik, kupec, prodajalec
partner (v revizijskem podjetju)
posameznik s pooblastilom, ki zaveže revizijsko podjetje k izvedbi strokovnih storitev
partner, zadolžen za posel (v revizijskem podjetju)
oseba v revizijskem podjetju, ki je odgovorna za prevzeti revizijski posel in njegovo izvedbo ter...
pasíva
desna stran bilance stanja, na kateri so navedene obveznosti do virov sredstev, tj. kapital in dolgovi...
pasivíranje
pripoznanje zneska med dolgovi v bilanci stanja, ne pa med prihodki v izkazu poslovnega izida
pasívna dinamična vrednost delnice
razvojna vrednost delnice, če prevzemno podjetje napoveduje boljšo prihodnost prevzetega podjetja,...
pasívna interesna grupa
interesna skupina, ki ne uveljavlja svojih interesov glede usmeritev in delovanja pravne osebe;...
pasívna obrestna mera
obrestna mera, po kateri se v banki obračunavajo obresti od dolgov ali na splošno od dobljenih posojil...
pasívna stran bilance stanja
praviloma desna stran v bilanci stanja, ki prikazuje obveznosti do virov sredstev
pasívna strategija investiranja
strategija naložbenja, ki temelji na predpostavki učinkovitega delovanja trga vrednostnic, torej...
pasívne obresti
obresti, ki jih daje banka za dobljene bančne vloge ali dobljena posojila
pasívni konti
konti, od katerih se vsak nanaša na posebno pojavno obliko sredstev; praviloma imajo promet na débetni...
pasívno stanje deviz
presežek deviznih obveznosti nad deviznimi sredstvi
pasívno-aktívni konto
konto premoženjsko pravnih razmerij z dobavitelji, zaposlenci, državo oziroma drugimi osebami; vsota...
patent
pravica, ki jo kdo pridobi s svojim izumom; če je zanj potrebna dolgoročna naložba denarnih sredstev,...
patentna listina
uradno dokazilo o priznanju patenta, ki ga na podlagi patentnega zahtevka po opravljenem preizkusu...
patentna prijava
pisni zahtevek, s katerim se začenja postopek za priznanje patenta; praviloma vsebuje podatke o...
patronatska zaveza
pomožni inštrument varstva pri zaupanjskem tveganju, s katerim se izdajatelj (npr. obvladujoča gospodarska...
pavšalni popravek vrednosti terjatev
znesek, ki v breme odhodkov zmanjšuje prvotno izkazane terjatve za določen odstotek, ker je po izkušnjah...
pavšalni znesek
znesek, določen v povprečni ali približni vrednosti
periodične informacije
glede na namen poenotene informacije, ki se oblikujejo in predlagajo v določenih časovnih presledkih,...
periodični podatki
podatki, ki se pojavljajo in predlagajo v informacijski sestav v določenih časovnih presledkih;...
periodični poslovni izid
poslovni izid za obračunsko obdobje; če je krajše od leta dni, je poimenovan medletni poslovni ...
periodično računovodsko poročilo
računovodsko poročilo za obračunsko obdobje, izdelano za notranje uporabnike; obsega računovodske...
pilotni vzorec
vzorec pri opazovanju, ki zajame manjše število enot in je izvedeno pred glavnim opazovanjem, da...
pisarna
prostor za pisarniško poslovanje
pisarniška avtomatizacija
uvajanje računalniškega obravnavanja podatkov v pisarniško poslovanje, ki zajema zlasti obravnavanje...
pisarniški material
material in drobni inventar, ki se uporabljata v pisarnah
pisarniški pregled (ocenjevanja vrednosti)
kontrola natančnosti izračunov, smiselnosti podatkov, ustreznosti metodike in skladnosti navedb...
pisarniško poslovanje
sestavljanje in hranjenje listin o poslovanju, a tudi dejavnost, pri kateri se uporabljajo pravila,...
pisemska ovojnica, kuverta
na poseben način zložen papir, ki varuje in pokriva pismo, ki je nosilec kakega sporočila
pismo
pisano ali tiskano sporočilo, običajno poslano od oddajnika k prejemniku v pisemski ovojnici
pisna odobritev
odobritev pisne listine s podpisi pooblaščenih oseb
pisna ponudba
pisno podrobno obrazložena ponudba za prodajo stvari ali opravilo storitev pod natančno določenimi...
pisna predstavitev
predstavitev, dana v obliki pisma ali kake druge listine, tj. v pisni obliki
pisno poizvedovanje
poizvedovanje s pisno zastavljenimi vprašanji, na katera se dobijo pisni odgovori
pisno računovodsko informiranje
predajanje računovodskih informacij uporabnikom v obliki pisnih računovodskih poročil ali računovodskih...
plača
zaslužek, ki pripada posameznemu zaposlencu v podjetju za njegovo delo, skupaj z nadomestilom plače;...
plača po času
plača, obračunana po dejanskem času dela in postavki plače za časovno enoto
plača po učinku
plača, obračunana po količini in kakovosti ustvarjenega poslovnega učinka ter postavki plače, preračunani...
plačana odsotnost z dela
odsotnost z dela, za katero zaposlencu pripada nadomestilo plače
plačana prodaja
prodana količina proizvodov, trgovskega blaga, materiala ali storitev, za katero je že prejeto plačilo;...
plačana realizacija
prodana količina proizvodov, trgovskega blaga, materiala ali storitev, za katero je že prejeto plačilo;...
plačani bolezenski dopust
odsotnost zaradi bolezni, za katero zaposlenec dobi nadomestilo plače bodisi v breme svojega zaposlovalca...
plačani letni dopust
letni dopust, za katerega zaposlenec dobi nadomestilo plače
plačevalna sredstva
denar in kratkoročne terjatve, ki jih je možno zanesljivo sproti preoblikovati v denar oziroma uporabljati...
plačevalna vrzel
nasprotje med interesi prodajalca, da bi dobil plačilo kar se da hitro, in interesi kupca, da bi...
plačevalni položaj
denarna sredstva, s katerimi podjetje razpolaga v kakem trenutku
plačevanje
poravnavanje obveznosti z izročanjem ali z nakazovanjem ustrezne vsote denarja ali česa drugega
plačevanje in plačilni promet (v banki)
sestavljanje in obdelovanje nalogov za prenos denarja (danih in dobljenih) ter poravnavanje obveznosti...
plačevanje v obrokih
plačevanje dolgovanega zneska po računu v delnih zneskih na podlagi pogodbe; pri tem mora kupec...
plačilna bilanca
bilanca plačil države za celotno državo, ki prikazuje na eni strani prejeta plačila iz drugih držav,...
plačilna kartica
prepoznavalna kartica, ki omogoča plačilo s takojšnjim knjiženjem v breme imetnika kartice; izraz...
plačilna kartica (z vnaprejšnjih plačilom)
pomnilniška kartica, s katero je mogoče plačati tolikšen znesek, kolikor denarja je bilo vplačanega...
plačilna nesposobnost
nesposobnost fizične ali pravne osebe poravnati v plačilo zapadle obveznosti v rokih ali nasploh;...
plačilna sposobnost
sposobnost fizične ali pravne osebe zagotoviti poravnavanje v plačilo zapadlih dolgov v kratkem...
plačilna sposobnost v obdobju
sposobnost poravnati v določenem obdobju v plačilo zapadle obveznosti v tem obdobju, ker so tedaj...
plačilna sposobnost v trenutku
sposobnost poravnati določenega dne v plačilo zapadle obveznosti tega dne, ker so tedaj razpoložljiva...
plačilni inštrumenti
sredstva plačilnega prometa, npr. v gotovinskem plačilnem prometu: nakaznica, položnica, gotovinski...
plačilni kraj čeka
kraj, na katerem je ček plačljiv; če ni posebne določbe, tisti, katerega ime je poleg imena meničnega...
plačilni kraj menice
kraj, na katerem je menica plačljiva; pri povlečeni menici je njegovo ime poleg imena meničnega...
plačilni nalog banki
nalog, ki ga dá stranka banki, da ta opravi plačilo v korist tretje stranke
plačilni pogoji
določila v ponudbi ali pogodbi o morebitnem predujmu, pologu, datumu plačila, kraju plačila, načinu...
plačilni promet
celota vseh plačil v določenem obdobju na določenem območju, ki zajema vse plačilne inštrumente;...
plačilni rok
rok za poravnavo določene obveznosti, praviloma v denarju
plačilno sredstvo
gotovina, knjižni denar in denarni nadomestek, s katerim je mogoče plačati
plačilnobilančni presežek
v plačilni bilanci države razlika med večjimi plačili iz tujine in manjšimi plačili v tujino
plačilnobilančni primanjkljaj
v plačilni bilanci države razlika med večjimi plačili v tujini in manjšimi plačili iz tujine
plačilnosposobnostna rezerva
presežek denarnih sredstev za poravnavo obveznosti v danem trenutku; do tega zneska je podjetje...
plačilnosposobnostno tveganje
tveganje, da ne bo na razpolago dovolj likvidnih sredstev za poravnavo zapadlih obveznosti; lahko...
plačilnosposobnostno tveganje (pri finančnem inštrumentu)
tveganje, da bo imelo podjetje težave pri zbiranju finančnih sredstev, potrebnih za izpolnitev prevzetih...
plačilo
kar se komu da za pridobitev lastništva ali pravice do rabe česa, za opravljeno delo ali storitev...
plačilo menice
izročitev ustrezne vsote denarja imetniku menice; menica vpoglednica zapade v plačilo in je plačljiva,...
plačilo v denarju
izročitev gotovine ali prenos knjižnega denarja za poravnavo dolgovanega zneska
plačljiva prodaja
prodana količina proizvodov, trgovskega blaga, materiala ali storitev, za katero je v določenem...
plačljiva realizacija
prodana količina proizvodov, trgovskega blaga, materiala ali storitev, za katero je v določenem...
plačljivo vnaprej
določba v zvezi s plačilom obresti, ki nakazuje, da jih je treba plačati na začetku obdobja, na...
plačljivo za nazaj
določba, da se obresti plačajo na koncu obdobja, na katero se nanašajo; nasprotje od plačljivo ...
plačna lista
seznam zaposlencev po abecedi in njihovih kosmatih plač po skupinah izvora, prisilnih in dogovorjenih...
plačni znesek
znesek denarja, ki je potreben za poravnavo obveznosti po plačilni listi
plačnik
oseba, ki kaj plača ali mora plačati; v tej zvezi se ji največkrat pojavijo izdatki
plafonirana cena
zgornja meja prodajne cene za kako blago, odrejena s predpisom, praviloma nekoliko nižja od tržne...
plan
posledek načrtovanja, je ponavadi listina z opredeljenimi nalogami, ki jih je treba opraviti, njihovim...
plan financiranja
načrt vzpostavljanja kapitala (lastniškega kapitala) in dolgov v načrtovalnem obdobju
plan investiranja
načrt vzpostavljanja stvarnih naložb in finančnih naložb v načrtovalnem obdobju, s katerim se podrobneje...
plan obremenitve strojev
načrt obsega dela, ki ga nameravamo opraviti s posameznimi stroji glede na predvideni obseg proizvajanja...
plan poslovnega izida
načrt doseganja poslovnega izida v načrtovalnem obdobju, povezan z načrtovanjem prihodkov in odhodkov...
planer
izvajalec nalog načrtovanja
planirana cena
ocenjena cena ali standardna cena, ki je v načrtovalnem obdobju upoštevana pri sestavljanju načrtov...
planirana količina poslovnih učinkov
količina poslovnih učinkov, ki naj bi bila po načrtih za posamezno obdobje dosežena; razlikuje se...
planirana končna količinska zaloga proizvodov
načrtovano količinsko stanje proizvodov in nedokončane proizvodnje ob koncu načrtovalnega obdobja,...
planirana nabavna cena
nabavna cena količinske enote prvine poslovnega procesa, ki je upoštevana v načrtih in predračunih;...
planirana poslovna stanja
stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev določenega dne v prihodnosti, skupaj s poslovnim...
planirana prodajna cena
prodajna cena količinske enote poslovnega učinka, ki je upoštevana v načrtih in predračunih; lahko...
planirana prodana količina
prodana količina poslovnih učinkov, ki je načrtovana za načrtovalno obdobje ter razčlenjena po vrstah...
planirana proizvedena količina
proizvedena količina poslovnih učinkov, ki je načrtovana za načrtovalno obdobje ter razčlenjena...
planirana rentabilnost investicij
donosnost, ki je v zvezi s posameznimi naložbami predvidena v načrtih, izhaja pa iz ustreznih p...
planirana sredstva
stanje sredstev po posameznih pojavnih oblikah in v celoti, ki je načrtovano za izbrani datum v...
planirana stopnja sprejemljivosti pri reviziji
najvišja stopnja odmikov, ki jo revizor sprejme, ne da bi spremenil oceno tveganja pri kontroli...
planirana učinkovitost sredstva
količina in kakovost učinkov, ki jih je po načrtu treba doseči s proučevanim sredstvom
planirana velikost
na podlagi predvidevanja zavestno postavljena velikost, ki je upoštevana v načrtih in predračunih...
planirana začetna količinska zaloga proizvodov
načrtovano količinsko stanje proizvodov in nedokončane proizvodnje ob začetku načrtovalnega obdobja,...
planirane obveznosti do virov sredstev
stanje obveznosti do virov sredstev po posameznih pojavnih oblikah in v celoti, ki je načrtovano...
planirani direktni stroški
vsota zmnožkov načrtovanih (standardnih) spremenljivih potroškov na enoto poslovnega učinka pri...
planirani direktni stroški količinske enote
neposredni stroški količinske enote, ki so predpostavljeni v predračunu za posamezen proizvod ali...
planirani direktni stroški uresničene dejavnosti
vsota zmnožkov načrtovanih (standardnih) neposrednih potroškov na enoto poslovnega učinka pri vsaki...
planirani dobiček
dobiček, ki je načrtovan za kako načrtovalno obdobje; sestavina načrta poslovnega izida in predračunskega...
planirani fiksni potroški
potroški, ki se skrivajo za stalnimi stroški in so načrtovani za določeno načrtovalno obdobje; nanašajo...
planirani fiksni splošni stroški ostvarjene dejavnosti
posredni stroški, ki imajo naravo stalnih stroškov in se načrtujejo za posamezno načrtovalno obdobje;...
planirani fiksni stroški
stalni stroški, ki se upoštevajo v predračunih za določeno načrtovalno obdobje; razčlenjeni so po...
planirani indirektni fiksni stroški
vsota zmnožkov načrtovanih stalnih posrednih potroškov v obdobju pri vsaki prvini z načrtovano (standardno)...
planirani indirektni fiksni stroški enote učinka
načrtovani stalni posredni stroški v obdobju, deljeni s številom načrtovanih poslovnih učinkov v...
planirani indirektni stroški
seštevek načrtovanih (standardnih) spremenljivih posrednih stroškov v obdobju in načrtovanih stalnih...
planirani indirektni variabilni stroški
vsota zmnožkov načrtovanih (standardnih) spremenljivih posrednih potroškov na enoto obsega dejavnosti...
planirani indirektni variabilni stroški enote učinka
načrtovani spremenljivi posredni stroški v obdobju, deljeni s številom načrtovanih poslovnih učinkov...
planirani indirektni variabilni stroški standardnega obsega dejavnosti
posredni stroški, ki imajo naravo spremenljivih stroškov in jih načrtujemo za standardni obseg dejavnosti;...
planirani indirektni variabilni stroški uresničene dejavnosti
vsota zmnožkov načrtovanih (standardnih) spremenljivih potroškov pri vsaki prvini na enoto obsega...
planirani indirektni variabilni stroški uresničene dejavnosti, izražene s standardnimi direktnimi velikostmi
posredni stroški, ki imajo naravo spremenljivih stroškov in jih načrtujemo za uresničeni obseg dejavnosti,...
planirani koeficient dodatka splošnih stroškov
količnik dodatka posrednih stroškov, ki upošteva načrtovane posredne stroške posamezne vrste ali...
planirani nivo preizkusov podatkov
vrsta, opredeljeni čas in obseg preizkusov podatkov, ki se spreminjajo v nasprotni smeri kot ocena...
planirani obseg dejavnosti
obseg dejavnosti, upoštevan pri načrtovanju in sestavljanju predračunov za načrtovalno obdobje;...
planirani obseg dejavnosti v prodanih količinah
obseg dejavnosti, izmerjen z enotami, ki se nanašajo na načrtovane prodane količine
planirani odtoki
odtoki, upoštevani pri načrtovanju in sestavljanju predračunov za načrtovalno obdobje; nasprotje...
planirani poslovni izid
poslovni izid, ki je za kako obdobje načrtovan in na takšen način upoštevan v ustreznih predrač...
planirani poslovni procesi
deli celotnega poslovnega procesa, npr. nakupovanje, proizvajanje, prodajanje, financiranje, z zadevnimi...
planirani prejemki
prejemki, upoštevani pri načrtovanju in sestavljanju predračunov za načrtovalno obdobje; nasprotje...
planirani pritoki
pritoki, upoštevani pri načrtovanju in sestavljanju predračunov za načrtovalno obdobje; nasprotje...
planirani redni odhodki
redni odhodki, pri katerih se upoštevajo načrtovani obseg prodanih količin, načrtovani potroški...
planirani redni odhodki ne glede na vrednotenje zalog
redni odhodki, ki se pri računovodskem predračunavanju in računovodskem proučevanju ugotavljajo...
planirani redni odhodki pri vrednotenju zalog z variabilnimi stroški
redni odhodki, ki se pri računovodskem predračunavanju in računovodskem proučevanju ugotavljajo...
planirani redni prihodki
redni prihodki, ki se načrtujejo ter se pri računovodskem predračunavanju in računovodskem proučevanju...
planirani splošni stroški
seštevek načrtovanih (standardnih) spremenljivih posrednih stroškov v obdobju in načrtovanih stalnih...
planirani stroški
stroški, pri katerih se upoštevajo načrtovani obseg proizvajanja poslovnih učinkov, načrtovani potroški...
planirani variabilni potroški na enoto obsega dejavnosti
potroški, ki se skrivajo za spremenljivim delom posrednih stroškov in so kot takšni načrtovani na...
planirani variabilni potroški na enoto proizvoda
neposredni potroški posameznih vrst prvin, ki odpadejo na količinsko enoto poslovnega učinka po...
planirani variabilni stroški
spremenljivi stroški, ki se upoštevajo v načrtu in v predračunih za načrtovalno obdobje; razčlenjeni...
planiranje
na podlagi predvidevanja prihodnosti zavestno določanje prihodnjega delovanja, ki obsega postavljanje...
planiranje dolgoročnega financiranja
izdelovanje načrtov, ki izhajajo iz ocene razvojnih programov in naložbenih programov z vidika dolgoročnega...
planiranje dolgoročnega investiranja
izdelovanje načrtov, ki izhajajo iz ocene naložbene možnosti, ocene stanja dolgoročnih naložb na...
planiranje interne revizije
načrtovanje dela, ki ga je treba opraviti pri notranji reviziji
planiranje investiranja
načrtovanje gibanja in stanja finančnih naložb in stvarnih naložb proučevane organizacije; obstajajo...
planiranje kratkoročnega financiranja
izdelovanje načrtov, ki izhajajo iz ocene stanja kratkoročnega financiranja med načrtovalnim obdobjem...
planiranje kratkoročnega investiranja
izdelovanje načrtov, ki izhajajo iz ocene stanja kratkoročnih naložb na koncu načrtovalnega obdobja...
planiranje nakupa
1. načrtovanje tržnega pridobivanja predmetov dela in uporabljenih storitev, ki se končuje s sprejetimi...
planiranje poslovnega izida
načrtovanje ustvarjanja in razporejanja dobička ali ustvarjanja in poravnavanja izgube, ki se končuje...
planiranje prodaje
načrtovanje tržnega razpečavanja proizvodov in storitev, ki se končuje s sprejetimi načrti prod...
planiranje proizvodnje
načrtovanje ustvarjanja proizvodov in storitev, ki se končuje s sprejetimi načrti proizvajanja
planiranje revizije
opredelitev ciljev, postavitev usmeritev ter določitev načina, področja, obsega in časa izvajanja...
planiranje v mednarodnih standardih revidiranja
načrtovanje v zvezi z revidiranjem v MSR 300 – Načrtovanje, MSR 310 – Poznavanje poslovanja in MSR...
planiranje zalog
načrtovanje potrebne količine in sestave zalog materiala, trgovskega blaga oziroma proizvodov tako,...
planirano
kar je opredeljeno z nalogami, ki jih je treba šele opraviti; nasprotje uresničenega
planski OBOL
zbirni pregled načrtovanih stroškov po vrstah in stroškovnih mestih, njih prenašanja s splošnih...
planski stroški
stroški, ki so v prikazanem znesku teoretično upravičeni; razlikovati je mogoče temeljne, obdobne,...
plansko obdobje
obdobje, za katero velja načrt
plansko-analitska služba
tisti oddelek v organizaciji, ki se ukvarja s pripravljanjem načrtov in predračunov ne glede na...
plastični denar
žargonski izraz za plačilne kartice iz plastične mase
plašč delnice
del delniške listine brez kuponske pole in talona
plošča za knjiženje
naprava za ročno knjiženje, v katero se vpnejo prosti listi dnevnika in kontnik, na katerem se opravi...
po borznem sestanku
oznaka za neuradno trgovanje z vrednostnicami, ki kotirajo na borzi vrednostnic, po končanem borznem...
po najboljšem tečaju
označba v borznem naročilu, ki pomeni najnižji možni tečaj pri nakupnem naročilu in najvišji možni...
po nazivni vrednosti
označba, da je tržna cena, ki jo ima vrednostnica ob izdaji, enaka ceni, zapisani na njej; razlikuje...
po nominalni vrednosti
označba, da je tržna cena, ki jo ima vrednostnica ob izdaji, enaka ceni, zapisani na njej; razlikuje...
po področjih nalog sorodni stroški
stroški, vključeni v skupine, kot so stroški proizvajanja, stroški prodajanja, stroški splošnih...
po stroškovnih mestih in vrstah stroškov razčlenjeno delitveno kalkuliranje stroškov z enakovrednostnimi količniki
kalkuliranje stroškov, če so končni proizvodi raznovrstni, a sorodni, če različne vrste proizvodov...
po stroškovnih mestih razčlenjeno delitveno kalkuliranje stroškov
kalkuliranje stroškov, če so končni proizvodi istovrstni in če proizvodi ne prehajajo enakomerno...
po stroškovnih mestih razčlenjeno delitveno kalkuliranje z enakovrednostnimi količniki
kalkuliranje stroškov, če so končni proizvodi raznovrstni, a sorodni, če različne vrste proizvodov...
po stroškovnih nosilcih nerazporejeni stroški
stroški v obdobju, ki v nerazdeljenem znesku takoj pomenijo odhodke: pri vrednotenju po zoženi lastni...
po ugotovitvi izida (v izkazu poslovnega izida)
postavke izkazu poslovnega izida po ugotovitvi čistega dobička ali čiste izgube rednega delovanja:...
po vrstah stroškov razčlenjeno delitveno kalkuliranje stroškov z enakovrednostnimi količniki
kalkuliranje stroškov, če so končni proizvodi raznovrstni, a sorodni, če vse vrste proizvodov enakomerno...
po zapadlosti razvrščene obveznosti
obveznosti, razvrščene na že v plačilo zapadle, v plačilo zapadle v 30 dneh, v 60 dneh, v 90 dneh...
po zapadlosti razvrščene terjatve
terjatve, razvrščene na že v plačilo zapadle, v plačilo zapadle v 30 dneh, v 60 dneh, v 90 dneh...
pobiranje dobička
doseganje dobička na trgu vrednostnic bodisi s prodajo vrednostnic po prodajni ceni, ki je višja...
pobot, kompenzacija
način poravnave dolga, tako da v enakem znesku ugasneta medsebojna terjatev upnika in dolg dolžnika;...
pobotani denarni položaj
razlika med denarnimi postavkami pri sredstvih in dolgovih; lahko je ugodni pobotani denarni položaj...
pobotani znesek
kosmati znesek, zmanjšan za odbitne postavke od njega
pobotanje terjatev in obveznosti
izravnava terjatev z obveznostmi do iste osebe, tako da so navedeni le še saldi
pobotanje, kompenziranje
poravnavanje postavke z nasprotno postavko, npr. terjatve do koga z dolgom do njega; pojavlja se...
pobotano povečanje posamezne obveznosti
povečanje kake obveznosti, ki presega njeno zmanjšanje v istem obdobju
pobotano povečanje posameznega sredstva
povečanje kakega sredstva, ki presega njegovo zmanjšanje v istem obdobju
pobotano zmanjšanje posamezne obveznosti
zmanjšanje kake obveznosti, ki presega njeno zmanjšanje v istem obdobju
pobotano zmanjšanje posameznega sredstva
zmanjšanje kakega sredstva, ki presega njegovo povečanje v istem obdobju
pobotati
poravnati postavko z nasprotno postavko, npr. terjatev z nasprotno terjatvijo
pobotni izvoz, kompenzacijski izvoz
posebna oblika izvoza, pri katerii ni dotoka deviz, temveč prihaja do poravnave s pobotnim uvoz...
pobotni posel
1. v mednarodni trgovini pobotanje izvonega posla z uvoznim, praviloma brez medsebojnih plačil;...
pobotnica
dokazna listina, s katero upnik potrjuje, da je obveznost izpolnjena popolnoma ali delno
pobuda
kar povzroči kako dogajanje, delovanje
pobuda za predštudijo
uradni nalog za izvedbo začetne študije, ki ga izda oseba ali organ, pristojna (pristojen) za sprožitev...
pobuda za začetno študijo
uradni nalog za izvedbo začetne študije, ki ga izda oseba ali organ, pristojna (pristojen) za sprožitev...
pobudno poročilo
predračunsko poročilo, ki ima namene neposredno vplivati na odločanje; razlikuje se od informativnega...
pocenitev
znižanje ravni prodajne cene za določeno blago na nižjo raven; razlogi zanj so lahko manjše povpraševanje,...
počasi obračajoča se zaloga
zaloga stvari z nizkim koeficientom obračanja
počezni vzorec
vzorec, dobljen kot skupina zaporednih poslov v kakem krajšem obdobju ali na določene dneve, ki...
pod nazivno vrednostjo
označba, da je tržna cena, ki jo ima vrednostnica ob izdaji, nižja od cene, zapisane na njej; razlika...
pod nominalno vrednostjo
označba, da je tržna cena, ki jo ima vrednostnica ob izdaji, nižja od cene, zapisane na njej; razlika...
podaljšani delovni čas
delovni čas, ki je zaradi posebnih delovnih razmer daljši od uzakonjenega 42-urnega tednika
podaljšanje
podaljšanje roka zapadlosti ali poteka posla ali naročila
podaljšanje menice
podaljšanje veljavnosti menice z odložitvijo njene zapadlosti
podaljšek
dodatek k listini, npr. menici, uporaben kot indosament
podatek
nevtralno sporočilo o kakem pojavu, ki še ni ovrednoteno in pripravljeno za kako poslovno odločitev;...
podatek iz enega samega vira
podatek, pridobljen pri eni pravni ali fizični osebi ali na enem mestu
podatki
celota nevtralnih sporočil o kakih dejstvih, iz katere je mogoče oblikovati za odločanje potrebne...
podatki izvajalnega razvida
podatki, ki vstopajo v izvajalne razvide, se zadržujejo v njih in izstopajo iz njih; nanašajo se...
podatki o izvajanju
podatki iz izvajalnega sestava o njegovem delovanju
podatki o ocenjevanju vrednosti
opredelitev trga in tržnih razmer, upoštevanih pri ocenjevanju vrednosti ob določenem času; ob drugem...
podatki operativne evidence
podatki, ki vstopajo v izvajalne razvide, se zadržujejo v njih in izstopajo iz njih; nanašajo se...
podatki revidiranca
podatki, ki jih za potrebe revizije zbere revidirana oseba
podatki revizorjev
podatki, ki jih za potrebe revizije pridobe revizorji na podlagi lastnih opazovanj in meritev, vprašalnikov...
podatki tretjih oseb
podatki, ki jih za potrebe revizije ne zbere niti sam revizor niti revidiranec, temveč nekdo dr...
podatki za eksterne potrebe
podatki, ki se obdelujejo in preoblikujejo v informacije zunaj informacijskega sestava same organizacije,...
podatki za interne potrebe
podatki, ki se obdelujejo in preoblikujejo v informacije znotraj informacijskega sestava same organizacije,...
podatki za preverjanje elektronskega podpisa
edinstveni podatki, kot so šifre in javni šifrirni ključi, ki se uporabljajo za preverjanje elektronskih...
podbilanca
del bilance, razčlenjene tako, da je mogoče spoznavati razmerja znotraj nje; v bilanci stanja npr....
podjetja v skupini
obvladujoče podjetje in njegova odvisna podjetja, lahko pa tudi pridružena podjetja, v katerih ima...
podjetje
zaokrožena organizacija, ki se ukvarja s poslovanjem z gospodarskimi pridobitnimi cilji na področju...
podjetje glavnega revizorja
revizijsko podjetje, v katerem je zaposlen glavni revizor
podjetje pooblaščenih javnih računovodskih strokovnjakov (v ZDA)
revizijsko podjetje z običajnim nazivom v ZDA
podjetje v mreži
organizacija, ki je pod skupnim obvladovanjem, lastništvom ali upravljanjem kakega drugega podjetja...
podjetje v težavah
podjetje, katerega finančne zmogljivosti nakazujejo, da bo v bližnji prihodnosti prišlo do finančnega...
podjetje v tujini
podjetje v drugi državi, s katerim ima domače podjetje poslovne stike, vendar ne deluje znotraj...
podjetje z nizkim vzvodom
podjetje, ki ima razmeroma malo dolgovanega kapitala
podjetnik
oseba, ki prevzema tveganje pri postavljanju in izvajanju poslovanja; je lahko lastnik ali ravnatelj...
podjetnikov kapital
vloga samostojnega podjetnika v podjetje, ki je v njegovi izključni lasti, a se lahko spreminja...
podjetniška kartica
plačilna kartica ali posojilna kartica, ki jo izda trgovinsko podjetje za nakupe v njegovih prodajalnah...
podjetniške finance
gospodarjenje z denarnimi sredstvi v organizaciji, predstavljeno z denarnimi tokovi (tj. s prejemki...
podjetniško tveganje
tveganje, ki je povezano s spremenljivostjo donosov v podjetju kot celoti
podjetništvo
prevzemanje tveganja pri postavljanju in izvajanju poslovne dejavnosti, zlasti v zvezi z novimi...
podkonto
razčlenjeni del zbirnega konta, ki zajema iz okvira posamezne skupine določeno vrsto ali iz okvira...
podkrepitvena informacija
informacija, ki potrjuje kako drugo informacijo
podkupnina
znesek denarja, stvari ali storitve, dan(e) v zvezi s podkupovanjem
podkupovanje
dajanje ali sprejemanje podkupnin, to je nagrad za hitrejše, ugodnejše, navadno nezakonito reševanje...
podlaga
iz česar izhajajo, na čemer temeljijo lastnosti, značilnosti česa
podlaga za obravnavanje podatkov
kar bistveno določa, opredeljuje značilnosti obravnavanja podatkov
podlaga za razdelitev splošnih stroškov
velikost, znana vsem stroškovnim nosilcem (in na vseh stroškovnih mestih), v sorazmerju s katero...
podlaga za razporeditev indirektnih stroškov
velikost, znana vsem stroškovnim nosilcem (in na vseh stroškovnih mestih), v sorazmerju s katero...
podlage računovodenja
osnova računovodskega obravnavanja pojavov: nastanek poslovnih dogodkov (računovodenje na podlagi...
podlage računovodenja (na javnem področju)
kar bistveno določa, kdaj je treba upoštevati spremembe v računovodenju; teoretično čisto je upoštevanje...
podlage za merjenje v računovodenju
kar bistveno določa v računovodstvu izkazane gospodarske kategorije: izvirna vrednost, dnevna vrednost,...
podlicenčna pogodba
različica licenčne pogodbe, s katero lastnik licence odstopi pravico do izkoriščanja licenčnega...
podmena
nedokazana ali nedokazljiva postavka ali zgolj verjetna trditev kot podlaga ali izhodišče za te...
podnormalna izraba zmogljivosti
izraba zmogljivosti, ki je manjša od normalne izrabe zmogljivosti zaradi: a) trajno premajhne prodaje...
podnormalno izkoriščanje kapacitete
zraba zmogljivosti, ki je manjša od normalne izrabe zmogljivosti zaradi: a) trajno premajhne prodaje...
podoben
ki se po nekaterih bistvenih lastnostih ujema s čim drugim
pododbor
skupina ljudi, izvoljena ali imenovana za opravljanje določenih nalog v okviru odbora
podpis
ime osebe, napisano navadno lastnoročno, npr. na listini
podpis odgovorne osebe
navadno lastnoročno napisana ime in priimek osebe na knjigovodski listini, ki s tem potrjuje svojo...
podpisnik čeka
oseba, ki po izpolnitvi čeka podpiše ček
podpisovalnik čekov
stroj, s katerim se pod določenimi pogoji podpisujejo čeki
podpora
kar podpira kako delovanje
podpora iz proračuna (javnemu podjetju) proračunska dotacija (javnemu podjetju)
znesek denarja, ki ga dobi javno podjetje iz proračuna države ali občine za financiranje gospodarskih...
podporne dejavnosti
dejavnosti v organizaciji, ki pomagajo pri izvajanju temeljne dejavnosti
podporne listine
listine, ki omogočajo spoznavanje kakega procesa ali stanja
podpredsednik (podjetja)
ravnatelj, ki v upravi (po nemškem modelu) ali upravljalnem svetu (po ameriškem modelu) večje gospodarske...
podrejena gospodarska družba
gospodarska družba, katere kapital je večinoma v rokah druge gospodarske družbe (obvladujoče družbe)...
podrejene obveznosti v zavarovalnici
obveznosti, ki se po pogodbi v primeru stečaja ali zaprtja zavarovalnice poravnavajo šele potem,...
podrejeno nezavarovana obligacija
nezavarovana obveznica, ki jo je v primeru prenehanja podjetja mogoče uveljaviti šele tedaj, ko...
podrejeno nezavarovana obveznica
nezavarovana obveznica, ki jo je v primeru prenehanja podjetja mogoče uveljaviti šele tedaj, ko...
podrejeno podjetje
podjetje, v katerem ima obvladujoče podjetje odločilen vpliv na tamkajšnje odločitve
podrejeno zavarovana obligacija
obveznica, ki jo je v primeru prenehanja podjetja mogoče uveljaviti šele tedaj, ko je odplačan ves...
podrobneje se seznaniti
na podlagi proučevanja, raziskovanja, opazovanja in drugih postopkov izpopolniti tisto, kar kdo...
podrobnost informacij
lastnost informacij, da natanko razlagajo vsa dejstva, ki kar najbolj omogočajo dojemanje dejanskih...
področja proračunskih nalog
kar se dosega s proračunom; obstajajo razporediteno področje proračunskih nalog, prerazdelitveno...
področja računovodenja
področja, ki ustrezajo členitvi računovodenja na knjigovodenje, računovodsko predračunavanje, računovodsko...
področje
celota pojavov, stvari, na katero se nanaša, je usmerjeno človekovo delovanje, ustvarjanje
področje dejavnosti
širše področje, na katerem poteka delovanje; obstajajo gospodarska in negospodarska področja de...
področje dejavnosti (v organizaciji), sektor dejavnosti (v organizaciji)
del razčlenitve dejavnosti posamezne organizacije glede na naravo odjemalcev; v banki npr. za gospodarstvo,...
področje dela internega revidiranja
1. celota pojavov, na katero je usmerjeno notranje revidiranje: preiskovanje in vrednotenje ustreznosti...
področje nalog
celota istovrstnega in sorodnega, medsebojno povezanega delovanja, jasno opredeljeno področje dela;...
področje odgovornosti
področje znotraj organizacije, za katerega delovanje in dejavnosti odgovarja določena fizična o...
področje preiskovanja
preiskovalni postopki, ki so v danih okoliščinah domnevno potrebni za dosego namena preiskave
področje računovodskega standarda
ključna vprašanja, ki jih obravnava računovodski standard
področje revizije
okvir ali meje in predmet revizije
področje standarda
celota pojavov ali dejavnosti, na katero se nanaša standard
področni odsek
del podjetja, ki se ukvarja s posameznim proizvodom oz. posamezno storitvijo ali s skupino sorodnih...
področni upravljalni ravnatelj (v podjetju)
ravnatelj, ki v upravi (po nemškem modelu) ali upravljalnem svetu (po ameriškem modelu) večje gospodarske...
podružnica
enota, organizacijsko ločena od glavnega sedeža podjetja, s precej samostojnim poslovanjem
podtočka
zadnja, peta števka v menjalnem tečaju, ki kaže njegovo spremembo za desetinko odstotka nazivne...
podvižnik
pogodbena stranka pri skupnem podvigu, ki sodeluje pri njegovem usmerjanju
podvižniški kapital
oznaka (lastniškega) kapitala, ki ima nalogo, da prevzema posebna tveganja zlasti pri malih podjetjih...
podvrednotenje
prikazovanje nečesa po premajhni vrednosti; nasprotje nadvrednotenja
podvrednotenje salda na kontu
navedba salda na kontu, ki je glede na dejansko stanje premajhen
podzavarovanje
zavarovanje, pri katerem je zavarovalna vsota manjša od vrednosti zavarovalnega interesa; v primeru...
poenostaviti/poenostavljati
narediti/delati kaj preprosto, nezapleteno, npr. razlago ali postopek, da bi bilo kaj hitreje in...
poenoteno računovodstvo
za vse dele skupine podjetij, celotno področje dejavnosti oziroma vse organizacije v državi poenotena...
poenotenost
posledica poenotenja
poenotiti/enotiti
narediti/delati kaj enotno
pogajalec
pooblaščena oseba, ki se pogaja
pogajanje
poskušanje doseči soglasje, sporazum glede česa
poglobljen intervju
podroben pogovor z manjšim številom ljudi, ki ga opravijo raziskovalci trga ali projektanti org...
poglobljeno poizvedovanje
poizvedovanje, ki ne temelji zgolj na formalnih vprašanjih ter se ne zadovoljuje z meglenimi ali...
pogodba
dogovor med dvema ali več strankami z jasnimi gospodarskimi posledicami, ki se jim stranke ne morejo...
pogodba o borznem posredovanju
pogodba, s katero se borznoposredniška družba zaveže opravljati nakupe ali prodaje vrednostnic po...
pogodba o delu
pogodba, s katero se prevzemnik ali izvajalec zavezuje opraviti kak posel, npr. popravilo kake stvari...
pogodba o faktoringu
pogodba, po kateri ena stranka, običajno banka, imenovana faktor, z nadomestilom prevzame terjatve,...
pogodba o finančnem najemu
pogodba, s katero se vsa pomembnejša tveganja in koristi, povezani z lastništvom najetega predmeta,...
pogodba o finančnem poroštvu
pogodba, ki od izdajatelja zahteva, da opravi določena plačila, s katerimi se imetniku povrne izguba,...
pogodba o finančni zamenjavi
pogodba, ki ureja zamenjavo obrestnih mer ali valutno zamenjavo
pogodba o gradbenih delih
pogodba o graditvi kakega sredstva ali združka sredstev, tesno povezanih ali samostojnih glede na...
pogodba o kontroli blaga
pogodba, s katero se izvajalec kontrole zavezuje, da bo za naročnika strokovno in nepristransko...
pogodba o najemnem nakupu
pogodba, ki najemojemalcu omogoča nakup najetega predmeta po ceni, po kateri ga lahko plača naenkrat...
pogodba o obligacijah
pogodba med gospodarsko družbo in pooblaščencem ali pooblaščenci obvezničarjev, ki določa pogoje...
pogodba o obveznicah
pogodba med gospodarsko družbo in pooblaščencem ali pooblaščenci obvezničarjev, ki določa pogoje...
pogodba o oskrbovanju terjatev
pogodba, po kateri ena stranka, običajno banka, imenovana faktor, z nadomestilom prevzame terjatve,...
pogodba o pogojni emisiji delnic
pogodba, iz katere izhaja obveznost podjetja, da izda nove delnice, če bo v prihodnosti izpolnjen...
pogodba o pogojni izdaji delnic
pogodba, iz katere izhaja obveznost podjetja, da izda nove delnice, če bo v prihodnosti izpolnjen...
pogodba o ponovnem nakupu
pogodba med prodajalcem in kupcem, da bo prodajalec po določenem obdobju ali ob izpolnitvi določenih...
pogodba o ponovni prodaji
pogodba med prodajalcem in kupcem, da bo kupec po določenem obdobju ali ob izpolnitvi določenih...
pogodba o poslovnem najemu
pogodba, s katero najemojemalec pridobi omejeno možnost uporabe najetega predmeta v krajšem obdobju;...
pogodba o zamenjavi obrestnih mer
pogodba, po kateri se pri dobljenem posojilu zamenja spremenljiva obrestna mera za nespremenljivo...
pogodba o zaposlitvi
pogodba o delovnem razmerju s posameznikom, ki z njo postane zaposlenec (delojemalec) pri zaposlovalcu...
pogodba s fiksno ceno
1. pogodba o prodaji proizvoda ali storitve, po kateri prodajalec opravi dobavo do določenega datuma...
pogodba s povračilom stroškov
pogodba o prodajanju proizvoda ali opravljanju storitve, po kateri kupec povrne prodajalcu razumne...
pogodba s priznavanjem stroškov in pribitka
navadno pogodba za gradbena dela, po kateri naložbenik povrne izvajalcu stroške v zvezi z gradnjo...
pogodba s priznavanjem stroškov in zajamčenega najvišjega pribitka
navadno pogodba za gradbena dela, po kateri naložbenik povrne izvajalcu stroške v zvezi z gradnjo...
pogodba s trdno ceno
1. pogodba o prodaji proizvoda ali storitve, po kateri prodajalec opravi dobavo do določenega datuma...
pogodba z določeno ceno
navadno pogodba za gradbena dela, po kateri naložbenik plača izvajalcu za opravljeno gradnjo le...
pogodba za ceno enote opravljenega dela
navadno pogodba za gradbena dela, po kateri naložbenik plača izvajalcu opravljena gradbena dela...
pogodba za vpis (vrednostnic)
pogodba med odkupnikom izdaje vrednostnic in izdajateljem vrednostnic, ki določa obveze vsake stranke...
pogodba za vpis vrednostnih papirjev
pogodba med odkupnikom izdaje vrednostnic in izdajateljem vrednostnic, ki določa obveze vsake stranke...
pogodbena cena
cena, opredeljena v pogodbi
pogodbena določila
kar pogodba uradno določa
pogodbena kazen
pogodbeno utrdilno sredstvo za zagotovitev discipline v zvezi s pogodbo; po njej dolžnik plača upniku...
pogodbena stranka
pravna ali fizična oseba, ki sklene pogodbo z drugo pogodbeno stranko ali več pogodbenimi stran...
pogodbeni dobavitelj
prodajalec določenih proizvodov ali izvajalec določenih storitev, tudi gradbenih del, ki po pogodbi...
pogodbeni finančni trg
opredeljevanje razmerij med posojilodajalci in posojilojemalci na podlagi pogodb; nasprotje pravega...
pogodbeno financiranje
pridobivanje lastniškega kapitala, posojil ali drugih oblik obveznosti do financerjev na podlagi...
pogoj
kar se mora uresničiti, upoštevati, da se omogoči uresničitev/uresničevanje česa
pogoji za celovito konsolidacijo
kar je treba zagotoviti za izvedbo popolnega uskupinjenja: a) to, da so v izvirnih računovodskih...
pogoji za popolno uskupinjenje
kar je treba zagotoviti za izvedbo popolnega uskupinjenja: a) to, da so v izvirnih računovodskih...
pogojna enota
količinska enota poslovnega učinka, na katero se s pomočjo enakovrednostnih količnikov preračunajo...
pogojna najemnina
najemnina, katere znesek ni določen, temveč je odvisen od drugega dejavnika, ne le od minevanja...
pogojna obveznost
možna obveza, ki izhaja iz preteklih dogodkov in katere obstoj potrdi le (ne)pojavitev enega ali...
pogojni lastniški kapital
nevplačani vpisani kapital ter dolgovani kapital, ki lahko postane pod določenimi pogoji lastniški...
pogojni revizorjev honorar
poklicni zaslužek za opravljeno revizijo, ki je zasnovan na ugotovitvah ali izsledkih
pogojni zaposlenec
zaposlenec z določeno izobrazbo, določenim delovnim mestom in določenim obsegom dela, vzet kot enota,...
pogojno izdajljive delnice
navadne delnice, ki jih delniška družba izdaja pod določenimi pogoji
pogojno nadomestilo
nadomestilo, ki je odvisno od prihodnjih dogodkov, npr. obveza prevzemnega podjetja, da prenese...
pogojno obrestovana obveznica
obveznica, pri kateri se obresti izplačajo le, če to omogoči čisti dobiček
pogojno sredstvo
možno sredstvo, ki izhaja iz preteklih dogodkov in katerega obstoj potrdi le (ne)pojavitev enega...
pogojno vračljive delnice
navadne delnice, ki jih delniška družba vrača pod določenimi pogoji
pogostnost
značilnost česa, da se a) večkrat pojavi, ponovi b) pojavlja v krajših presledkih
pogostnost informacij
lastnost, značilnost informacij, da se pojavljajo večkrat
pogovor
izmenjava mnenj, stališč
pogrebnina
denarna pomoč svojcem ob smrti sorodnika
pogum
lastnost tistega, ki si upa kaj storiti kljub težavam
poimenovati
komu ali čemu dati, določiti ime
poizvedba
posledek poizvedovanja
poizvedeti/poizvedovati
z večkratnim vpraševanjem kaj ugotoviti/ugotavljati, odkriti/odkrivati
poizvedovanje
1. ugotavljanje, odkrivanje česa z večkratnim vpraševanjem; 2. metoda zbiranja revizijskih dokazov...
poizvedovanje pri osebju
poizvedovanje, ki ga revizor opravi pri osebju revidirane organizacije; posebna vrsta revizijskih...
poizvedovanje pri poslovodstvu
poizvedovanje, ki ga revizor opravi pri poslovodstvu revidirane organizacije
pojasnila k računovodskim izkazom
dopolnila, ki pojasnjujejo, razlagajo oz. logično utemeljujejo postavke v računovodskih izkazih;...
pojasnilo
kar naredi, da a) postane kaj bolj razumljivo; b) postane kaj vzročno, logično utemeljeno; c) da...
pojasnjevalni del slovenskega računovodskega standarda
poglavje Č slovenskega računovodskega standarda, v katerem je standard podrobneje pojasnjen v povezavi...
pojasnjevalni odstavek (revizorjevega poročila)
odstavek v revizorjevem poročilu, ki a) poudarja kako zadevo, b) zagovarja, zakaj standardi niso...
pojasnjevanje gospodarskih kategorij
razlaganje in primerjanje gospodarskih kategorij
pojasnjevanje znotraj računovodskega informiranja
razlaganje tistega, kar bi lahko povzročilo pomisleke glede sporočenih računovodskih podatkov in/ali...
pojav
del objektivne stvarnosti, ki ga dojemamo kot relativno celoto; kar se kaže in je čutno zaznavn...
pojavljanje neujemanja (v banki)
nastajanje razlik pri zapadlosti v banko sprejetih vlog in zapadlosti z njihovo pomočjo v banki...
pojavljanje vrzeli v banki
nastajanje razlik pri zapadlosti v banko sprejetih vlog in zapadlosti z njihovo pomočjo v banki...
pojem
miselna tvorba, določena z bistvenimi lastnostmi, značilnostmi konkretnega ali abstraktnega poj...
pojmovanja dobička
različno razumevanje dobička v strokovni literaturi, pri različnih avtorjih in na podlagi tega v...
pojmovanja kapitala
različno razumevanje kapitala v strokovni literaturi, pri avtorjih in na podlagi tega v vsakdanjem...
pojmovni del slovenskega računovodskega standarda
poglavje C slovenskega računovodskega standarda, ki vsebuje opredelitve v standardu obravnavanih...
pojmovnik
zbirka, v kateri so pojmi, ki se uporabljajo v kaki stroki, pojasnjeni tudi v povezavi z nadrejenimi,...
pokalkulacija
posledek računovodskega obračunavanja, ki se nanaša na posamezen nakup, proizvodnjo ali prodajo;...
pokalkulacija nakupa
kalkulacija, v kateri so prikazani uresničena nakupna cena prodane količine in neposredni stroški...
pokalkulacija prodaje
kalkulacija, v kateri so prikazani uresničeni stroški prodane količine in pri tem doseženi prihodki...
pokalkulacija proizvodnje
kalkulacija, v kateri so prikazani uresničeni stroški v zvezi s proizvodnjo posamezne vrste proizvoda...
pokalkulacija stroškov
kalkulacija stroškov, pri kateri se na količinsko enoto poslovnega učinka ugotavljajo uresničeni...
pokazatelj
relativno število, dobljeno s primerjavo dveh velikosti, ki je smiselno in omogoča oblikovati ustrezno...
pokazati
narediti, da postane kaj vidno, opazno
poklic
posebej opredeljeno delo, dejavnost, za katero je potrebna usposobljenost, navadno za pridobivanje...
poklicna etika
etika, ki obravnava etičnost delovanja strokovnjakov posameznih poklicev
poklicna nezaupljivost
lastnost, značilnost človeka, ki opravlja kak poklic, da ne zaupa rad in ne verjame hitro
poklicna odgovornost
odgovornost, povezana s opravljanjem poklica
poklicna spretnost
sposobnost opravljati delo in naloge v danem poklicu z lahkoto, z iznajdljivostjo in brez spodr...
poklicna strokovnost internega revidiranja
1. lastnost, značilnost notranjega revidiranja, ki ga izvajajo osebe, ki so si pridobile ustrezno...
poklicni računovodski strokovnjak
fizična oseba, ki poklicno deluje na področju računovodenja ali revidiranja; lahko je zaposleni...
pokojnina
mesečni zaslužek, ki ga prejema upokojenec za svoje delo v preteklosti, zavarovanec iz svojega pokojninskega...
pokojninski program
program, po katerem se zagotavljajo pokojnine
pokojninski program z določenimi pokojninami
pokojninski program, po katerem so pokojnine, ki naj bi bile izplačane posameznikom, običajno določene...
pokojninski program z določenimi prispevki
pokojninski program, po katerem so pokojnine, ki naj bi bile izplačane, odvisne od prispevkov v...
pokojninski sklad
sklad, katerega naložbe omogočajo donose, potrebne pri izplačevanju pokojnin
pokrita izguba
tisti del neporavnane izgube, za katerega je bilo dobljeno sanacijsko posojilo, ki zapolnjuje izpad...
pokriti dolg
dobiti varščino za nezavarovani dolg
pokriti/pokrivati
ugotoviti/ugotavljati kako drugo gospodarsko kategorijo, ki se pojavlja vzporedno s proučevano kategorijo...
pokritje
razlika med prihodki od prodaje in spremenljivimi stroški prodanih poslovnih učinkov v obdobju,...
pokrivanje izgube
zagotavljanje nadomestnih sredstev za izgubljena, ne da bi se zmanjševala izkazana izguba; razlikuje...
pokrivanje stroškov
zagotavljanje zneska prihodkov, ki naj ne bi bil manjši od zneska stroškov pri poslovnih učinki...
pokrovitelj
kdor z reklamnimi nameni gmotno podpre, omogoči kako dejavnost, izvedbo česa
pokroviteljska organizacija
organizacija, ki iz reklamnih ali drugih razlogov gmotno kaj podpre in s tem omogoči izvedbo če...
pokroviteljstvo
gmotno podpiranje, omogočanje kake dejavnosti, izvedbo česa z reklamnimi nameni
policna posojila
posojila, ki jih lahko zavarovalnica daje življenjskim zavarovalcem na podlagi police o sklenjenem...
politični model odločanja
model odločanja, po katerem so odločitve posledica tekmovanja in pogajanja med interesnimi skupinami...
politika
iskanje in določanje smeri in ciljev ter usmerjanje k ciljem; v organizaciji obstaja med drugimi...
politika dividend
odločanje o morebitnem izplačilu (dela) čistega dobička ali o njegovem ponovnem naložbenju v po...
politika do okolja
poslovna politika, ki upošteva zahteve naravnega okolja in določa tako preprečevanje in omejevanje...
politika najprimernejših dividend
politika, ki zagotavlja ravnovesje med sprotnimi dividendami in njihovo prihodnjo rastjo, s tem...
politika optimalnih dividend
politika, ki zagotavlja ravnovesje med sprotnimi dividendami in njihovo prihodnjo rastjo, s tem...
politika podjetja
politika, ki je povezana s podjetjem in njegovim delovanjem
politika preostanka za dividende
politika, po kateri so dividende enake čistemu dobičku, zmanjšanemu za zadržani čisti dobiček, potreben...
politika prostega trga
denarna politika, po kateri osrednja banka na finančnem trgu kupuje ali prodaja kratkoročne državne...
politika udenarjevanja terjatev
politika izterjevanja zapadlih terjatev
politika unovčevanja terjatev
politika izterjevanja zapadlih terjatev
politika varovanja
iskanje in določanje smeri in ciljev varovanja v organizaciji ter usmerjanje k ciljem varovanja
politike
vodila in pravila ciljnega obnašanja kot trajnejši načini ravnanja in stalne načrtovalne odločitve;...
poljuben
katerega lastnosti, značilnosti niso določene
polog
vnos denarja v banko (bančna vloga) ali zavarovalnico (npr. denarni polog pozavarovatelja)
položaj
kar je opredeljeno z dejstvi in more vplivati na a) prizadevanje, uresničitev česa, b) možnosti...
položaj s prebitkom dolgov
finančni položaj organizacije, katere dolgovi so večji od sredstev; razlika je negativno čisto premoženje...
položaj s prebitkom kratkoročnih dolgov
finančni položaj organizacije, katere kratkoročni dolgovi so večji od kratkoročnih sredstev
položaj s prebitkom sredstev
finančni položaj organizacije, katere sredstva so večja od dolgov; presežek je čisto premoženje...
položaj za posedovanje vrednostnih papirjev
položaj na trgu, ko se pričakuje dvig cen, zato naj bi se vrednostnice kupovale, in ne prodajal...
položaj za prodajo vrednostnih papirjev
položaj na trgu, ko se pričakuje padec cen, zato naj bi se vrednostnice prodajale
položni listek
obrazec, s katerim banka potrdi prejem denarja na račun stranke pri njej
položni račun
račun, ki ga ima organizacija v banki in prek katerega poteka njen brezgotovinski plačilni promet...
položnica
sredstvo gotovinskega plačilnega prometa, s katerim se denarni polog ene stranke prenese na ustrezni...
polproizvod
proizvod, na katerem niso dokončane vse predelovalne, obdelovalne ali dodelovalne stopnje v podjetju;...
polvariabilni stroški
stroški kake vrste, ki imajo deloma spremenljivo in deloma stalno naravo ter jih je mogoče razčleniti...
pomanjkljivost
kar ni v skladu a) s pravili, normami, b) z resničnostjo, dejstvi, c) z zahtevanimi lastnostmi,...
pomanjkljivosti podjetja
lastnosti, značilnosti podjetja, ki slabijo njegov tekmovalni položaj, zmanjšujejo njegovo uspešnost...
pomemben
ki je sam po sebi ali v razmerju do drugega tak, da a) ga je treba upoštevati, nanj misliti, b)...
pomemben vpliv
vpliv, ki ga je treba upoštevati, nanj misliti, kadar proučujemo kak pojav, ki je z njim v zvez...
pomemben znesek v računovodskih izkazih
znesek, zaradi katerega informirani bralec drugače gleda na računovodske izkaze
pomembna domneva
domneva, ki lahko vpliva na potek česa ali na izsledke česa
pomembna napaka
napaka, ki jo je treba upoštevati, nanjo misliti, ker lahko vpliva na dejstva ali spoznanja
pomembna neskladnost (informacij)
v zvezi z revizijo pojav, da so druge informacije v nasprotju z informacijami v revidiranih računovodskih...
pomembna notranjerevizijska ugotovitev
revizijska ugotovitev, ki osvetljujejo pomembne slabosti v organizaciji: nepravilnosti, nezakonita...
pomembna področja revidiranja
področja, ki so za izvedbo posamezne revizije pri danem naročniku posebej poudarjena in jih je treba...
pomembna slabost
slabost kakega pojava, ki jo je treba upoštevati, ker lahko vpliva na dejstva ali spoznanja
pomembna ugotovitev interne revizije
revizijska ugotovitev, ki osvetljujejo pomembne slabosti v organizaciji: nepravilnosti, nezakonita...
pomembna vprašanja
vprašanja, ki zlasti izstopajo in jim je treba posvetiti posebno pozornost
pomembne neskladnosti
neskladnosti v pojavih, ki jih je treba upoštevati, ker lahko vplivajo na potek preiskovanja in...
pomembne slabosti (pri notranjem kontroliranju)
pomanjkljivosti v zamislih in delovanju posameznih organizacijskih oblik notranjih kontrol, ki lahko...
pomembne zadeve
zadeve, ki imajo posebno težo in jim je treba posvetiti posebno pozornost
pomembno napačna navedba
napačna navedba, ki lahko povzroči/povzroča nesporazume ali napačne odločitve
pomembno napačna navedba dejstva
v zvezi z revizijo pojav, da so druge informacije, ki niso povezane z zadevami v revidiranih računovodskih...
pomembno napačno predstavljeni računovodski izkazi
pojav, ko računovodski izkazi vsebujejo napake ali nepravilnosti, ki povzročajo, da ne podajajo...
pomembno neskladne informacije
informacije, ki si tako medsebojno nasprotujejo, da se brez dodatnega proučevanja ni več mogoče...
pomembnost
lastnost, značilnost pomembnega, to je takšnega, ki ga je treba upoštevati, ker lahko vpliva na...
pomembnost informacij
lastnost, značilnost informacij, da lahko njihova opustitev ali napačna predstavitev vpliva na poslovne...
pomen
jasne lastnosti, značilnosti česa a) glede na (možni) vpliv, posledice, delovanje, b) glede na kako...
pomnilniška kartica
čipna kartica, ki omogoča varno shranjevanje in prenašanje podatkov ter njihovo odobreno spreminjanje...
pomočnik
oseba s stalnimi uradno določenimi nalogami, ki so navadno manj odgovorne od nalog vodilne osebe;...
pomota
dejstvo, da dejanje ali stanje zaradi napačnega postopka ni v skladu s hotenim, nameravanim; razlika...
pomožna dejavnost
dejavnost, ki je v podjetju v pomoč osnovni dejavnosti, saj bi bilo sicer izvajanje slednje oteženo...
pomožna knjiga terjatev
celota kontov z vpisanim gibanjem in stanjem terjatev
pomožne knjige analitičnih knjigovodstev
poslovne knjige, od katerih vsaka razčlenjuje določen del v glavno knjigo vključenih zbirnih kontov...
pomožne knjige razčlenitvenih knjigovodstev
poslovne knjige, od katerih vsaka razčlenjuje določen del v glavno knjigo vključenih zbirnih kontov...
pomožne poslovne knjige
poslovne knjige, ki dopolnjujejo glavno knjigo z izbranimi ožjimi razvidi: pomožne knjige razčlenitvenih...
pomožni inštrumenti varstva pri kreditnem riziku
inštrumenti, ki jih zlasti banke uporabljajo poleg običajnih hipotek, varščin ali poroštev za varstvo...
pomožni inštrumenti varstva pri zaupanjskem tveganju
inštrumenti, ki jih zlasti banke uporabljajo poleg običajnih hipotek, varščin ali poroštev za varstvo...
pomožni knjigovodski razvid terjatev
celota kontov z vpisanim gibanjem in stanjem terjatev
pomožni knjigovodski razvidi
poslovne knjige, ki dopolnjujejo glavno knjigo z izbranimi ožjimi razvidi: pomožne knjige razčlenitvenih...
pomožni material
1. material, ki se pri proizvajanju dodaja osnovnemu materialu in ne sestavlja snovi proizvoda,...
pomožni razvidi razčlenjevalnih knjigovodstev
poslovne knjige, od katerih vsaka razčlenjuje določen del v glavno knjigo vključenih zbirnih kontov...
ponaredek
stvar, ki je posledek ponarejanja
ponarejanje
1. natančno posnemanje česa z namenom goljufanja; 2. delanje kaj čemu tako podobnega, da vzbuja...
ponarejanje knjigovodskih listin
izdelovanje knjigovodskih listin z namenom goljufanja, da bi prikazovale kaj drugače, kot dejansko...
ponarejanje poslovnih knjig
vodenje poslovnih knjig ali vpisovanje vanje z namenom goljufanja, da bi prikazovale kaj drugače,...
ponavljajoče se poročilo
poročilo, ki se pripravlja skladno z urnikom po določenem obdobju; nasprotje posebnega poročila
ponavljajoče se proizvajanje
ponavljanje proizvajanja enakih proizvodov v proizvajalnih procesih; lahko je prekinjeno ali pa...
ponavljajoče se revizije
revizije, a) ki jih pri posameznem naročniku večkrat zapored opravlja isto revizijsko podjetje;...
ponazoritev
kar zaradi svoje nazornosti pripomore k boljšemu razumevanju obravnavanega
ponder
številčno izražena pomembnost kake vrednosti, ki prikazuje njeno relativno pomembnost posamezne...
ponderirana aritmetična sredina
razmerje med ocenjeno vsoto vrednosti in vsoto uteži; vsoto vrednosti ocenimo tako, da vsako vrednost...
ponderirana povprečna cena
povprečna cena količinske enote, ki se za kako obdobje ugotovi, tako da se seštevek vrednosti tedanjih...
ponderirano povprečje
srednja vrednost iz vrednosti, upoštevanih z utežjo, s katero se izraža pomembnost posamezne enote,...
poneverba
okoriščenje s prisvojitvijo v varstvo zaupanih dobrin, navadno denarja; posledek poneverjanja
poneveriti/poneverjati
okoristiti/okoriščati se s prisvojitvijo v varstvo zaupanih dobrin, navadno denarja
poneverjanje
okoriščanje s prisvojitvijo v varstvo zaupanih dobrin, navadno denarja
ponovna naložba
posledek ponovnega naložbenja
ponovna pridobitev
pridobitev nečesa, kar je kdo nekoč že imel
ponovni izvoz
zunanjetrgovinski posel, pri katerem se uvoženo blago, nepredelano ali predelano, ponovno izvoz...
ponovni uvoz
zunanjetrgovinski posel, pri katerem se blago, izvoženo zaradi predelave, razstave, zavrnitve kupca...
ponovno financiranje
financiranje po financiranju iste vrste
ponovno izračunavanje
postopki za preverjanje matematične točnosti listin ali razvidov
ponovno izvajanje
izvajanje kakega procesa tako, kot je bil izveden prvotno, če opazovanje in poizvedovanje o prvotni...
ponovno izvajanje kontrolnih postopkov
izvajanje kontrolnih postopkov, kot so jih prvotno izvedli zaposlenci ali kot jih je prvotno izvedel...
ponovno izvajanje pri reviziji
metoda zbiranja revizijskih dokazov o uspešnem delovanju kontrol, po kateri se ponovijo kontrolni...
ponovno naložbenje
ponovno oblikovanje stvarnih ali finančnih naložb z vrnjenimi denarnimi sredstvi
ponovno proučiti/proučevati
proučiti/proučevati nekaj še enkrat na podlagi česa drugega iste vrste
ponudba
kar pravna oseba ali fizična oseba naredi, da lahko kdo kaj dobi, kupi ali najame; lahko je splošna...
ponudba za odkup (delnic)
ponudba prevzemnega podjetja, da odkupi delnice tistega podjetja, ki si ga želi pridobiti kot prevzeto...
ponudena nakupna cena (na finančnem trgu)
najvišja cena, po kateri je možni kupec pripravljen plačati vrednostnico ali finančni inštrument...
ponudena prodajna cena (na finančnem trgu)
najnižja cena, po kateri je lastnik pripravljen prodati vrednostnico ali finančni inštrument v določenem...
ponudnik
fizična ali pravna oseba, ki namerava prodati izbrano blago in izbira med povpraševanjem različnih...
pooblastilo
naznanilo, obvestilo ali sporočilo tretji osebi, da je pooblastitelj pooblastil pooblaščenca, da...
pooblastilo za zastopanje delničarjev
inštrument, s katerim delničarji prenašajo volilno pravico na svoje zastopnike
pooblastitelj
oseba, ki pooblaščencu dovoli, naroči, mu predlaga ali ga prosi, da zanj opravi kaka dejanja ali...
pooblastitev
možnost, da pooblaščenec zaradi pooblastiteljevega dovoljenja, naročila, predloga ali prošnje opravi...
pooblaščena banka
banka, ki ima poleg osrednje organizacije za plačilni promet dovoljenje za izvajanje plačilnega...
pooblaščenec
oseba, ki zaradi pooblastiteljevega dovoljenja, naročila, predloga ali prošnje zanj opravi kaka...
pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij
v Sloveniji ocenjevalec vrednosti podjetij, ki si je pridobil naziv pri Slovenskem inštitutu za...
pooblaščeni ocenjevalec vrednosti sredstev
v Sloveniji ocenjevalec vrednosti nepremičnin ali premičnin, ki si je pridobil naziv pri Slovenskem...
pooblaščeni revizor
v Republiki Sloveniji strokovnjak z visoko strokovno izobrazbo, ki na podlagi zakona o revidiranju...
popis
posledek popisovanja, ki se izraža v popisnem seznamu zalog, denarja, terjatev in obveznosti
popisna razlika
pri popisovanju ugotovljena razlika med ugotovljenim dejanskim stanjem v nekem trenutku in knjižno...
popisni presežek
popisna razlika zaradi večjega dejanskega stanja od izkazanega v knjigovodstvu
popisni primanjkljaj
popisna razlika zaradi manjšega dejanskega stanja od izkazanega v knjigovodstvu
popisni seznam
spisek dejanskih stanj stvari, pravic, denarja in obveznosti v nekem trenutku ter njihovih razlik...
popisovanje
ugotavljanje dejanskega stanja stvari, pravic, denarja in obveznosti v nekem trenutku ter njihovih...
popisovanje količin
ugotavljanje in zapisovanje dejanskih količin stvari in denarja v določenem trenutku
popisovanje vrednosti
ugotavljanje in zapisovanje dejanskih vrednosti stvari, pravic in denarja, a tudi obveznosti v določenem...
poplačljivi znesek
znesek terjatev, ki bo v celoti plačan, ali znesek obveznosti, ki ga bo treba v celoti plačati
popolne informacije
razpoložljive informacije, ki so pri reševanju problema po količini in kakovosti enake potrebnim...
popolni faktoring
oskrbovanje terjatev (faktoring), pri katerem opravlja oskrbovalec terjatev (faktor) za svojo stranko...
popolni odpis vrednosti
prenos celotne vrednosti sredstev med odhodke ali obveznosti do virov sredstev med prihodke; razlikuje...
popolni podatki
1. podatki, ki skladno z namenom in zadosti celovito kažejo kako stanje in pri katerih ni potrebno...
popolno konsolidiranje
združevanje računovodskih izkazov obvladujočega podjetja in njegovih odvisnih podjetij od postavke...
popolno odpisovanje vrednosti
prenehanje vrednostnega prikazovanja kakega sredstva, ker nima nobene vrednosti več
popolno oskrbovanje terjatev
oskrbovanje terjatev (faktoring), pri katerem opravlja oskrbovalec terjatev (faktor) za svojo stranko...
popolno računovodenje na podlagi plačil
računovodenje na podlagi plačil, pri katerem se upoštevajo le prejemki in izdatki v obravnavanem...
popolno računovodenje na podlagi poslovnih dogodkov
računovodenje na podlagi poslovnih dogodkov, pri katerem za prihodke in odhodke niso pomembni denarni...
popolno uskupinjevanje
združevanje računovodskih izkazov obvladujočega podjetja in njegovih odvisnih podjetij od postavke...
popolno varstvo pred tveganjem (pri poslovanju)
varstvo pred tveganjem pri poslovanju, pri katerem sprememba inštrumenta za varovanje pred tveganjem...
popolno zbiranje podatkov
zbiranje vseh podatkov o posameznem pojavu; nasprotje predstavniškega zbiranja podatkov o posameznem...
popolnost
lastnost, značilnost popolnega, to je tistega, ki zajema kaj v celoti, obsega vse sestavne dele...
popolnost informacij
lastnost, značilnost informacij, da pokrivajo vse potrebe pri odločanju o kakem problemu in so brez...
popolnost podatkov
lastnost, značilnost podatkov, da pokrivajo vse potrebe pri oblikovanju kake informacije in so brez...
popolnost revizijskega poročila
lastnost revizijskega poročila, da vsebuje vse potrebne informacije, tako da so zadovoljivo doseženi...
popravek
kar spreminja prvotno napisano ali prikazano
popravek informacij
sprememba informacij glede na nove okoliščine ali nova spoznanja
popravek načrta
dopolnitev, sprememba načrta glede na nove okoliščine ali nova spoznanja
popravek plana
dopolnitev, sprememba načrta glede na nove okoliščine ali nova spoznanja
popravek računovodskih izkazov
sprememba že odobrenih računovodskih izkazov, če se kasneje v njih ugotovijo bistvene napake, ki...
popravek stroškov
uskladitev na temeljnem kontu prvotno izkazanih stroškov z njihovim dejanskim zneskom s knjiženjem...
popravek vrednosti (lastniškega) kapitala
znesek, ki na posebnem kontu dopolnjuje na temeljnem kontu izkazano vrednost kapitala; takšno naravo...
popravek vrednosti (osnovnih sredstev)
znesek zmanjšanja nabavne vrednosti za obračunano amortizacijo na znesek neodpisane vrednosti opredmetenega...
popravek vrednosti gospodarske kategorije
uskladitev na temeljnem kontu izkazane vrednosti kake gospodarske kategorije s knjiženjem na posebnem...
popravek vrednosti terjatve
znesek, ki na posebnem kontu zmanjša znesek posamezne terjatve na njeno predpostavljeno dosegljivo...
popravek vrednosti zalog
znesek, za katerega se na posebnem kontu zmanjša na temeljnem kontu izkazana vrednost zalog, ker...
popravilo
kar se uresniči s popravljanjem, posledek popravljanja
popravki besedila in številk na knjigovodskih listinah
spremembe prvotnega vpisa na knjigovodskih listinah; opravi jih lahko le oseba, ki je knjigovodsko...
popravki napak v računovodskih izkazih
odprava opustitve kakih postavk ali napačnih navedb v računovodskih izkazih za pretekla obdobja,...
popravljalne kontrole
kontrole, ki so namenjene odpravljanju napak, opustitev in nedovoljene uporabe ter takojšnjemu ukrepanju;...
popravljalne možnostne navadne delnice
vrednostnice, ki lahko povečajo število navadnih delnic, če njihovi lastniki uporabijo možnosti,...
popravljalne potencialne navadne delnice
vrednostnice, ki lahko povečajo število navadnih delnic, če njihovi lastniki uporabijo možnosti,...
popravljalni dogodek
dogodek, ki popravlja prejšnje navedbe v računovodskih izkazih
popravljalni ukrepi
ukrepi za odpravljanje slabosti pri poslovnih procesih in stanjih oziroma za izboljšanje poslovnih...
popravljalno dejanje
dejanje, s katerim se kaj popravi ali izboljša
popravljalno kontroliranje
celota popravljalnih kontrol in njihovega delovanja
popravljanje (stvari)
odpravljanje okvare, poškodbe česa
popravljanje zadev
1. povzročanje, da kaj postane boljše; 2. dopolnjevanje, deloma spreminjanje prej povedanega, zapisanega,...
popravljeni čisti dobiček
čisti dobiček obračunskega obdobja po odštetju prednostnih dividend, popravljen za učinek, ki ga...
popravna doknjižba
popravek prvotne knjižbe na kontu z dodatno knjižbo, s katero je dodana ali odvzeta razlika do pravilnega...
popravna knjižba
knjižba, s katero se stanje na kontu uskladi s pravilnim stanjem
popravna prekoknjižba
popravek knjižbe na kontu s pisanjem preko nje, tako da je prvotna knjižba nečitljiva; po zakonu...
popust
odbitek od prodajne cene, določen glede na količino oziroma vrednost posameznega naročila, vrednost...
popust (v zavarovalnici)
delno vračilo zavarovalne premije, ki izhaja iz izkušenj pri posamezni pogodbi
popust ob pogoju
vrednostno, zvečine z odstotkom opredeljeno zmanjšanje obveznosti dolžnika do upnika, npr. kupnine...
popust od prodajne cene
znižanje prodajne cene za redni ali posebni popust, lahko tudi zaradi pomanjkljive kakovosti
popust pri vrednosti podjetja
znesek, ki zmanjšuje prodajno vrednost podjetja zaradi slabe prodajljivosti ali manjšinskega deleža...
popust za hitro plačilo
navadno v odstotku od prodajne vrednosti izražen popust, ki ga prodajalec da kupcu, če ta plača...
popust za manjšinski kapitalski delež
znesek, izračunan na podlagi predpostavljenih odstotkov, ki se zaradi nezmožnosti obvladovanja pri...
popust za predčasno plačilo
zmanjšanje terjatve do kupca in obveznosti do dobavitelja, če kupec plača dobavitelju dolžni znesek...
popust zaradi pomanjkanja tržljivosti
znesek, izračunan na podlagi predpostavljenih odstotkov, ki se zaradi slabše prodajljivosti sredstva...
poraba
prenehanje obstajanja česa v prvotni obliki in s prvotnimi lastnostmi
porabiti/porabljati
narediti/delati, da kaj preneha obstajati v prvotni obliki in/ali s prvotnimi lastnostmi
porabnik
oseba, običajno fizična, ki pri porabi proizvodov in storitev ne ustvarja neposredno nove vrednosti,...
porabnine
davki od kupljenega blaga in storitev: prometni davek, trošarine, davek na dodano vrednost
porabniško posojilo
manjše posojilo za nakup trajnejšega potrošnega blaga
poravnalna vrednost dolga
začetno pripoznana vrednost, zmanjšana za odplačilo glavnice, povečana oziroma zmanjšana (po metodi...
poravnalna vrednost dolgovnega inštrumenta
znesek, s katerim se finančna obveznost kot finančni inštrument izmeri ob začetnem pripoznanju,...
poravnalna vrednost po metodi efektivnih obresti
sedanja vrednost pričakovanih prihodnjih denarnih tokov, ki so razobresteni (diskontirani) po učinkujoči...
poravnalna vrednost terjatve
začetna pripoznana vrednost finančnega sredstva, zmanjšana za odplačilo glavnice, povečana oziroma...
poravnalna vrednost terjatvenega inštrumenta
znesek, s katerim se finančno sredstvo kot finančni inštrument izmeri ob začetnem pripoznanju, zmanjšan...
poravnalno tveganje (v banki)
tveganje, da se pojavijo okoliščine, ki preprečujejo posojilojemalcu (čeprav je plačilno sposoben)...
poravnana izguba
izguba, pobotana s prihodki, z obstoječimi rezervami ali z drugimi sestavinami kapitala; razlikuje...
poravnava
sporazum, pri katerem vsaka od nasprotujočih si strank delno popusti pri svojih zahtevah, pogoj...
poravnava (v okviru stečaja)
finančno reorganiziranje podjetja, ki nima zadostnih sredstev za poplačilo vseh dolgov, pred stečajnim...
poravnava dolgov
prenehanje obstoja dolgov; dolg je poravnan z denarnim plačilom, s prenosom drugih sredstev, z opravljanjem...
poravnava obveznosti
prenehanje obstoja dolgov; dolg je poravnan z denarnim plačilom, s prenosom drugih sredstev, z opravljanjem...
poravnava posla
dokončanje posla z ustreznimi plačili
poravnavanje izgube
odpravljanje izkazovanja izgube z zmanjševanjem sestavin kapitala, zlasti rezerv; razlikuje se od...
poravnavanje obveznosti
zmanjševanje obveznosti do kake fizične ali pravne osebe z izplačili, dobavami ali kako drugače
poreklo
značilnost glede na nastanek ali prvotno pripadnost
poreklo informacij
značilnost informacij glede na njihovo prvotno pripadnost, npr. glede na to, ali so oblikovane,...
poreklo podatkov
na kar so se podatki prvotno nanašali, npr. prejem naročila, izvedba naročila, odprava blaga
poreklo problema
sestavina problema, z vidika katere ni bil med obravnavanimi sestavinami najden noben razlog, temveč...
poreklo revizijskega dokaza
značilnost revizijskega dokaza glede na to, ali je dobljen znotraj revidirane organizacije ali zunaj...
poročajoče podjetje
podjetje, ki sestavi/sestavlja računovodske izkaze za potrebe javnosti
poročanje
seznanjanje koga s kakim procesom ali stanjem
poročanje o notranjerevizijskem delovanju
poročanje ravnateljstvu, upravi in nadzornemu svetu o poteku notranjerevizijskega delovanja ter...
poročanje o notranjerevizijskih izidih
neformalno seznanjanje pristojnih oseb z notranjerevizijskimi izsledki; ni nujno, da se vsem prejemnikom...
poročati
seznaniti/seznanjati koga, navadno uradno, s kakim dogajanjem, stanjem, brez osebnih pojasnil, ...
poročati o informacijah
poročati tako, da poročilo vsebuje informacije
poročati o poslih
poročati tako, da se poročilo nanaša na posamezne posle
poročevalec
oseba, ki se ukvarja s proučevanjem, ki opredeli problem in razvije odločitvena pravila in postopke...
poročevalna valuta
valuta, uporabljena pri predstavljanju računovodskih izkazov
poročevalno obdobje
obdobje, o katerem se poroča
poročilo
pisna ali ustna oblika seznanitve/seznanjanja koga s kakim dogajanjem ali stanjem, brez osebnih...
poročilo o delovanju notranjerevizijske službe
poročilo o pomembnih revizijskih ugotovitvah in priporočilih, s katerimi notranjerevizijska služba...
poročilo o delovanju službe internega revidiranja
poročilo o pomembnih revizijskih ugotovitvah in priporočilih, s katerimi notranjerevizijska služba...
poročilo o interni reviziji
daljše poročilo, s katerim se konča notranja revizija; zajema revizijsko mnenje o predmetih preiskovanja...
poročilo o izjemah
poročilo o odmikih uresničenega od normalnega ali načrtovanega, ne pa o celoti
poročilo o izvedbi
računovodsko poročilo za potrebe poslovodstva, ki na podlagi predračuna primerja dejansko izvedbo...
poročilo o motnjah
poročilo o že nastalih in pričakovanih motnjah pri izvajanju (npr. o zamudi), ki pride do poslovodnika...
poročilo o notranji reviziji (1)
daljše poročilo, s katerim se konča notranja revizija; obsega uvod, namen in cilj notranje revizije,...
poročilo o notranji reviziji (2)
daljše poročilo, s katerim se konča notranja revizija; zajema revizijsko mnenje o predmetih preiskovanja...
poročilo o ocenitvi vrednosti
poročilo, ki predstavlja izsledke ocenjevanja vrednosti sredstev ali podjetja, namen in čas ocenjevanja...
poročilo o ocenjevanju vrednosti
poročilo, ki vsebuje navodila za nalogo, podlago in namen ocenjevanja vrednosti ter izide proučevanja;...
poročilo o okoljskem delovanju
poročilo, ločeno od računovodskih izkazov, v katerem daje organizacija tretjim strankam kakovostne...
poročilo o poteku del
poročilo, v katerem je dejanski časovni razpored primerjan z načrtovanim, dejanski stroški pa z...
poročilo o ravnanju z okoljem
dodatek k običajnim računovodskim izkazom, ki uporabnika seznanja z ravnanjem organizacije z okoljem,...
poročilo o trgu
poročilo s podatki o možnostih prodaje kakega proizvoda ali storitve na izbranem trgu
poročilo s posebnim namenom
poročilo, ki vsebuje le informacije s posebnim namenom
poročilo s pridržki
revizorjevo poročilo, v katerem je v odstavku z mnenjem zaradi pomembne omejitve obsega njegovega...
porojeni podatki
podatki, ki nastanejo v informacijskem sestavu z obdelavo prej obstoječih podatkov
porok
kdor se obveže poravnati dolg koga drugega, če ga ta ne bi poravnal
poroštvene delnice
delnice, ki jih morajo dati člani uprave ali nadzornega sveta kot poroštvo za dobro delovanje, če...
poroštveno sredstvo
sredstvo, ki zagotavlja izpolnitev kake obljube, dolžnosti
poroštvo
obveznost, s katero se porok, oseba, različna od dolžnika, zaveže upniku, da bo izpolnila dolžnikovo...
poroštvo pri obligaciji
obveza poroka, da bo izplačal obresti in glavnico, če ju ne bo zmogel izplačati izdajatelj
poroštvo pri obveznici
obveza poroka, da bo izplačal obresti in glavnico, če ju ne bo zmogel izplačati izdajatelj
portfelj
žargonski izraz za izbrano ožjo celoto pri poslovanju ter vpliv njene razčlenitve po določenih sodilih...
portfelj finančnih naložb
celota finančnih naložb in/ali finančnih inštrumentov določene vrste, ki jih ima naložbenik, da...
portfelj posedovanih obveznic
celota obveznic, ki jih ima naložbenik, razporejenih po kakih vidikih
portfolio
žargonski izraz za izbrano ožjo celoto pri poslovanju ter vpliv njene razčlenitve po določenih sodilih...
posamezen podatek
podatek, ki je obravnavan izvzeto, ločeno od celote podatkov
posamezna računovodska informacija
del celote računovodskih informacij, ki so pripravljene z opredeljenim namenom
posamezna revizija
revizija, ki poteka na podlagi posamezne pogodbe ali naloga
posameznik na mesec
merilo za obseg dela posameznika v mesecu dni
posamezno revizijsko tveganje
revizijsko tveganje, ki je povezano s posameznim saldom na kontu, vključenim v računovodski izk...
posamična delovna norma
delovna norma za operacije, ki jih opravlja en sam delavec na enem samem stroju
posamični konto
razčlenjeni del zbirnega konta, ki zajema iz okvira posamezne skupine določeno vrsto ali iz okvira...
posamično amortiziranje
obračunavanje amortizacije z uporabo amortizacijske stopnje na amortizacijsko osnovo vsakega amortizirljivega...
posamično proizvajanje
proizvajanje enega ali nekaj proizvodov, praviloma po posebnem naročilu kupca, ki se le poredko...
poseben
1. ki se po kaki lastnosti, značilnosti razlikuje od drugih; 2. ki se glede na svojo vrsto pojavlja...
poseben revizijski cilj
cilj, ki je posebej izbran pri posamezni reviziji glede na zahtevo naročnika ali spoznanje revi...
posebna analiza stroškov prodaje
proučitev stroškov prodajanja po raznih sodilih za prodajne odločitve, npr. po vrstah stroškov,...
posebna področja v mednarodnih standardih revidiranja
posebne vrste revidiranja, obravnavane v MSR 800 – Revizorjevo poročilo o revizijskih poslih za...
posebna pooblastitev
pooblastitev za odobravanje manj pogostih poslov, pri katerih gre navadno za velike zneske
posebna proučitev stroškov prodajanja
proučitev stroškov prodajanja po raznih sodilih za prodajne odločitve, npr. po vrstah stroškov,...
posebna razkritja
razkritja, ki se a) razlikujejo od drugih in niso vključena v celoto; b) pojavljajo samo v zvezi...
posebna revizijska poročila
revizijska poročila o računovodskih izkazih (ali njihovih delih), ki ne predstavljajo finančnega...
posebna vrednost
pri ocenjevanju vrednosti: vrednost sredstva, ki presega njegovo tržno vrednost, ker je fizično,...
posebni popust pri ceni
popust v ceni, ki se daje kupcem glede na vrednost odjema v določenem času, praviloma v letu dni;...
posebni prevrednotovalni popravki kapitala
v Sloveniji v letih 2002 do 2005 začasna sestavina kapitala, ki kaže posledice okrepitve sredstev...
posebni revalorizacijski popravki kapitala
v Sloveniji v letih 2002 do 2005 začasna sestavina kapitala, ki kaže posledice okrepitve sredstev...
posebni slovenski računovodski standardi
slovenski računovodski standardi od štev. 31 dalje, ki se ukvarjajo s posebnostmi računovodenja...
posebni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju
15 standardov notranjega revidiranja (SNR), ki jih je oblikoval in sprejel Inštitut notranjih revizorjev...
posebni stroški nakupa
stroški prevažanja, stroški natovarjanja, prekladanja, razkladanja, prevoznega zavarovanja, posebej...
posebni stroški prodaje
stroški prevažanja prodanih količin, stroški natovarjanja, prekladanja in razkladanja, stroški prevoznega...
posebno poročilo
poročilo na posebno zahtevo ali o posebnem dogodku; nasprotje običajnega poročila
posebno pozornost zahtevajoča področja pri reviziji
pojavi, ki jih mora revizor pri svojem delu posebej upoštevati, ker lahko pomembno vplivajo na njegovo...
posebno prevrednotenje
prevrednotenje posamezne gospodarske kategorije, ki upošteva njeno okrepitev ali oslabitev v novih...
posebno prevrednotenje dolgoročnih dolgov
prevrednotenje dolgoročnih dolgov zaradi oslabitve in prevrednotenje dolgoročnih dolgov zaradi odprave...
posebno prevrednotenje dolgoročnih finančnih naložb
prevrednotenje dolgoročnih finančnih naložb zaradi okrepitve, prevrednotenje dolgoročnih finančnih...
posebno prevrednotenje kapitala
v Sloveniji 2001–2005 formalno dopolnjevanje normalnih sestavin kapitala (lastniškega kapitala)...
posebno prevrednotenje kratkoročnih dolgov
prevrednotenje kratkoročnih dolgov zaradi oslabitve in prevrednotenje kratkoročnih dolgov zaradi...
posebno prevrednotenje kratkoročnih finančnih naložb
prevrednotenje kratkoročnih finančnih naložb zaradi okrepitve, prevrednotenje kratkoročnih finančnih...
posebno prevrednotenje neopredmetenih dolgoročnih sredstev
prevrednotenje neopredmetenih dolgoročnih sredstev zaradi oslabitve, medtem ko se prevrednotenje...
posebno prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev
prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev zaradi okrepitve, prevrednotenje opredmetenih osnovnih...
posebno prevrednotenje terjatev
prevrednotenje terjatev zaradi oslabitve in prevrednotenje terjatev zaradi odprave oslabitve
posebno prevrednotenje zalog
prevrednotenje zalog zaradi oslabitve, medtem ko pri zalogah ne pride v poštev upoštevanje njihove...
posebno prevrednotenje zaradi okrepitve dolgov
prevrednotenje dolgov zaradi povečanja pričakovanega odtoka gospodarskih koristi ob poravnavi dolgov;...
posebno prevrednotenje zaradi okrepitve sredstev
prevrednotenje sredstev zaradi povečanja pričakovanih prihodnjih gospodarskih koristi iz sredstev...
posebno prevrednotenje zaradi oslabitve dolgov
prevrednotenje dolgov zaradi zmanjšanja pričakovanega odtoka gospodarskih koristi ob poravnavi dolgov;...
posebno prevrednotenje zaradi oslabitve sredstev
prevrednotenje sredstev zaradi zmanjšanja pričakovanih prihodnjih gospodarskih koristi iz sredstev...
posebno prevrednotovanje
prevrednotovanje posamezne gospodarske kategorije, ki upošteva njeno okrepitev ali oslabitev v novih...
posedovan za trgovanje
v lasti podjetja zaradi trgovanja
poseg na trgu kratkoročnih vrednostnic
posredovanje osrednje banke ali države na trgu kratkoročnih vrednostnic, ki vpliva na denar v obtoku...
posel
celota del, opravkov v zvezi z nalogami, obvezami, ki so komu naložene; opredeljene z odgovori na...
posel dajanja omejenega zagotovila
posel dajanja zagotovila, ki vodi do nikalne oblike izraženega sklepa strokovnjaka
posel dajanja sprejemljivega zagotovila
posel dajanja zagotovila, ki vodi do pritrdilne oblike izraženega sklepa strokovnjaka
posel dajanja zagotovil
posel revizijskega podjetja ali samostojnega strokovnjaka, ki je namenjen povečanju stopnje zaupanja...
posel finančne zamenjave
posel zamenjave tokov prejemkov in izdatkov v prihodnosti; najpogosteje se pojavljata rokovna zamenjava...
posel kompiliranja
posel revizijskega podjetja ali samostojnega strokovnjaka, da zbere, razvrsti, povzame in predstavi...
posel med nepovezanima in neodvisnima strankama
posel med strankama, ki nista v kakem posebnem razmerju odvisnosti (kot npr. obvladujoče in odvisno...
posel opravljanja dogovorjenih postopkov
posel revizijskega podjetja ali samostojnega strokovnjaka, za katerega se dogovori z naročnikom...
posel paberkovanja
posel revizijskega podjetja ali samostojnega strokovnjaka, da zbere, razvrsti, povzame in predstavi...
posel potrjevanja
v revizijskem podjetju ali pri kom drugem sprejeti posel, v katerem je treba pisno potrditi zanesljivost...
posel preiskovanja
pri revizijskem podjetju ali revizorju posel, pri katerem je s postopki, ki ne ponujajo vseh dokazov,...
posel s povezano stranko
prenos sredstev ali obveznosti med povezanima strankama ne glede na to, ali se kaka cena zaračuna...
posel s tujino
posel s stranko zunaj države poročajočega podjetja
posel v tuji valuti
posel, ki je izražen v tuji valuti oziroma zahteva poravnavo v njej
posest
dejanska oblast nad stvarmi, ki ji pravo nudi posebno varstvo
posestnik
oseba, ki ima oblast nad stvarjo
poskusni vzorec
vzorec pri opazovanju, ki zajame manjše število enot in je izvedeno pred glavnim opazovanjem, da...
poskusno proizvajanje
izdelovanje manjšega niza pred začetkom množinskega proizvajanja, da se preverijo delovni in tehnološki...
poskušanje
prizadevanje koga za ugotovitev možnosti uresničitve česa
poslabšanje ekonomske kategorije
nastanek zmanjšanja pričakovanih prihodnjih gospodarskih koristi iz sredstva brez novih naložb vanj...
poslanstvo organizacije
smisel, bistvo obstoja organizacije in njenega delovanja; zajema skupna prepričanja in skupne vrednote...
posledica
kar se dobi glede na tisto, iz česar izhaja; nasprotna stran razloga; razlikovati jo je treba od...
posli k naložbeniku
posli kot npr. prodaje sredstev pridruženega podjetja naložbeniku ali njegovim uskupinjenim odvisnim...
posli od naložbenika
posli kot npr. prodaje sredstev naložbenika ali njegovih uskupinjenih odvisnih podjetij pridruženemu...
posli pri okencih
posli s strankami, ki se urejajo prek okenc v bankah ali v borznoposredniških družbah
posli trgovanja
celota del, opravkov v zvezi s kupovanjem in prodajanjem
posli trgovanja v banki
bančni posli, ki zajemajo nakupovanje in prodajanje deviz, vrednostnic itd.
posli z neprepoznanimi povezanimi strankami
1. posli s strankami, ki niso vnaprej ugotovljene kot povezane stranke, a jih posli zaradi nenavadnosti...
posli z vrednostnicami
komisijsko posredovanje nakupov in prodaj vrednostnic, trgovanje z vrednostnicami za lasten račun,...
posli z vrednostnimi papirji
komisijsko posredovanje nakupov in prodaj vrednostnic, trgovanje z vrednostnicami za lasten račun,...
poslovalni dodatek v zavarovalnici
del kosmate zavarovalne premije v zavarovalnici, vračunan za pokrivanje poslovalnih stroškov in...
poslovalni odhodki v zavarovalnici
odhodki, ki so v zavarovalnici sestavljeni iz stroškov pridobivanja zavarovanj, povečanih razmejenih...
poslovalni stroški v zavarovalnici
stroški v zavarovalnici, ki obsegajo stroške pridobivanja zavarovanj, stroške amortizacije, stroške...
poslovanje
uresničevanje temeljnih poslovnih področij nalog skladno s postavljenim predmetom, namenom in cilji...
poslovanje na podlagi internih informacij
vsestransko okoriščanje z notranjimi informacijami, tudi pri nakupovanju in/ali prodajanju, npr....
poslovanje v svetovnih razsežnostih
razširitev poslovanja na več celin oz. na ves svet
poslovanje v tujini
poslovanje domačega podjetja z odvisnim podjetjem, pridruženim podjetjem, skupnim podvigom ali njegovo...
poslovanje z bančnimi vlogami
sprejemanje ter obrestovanje in izplačevanje bančnih vlog
poslovanje znotraj banke
opravljanje poslov med oddelki iste banke
poslovna aplikacija
1. celota računalniških programov in drugih računalniških rešitev, ki se nanaša na izbrani del poslovanja,...
poslovna banka
banka, ki se ukvarja predvsem s sprejemanjem bančnih vlog in dajanjem posojil, lahko pa tudi z drugimi...
poslovna celota
zaokrožena celota, v kateri poteka poslovni proces; praviloma je istovetna z organizacijo, lahko...
poslovna enota
oddelek ali skupina v organizaciji, obravnavana kot poseben organizacijski del
poslovna etika
etika, ki obravnava delovanje podjetij in drugih organizacij
poslovna informacijska ureditev
celota pravil v zvezi z zbiranjem, urejanjem, obdelovanjem in hranjenjem podatkov o poslovanju ter...
poslovna komunikacija
1. izmenjava sporočil med poslovnimi strankami; 2. oblika sporočil: pisma, teleksi, računalniška...
poslovna obveznost
dolgovi, povezani s poslovanjem; razlikovati je treba tiste, ki se pojavijo z dobljenimi proizvodi,...
poslovna odobritev
odobritev poslovnega namena in/ali uporabe česa
poslovna področja nalog
celota istovrstnega ali sorodnega medsebojno povezanega delovanja, ki vsebuje jasno opredeljena...
poslovna politika
politika, ki je povezana s poslovnim procesom in jo lahko razčlenimo glede na temeljna poslovna...
poslovna povezanost podjetja
oblika povezanosti podjetja zaradi poslovnih koristi proučevanega in drugih podjetij, s katerimi...
poslovna računalniška rešitev
1. celota računalniških programov in drugih računalniških rešitev, ki se nanaša na izbrani del poslovanja,...
poslovna skrivnost
kar kdo ve o poslovanju in mu je zaupano o poslovnih procesih in stanjih, vendar o tem ne sme pripovedovati...
poslovna sredstva
sredstva, ki so namenjena poslovanju in se razlikujejo od tistih, ki so izključena iz njega in namenjena...
poslovna stanja
kar določajo poslovni pojavi, ki se nanašajo na statično opredeljene gospodarske kategorije; njihova...
poslovna storitev
naročena storitev, ki se opravlja za koga proti plačilu
poslovna stranka
oseba, ki je v poslovnem razmerju z drugo osebo
poslovna tajnost
kar kdo ve o poslovanju in mu je zaupano o poslovnih procesih in stanjih, vendar o tem ne sme pripovedovati...
poslovna transakcija
posel, ki spremeni kako sredstvo, obveznost do virov sredstev, prihodek ali odhodek in je prikazan...
poslovna združitev
združitev več poslovnih subjektov v gospodarsko celoto, pri čemer se prvi spoji z drugim ali pri...
poslovna zgradba
zgradba, v kateri potekajo poslovna področja nalog razen proizvajalnega področja nalog; nasprotje...
poslovne dejavnosti
1. tehnična, kadrovska, nakupna, proizvajalna, prodajna in finančna dejavnost v organizaciji; 2....
poslovne finance
gospodarjenje z denarnimi sredstvi v organizaciji, predstavljeno z denarnimi tokovi (tj. s prejemki...
poslovne funkcije
celota istovrstnega ali sorodnega medsebojno povezanega delovanja, ki vsebuje jasno opredeljena...
poslovne knjige
povezane knjige, kartoteke oziroma datoteke s knjiženimi poslovnimi dogodki, vidnimi iz knjigovodskih...
poslovne odločitve
odločitve, ki se nanašajo na poslovanje kake organizacije, na tamkajšnja poslovna področja nalog...
poslovne spremembe
spremembe, ki jih pri gospodarskih kategorijah ter poslovnih procesih in poslovnih stanjih povzročajo...
poslovne terjatve
terjatve, povezane s poslovanjem; razlikovati je treba tiste, ki vodijo do denarnih sredstev, in...
poslovnež
strokovnjak, ki se ukvarja s poslovanjem
poslovni cikel
obdobje med pridobitvijo materiala in njegovo prodajo oz. prodajo iz njega ustvarjenih proizvodov...
poslovni cilji
cilji, ki naj bi se dosegli pri poslovanju; pri podjetjih je med njimi najpomembnejši dobiček
poslovni denar
denarni skupek, ki ga sestavljajo stanja novcev, papirnatega denarja in knjižnega denarja pri dani...
poslovni dogodek
posel, ki spremeni kako sredstvo, obveznost do virov sredstev, prihodek ali odhodek in je prikazan...
poslovni način izvedbe revidiranja
uporaba poslovnega in ekonomskega znanja pri vrednotenju upravičenosti kakega posla ali poslovnega...
poslovni načrt
načrt izvajanja nakupovanja, proizvajanja, prodajanja in drugih temeljnih poslovnih področij nalog...
poslovni najem
najem, pri katerem ostajajo pomembne oblike tveganja in koristi, povezane z lastništvom pri najemodajalcu,...
poslovni nalog
nalog za izvedbo poslovanja določene vrste v določenem obdobju, na katerega se sklicujejo podrobnejši...
poslovni odhodki
proizvajalni stroški prodanih količin, nabavna vrednost prodanih količin, stroški prodajanja in...
poslovni partner
oseba, ki je v poslovnem razmerju z drugo osebo
poslovni pojav
stanje ali sprememba pri posamezni sestavini poslovanja: posamezen nakup, posamezna izvedba proizvodnje,...
poslovni prihodki
skupno ime za prihodke od prodaje ter prejete državne pomoči (subvencije), državne podpore (dotacije)...
poslovni proces
proces v podjetju ali zavodu ali kaki drugi organizaciji, v katerem s pomočjo prvin poslovnega procesa...
poslovni račun (v banki)
račun, ki ga ima posamezna oseba v poslovni banki za potrebe plačilnega prometa
poslovni razvidi
razvidi s količinskimi ali vrednostnimi podatki o preteklem ali prihodnjem poslovanju; mednje sodijo...
poslovni rezultat
razlika med prihodki in odhodki v obračunskem obdobju; pojem, ki obsega tako dobiček kot izgubo...
poslovni rizik
tveganje, da bo prišlo do neuspeha zaradi nezgod ali namerne kršitve ureditve poslovanja, navodil...
poslovni sestav
celota medsebojno smotrno povezanih sestavin, ki omogočajo poslovni proces in doseganje njegovih...
poslovni sistem
celota medsebojno smotrno povezanih sestavin, ki omogočajo poslovni proces in doseganje njegovih...
poslovni stroški
stroški, ki se pojavljajo zaradi poslovanja in izključujejo stroške financiranja
poslovni subjekt
povezani niz dejavnosti in sredstev, s katerimi se lahko ravna in o katerih se odloča z namenom...
poslovni svetovalec
strokovnjak, ki daje poslovodstvu nasvete o poslovanju, zlasti v zvezi s posebnimi vprašanji trgovalne,...
poslovni tok
sprememba bilančnih ali zunajbilančnih sredstev in/ali obveznosti do virov sredstev
poslovni učinki
skupno ime za proizvode in opravljene storitve kot posledke poslovnega procesa
poslovni učinki za lastne potrebe
proizvodi ali opravljene storitve, ki nastopajo kasneje v isti enoti računovodskega obravnavanja...
poslovni učinki za prodajo
proizvodi ali opravljene storitve, s katerimi nastopa enota računovodskega obravnavanja na trgu
poslovni vzvod
možnost, da se z večjimi prihodki poveča dobiček; izražena je s koeficientom poslovnega vzvoda
poslovno definanciranje
pojem iz izkaza denarnih tokov, sestavljenega po posredni metodi: zmanjšanje celotnega obsega sredstev...
poslovno delovanje
1. ožji pojem: celota ustvarjanja poslovnih učinkov in z njim povezanih dejavnosti; 2. širši pojem...
poslovno dezinvestiranje
pojem iz izkaza denarnih tokov, sestavljenega po posredni metodi: zmanjšanje celotnega obsega sredstev...
poslovno razvlaganje
pojem iz izkaza denarnih tokov, sestavljenega po posredni metodi: zmanjšanje celotnega obsega sredstev...
poslovno tveganje
tveganje, da bo prišlo do neuspeha zaradi nezgod ali namerne kršitve ureditve poslovanja, navodil...
poslovno vezana sredstva
sredstva, ki se pri poslovanju trajneje pojavljajo v obliki stvari (osnovna sredstva, zaloge) ali...
poslovno vlaganje
pojem iz izkaza denarnih tokov, sestavljenega po posredni metodi: povečanje celotnega obsega sredstev...
poslovno vohunstvo
nemoralne metode za pridobivanje informacij o tekmecih
poslovnofinančna načela
načela organiziranja in delovanja finančne funkcije, logike finančnega odločanja, oblikovanja informacij...
poslovnofinančni standardi
standardi, ki izpeljujejo poslovnofinančna načela v posamezne strokovne podrobnosti, kjer je to...
poslovnoizidna enota
zaokroženi del organizacije, ki nosi odgovornost ne samo za stroške, temveč tudi za poslovni iz...
poslovnoizidni tokovi
smiselno uskupinjeni prihodki in odhodki, ki vplivajo na poslovni izid; razlikujejo se od finančnih...
poslovodenje
določanje podrobnejših ciljev in nalog pri poslovanju na podlagi splošnih ciljev, postavljenih pri...
poslovodenje na najvišji ravni
poslovodenje na najvišji ravni v organizaciji, ki sestoji iz sprejemanja odločitev na področju načrtovanja,...
poslovodenje notranjerevizijske službe
1. načrtovanje notranjih revizij, pripravljanje njihovega izvajanja z organiziranjem, spodbujanjem...
poslovodenje službe internega revidiranja
1. načrtovanje notranjih revizij, pripravljanje njihovega izvajanja z organiziranjem, spodbujanjem...
poslovodne tehnologije
načini razmišljanja in običajni postopki poslovodstva pri posamezni vrsti delovanja
poslovodni računovodja
strokovnjak, ki skrbi za poslovodno računovodstvo v organizaciji in ustrezno informiranje poslovodnikov...
poslovodnik
oseba, katere naloga je, da na svojem področju poslovanja v organizaciji na podlagi dodeljenih ciljev...
poslovodno računovodstvo
računovodstvo za potrebe po računovodskih informacijah pri poslovodenju v organizaciji, v katerem...
poslovodnoračunovodska služba
v večjih organizacijah od finančnoračunovodske službe ločena služba, ki se ukvarja s posebej oblikovanimi...
poslovodska filozofija
kar opredeljuje, označuje ali usmerja razmišljanje poslovodstva pri njegovem odločanju ali obna...
poslovodska odobritev poslov
odobritev, ki jo v zvezi s kakimi posli da poslovodstvo, s tem pa prevzame tudi odgovornost zan...
poslovodska poročila
poročila, ki jih pripravlja in razpečuje poslovodstvo
poslovodska predstavitev
ustna ali pisna pojasnila, ki jih pripravi poslovodstvo na zahtevo revizorja, da z njimi dopolni...
poslovodska prevara
prevara, ki vključuje enega ali več članov poslovodstva ali pristojnih za upravljanje
poslovodska znanja
vrste znanja oseb, ki se ukvarjajo s poslovodenjem
poslovodske kontrole
kontrole, ki jih opravlja poslovodstvo in se raztezajo od sprotnega nadziranja ne le skladnosti...
poslovodske predstavitve
predstavitve, ki jih poda poslovodstvo; pri revidiranju jih poda revizorju med revizijo bodisi na...
poslovodske usmeritve
usmeritve, sestoječe iz posebnih načel, temeljev, dogovorov, pravil in navad, ki jih postavlja poslovodstvo...
poslovodsko kontroliranje
kontroliranje kot del nadziranja v okviru odločevalnega področja nalog, s katerim se ukvarja poslovodstvo...
poslovodsko nadziranje
presojanje pravilnosti načrtovanja, pripravljanja izvajanja in izvajanja v pristojnosti poslovodstva,...
poslovodsko ocenjevanje notranjih kontrol
način samoocenjevanja, pri katerem gre za sodbo posameznega poslovodnika o ustreznosti obvladovanja...
poslovodsko ukrepanje
ukrepanje poslovodstva v zvezi z uporabo dejavnikov in načinov, ki glede na okoliščine zagotavljajo...
poslovodsko uravnavanje poslovanja
vplivanje poslovodstva v organizaciji, da je tamkajšnje poslovanje skladno s cilji, načrti in s...
poslovodstvo
osebe na različnih ravneh poslovodenja: od ravnateljstva in ravnateljev na vrhu, ki se ukvarjajo...
poslovodstvo na najvišji ravni
skupina, v kateri so splošni ravnatelj in področni ravnatelji in ki odgovarja za delovanje celotne...
posnetek podpisa
s tehničnimi sredstvi zapisan podpis, ki je videti kot svojeročni
posoditi/posojati denar
za določen ali nedoločen čas dati/dajati denar osebam, ki ga potrebujejo; pri tem nastanejo finančne...
posojanje
dajanje denarja ali drugih nadomestnih stvari, pri čemer se dolžnik obveže, da bo po določenem roku...
posojanje po fiksni obrestni meri
dajanje denarja ali drugih nadomestnih stvari, pri čemer se dolžnik obveže, da bo po določenem roku...
posojanje po nespremenljivi obrestni meri
dajanje posojil za določeno obdobje po obrestni meri, ki je določena in se ne spreminja
posojanje vrednostnic
posojanje vrednostnic za nedoločen ali določen čas; za posojene vrednostnice se dobita varščina...
posojanje vrednostnih papirjev
posojanje vrednostnic za nedoločen ali določen čas; za posojene vrednostnice se dobita varščina...
posojila bankam
posojila, ki jih daje banka drugim bankam in jih mora v pojasnilih k svoji bilanci stanja razčleniti...
posojila strankam
posojila, ki jih daje banka svojim strankam in jih mora v pojasnilih k svoji bilanci stanja razčleniti...
posojilna pogodba
pogodba, s katero se posojilodajalec zaveže, da bo posojilojemalcu izročil določen znesek denarja...
posojilna politika
politika dajanja posojil v poslovni banki
posojilne možnosti v pripravljenosti
dogovorjen največji možni znesek finančnih sredstev, ki se ga banka obveže zagotoviti pod določenimi...
posojilne storitve (banke)
storitve dajanja posojil iz dobljenih bančnih vlog (depozitov) ali dobljenih posojil ter ravnanja...
posojilni konto
konto v banki, na katerem se izkaže dano posojilo in s tem terjatev do posojilojemalca
posojilo
znesek denarja ali nadomestnih stvari, ki ga posojilodajalec da posojilojemalcu; pojavlja se kot...
posojilo (kot finančno sredstvo)
neizpeljano finančno sredstvo z določenim ali določljivim plačilom, ki ne kotira na delujočem finančnem...
posojilo na tekočem računu
dovoljeni dvigi denarnih sredstev s tekočega računa, ki do določene meje presegajo denarna sredstva...
posojilo namenskega združenja
posojilo, ki ga skupaj da več bank; eno banko izberejo kot vodilnega organizatorja
posojilo ob meničnem jamstvu
posojilo, ki ga dá banka in je zavarovano z dolžnikovo menico z neizpolnjenim indosamentom
posojilo ob zastavi
posojilo, ki ga dá banka in je zavarovano z varščino v obliki zastavljenih vrednostnic, blaga i...
posojilo v dveh valutah
posojilo, pri katerem so obresti obračunane v drugi valuti kot glavnica
posojilo v pripravljenosti
posojilo, ki ga bo tuja finančna inštitucija dala državi ali njeni osrednji banki v primeru težav...
posojilo z obročnim odplačevanjem
posojilo, ki se odplačuje v rednih zneskih
posojilo za dolgoročna sredstva
posojilo, namenjeno za nakup zemljišč, zgradb, opreme in drugih stalnih sredstev
posojilo za izobraževanje
posojilo, ki ga dá banka za financiranje izobraževanja na višji stopnji (npr. študija na univer...
posojilo za izvoz
posojilo, ki ga da banka za financiranje izvoznih pošiljk, navadno po ugodnejši obrestni meri kot...
posojilodajalec
oseba, ki se s posojilno pogodbo zaveže, da bo posojilojemalcu v dogovorjenem času izročila določen...
posojilojemalec
oseba, ki dobi posojilo in se s posojilno pogodbo zaveže, da bo posojilodajalcu v dogovorjenem času...
pospešena amortizacija
amortizacija, ki je pri obračunu davka iz dobička obračunana po davčni zakonodaji; je večja, kot...
pospeševanje prodaje
skupek raznih dejavnosti predvsem proizvajalcev za izboljšanje in povečanje obsega prodaje; te so...
posplošeni revizijski računalniški program
večnamenski računalniški program za revidiranje: izbiranje zapisov, vzporejanje, ponovno izračunavanje...
posploševanje
miselni proces, ki vodi do spoznanja bistva kakovosti obravnavanega pojava, tako da kaže slika pojava...
posplošitev
posledek posploševanja
posproten
brez zaostanka in skladen z najnovejšimi dejstvi, metodami, zamislimi, podatki
posproten revizijski priročnik
priročnik, ki je koristen ali potreben pri revidiranju in upošteva zadnja dognanja stroke
posproteni podatki
podatki, ki so dopolnjeni z novimi brez odlašanja, da kažejo trenutno stanje
posprotenje
dopolnitev podatkov z novimi brez odlašanja, tako da je vedno mogoče spoznati trenutno stanje
posprotenje posameznih postavk v bazi podatkov
samodejna dopolnitev podatkov v vseh računovodskih razvidih, ki se nanašajo na posamezen posel,...
posprotenost
lastnost, značilnost takšnega, ki je brez zaostanka pri dnevnem delu in na tekočem z najnovejšimi...
posprotenost knjigovodstva
značilnost knjigovodstva, da ima brez zamud opravljene knjižbe na podlagi ustreznih knjigovodskih...
posprotenost računovodstva
sposobnost računovodstva, da oddaja računovodske informacije v rokih, ki omogočajo pravočasno o...
posprotiti
zagotoviti kaj brez zaostanka in skladno z najnovejšimi dejstvi, metodami, zamislimi, podatki
posredna izdaja vrednostnic
izdaja vrednostnic, katerih prvi kupci so finančni posredniki – naložbene banke, ki vrednostnice...
posredna obveza
obveza, ki izhaja iz ustaljenih preteklih dejanj podjetja, s katerimi je drugim strankam nakazalo,...
posredni cilj finančnega področja nalog
cilj, istoveten s temeljnim ciljem podjetja, kar velja tudi za druga temeljna poslovna področja...
posredni davki
davki, s katerimi se zajema gospodarska moč davčnih zavezancev v zvezi s porabo: uvozne dajatve,...
posredni finančni interes revizorja
kar da/daje, prinese/prinaša revizorju ugodne, pozitivne posledice, koristi pri nekom, ki ima neposredni...
posredni finančni trg
finančni trg, na katerem kupujejo končni kupci posredne vrednostnice; največkrat gre za trg denarja;...
posredni lastniški kapital
lastniški kapital, ki nastane z zamenjavo dolgov podjetja v lastniški kapital
posredni najem
najem, pri katerem sodelujejo tri stranke ali več: najemodajalec je specializirano podjetje, ki...
posredni potrošek prvine na enoto obsega dejavnosti
potrošek delovnega sredstva, potrošek predmeta dela, potrošek dela ali potrošek storitve, ki povzroča...
posredni stroški
stroški, ki jih je mogoče na začetku na podlagi izvirnih knjigovodskih listin zajeti le po stroškovnih...
posredni stroški financiranja
stroški financiranja, ki na zunaj niso vidni, npr. posledice časovnih omejitev itd.; nasprotje izrecnih...
posredni stroški gradnje (ali izdelave) osnovnega sredstva
stroški obresti od posojil, posredni stroški proizvajanja, posredni stroški nakupovanja in posredni...
posredni stroški količinske enote
posredni stroški, ki odpadejo na količinsko enoto poslovnega učinka; navadno so sestavljeni iz posrednih...
posredni stroški nakupovanja
posredni stroški, ki se pojavljajo na stroškovnih mestih nakupne dejavnosti in zajemajo od izvirnih...
posredni stroški nakupovanja na količinsko enoto
posredni stroški nakupovanja, ki odpadejo na količinsko enoto poslovnega učinka, praviloma na podlagi...
posredni stroški prodajanja
posredni stroški, ki se pojavljajo na stroškovnih mestih prodajne dejavnosti in zajemajo od izvirnih...
posredni stroški prodajanja na količinsko enoto
posredni stroški prodajanja, ki odpadejo na količinsko enoto poslovnega učinka, praviloma na podlagi...
posredni stroški proizvajanja
posredni stroški, ki se pojavljajo na stroškovnih mestih proizvajalne dejavnosti in zajemajo od...
posredni stroški proizvajanja na količinsko enoto
posredni stroški proizvajanja, ki odpadejo na količinsko enoto poslovnega učinka, praviloma na podlagi...
posredni stroški proizvoda
posredni stroški, ki so razporejeni na proizvod kot posredni stroški proizvajanja, posredni stroški...
posredni stroški raziskovanja in razvijanja
posredni stroški, ki se nanašajo na raziskovanje ali razvijanje in jih je nanj mogoče razporediti...
posredni stroški splošnih dejavnosti
posredni stroški, ki se pojavljajo na stroškovnih mestih splošnih dejavnosti, vezanih na ravnateljstvo,...
posredni stroški stroškovnega mesta
stroški, ki jih je mogoče zajeti na ustreznem stroškovnem mestu šele na podlagi izpeljane knjigovodske...
posredni uporabniki proračunskih sredstev
javni zavodi, javne agencije in javni skladi, katerih ustanoviteljica je država ali občina ter pridobivajo...
posrednik
oseba, ki se zaveže, da bo spravila naročnika v stik z drugo osebo, s katero se bosta pogajala o...
posredno financiranje
financiranje prek posrednikov ali na skrit način
posredno hipotekarno posojilo
hipotekarno posojilo, pri katerem je zastavljen z nepremičnino zavarovan dolgovni inštrument; v...
posredno kotiranje (valute)
izražanje tečaja za enoto ali sto enot domače valute v enotah tuje valute; nasprotje neposrednega...
posredovalna informacija
informacija, na podlagi katere se izberejo ukrepi za preusmeritev neciljnega dogajanja v ciljno...
posredovalnina
opravnina, ki jo posrednik zaračuna za uspešno posredovanje posla
postavitev delovnega sredstva
posledek postavljanja delovnega sredstva, tj. njegova usposobitev za uporabo na določenem mestu
postaviti/postavljati smernice
določiti/določati, predpisati/predpisovati smernice za kako delovanje
postavka
1. znesek v poslovnih knjigah v zvezi s kakim procesom ali stanjem; 2. kar je zapisano v določenem...
postavka plače
znesek plače, ki pripada zaposlencu za dejansko, ocenjeno ali standardno enoto delovnega časa
postavke iz preteklih obdobij
postavke pri izrednih prihodkih ali izrednih odhodkih, ki se v obračunskem obdobju pojavljajo kot...
postavkovni odmik pri direktnih plačah
v stroškovnem računovodstvu razlika med dejanskimi neposrednimi plačami v obdobju in standardnimi...
postavkovni odmik pri neposrednih plačah
v stroškovnem računovodstvu razlika med dejanskimi neposrednimi plačami v obdobju in standardnimi...
postavljanje delovnega sredstva
sestavljanje delovnega sredstva na določenem prostoru
postavljanje poslovnih ciljev
opredeljevanje nameravanih izidov poslovanja, ki jih je treba in jih je mogoče doseči glede na potrebe...
postnumerandna anuiteta
obdobni obrok, ki se plača na koncu vsakega obdobja, za katerega se obračunavajo obresti; nasprotje...
postopek
1. premišljeno delo, delovanje, ravnanje za dosego cilja; 2. skupek dejanj, ki pripeljejo do re...
postopki analitičnega preiskovanja v reviziji
postopki, ki se uporabljajo pri primerjanju računovodskih informacij in proučevanju razmerij med...
postopki časovnega preseka
preverjanje tistega dela poslovne knjige ali knjigovodske listine, ki se nanaša na konec obračunskega...
postopki internega revizorja
postopki, ki jih pri revidiranju uporablja notranji revizor
postopki kontroliranja v računovodenju
postopki za zagotavljanje zanesljivosti računovodskih informacij, za vzdrževanje neoporečnih poslovnih...
postopki notranjega revizorja
postopki, ki jih pri revidiranju uporablja notranji revizor
postopki obvladovanja kakovosti
postopki, s katerimi se obvladuje kakovost
postopki obvladovanja kvalitete
postopki, s katerimi se obvladuje kakovost
postopki ocenjevanja tveganja pri kontroliranju
revizijski postopki, ki jih je treba opraviti pri ocenjevanju tveganja pri kontroliranju
postopki opazovanja
postopki, ki jih uporabljamo pri opazovanju
postopki preiskovanja
postopki, ki so domnevno potrebni pri doseganju posla preiskovanja, predvsem poizvedovanje pri osebju...
postopki preizkušanja podatkov
postopki v okviru posamezne revizije, s katerimi je mogoče odkriti pomembno napačno prikazovanje...
postopki presojanja
postopki, ki se uporabljajo pri presojanju
postopki preverjanja
postopki, s katerimi se ugotavlja resničnost, pravilnost, točnost česa
postopki proučevalnega preiskovanja pri reviziji
postopki, ki se uporabljajo pri primerjanju računovodskih informacij in proučevanju razmerij med...
postopki ravnanja s podatki (pri računalniškem obdelovanju)
postopki v zvezi s podatki, ki zagotavljajo njihovo varnost: ravnanje z nosilniki vhodnih in izhodnih...
postopki varovanja
postopki, ki zagotavljajo varnost v organizaciji, med drugim varnost podatkov in informacij
postopna kalkulacija stroškov
kalkulacija stroškov, ki odpadejo na količinsko enoto poslovnega učinka po posameznih skupinah in...
postopno odplačevanje dolga
vračanje dolga v obrokih, ki zapadajo v različnih rokih
postopno odplačilo dolga
kar zmanjšuje dolg s plačilom posameznega obroka; posledek postopnega odplačevanja dolga
postopno opuščanje
približevanje dokončni opustitvi kakega delovanja ali dejavnosti po določenih stopnjah in v določenem...
postopno plačevanje
plačevanje zlasti opravljenih gradbenih del skladno s stopnjami njihovega dokončanja; razlikuje...
postopno razporejanje stroškov po mestih odgovornosti
razporejanje stroškov z vsemi podrobnostmi po mestih, ki so zanje neposredno odgovorna, ter povzemanje...
postopno ugotavljanje prispevka za kritje
ugotavljanje prispevka za kritje v obdobju po poslovnih učinkih in pokrivanje stalnih stroškov,...
postopno zaračunavanje
zlasti pri pogodbah o gradbenih delih sprotno, praviloma mesečno zaračunavanje opravljenih del
postulat
osnovna trditev, logično načelo in zahteva, ki tvori splošni okvir za razvijanje npr. računovodskih...
posvetiti se čemu
ukvarjati se s čim, nameniti čemu vso pozornost
posvetovalne storitve
storitve svetovalca ali svetovalnega podjetja, ko se brez globljega raziskovanja na podlagi poznavanja...
posvetovanje
strokovni pogovor o kakem problemu; razlikuje se od svetovanja
poškodovana opredmetena osnovna sredstva
osnovna sredstva z zmanjšano uporabnostjo; če se poškodujejo zaradi višje sile, se prenehajo amortizirati,...
poškodovane stvari v zalogi
stvari v zalogi z zmanjšano uporabnostjo; med odhodke se mora takoj prenesti razlika do čiste iztržljive...
poštena cena standardizirane rokovne pogodbe, poštena cena standardizirane terminske pogodbe
teoretična cena standardizirane rokovne pogodbe, izračunana tako, da dobičkonosna finančna preprodaja...
poštena predstavitev
predstavitev, ki je v skladu z normami, načeli in ni povezana z okoriščanjem na škodo drugega
poštena tržna vrednost pri menjavi
poštena tržna vrednost sredstev pri prodaji, pri kateri jih prodajalec ne potrebuje več in jih hoče...
poštena tržna vrednost pri uporabi
poštena tržna vrednost sredstev pri prodaji kupcu, ki jih bo uporabljal na podoben način še nap...
poštena vrednost
znesek, s katerim je mogoče zamenjati sredstvo ali poravnati obveznost med dobro obveščenima in...
poštena vrednost finančne obveznosti prek poslovnega izida
poštena vrednost, ki je po začetnem pripoznanju pripisana finančni obveznosti kot finančnem inštrumentu;...
poštena vrednost finančnega sredstva prek poslovnega izida
poštena vrednost, ki je po začetnem pripoznanju pripisana finančnemu sredstvu kot finančnemu inštrumentu;...
poštena vrednost finančnega sredstva prek prevrednotovalne rezerve
poštena vrednost, ki je po začetnem pripoznanju pripisana finančnemu sredstvu; pomeni njegovo prevrednotenje,...
poštena vrednost sredstva
znesek, za katerega je mogoče zamenjati sredstvo ali za katerega je mogoče zamenjati podeljen kapitalski...
pošteno
kar je v skladu z normami, načeli in ni povezano z okoriščanjem na škodo drugega
poštenost
lastnost, značilnost česa, kar je v skladu z normami, načeli in ne omogoča okoriščanja z oškodovanjem...
poštna nakaznica
inštrument, ki ga pri plačevanju z gotovino po pošti uporablja oseba brez poštnega čekovnega ra...
poštni ček
nalog, ki ga uporablja lastnik poštnega čekovnega računa, da bi razpolagal s sredstvi na svojem...
poteči
prenehati trajati; prenehati veljati
potek dajanja posojil
osrednja stopnja posojanja, na kateri se v banki na podlagi smernic ravnateljstva dajejo posojila...
potek poslovnih dogodkov
nastanek in izvajanje poslovnih dogodkov v prostoru in času do njihovega dokončanja
potek revidiranja
izvajanje revizijskih postopkov pri posamezni reviziji z namenom doseči predvidene revizijske c...
potencialna navadna delnica
finančni inštrument ali druga pogodba, ki daje imetniku pravico do navadne delnice npr. dolgovna...
potni nalog
nalog, po katerem mora zaposlenec opraviti službeno potovanje; na njem so med drugim zapisani kraj,...
potni obračun
na podlagi potnega naloga sestavljena knjigovodska listina, s katero se dokazujejo prevozni stroški,...
potni stroški
stroški v zvezi s službenim potovanjem; sestoje iz stroškov prevažanja in dnevnic
potniški ček
sredstvo plačevanja na potovanjih v drugih državah; kupec ga mora plačati vnaprej, unovči pa ga...
potovalni ček
sredstvo plačevanja na potovanjih v drugih državah; kupec ga mora plačati vnaprej, unovči pa ga...
potrdilnica
listina, ki potrjuje kak posel ali kako stanje gospodarskih kategorij, povezanih z njim
potrdilnica kupčevega naročila
kupcu poslana listina, ki potrjuje prejem njegove naročilnice, sprejem njegovega naročila in datum,...
potrdilnica terjatve do kupca
listina, ki jo na upnikovo zahtevo in na njegovem obrazcu dopolni kupec, da bi v njej predstavil...
potrdilo
listina, v kateri je s podpisom in žigom nekaj uradno priznano
potrdilo o bančni vlogi
prenosljivi inštrument trga kratkoročnih vrednostnic, ki ga izda banka kot potrdilo za prejem denarja,...
potrdilo o izvoru
listina, s katero se potrjuje država izvora blaga in služi državam uvoznicam v kontrolne in še posebej...
potrdilo o vlogi v banki
prenosljivi inštrument trga kratkoročnih vrednostnic, ki ga izda banka kot potrdilo za prejem denarja,...
potrdilo za elektronsko podpisovanje
potrdilo v digitalni obliki, ki povezuje podatke za preverjanje elektronskega podpisa z imetnikom...
potrdilo za revizorski naziv
potrdilo, ki ga na podlagi uspešno opravljenih izpitov izda v Sloveniji Slovenski inštitut za revizijo...
potrditev saldov
potrditev pravne ali fizične osebe, da ima proučevana enota računovodskega obravnavanja, s katero...
potrditi
izraziti, da je kaj pravilno, točno
potrditveno pismo
pisno sporočilo, s katerim se potrdi pravilnost ali točnost česa
potreba
kar obstaja zaradi odsotnosti česa pri delu ali življenju ali kar se zahteva, želi
potrebe eksternih uporabnikov računovodskih informacij
potrebe lastnikov brez dejavne pravice do upravljanja, možnih vlagateljev in dajalcev dolgoročnih...
potrebe internih uporabnikov računovodskih informacij
potrebe izvajalcev posameznih nalog, ravnateljstva in poslovodnikov na nižjih ravneh ter zaposlencev...
potrebe notranjih uporabnikov računovodskih informacij
potrebe izvajalcev posameznih nalog, ravnateljstva in poslovodnikov na nižjih ravneh ter zaposlencev...
potrebe po informacijah
potrebe na različnih ravneh odločanja po informacijah, na katere odločevalci opirajo svoje odlo...
potrebe zunanjih uporabnikov računovodskih informacij
potrebe lastnikov brez dejavne pravice do upravljanja, možnih vlagateljev in dajalcev dolgoročnih...
potrebna količina materiala
količina materiala, ki je v kakem obdobju potrebna glede na dejavnost, načrtovano zanj
potrebna količina poslovnih učinkov
količina istovrstnih poslovnih učinkov, ki omogočajo pokriti stalne stroške v celotnem znesku in...
potrebna likvidnostna rezerva
plačilnosposobnostna rezerva, ki jo zahteva kratkoročna plačilna sposobnost ter je odvisna od natančnosti...
potrebna plačilnosposobnostna rezerva
plačilnosposobnostna rezerva, ki jo zahteva kratkoročna plačilna sposobnost ter je odvisna od natančnosti...
potrebne informacije
informacije, potrebne pri odločanju v zvezi z določenim problemom v določenem trenutku določenemu...
potrebni čas
število normnih ur po posameznih vrstah dela ali delovnih mestih, ki morajo biti na voljo pri ustvarjanju...
potrebni podatki
podatki, ki morajo biti v danem trenutku na voljo za določen namen, zlasti za oblikovanje ustrezne...
potrebni prihodki
prodajna vrednost poslovnih učinkov, ki omogoča pokriti stalne stroške v celotnem znesku in doseči...
potrjeni interni računovodja (v ZDA)
strokovnjak za računovodstvo, ki si v ZDA na podlagi izpitov in preizkušenj ter zahtevane prakse...
potrjeni interni revizor (v ZDA)
strokovnjak za notranje revidiranje, ki si v ZDA na podlagi izpitov in preizkušenj ter zahtevane...
potrjeni javni računovodski strokovnjak (v ZDA)
strokovnjak za zunanje revidiranje, ki si v ZDA na podlagi izpitov in preizkušenj ter zahtevane...
potrjeni notranji računovodja (v ZDA)
strokovnjak za računovodstvo, ki si v ZDA na podlagi izpitov in preizkušenj ter zahtevane prakse...
potrjeni notranji revizor (v ZDA)
strokovnjak za notranje revidiranje, ki si v ZDA na podlagi izpitov in preizkušenj ter zahtevane...
potrjeni revizor informacijskih ureditev (v ZDA)
strokovnjak za revidiranje računalniškega obravnavanja podatkov in zlasti računalniških programov,...
potrjevanje
uradno pisno izražanje o čem
potrošek dela
časovno ali kako drugače v naravni merski enoti izražen obseg opravljenega dela; je podlaga za ugotavljanje...
potrošek delovnega sredstva
praviloma z amortizacijsko stopnjo izražen del celote delovnega sredstva, ki ustreza njegovi letni...
potrošek predmeta dela
v naravni merski enoti izražena količina predmeta dela, ki je bila porabljena in nima več prvotne...
potrošek prvine na enoto poslovnega učinka
potrošek delovnega sredstva, potrošek predmeta dela, potrošek dela ali potrošek storitve, ki je...
potrošek storitve
v naravni merski enoti ali kako drugače izražena količina porabljene storitve kratkoročne narave...
potroški
porabljene količine ali predpostavljeno obrabljanje, izrabljanje ali staranje delovnih sredstev,...
potroškovni odmik od načrtovanih neposrednih stroškov (v finančnem računovodstvu)
odmik, ki nastaja pri neposrednih stroških, ker se uresničeni potroški prvin razlikujejo od načrtovanih;...
potroškovni odmik od načrtovanih rednih odhodkov (v finančnem računovodstvu)
odmik, ki nastaja pri rednih odhodkih, ker se uresničeni potroški razlikujejo od načrtovanih; pri...
potroškovni odmik od načrtovanih spremenljivih posrednih stroškov (v finančnem računovodstvu)
odmik, ki nastaja pri spremenljivih posrednih stroških, ker se uresničeni obseg dejavnosti razlikuje...
potroškovni odmik od načrtovanih stalnih stroškov (v finančnem računovodstvu)
odmik, ki nastaja pri stalnih stroških, ker se uresničeni potroški razlikujejo od načrtovanih; pri...
potroškovni odmik od planiranih direktnih stroškov (v finančnem računovodstvu)
odmik, ki nastaja pri neposrednih stroških, ker se uresničeni potroški prvin razlikujejo od načrtovanih;...
potroškovni odmik od planiranih fiksnih stroškov (v finančnem računovodstvu)
odmik, ki nastaja pri stalnih stroških, ker se uresničeni potroški razlikujejo od načrtovanih; pri...
potroškovni odmik od planiranih indirektnih variabilnih stroškov (v finančnem računovodstvu)
odmik, ki nastaja pri spremenljivih posrednih stroških, ker se uresničeni obseg dejavnosti razlikuje...
potroškovni odmik od planiranih rednih odhodkov (v finančnem računovodstvu)
odmik, ki nastaja pri rednih odhodkih, ker se uresničeni potroški razlikujejo od načrtovanih; pri...
potroškovni odmik pri direktnih stroških (v stroškovnem računovodstvu)
odmik, ki nastaja pri neposrednih stroških, ker se uresničeni potroški razlikujejo od standardnih...
potroškovni odmik pri direktnih stroških količinske enote
odmik, ki nastaja pri neposrednih stroških količinske enote, ker se uresničeni potroški na enoto...
potroškovni odmik pri neposrednih stroških (v stroškovnem računovodstvu)
odmik, ki nastaja pri neposrednih stroških, ker se uresničeni potroški razlikujejo od standardnih...
potroškovni odmik pri neposrednih stroških količinske enote
odmik, ki nastaja pri neposrednih stroških količinske enote, ker se uresničeni potroški na enoto...
potrošnik
oseba, običajno fizična, ki pri porabi proizvodov in storitev ne ustvarja neposredno nove vrednosti,...
potrošniško posojilo
manjše posojilo za nakup trajnejšega potrošnega blaga
povečanje delniškega kapitala
povečanje delniškega kapitala z izdajo in prodajo delnic oz. s povečanjem dotedanjih kapitalskih...
povečanje dolga
povečanje obveznosti posamezne vrste za pripisane obresti ali druga nadomestila pa tudi za prevrednotovalne...
povečanje finančne naložbe
povečanje posamezne finančne naložbe v kapital odvisnih podjetij za tisti del njihovega čistega...
povečanje knjigovodske vrednosti na pošteno vrednost
prevrednotenje zaradi povečanih prihodnjih gospodarskih koristi iz sredstva, ne da bi prišlo do...
povečanje obveznosti
povečanje obveznosti posamezne vrste za pripisane obresti ali druga nadomestila pa tudi za prevrednotovalne...
povečanje terjatve
povečanje terjatve posamezne vrste za pripisane obresti ali druga nadomestila pa tudi za prevrednotovalno...
povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje
postavka v drugi različici izkaza poslovnega izida po slovenskih računovodskih standardih, ki jo...
poverjeniške storitve banke
dejavnosti, ki jih banka opravlja za svoje stranke: ravnanje s sredstvi drugih strank in varno shranjevanje...
poverjeniški posli (v banki)
bančni posli, ki zajemajo gospodarjenje z denarnimi sredstvi drugih, njihovimi naložbami, delovanje...
poverjeniško tveganje (v banki)
tveganje, da banka ne bo izpolnila svojih nalog in dolžnosti v zvezi s poverjeniškimi dejavnostmi...
povezana podjetja
podjetja, na katerih finančna ali komercialna razmerja vplivajo kapitalske povezave: obvladujoča...
povezane pomožne knjige
pomožne knjige, katerih listi so zvezani v neločljivo celoto; nasprotje pomožnih knjig na prostih...
povezane postavke
med seboj odvisne postavke
povezane stranke
stranke, med katerimi ena lahko obvladuje drugo ali bistveno vpliva na drugo pri finančnem in drugem...
povezani pomožni knjigovodski razvidi
pomožne knjige, katerih listi so zvezani v neločljivo celoto; nasprotje pomožnih knjig na prostih...
povezava med konti
dejstvo, da je sprememba na posameznem kontu odvisna od spremembe na kakem drugem kontu, kar pri...
povezovanje v sveženj
povezovanje podobnih stvari v sveženj, npr. prejetih računov, preden so vloženi
povlečena menica
menica, po kateri da menični izdajateljj (trasant) meničnemu pozvancu (trasatu) nalog, naj ob njeni...
povpraševalec
fizična ali pravna oseba, ki želi kupiti izbrano blago, ima za to potreben denar in izbira med ponudbo...
povpraševanje
1. količina blaga, ki so jo kupci pripravljeni kupiti v določenem času po določeni ceni in ob določenih...
povprečna amortizacijska stopnja
razmerje med letno amortizacijo in nabavno vrednostjo vseh amortizirljivih sredstev
povprečna bruto plača
razmerje med vračunanimi kosmatimi plačami (tj. pred odbitkom odtegnjenih davkov in prispevkov)...
povprečna cena
srednja cena, ugotovljena kot drseča povprečna cena, tehtana povprečna cena ali stalna cena z o...
povprečna čista plača
razmerje med vračunanimi čistimi plačami (tj. po odbitku odtegnjenih davkov in prispevkov) v letu...
povprečna kosmata plača
razmerje med vračunanimi kosmatimi plačami (tj. pred odbitkom odtegnjenih davkov in prispevkov)...
povprečna mesečna čista plača z udeležbo zaposlencev
kazalnik dohodkovnosti, opredeljen kot razmerje med dvanajstino vsote letnih vračunanih čistih plač...
povprečna mesečna kosmata plača z udeležbami zaposlencev
kazalnik dohodkovnosti, opredeljen kot razmerje med dvanajstino vsote letno vračunanih kosmatih...
povprečna neto plača
razmerje med vračunanimi čistimi plačami (tj. po odbitku odtegnjenih davkov in prispevkov) v letu...
povprečna stopnja prispevka za kritje
razmerje med prispevkom za kritje pri posamezni skupini proizvodov ali celotni proizvodnji (opredeljenim...
povprečna veljavna davčna stopnja
davčna stopnja, ki se pri obračunavanju davka dejansko uporablja; razlikuje se od uporabljive davčne...
povprečni celotni stroški
celotni stroški na količinsko enoto proizvoda ali storitve pri obravnavanem obsegu delovanja; dobijo...
povprečni fiksni stroški
stalni stroški na količinsko enoto proizvoda ali storitve pri obravnavanem obsegu delovanja; pri...
povprečni rok udenarjenja terjatev do kupcev
povprečno število dni, v katerih obstajajo terjatve do kupcev
povprečni rok unovčitve terjatev do kupcev
povprečno število dni, v katerih obstajajo terjatve do kupcev
povprečni rok zapadlosti (obveznice)
rok zapadlosti, zasnovan na datumu med najzgodnejšim in najpoznejšim predvidenim datumom odplačila...
povprečni spremenljivi stroški
spremenljivi stroški na količinsko enoto proizvoda ali storitve pri obravnavanem obsegu delovanja;...
povprečni stalni stroški
stalni stroški na količinsko enoto proizvoda ali storitve pri obravnavanem obsegu delovanja; pri...
povprečni variabilni stroški
spremenljivi stroški na količinsko enoto proizvoda ali storitve pri obravnavanem obsegu delovanja;...
povprečnina
znesek, določen v povprečni ali približni vrednosti
povprečno trajanje terjatev do kupcev
povprečno število dni, v katerih obstajajo terjatve do kupcev
povračilni zahtevek pri čeku
zahtevek imetnika čeka do prinosnika (indosanta), izdajatelja (trasanta) ali poroka (avalista),...
povračilni zahtevek pri menici
pravica do denarnega nadomestila za opravljeno plačilo, ki jo ima imetnik menice v razmerju do indosanta,...
povračilni zahtevek pri škodi
pravica do nadomestila škode, ki jo je podjetju povzročil njegov zaposlenec z nevestnim delom, ali...
povračilo
1. vračilo denarja osebi, ki je poravnala obveznosti kake druge osebe; 2. vračilo zneska, ki je...
povratna informacija
1. informacija, ki teče v nasprotni smeri kot proizvodi in storitve ali prvotna informacija; nasprotje...
povratna zveza pri odločanju
sporočilo o uresničitvi razrešitve problema in njenih posledicah, ki pripelje do novega problema,...
povratni najem
prodaja kake stvari s pravico do njenega najema
povratnica
na podlagi vračilnega naloga sestavljena knjigovodska listina, ki dokazuje vračilo že oddanih s...
povratnica dokončanih proizvodov
na podlagi vračilnega naloga za dokončane proizvode sestavljena knjigovodska listina, ki dokazuje...
povratnica drobnega inventarja
na podlagi vračilnega naloga za drobni inventar sestavljena knjigovodska listina, ki dokazuje prejem...
povratnica materiala
na podlagi vračilnega naloga za material sestavljena knjigovodska listina, ki dokazuje prejem materiala...
povratnica osnovnega sredstva iz najema
na podlagi naloga za vračilo osnovnega sredstva iz najema sestavljena knjigovodska listina, ki dokazuje...
povratnica polproizvodov
na podlagi vračilnega naloga za polproizvode sestavljena knjigovodska listina, ki dokazuje prejem...
povzetek
kratko besedilo, v katerem so izpuščeni podrobnejši podatki, tako da ostajajo le glavne, bistvene...
povzetek poročila o interni reviziji
skrajšano poročilo o notranji reviziji, ki omogoča ravnateljem hitrejši vpogled v revizorjevo mnenje...
povzetek poročila o notranji reviziji
skrajšano poročilo o notranji reviziji, ki omogoča ravnateljem hitrejši vpogled v revizorjevo mnenje...
povzetek revizijskega poročila za ravnateljstvo
kratek zapis glavnih sporočil iz revizijskega poročila, ki ravnateljstvu prihrani ukvarjanje z zanj...
povzeti računovodski izkazi
računovodski izkazi v skrajšani obliki, pripravljeni za javno objavo
povzetki računovodskih izkazov
zbirne in ključne informacije iz letnih računovodskih izkazov brez podrobnosti, ki ne bi bile zanimive...
povzročitelj stroškov
pri kalkuliranju stroškov na podlagi sestavin dejavnosti uporabljena oznaka za začasnega stroškovnega...
povzročiti/povzročati
biti vzrok, da se kaj pojavi/pojavlja, nastane/nastaja
pozaposlitveni zaslužki
zaslužki zaposlencev (brez odpravnin in s kapitalom povezanih zaslužkov), ki se izplačujejo po končanem...
pozavarovalna pogodba
pogodba o sklenitvi pozavarovanja, ki jo podpišeta zavarovalnica in pozavarovalnica
pozavarovalna premija
znesek, ki ga zavarovalnica plača pozavarovatelju za njegovo obvezo po pozavarovalni pogodbi
pozavarovalnica
zavarovalnica, ki se ukvarja s pozavarovanjem
pozavarovanje
zavarovanje prevzete obveznosti zavarovalnice pri drugi zavarovalnici
pozavarovatelj
pozavarovalnica kot stranka pozavarovalne pogodbe
pozitivna potrditev (salda)
vrsta potrditve saldov, pri kateri se pričakuje, da bo naslovnik vrnil v potrditev poslano listino...
pozitivna uskupinjevalna razlika
uskupinjevalna razlika, ki pri sestavljanju konsolidirane bilance stanja poveča knjigovodsko vrednost...
pozitivne tečajne razlike
tečajne razlike, ki povzročajo zvišanje sredstev ali znižanje dolgov ter s tem pojav prihodkov
pozitivni neto obratni kapital
žargonska oznaka za finančni položaj, ko so obratna sredstva večja od poslovnih dolgov, kar zahteva...
pozitivni pobotani denarni položaj
pobotani denarni položaj, v katerem so denarne postavke pri sredstvih večje od denarnih postavk...
pozitivni poslovni izid
razlika med vsemi prihodki in vsemi odhodki, pri čemer med odhodki ni obračunanega davka iz dob...
pozitivni saldo
saldo na kontu tekočega računa ali razmerja z drugo osebo, na katerem je seštevek débetne strani...
pozitivno mnenje
revizorjevo mnenje, da računovodski izkazi v celoti resnično in pošteno predstavljajo obravnavane...
pozitivno zagotovilo
vrsta zagotovila, ki ga da pooblaščeni revizor, kadar izrazi svoje mnenje, da so računovodske informacije...
pozitvni trend
ugodno spreminjanje pojava iz obdobja v obdobje
poznavanje
vednost o kaki dejavnosti, stvari ali področju
poznavanje poslovanja
splošno poznavanje gospodarjenja in panoge, v kateri deluje podjetje, ter podrobnejše poznavanje...
poznavanje potrebnih kontrol
védenje o spremljevalnih kontrolah, kontrolah obdelovanja podatkov in kontrolah delovanja računalnikov,...
pozneje plačane obresti
obresti, ki se obračunavajo na koncu obdobja, na katero se nanašajo
poznejša kalkulacija
posledek računovodskega obračunavanja, ki se nanaša na posamezen nakup, proizvodnjo ali prodaj;...
poznejša kalkulacija nakupa
kalkulacija, v kateri so prikazani uresničena nakupna cena prodane količine in neposredni stroški...
poznejša kalkulacija prodaje
kalkulacija, v kateri so prikazani uresničeni stroški prodane količine in pri tem doseženi prihodki...
poznejša kalkulacija proizvodnje
kalkulacija, v kateri so prikazani uresničeni stroški v zvezi s proizvodnjo posamezne vrste proizvoda...
poznejše izdajanje računov
izdajanje računov po dobavi blaga in po primerjanju prodajnih nalogov z odpravnicami
prag
določena največji ali najmanjši obseg česa
prag dobička
iz gospodarskega zornega kota pomemben obseg poslovanja, pri katerem so prihodki od prodaje (ali...
prag pokritja izdatkov
iz finančnega zornega kota pomemben obseg poslovanja, pri katerem so prejemki enaki izdatkom; ker...
prag pokritja odhodkov
iz gospodarskega zornega kota pomemben obseg poslovanja, pri katerem so prihodki od prodaje (ali...
prag želenega dobička
iz gospodarskega zornega kota pomemben obseg dejavnosti, pri katerem so prihodki od prodaje (ali...
pranje denarja
razporejanje in naložbenje nezakonito pridobljenega denarja po zakonitih bančnih ali poslovnih poteh,...
prava vrednost navadne delnice
razmerje med pričakovanim letnim čistim dobičkom delniške družbe (po odbitku prednostnih dividend)...
prava vrednost sredstva
vrednost sredstva, izračunana na podlagi njegovih značilnosti
pravda
postopek, s katerim se rešuje pravni spor pred sodiščem
prave konsolidacijske razlike
uskupinjevalne razlike, ki se pojavijo pri izdelovanju skupinske bilance stanja, ker se terjatve...
prave uskupinjevalne razlike
uskupinjevalne razlike, ki se pojavijo pri izdelovanju skupinske bilance stanja, ker se terjatve...
pravi denar
gotovina, lahko pa tudi knjižni denar; nasprotje tistega plačilnega sredstva, ki je sprejeto pri...
pravica
pravno priznana možnost ravnanja v razmerju do drugih; šteje kot sestavni del sredstev v organizaciji,...
pravica do industrijske lastnine
pravica, vezane na patente, licence, koncesije, blagovne znamke in podobno; sestavina neopredmetenih...
pravica do odpoklica
pravica izdajatelja, da pred datumom zapadlosti po določeni ceni v celoti ali deloma odkupi obveznice...
pravica do pretvorbe
pravica posojilodajalca, da po določenem obdobju zahteva namesto vračila pretvorbo obveznic ali...
pravica do trgovskega znaka
pravica do uporabe grafične rešitve označevanja proizvoda; sestavina neopredmetenih dolgoročnih...
pravica do uporabe
pravica do uživanja koristi, vezanih na uporabo kake obstojne stvari, ne na pravno lastništvo
pravica do uporabe tuje blagovne znamke
pravica, ki jo da eno podjetje drugemu, da prodaja na določenem območju na podlagi prenesenega znanja...
pravica obremenitve
terjatev ali pravica do zaplembe premoženja, npr. hipoteka na nepremičnino, ki pomeni zmanjšanje...
pravila borze vrednostnic
zapisani običaji pri sklepanju borznih poslov
pravila borze vrednostnih papirjev
zapisani običaji pri sklepanju borznih poslov
pravila revizorjevega poklicnega vedenja
kar načela revizorjevega poklicnega vedenja določajo kot obvezen način nastopanja revizorja v javnosti...
pravilnik
celota pravil, določil, ki podrobneje urejajo delovanje v organizaciji in razmerja v njej
pravilnik o finančnem področju nalog
akt podjetja, s katerim je urejeno delo v njegovi finančni službi in na vseh drugih mestih finančnega...
pravilnik o finančni funkciji
akt podjetja, s katerim je urejeno delo v njegovi finančni službi in na vseh drugih mestih finančnega...
pravilnik o računovodenju
notranji akt organizacije, s katerim je urejeno delo v njenem računovodstvu in na vseh drugih mestih...
pravilnik za delovanje notranjerevizijske službe
pravilnik, ki opredeljuje delovanje notranjerevizijske službe, predstavlja njen položaj in ji zagotavlja...
pravilnik za delovanje službe internega revidiranja
pravilnik, ki opredeljuje delovanje notranjerevizijske službe, predstavlja njen položaj in ji zagotavlja...
pravilno navedeno v vseh pomembnih pogledih
navedeno skladno s pravilom, normo ali zahtevami, pri čemer so upoštevane vse tiste značilnosti...
pravilno odobreno
priznano kot v skladu s pravilom, normo ali zahtevami
pravilno pripravljeno
táko, da je skladno s pravilom, normo ali zahtevami
pravilnost
lastnost, značilnost nečesa, da je v skladu s kakim izbranim pravilom, normo ali zahtevami
pravilo
kar določa, kakšno sme, mora biti kako ravnanje, vedenje, mišljenje, ali kar določa pogoje in obvezen...
pravilo množične strežbe
pravilo, po katerem se določa vrstni red strežbe v množici
pravna oblika
oblika, ki ustreza pravnim normam v zvezi z obravnavanim pojavom
pravna obveza
obveza, ki izhaja iz a) pogodbe, b) zakonov ali c) drugih pravnih predpisov
pravna oseba
pravno priznana skupnost z namenskim premoženjem ali premoženjski sklad kot nosilec pravic in o...
pravne osebe javnega prava
pravne osebe, ki so ustanovljene z javnopravnim aktom in si prizadevajo za javne cilje, za njihovo...
pravne osebe zasebnega prava
pravne osebe, ki jih ustanovijo fizične osebe; z njimi so povezane koristi posameznikov
pravni položaj
položaj, ki je po pravnih normah opredeljen s pravicami in obveznostmi
pravno dokazno sredstvo
podlaga, ki v pravnem sporu zagotavlja dokaz
pravno dvakratno obdavčevanje
na meddržavni ravni dvakratno obdavčevanje, ko je isti davčni zavezanec v istem davčnem obdobju...
pravno dvojno obdavčevanje
na meddržavni ravni dvakratno obdavčevanje, ko je isti davčni zavezanec v istem davčnem obdobju...
pravočasno poročilo
poročilo, ki je izdano brez zamude ter omogoča hitro in učinkovito ukrepanje
pravočasnost
lastnost, značilnost pravočasnega, tj. tistega, ki se opravi a) v (prej) določenem času), b) v času,...
pravočasnost informacij
lastnost informacij, da so tistemu, ki odloča, na voljo ob času, ko jih pri svojem odločanju še...
pravočasnost podatkov
lastnost podatkov, da so na voljo ob času, ko so potrebni za oblikovanje informacij
prebitek deviznih obveznosti
presežek deviznih obveznosti nad deviznimi sredstvi
prebitek deviznih sredstev
presežek deviznih sredstev nad deviznimi obveznostmi
prebitek dolgov
1. razlika med vsoto dolgov in vsoto terjatev skupaj z denarjem, ki je manjša; 2. razlika med vsoto...
prebitek izdatkov
razlika med večjimi izdatki in manjšimi prejemki v kakem obdobju ali v zvezi s kakim delovanjem...
prebitek kratkoročnih dolgov
razlika med vsoto kratkoročnih dolgov in vsoto kratkoročnih sredstev, ki je manjša; kaže, koliko...
prebitek kratkoročnih sredstev
razlika med vsoto kratkoročnih sredstev in vsoto kratkoročnih dolgov, ki je manjša; nakazuje tisti...
prebitek kratkoročnih terjatev
razlika med vsoto kratkoročnih terjatev skupaj z denarjem in vsoto kratkoročnih dolgov, ki je m...
prebitek obresti
razlika med večjimi dobljenimi obrestmi in manjšimi danimi obrestmi v kakem obdobju ali v zvezi...
prebitek prejemkov
razlika med večjimi prejemki in manjšimi izdatki v kakem obdobju ali v zvezi s kakim delovanjem...
prebitek prejemkov (pri naložbi)
informacija, pomembna pri finančnih sodilih naložbenja; poenostavljeno se dobi z vsoto letnega čistega...
prebitek prejemkov ali izdatkov
razlika med prejemki in izdatki v obdobju (z upoštevanjem začetnega stanja denarja ali brez teg...
prebitek sredstev
razlika med vsemi sredstvi in vsemi dolgovi (skupaj z dolgoročnimi rezervacijami in udolgovljenimi...
prebitek terjatev
razlika med vsoto terjatev skupaj z denarjem in vsoto dolgov, ki je manjša
prebitek vrednosti naložbe
razlika med razobrestenim ali razdonosenim presežkom prejemkov nad izdatki v zvezi z naložbo; od...
prebroditi
s prizadevanjem, trudom priti iz neugodnega položaja, stanja
prečrtani ček
ček, ki je na licu prečrtan z dvema vzporednima črtama in se ne sme izplačati v gotovini
prečrtavanje besedila in zneskov
popravljanje napak v besedilu ali številkah v knjigovodskih listinah oziroma poslovnih knjigah,...
pred tveganjem varovana postavka (1)
sredstvo, dolg, trdna obveza ali predvideni posel v prihodnosti, izpostavljeni tveganju spremembe...
pred tveganjem varovana postavka (2)
sredstvo, obveznost, trdna obveza ali zelo verjeten predviden posel ali čista naložba v enoto v...
pred ugotovitvijo izida (v izkazu poslovnega izida)
postavke v izkazu poslovnega izida pred ugotovitvijo čistega dobička ali čiste izgube rednega delovanja:...
predajnica
knjigovodska listina, ki dokazuje izročitev kake stvari; lahko je oddajnica, odpravnica ali pre...
predajnica osnovnega sredstva v najem
na podlagi naloga za predajo osnovnega sredstva v najem sestavljena knjigovodska listina, ki dokazuje...
predčasno plačilo
plačilo, ki se opravi, preden ustrezna obveznost zapade v plačilo
predelovanje
delovanje z namenom, da kaka stvar pridobi drugačne lastnosti, značilnosti oziroma obliko
predhodna kalkulacija
posledek računovodskega predračunavanja, ki se nanaša na posamezen nakup, proizvodnjo ali prodajo;...
predhodna kalkulacija nakupa
kalkulacija, v kateri so prikazani načrtovana nakupna cena v posameznem nakupu vsebovanih količin...
predhodna kalkulacija prodaje
kalkulacija, v kateri so prikazani načrtovani stroški prodane količine in s tem povezani načrtovani...
predhodna kalkulacija proizvodnje
kalkulacija, v kateri so prikazani načrtovani stroški v zvezi z ustvarjanjem posamezne vrste proizvoda...
predhodna kalkulacija stroškov
kalkulacija stroškov, pri kateri se načrtovani stroški ugotavljajo na količinsko enoto poslovnega...
predhodna računovodska poročila
računovodska poročila, ki se sestavljajo, kadar je pravočasnost v njih vsebovanih informacij pomembnejša...
predkalkulacija
posledek računovodskega predračunavanja, ki se nanaša na posamezen nakup, proizvodnjo ali prodajo;...
predkalkulacija nakupa
kalkulacija, v kateri so prikazani načrtovana nakupna cena v posameznem nakupu vsebovanih količin...
predkalkulacija prodaje
kalkulacija, v kateri so prikazani načrtovani stroški prodane količine in s tem povezani načrtovani...
predkalkulacija proizvodnje
kalkulacija, v kateri so prikazani načrtovani stroški v zvezi z ustvarjanjem posamezne vrste proizvoda...
predkalkulacija stroškov
kalkulacija stroškov, pri kateri se načrtovani stroški ugotavljajo na količinsko enoto poslovnega...
predkalkulirani stroški
stroški, pri katerih se upoštevajo načrtovani obseg proizvajanja poslovnih učinkov, načrtovani potroški...
predkupna pravica pri delnicah
pravica nadaljnjega nakupovanja delnic po določeni ceni, nižji od trenutne, ki jo daje delniška...
predlagani revizor
revizor, ki je predlagan, da nadomesti obstoječega revizorja
predlagati
reči, izraziti komu kaj, da bi o tem premislil in to sprejel, se za to odločil
predlog
kar se komu reče, izrazi z namenom, da bi o tem premislil in to sprejel, se za to odločil
predlog rešitve
predlog, kako naj se kaj reši
predlog slovenskega računovodskega standarda
besedilo slovenskega računovodskega standarda, ki ga pripravi delovna skupina, ustanovljena za pripravo...
predloženi načrt
načrt, ki se preda ustreznemu organu, da se o njem odloči
predloženi popravki revizorja
spremembe, ki jih revizor predlaga glede na svoje ugotovitve pri revidiranju računovodskih izka...
predloženi računovodski predračun
računovodski predračun v več različicah, o katerih se mora sprejeti poslovna odločitev znotraj načrtovanja;...
predloženo obračunsko informativno poročilo
obračunsko poročilo, ki je podlaga za poslovno odločanje znotraj nadziranja ali pripravljanja izvajanja...
predloženo obračunsko nadzorno poročilo
obračunsko poročilo, ki je podlaga za poslovno odločanje znotraj nadziranja ali pripravljanja izvajanja...
predloženo obračunsko poročilo
obračunsko poročilo, ki je podlaga za poslovno odločanje znotraj nadziranja ali pripravljanja izvajanja...
predloženo poročilo
predračunsko ali obračunsko poročilo, ki je podlaga za poslovno odločanje znotraj načrtovanja, pripravljanja...
predloženo predračunsko informativno poročilo
predračunsko poročilo, ki je podlaga za poslovno odločanje pri načrtovanju ali pripravljanju izvajanja,...
predloženo predračunsko poročilo
predračunsko poročilo, ki je podlaga za poslovno odločanje znotraj nadziranja ali pripravljanja...
predloženo predračunsko ukrenitveno poročilo
predračunsko poročilo, ki je podlaga za poslovno odločanje pri načrtovanju ali pripravljanju izvajanja...
predmet dela
stvar, na katero delujejo delavci z delovnimi sredstvi v poslovnem procesu, ki privede do proizvodov...
predmet obdavčitve
vsaka okoliščina, ki državi omogoči uvedbo davka: obstoj osebe, lastnina stvari oziroma menjava...
predmet odločanja
pojav, o katerem se odloča, npr. temeljna poslovna področja nalog s pripadajočimi gospodarskimi...
predmet ovrednotenja
pojav, ki ga ovrednotimo
predmet poslovanja (1)
dejavnost, s katero se ukvarja organizacija, tj. proizvajanje in prodajanje neke vrste proizvodov,...
predmet poslovanja (2)
dejavnost, s katero se ukvarja organizacija, tj. proizvajanje in prodajanje neke vrste proizvodov,...
predmet računovodskega obravnavanja
pojem, stvar ali zadeva, ki se računovodsko obravnava: poslovni procesi in poslovna stanja, poslovna...
predmet revizije
ureditev ali proces, katere(ga) delovanje se revidira
predmeti muzejske vrednosti
stvari, ki niso neposredno uporabne, imajo pa zgodovinsko dokazno vrednost; od njih se ne obračunava...
prednost
kar omogoča poseben, boljši položaj ali položaj česa, koga pred čim, kom drugim glede na možnost...
prednost vsebine pred obliko
vsebina, ki je zaradi pomena, ki se ji pripisuje, pomembnejša od oblike
prednosti podjetja
lastnosti, značilnosti podjetja, ki utrjujejo njegov tekmovalni položaj in omogočajo njegovo uspešnost...
prednostna delnica
delnica, ki je povezana s prednostno pravico do dividende, do vračila naložbe v primeru ukinitve...
prednostna delnica brez glasovalnih pravic
prednostna delnica, ki prinaša prednostne pravice do dividende in razdelitve delniškega kapitala...
prednostna delnica brez odpoklica
prednostna delnica, ki jo izdajatelj nima pravice odkupiti, kadarkoli se za to odloči
prednostna delnica s pogojnimi glasovalnimi pravicami
prednostna delnica, ki ob ukinitvi ne prinaša zgolj prednostnih pravic do dividende in razdelitve...
prednostna delnica s spremenljivim odstotkom dividende
prednostna delnica, pri kateri se odstotek dividende lahko pod določenimi pogoji spreminja
prednostna delnica s stalnim odstotkom dividende
prednostna delnica, pri kateri se napovedani odstotek dividende ne spreminja
prednostna delnica z odpoklicem
prednostna delnica, ki jo ima izdajatelj pravico odkupiti, kadarkoli se za to odloči
prednostna obrestna mera
obrestna mera za prvorazredne posojilojemalce
prednostna pravica
pravica imetnika delnic, da po določeni ceni, nižji od trenutne tržne cene, kupi nove delnice; podeli...
prednostne dividende
dividende, ki izvirajo iz prednostnih delnice
prednostni delničar
delničar, ki poseduje prednostne delnic
prednostni delniški kapital
tisti del kapitala (lastniškega kapitala), ki je sestavljen iz prednostnih delnic
prednostni vpis vrednostnic
metoda neposredne ali posredne izdaje vrednostnic, po kateri je nova izdaja namenjena izbrani skupini...
predpis
pravno določilo, ki opredeljuje ravnanje v zvezi s kako stvarjo, zadevo; lahko je zakon, uredba,...
predpisani kontni okvir
predpisani okvirni seznam kontov, ki daje enotam računovodskega obravnavanja smernice za izdelavo...
predpisi o internih informacijah
predpisi o kazenskopravnem pregonu oseb, vpletenih v zlorabe notranjih informacij
predpisi o notranjih informacijah
predpisi o kazenskopravnem pregonu oseb, vpletenih v zlorabe notranjih informacij
predplačilo
utrdilno sredstvo za pogodbeno razmerje, ki sestoji iz vnaprejšnjega plačila dobavitelju v zvezi...
predplačnik
oseba, ki kaj plača vnaprej
predpogodba
pogodba, ki obvezuje, da se bo sklenila glavna pogodba, ki bo vsebovala njene bistvene sestavin...
predpostavka
mnenje, trditev, ki se sprejme za izhodišče ne glede na resničnost
predpostavka ekonomičnosti pri konsolidiranju
predpostavka, da so pri izdelovanju skupinskih računovodskih izkazov uporabljene metode, ki upravičujejo...
predpostavka enotne sestave računovodskih izkazov pri uskupinjevanju
predpostavka, da so skupinski računovodski izkazi izdelani na podlagi sestave izvirnih računovodskih...
predpostavka enotne strukture računovodskih izkazov pri konsolidiranju
predpostavka, da so skupinski računovodski izkazi izdelani na podlagi sestave izvirnih računovodskih...
predpostavka enotnega podjetja pri konsolidiranju
predpostavka, ki izvira iz teorije enotnega podjetja pri uskupinjevanju, po kateri je treba prikazati...
predpostavka enotnega podjetja pri uskupinjevanju
predpostavka, ki izvira iz teorije enotnega podjetja pri uskupinjevanju, po kateri je treba prikazati...
predpostavka enotnega valoriziranja pri konsolidiranju
predpostavka, da so v izvirnih računovodskih izkazih podjetij, ki so vključena v skupino, za katero...
predpostavka enotnega vrednotenja pri uskupinjevanju
predpostavka, da so v izvirnih računovodskih izkazih podjetij, ki so vključena v skupino, za katero...
predpostavka gospodarnosti pri uskupinjevanju
predpostavka, da so pri izdelovanju skupinskih računovodskih izkazov uporabljene metode, ki upravičujejo...
predpostavka istega datuma pri konsolidiranju
predpostavka, da se izvirni računovodski izkazi podjetij, ki so vključena v skupino, za katero se...
predpostavka istega datuma pri uskupinjevanju
predpostavka, da se izvirni računovodski izkazi podjetij, ki so vključena v skupino, za katero se...
predpostavka jasnosti in preglednosti pri konsolidiranju
predpostavka, da so postavke v skupinskih računovodskih izkazih hitro dojemljive in pravilno pojasnjene...
predpostavka jasnosti in preglednosti pri uskupinjevanju
predpostavka, da so postavke v skupinskih računovodskih izkazih hitro dojemljive in pravilno pojasnjene...
predpostavka konsistentnosti metod konsolidiranja
predpostavka, da so pri izdelovanju skupinskih računovodskih izkazov iz obdobja v obdobje v uporabi...
predpostavka o časovni neomejenosti delovanja
temeljna računovodska predpostavka, po kateri se računovodski razvidi in računovodski izkazi nanašajo...
predpostavka o delujočem podjetju
predpostavka, da bo opazovana organizacija nadaljevala svoje poslovanje v predvidljivi prihodnosti...
predpostavka o nastanku poslovnih dogodkov
temeljna računovodska predpostavka, po kateri so računovodski razvidi in računovodski izkazi zasnovani...
predpostavka pomembnosti pri konsolidiranju
predpostavka, da skupinski računovodski izkazi vsebujejo vse postavke, ki so dovolj pomembne, da...
predpostavka pomembnosti pri uskupinjevanju
predpostavka, da skupinski računovodski izkazi vsebujejo vse postavke, ki so dovolj pomembne, da...
predpostavka popolnosti grupe pri konsolidiranju
predpostavka, da skupinski računovodski izkazi upoštevajo vsa podjetja, ki sestavljajo skupino podjetij...
predpostavka popolnosti skupine pri uskupinjevanju
predpostavka, da skupinski računovodski izkazi upoštevajo vsa podjetja, ki sestavljajo skupino podjetij...
predpostavka realnega in objektivnega izkazovanja pri konsolidiranju
predpostavka, da skupinski računovodski izkazi izhajajo iz izvirnih računovodskih izkazov v skupino...
predpostavka resničnega in poštenega izkazovanja pri uskupinjevanju
predpostavka, da skupinski računovodski izkazi izhajajo iz izvirnih računovodskih izkazov v skupino...
predpostavka stanovitnosti metod uskupinjevanja
predpostavka, da so pri izdelovanju skupinskih računovodskih izkazov iz obdobja v obdobje v uporabi...
predračun
posledek predračunavanja, ki je lahko računovodski predračun ali količinski predračun; če je predložen...
predračun amortizacije
predračun načrtovane amortizacije za obdobje, izdelan glede na stanje amortizirljivih sredstev ob...
predračun časa pri reviziji
predračun potrebnega trajanja izvedbe posameznih postopkov in sodelovanja ustreznega osebja pri...
predračun denarnih sredstev
predračun prejemkov in izdatkov ter končnega stanja denarnih sredstev
predračun denarnih tokov
predračun, v katerem so navedeni načrtovani prejemki in izdatki, a tudi načrtovano začetno in končno...
predračun direktnih stroškov
predračun načrtovanih neposrednih stroškov po vrstah, stroškovnih mestih in stroškovnih nosilci...
predračun indirektnih stroškov
predračun splošnih stroškov, ki se nanašajo na različne proizvode in storitve, po vrstah stroškov...
predračun investicije
predračun načrtovanih izdatkov za posamezno naložbo ter načrtovanih denarnih tokov in poslovnoizidnih...
predračun izpostavljenosti nevarnosti v bilanci stanja
predračun, v katerem je po vrstah sredstev in obveznosti do virov sredstev, izraženih v tujih valutah,...
predračun izpostavljenosti nevarnosti v izkazu poslovnega izida
predračun, v katerem so prihodki in odhodki, izraženi v tujih valutah, v posebnih stolpcih na podlagi...
predračun izpostavljenosti vplivu tuje valute pri denarnih tokovih
predračun, v katerem je pri prejemkih in izdatkih, izraženih v tujih valutah, v posebnih stolpcih...
predračun naložbe
predračun načrtovanih izdatkov za posamezno naložbo ter načrtovanih denarnih tokov in poslovnoizidnih...
predračun neposrednih stroškov
predračun načrtovanih neposrednih stroškov po vrstah, stroškovnih mestih in stroškovnih nosilci...
predračun obveznosti do virov sredstev
predračun načrtovanega gibanja kapitala in dolgov po vrstah, ki vodi do njihovega načrtovanega stanja...
predračun odhodkov
predračun načrtovanih odhodkov po vrstah, področjih delovanja in območjih delovanja
predračun poslovanja
del načrta podjetja, ki obsega predračun prihodkov, predračun odhodkov in druge predračune, ki dobijo...
predračun poslovnega izida
predračun načrtovanega poslovnega izida iz poslovanja, rednega dobička, celotnega dobička, davkov...
predračun poslovnega izida poslovnoizidnih enot
predračun načrtovanih prihodkov in odhodkov, za katere je neposredno odgovorna posamezna poslovnoizidna...
predračun posrednih stroškov
predračun splošnih stroškov, ki se nanašajo na različne proizvode in storitve, po vrstah stroškov...
predračun prihodkov
predračun načrtovanih prihodkov po vrstah, področjih delovanja in območjih delovanja
predračun splošnih stroškov
predračun splošnih stroškov, ki se nanašajo na različne proizvode in storitve, po vrstah stroškov...
predračun sredstev
predračun načrtovanega gibanja sredstev po vrstah, ki vodi do njihovega načrtovanega stanja na koncu...
predračun stroškov
predračun, v katerem so prikazani načrtovani stroški po vrstah in stroškovnih mestih
predračun stroškov investicijskega vzdrževanja
predračun, v katerem je ugotovljen znesek načrtovanih stroškov v zvezi z velikimi popravili v prihodnjem...
predračun stroškov po mestih odgovornosti
predračun načrtovanih neposrednih stroškov in posrednih stroškov, za katere je neposredno odgovorno...
predračun stroškov poslovnega učinka
kalkulacija stroškov, pri kateri se načrtovani stroški ugotavljajo na količinsko enoto poslovnega...
predračun stroškov velikih popravil
predračun, v katerem je ugotovljen znesek načrtovanih stroškov v zvezi z velikimi popravili v prihodnjem...
predračun vnaprej vkalkuliranih stroškv
predračun načrtovanih stroškov po časovnem zaporedju njih vračunavanja in dejanskega nastajanja;...
predračun vnaprej vračunanih stroškov
predračun načrtovanih stroškov po časovnem zaporedju njih vračunavanja in dejanskega nastajanja;...
predračunavanje
zbiranje, urejevanje in obdelovanje podatkov, ki se nanašajo na načrtovane gospodarske kategorije...
predračunavanje brez opiranja na preteklost
predračunavanje, pri katerem se ne upošteva predračun ali obračun za preteklo leto, temveč se upoštevajo...
predračunavanje naložb v dolgoročna sredstva
predračunavanje, ki se nanaša na načrtovane stvarne ali finančne naložbe dolgoročne narave v predračunskem...
predračunska bilanca stanja
dvostranski izkaz načrtovanih sredstev in obveznosti do virov sredstev na določen dan, praviloma...
predračunska cena
ocenjena cena ali standardna cena, ki je v načrtovalnem obdobju upoštevana pri sestavljanju načrtov...
predračunska kalkulacija
posledek računovodskega predračunavanja, ki se nanaša na posamezen nakup, proizvodnjo ali prodajo;...
predračunska kalkulacija nakupa
kalkulacija, v kateri so prikazani načrtovana nakupna cena v posameznem nakupu vsebovanih količin...
predračunska kalkulacija prodaje
kalkulacija, v kateri so prikazani načrtovani stroški prodane količine in s tem povezani načrtovani...
predračunska kalkulacija proizvodnje
kalkulacija, v kateri so prikazani načrtovani stroški v zvezi z ustvarjanjem posamezne vrste proizvoda...
predračunska kalkulacija stroškov
kalkulacija stroškov, pri kateri se načrtovani stroški ugotavljajo na količinsko enoto poslovnega...
predračunska nabavna cena
nabavna cena količinske enote prvine poslovnega procesa, ki je upoštevana v načrtih in predračunih;...
predračunska prodajna cena
prodajna cena količinske enote poslovnega učinka, ki je upoštevana v načrtih in predračunih; lahko...
predračunska velikost
na podlagi predvidevanja zavestno postavljena velikost, ki je upoštevana v načrtih in predračunih...
predračunske računovodske informacije
računovodske informacije, ki so zasnovane na domnevah o dogodkih, ki se lahko pojavijo v prihodnosti,...
predračunski izkaz denarnih tokov
izkaz denarnih tokov, v katerem so prikazani načrtovani prejemki in načrtovani izdatki in načrtovano...
predračunski izkaz gibanja kapitala
izkaz gibanja kapitala, v katerem so prikazane načrtovane spremembe posameznih sestavin (lastniškega)...
predračunski izkaz poslovnega izida
izkaz poslovnega izida, v katerem so načrtovani prihodki, načrtovani odhodki in načrtovani poslovni...
predračunski izkaz uspeha
izkaz poslovnega izida, v katerem so načrtovani prihodki, načrtovani odhodki in načrtovani poslovni...
predračunski kazalniki
kazalniki, ki izhajajo iz načrtovanih gospodarskih kategorij v predračunskem obdobju; nasprotje...
predračunski količnik dodatka posrednih stroškov
količnik dodatka posrednih stroškov, ki upošteva načrtovane posredne stroške posamezne vrste ali...
predračunski list materiala
zbirni pregled načrtovanih stroškov posamezne vrste materiala, razčlenjenih po stroškovnih mestih...
predračunski list prodaje
zbirni pregled razmejevanja načrtovanih stroškov med zalogo in prodanimi količinami posameznih vrst...
predračunski list proizvodnje
zbirni pregled načrtovanih stroškov po stroškovnih nosilcih, njih prenašanja od vrste do vrste teh...
predračunski list stroškov
zbirni pregled načrtovanih stroškov po vrstah in stroškovnih mestih, njih prenašanja s splošnih...
predračunski odmik pri indirektnih stroških (v stroškovnem računovodstvu)
razlika med dejanskimi posrednimi stroški v obdobju in prilagojenimi načrtovanimi posrednimi stroški...
predračunski odmik pri posrednih stroških (v stroškovnem računovodstvu)
razlika med dejanskimi posrednimi stroški v obdobju in prilagojenimi načrtovanimi posrednimi stroški...
predračunski podatki
podatki, ki so vključeni v predračun ali izhajajo iz njega
predračunski računovodski izkazi
računovodski izkazi, sestavljeni za predračunsko obdobje; temeljni posledek računovodskega predračunavanja,...
predračunski stroški
stroški, pri katerih se upoštevajo načrtovani obseg proizvajanja poslovnih učinkov, načrtovani potroški...
predračunsko akcijsko poročilo
predračunsko poročilo, predloženo uporabnikom, udeleženim pri odločanju znotraj načrtovanja ali...
predračunsko informativno poročilo
predračunsko poročilo, predloženo uporabnikom, da bi bili zgolj obveščeni o namerah v predračunskem...
predračunsko mrtvilo
razlika med cilji, postavljenimi v predračunu, in cilji, ki jih je mogoče doseči
predračunsko obdobje
obdobje, za katero se sestavljajo računovodski predračuni; takšno je lahko poslovno leto ali koledarsko...
predračunsko poročilo
poročilo, ki vsebuje podatke ali informacije o prihodnjih procesih ali stanjih; obstajajo predložena,...
predračunsko poročilo za načrtovanje
predračunsko poročilo, ki vsebuje informacije za odločanje pri načrtovanju
predračunsko poročilo za nadziranje
predračunsko poročilo, ki vsebuje informacije za odločanje pri nadziranju
predračunsko poročilo za pripravljanje izvajanja
predračunsko poročilo, ki vsebuje informacije za odločanje pri pripravljanju izvajanja
predračunsko ukrenitveno poročilo
predračunsko poročilo, predloženo uporabnikom, udeleženim pri odločanju znotraj načrtovanja ali...
predrugačena menica
menica, katere besedilo se pozneje spremeni; za prvotno besedilo odgovarjajo prvotni podpisniki,...
predsanacijski postopek
skup vseh dejanj in ukrepov, ki jih morajo uresničiti v kaki organizaciji, da bi odpravili vzroke...
predsednik gospodarske družbe
predsedniki uprave, ki v večji gospodarski družbi skrbi za njeno splošno politiko in strategijo
predsodek
negativen, odklonilen odnos do koga ali česa, neodvisen od izkušenj
predstavitev
pisni prikaz značilnosti kakega pojava, posledek predstavljanja
predstavitev neskladnosti z mednarodnimi računovodskimi standardi
pojasnilo razlik med rešitvami v slovenskih računovodskih standardih, ki jih je podjetje moralo...
predstavitev v računovodskih izkazih
sporočanje računovodsko izmerjenih gospodarskih kategorij v bilanci stanja, izkazu poslovnega izida,...
predstaviti/predstavljati
narediti/delati javno znano
predstavitvena listina
listina, ki jo sestavi poslovodstvo za potrebe revizorja ob koncu revizije letnih računovodskih...
predstavitveni dokument
listina, ki jo sestavi poslovodstvo za potrebe revizorja ob koncu revizije letnih računovodskih...
predstavljanje
povzročanje, da postane kaka a) dejavnost, b) lastnost javno znana
predstavnik
1. kdor s svojimi lastnostmi, značilnostmi nazorno, neposredno kaže kaj splošnega; 2. oseba, ki...
predstavniško zbiranje podatkov
zbiranje podatkov na podlagi vzorcev, ne v zvezi z vsemi pojavi obravnavane vrste
predstojnik notranjerevizijske službe
najvišji uslužbenec notranjerevizijske službe, ki skrbi za načrtovanje, pripravljanje izvajanja...
predstojnik službe za interno revidiranje
najvišji uslužbenec notranjerevizijske službe, ki skrbi za načrtovanje, pripravljanje izvajanja...
predujem
utrdilno sredstvo za pogodbeno razmerje, ki sestoji iz vnaprejšnjega plačila dobavitelju v zvezi...
predujem za opredmetena osnovna sredstva
terjatev do dobavitelja v zvezi z danim predujmom, ki je v bilanci stanja prikazana kot sestavina...
predujem za zaloge
terjatev do dobavitelja v zvezi z njemu danim predujmom, ki je v bilanci stanja prikazana kot sestavina...
predvidene stranke
tretje osebe, za katere revizor ve ali je mogoče pričakovati, da ve, da se želijo pri kakih poslovnih...
predvideni posel
posel, o katerem velja mnenje, da bo uresničen
predvideni stroški
stroški, ki jih je mogoče pričakovati na podlagi povprečnih preteklih dejanskih stroškov in novih...
predvideni uporabniki (poročil)
oseba, osebe ali skupina oseb, za katere strokovnjak pripravlja svoje poročilo
predvideti/predvidevati
na podlagi dogodkov, pojavov pričakovati uresničitev česa
predvidevanje
ocenjevanje prihodnjih zunanjih razmer za poslovanje in razvijanje na podlagi sedanjega stanja in...
predvidljiva prihodnost
procesi in stanja v prihodnjem obdobju, ki se na podlagi preteklih ali sedanjih dogodkov, pojavov...
predvidljive stranke
tretje osebe, ki niso posebej ugotovljene in niso znane revizorju, a je mogoče pričakovati, da se...
predvidoma
po predvidevanjih, kakor kaže
pregled
posledek pregledovanja
pregled ocenjevanja vrednosti na terenu
kontrola podatkov o predmetu ocenjevanja vrednosti na kraju samem s primerjanjem navedb v poročilu...
pregled ravnanja z okoljem
pregled, ki za posamezno organizacijo ali za širši del gospodarstva prikazuje ravnanje z naravnim...
pregled revizijskega časa
pregled načrtovanih in opravljenih delovnih ur, namenjenih načrtovanju in listinjenju ureditve predmeta...
pregledati/pregledovati
ugotoviti/ugotavljati ustreznost, pravilnost česa z gledanjem, navadno kritično
pregledati/pregledovati delo pomočnikov
pregledati/pregledovati, ali revizorjevi pomočniki opravljajo svoje delo skladno z navodili in dovolj...
pregledni naris poteka
grafična predstavitev tako ključnih poslovnih dogodkov kot tudi stalnih podatkov in zbranih podatkov;...
preglednica časovne razporeditve nakupov
preglednica, v kateri so za posamezne nakupe prikazani datumi prejemov, vpisovanja sprememb zalog...
preglednica časovne razporeditve prodaje
preglednica, v kateri so za posamezne dobave prikazani datumi odprave, datumi knjiženja prihodkov,...
preglednica denarnih tokov
preglednica, v katerem je pojasnjena sprememba stanja denarnih sredstev od začetka do konca obračunskega...
preglednica medbančnih prenosov
preglednica, v kateri so po bankah, v katerih ima kaka organizacija svoje račune, prikazani pologi...
preglednica za podporo odločanju
preglednica možnih pojavov, ki jih je treba upoštevati pri odločanju, in dejanj, ki jih je treba...
preglednica zapadlosti
seznam, v katerem so prikazane terjatve ali obveznosti po rokih zapadlosti
preglednica, tabela
grafična oblika premišljenega prikaza razčlenjenih pojavov; različica od razpredelnice
preglednost
lastnost, značilnost preglednega, tj. takšnega, ki se da z lahkoto pregledati
pregledovanje
1. z gledanjem a) ugotavljanje ustreznosti, pravilnosti česa, b) spoznavanje česa, navadno kritično;...
pregledovanje informacij
s kritičnim gledanjem informacij seznanjanje s pojavi, na katere se nanašajo
pregledovanje internega kontroliranja
pregledovanje, ali posamezne organizacijske oblike notranjih kontrol delujejo zanesljivo
pregledovanje izvajanja
pregledovanje izvajanja na različnih stopnjah z namenom zagotoviti, da se pravilno obvladuje in...
pregledovanje kot revizijski postopek
preiskovanje notranjih ali zunanjih razvidov ali listin ali preiskovanje opredmetenih sredstev
pregledovanje notranjega kontroliranja
pregledovanje, ali posamezne organizacijske oblike notranjih kontrol delujejo zanesljivo
pregledovanje poslovanja
pregledovanje postavk v izkazu poslovnega izida za ugotovitev in proučitev neobičajnih zneskov ali...
pregledovanje razvijanja uporabnostne računalniške rešitve
ugotavljanje, ali razvijajoča se uporabnostna računalniška rešitev upošteva zahteve, kot so ustrezne...
pregledovanje v zvezi z dokončanim (revizijskim) poslom
postopki, namenjeni dokazovanju, da so delovne skupine, ki so bile vključene v sprejeti posel, delale...
pregledovanje zunanjih publikacij
zbiranje informacij iz gradiva zunaj organizacije, npr. iz statistike panoge
prehodna določila
določbe, ki veljajo za čas med dvema obdobjema, tj. med koncem česa in začetkom česa drugega
prehodni konto
konto, na katerem se začasno izkazujejo podatki o kakem poslovnem dogodku, ker v trenutku njegovega...
prehodno neobstoječa sredstva
postavke med sredstvi, ki jih je mogoče obravnavati kot sredstva le ob domnevi, da bodo v nadaljevanju...
prehodno neobstoječe obveznosti
postavke med obveznostmi, ki jih je mogoče obravnavati kot obveznosti le ob domnevi, da bodo v nadaljevanju...
preiskati/preiskovati
zbrati/zbirati podatke, ugotoviti/ugotavljati navzočnost koga ali česa ali dejstva o čem, zlasti...
preiskava
posledek preiskovanja
preiskava (kot posel revizijskega podjetja)
sprejeti posel preiskovanja pri naročniku, ki praviloma ne zajema ocene ureditev notranjega kontroliranja...
preiskovalni postopki (revizijskega podjetja)
postopki, ki v nasprotju z revizijskimi postopki ne dajejo vseh dokazov, potrebnih pri revidiranju,...
preiskovalno poročilo (revizijskega podjetja)
poročilo o opravljeni preiskavi, ki vodi do nikalnega zagotovila o trditvah poslovodstva
preiskovanje
1. z iskanjem ugotavljanje navzočnosti koga, česa, zbiranje podatkov, ugotavljanje dejstev o čem,...
preiskovanje dokazov
metoda zbiranja revizijskih dokazov, po kateri se pregledujejo poslovne knjige, listine in poro...
preiskovanje predračunskih računovodskih izkazov
vrednotenje/ovrednotenje a) izdelave teh izkazov, b) podpore v uporabljenih predpostavkah in c)...
preiskovanje upravičenosti zaupanja
zbiranje podatkov in ugotavljanje dejstev o finančnem položaju in zanesljivosti pravne ali fizične...
preizkus
postopek za ugotavljanje pravilnosti delovanja česa ali lastnosti česa
preizkus kontrol
revizijski postopek ugotavljanja, ali delujejo spremljevalne kontrole in kontrole obravnavanja podatkov...
preizkus na podlagi kazalnikov
preizkus pri revidiranju, ki ima namen na podlagi kazalnikov spoznati pravilnost kakih podatkov
preizkus podatkov
revizijski postopek, ki ga je treba opraviti pri presojanju zneskov in razkritij v računovodskih...
preizkus skladnosti s pravili
revizijski postopek ugotavljanja, ali delujejo spremljevalne kontrole in kontrole obravnavanja podatkov...
preizkusiti/preizkušati
1. z uporabo ugotoviti/ugotavljati ustreznost, učinkovitost česa. 2. narediti/delati, da se ugotovi...
preizkusiti/preizkušati uradne trditve
ugotoviti/ugotavljati ustreznost, resničnost uradnih trditev
preizkusno štetje pri popisovanju
štetje, ki ga opravi revizor, da bi se prepričal, ali je bilo popisovanje opravljeno dovolj zan...
preizkušanje
ugotavljanje in merjenje pravilnosti delovanja česa ali lastnosti česa
preizkušanje kontrol
preizkušanje, ali se spoštujejo notranja pravila v organizaciji (usmeritve, načrti, predvideni postopki...
preizkušanje podatkov
preizkušanje v okviru revidiranja, ali so ključni podatki brez pomembnih napak
preizkušanje računalniškega programa
preizkušanje pravilnosti sestavitve in pravilnosti delovanja računalniškega programa s skrbno izbranimi...
preizkušanje skladnosti s pravili
preizkušanje, ali se spoštujejo notranja pravila v organizaciji (usmeritve, načrti, predvideni postopki...
preizkušeni davčnik
strokovnjak z visokošolsko izobrazbo, ki si na podlagi zahtevane prakse na področju obračunavanja...
preizkušeni finančnik
strokovnjak z visokošolsko izobrazbo, ki si na podlagi zahtevane prakse na področju poslovnih financ...
preizkušeni interni revizor
strokovnjak z visokošolsko izobrazbo, ki si na podlagi zahtevane prakse na področju notranjega revidiranja...
preizkušeni notranji revizor
strokovnjak z visokošolsko izobrazbo, ki si na podlagi zahtevane prakse na področju notranjega revidiranja...
preizkušeni ocenjevalec vrednosti
strokovnjak z visokošolsko izobrazbo, ki si na podlagi zahtevane prakse na področju ocenjevanja...
preizkušeni računovodja
računovodski strokovnjak z visokošolsko izobrazbo, ki si na podlagi zahtevane prakse na področju...
preizkušeni revizor informacijskih sistemov
strokovnjak z visokošolsko izobrazbo, ki si na podlagi zahtevane prakse na področju na računalnikih...
preizkušeni revizor informacijskih ureditev
strokovnjak z visokošolsko izobrazbo, ki si na podlagi zahtevane prakse na področju na računalnikih...
preizkuševalna lastnost revizije
kar se pri posamezni reviziji trajno kaže kot njeno bistvo v preizkušanju pravilnosti česa
prejem
posledek prejemanja
prejemanje
dejavnost, po kateri postane/postaja kdo imetnik kake stvari
prejemek
znesek denarnih sredstev, ki se v kakem trenutku ali v zvezi s kako zadevo prejme; prejemek je lahko...
prejemki
vse, kar povečuje celotna razpoložljiva denarna sredstva v kakem obdobju; razčlenjena so lahko na...
prejemki pri financiranju
prejemki od vplačanega kapitala, prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih dolgov (obveznosti)...
prejemki pri naložbenju
prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje, prejemki...
prejemki pri poslovanju
prejemki od prodaje proizvodov in storitev, drugi prejemki pri poslovanju
prejemki v zvezi z investiranjem
prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na naložbenje, prejemki...
prejemkovanje
zagotavljanje denarnih sredstev kaki pravni ali fizični osebi za njeno delovanje, pri čemer se iz...
prejemni nalog
nalog, po katerem je kake stvari treba prejeti in uskladiščiti
prejemni nalog za dokončane proizvode
nalog, po katerem je dokončane proizvode treba uskladiščiti
prejemni nalog za drobni inventar
nalog, po katerem je drobni inventar treba prejeti in uskladiščiti
prejemni nalog za material
nalog, po katerem je material treba prejeti in uskladiščiti
prejemni nalog za odpadke
nalog, po katerem je odpadke, ki se vračajo v skladišče, treba uskladiščiti
prejemni nalog za osnovno sredstvo
nalog, po katerem je kako opedmeteno osnovno sredstvo treba prejeti in uskladiščiti
prejemni nalog za polproizvode
nalog, po katerem je polproizvode iz proizvodnje treba uskladiščiti
prejemni nalog za storitve
nalog, po katerem je treba prejeti storitve, ki jih je opravil kdo drug za proučevano enoto računovodskega...
prejemnica
na podlagi prejemnega naloga sestavljena knjigovodska listina, ki dokazuje prejem kakih stvari v...
prejemnica dokončanih proizvodov
na podlagi prejemnega naloga za dokončane proizvode sestavljena knjigovodska listina, ki dokazuje...
prejemnica drobnega inventarja
na podlagi prejemnega naloga za drobni inventar sestavljena knjigovodska listina, ki dokazuje prejem...
prejemnica lastnih polproizvodov
na podlagi prejemnega naloga za polproizvode sestavljena knjigovodska listina, ki dokazuje prejem...
prejemnica materiala
na podlagi prejemnega naloga za material sestavljena knjigovodska listina, ki dokazuje prejem materiala...
prejemnica odpadkov
na podlagi prejemnega naloga za odpadke sestavljena knjigovodska listina, ki dokazuje prejem odpadkov...
prejemnica osnovnega sredstva
na podlagi prejemnega naloga za osnovno sredstvo sestavljena knjigovodska listina, ki dokazuje prejem...
prejemnica storitev
na podlagi prejemnega naloga za storitve sestavljena knjigovodska listina, ki dokazuje, da je bila...
prejemnik
kdor kaj prejme
prejemnik informacij, subjekt informiranja
tisti, ki prejema informacije, ker je odločevalec ali le soudeleženec pri odločanju
prejemnik nakazila, asignatar
tisti, ki mu mora izvajalec nakazila (asignat) kaj izpolniti na podlagi pooblastila, ki ga je dobil...
prejemnik plačila
oseba, ki dobi plačilo ali pričakuje, da ga bo dobila; v tej zvezi se ji največkrat pojavijo pr...
prejemnik podatkov
tisti, ki prejme podatke, da bi jih shranil oziroma preoblikoval v druge podatke ali informacij...
prejemnik poročila
tisti, ki prejme poročil; razlikovati ga je treba od uporabnika poročila
prejemnik revizorjevega poročila
kdor prejme revizorjevo poročilo: ravnateljstvo, lastniki, financerji itd.
prejeta dividenda
dividenda, ki jo pravna ali fizična oseba dobi v zvezi s svojo finančno naložbo v (lastniški) kapital...
prejeta količina
količina kake stvari ali storitve, ki pride na določeno mesto
prejeta naročilnica
naročilnica druge organizacije, ki pri proučevani sproži prodajo dokončanih proizvodov ali trgovskega...
prejeta provizija
opravnina, ki pripada izvajalcu ustrezne storitve in pri njem ustvarja prihodek od prodaje
prejete obresti
obresti, ki jih dobi tisti, ki je dal kako posojilo, je kaj prodal na kredit ali pa mu je kupec...
prejeti
postati imetnik, navadno česa poslanega; se razlikuje od prevzeti
prejeti kasaskonto
popust za hitro plačilo, ki ga kupec dobi od prodajalca in pomeni pri njem zmanjšanje nabavne vrednosti...
prejeti predujem
predujem, ki ga prodajalec dobi od kupca in pomeni obveznost do njega; izkazan je posebej v bilanci...
prejeti račun
račun, ki ga proučevana enota računovodskega obravnavanja prejme od prodajalca prejetih proizvodov,...
prejeto posojilo
posojilo, ki ga posojilojemalec dobi od posojilodajalca in pomeni zanj dolgoročno finančno obveznost...
prejšnja revizija
revizija, ki je bila opravljena pred sedanjo, sedaj obravnavano
prejšnji revizor
revizor, ki je pri naročniku opravljal revizijo v preteklosti, tj. preden je naročnik navezal stik...
prekinitvena vrednost
znesek, ki ga zavarovalnica vrne zavarovancu, ki želi prekiniti zavarovalno varstvo na podlagi police...
preklicani ček
ček, ki ga čekovni pozvanec (trasat) nasproti čekovnemu izdajatelju (trasantu) ni zavezan plačati;...
preklicati
razglasiti za neveljavno
preklicni akreditiv
olistinjeni akreditiv, ki banki omogoča preklic njene obveznosti nasproti upravičencu v vsakem trenutku,...
prekomejni najem
najem z udeležbo dveh ali več strank iz različnih držav
prekoračitev na računu v banki
pojavitev kreditnega salda na računu stranke v banki, ker je stranka porabila več denarnih sredstev,...
prekoračitev posojila
dovoljena izraba zneska, ki presega dogovorjeni znesek bančnega posojila; možna je prek tekočega...
prekriti knjižbi
dve knjižbi na istem mestu v poslovni knjigi, ki otežujeta ali onemogočata spoznati posamezno knjižbo;...
premakljivi delovni čas
delovni čas, pri katerem zaposlenec sam izbere čas svojega prihoda na delo in odhoda z njega znotraj...
premaknjeni takojšnji posel
vloga ali zamenjava, premaknjena na dan po datumu sklenitve posla
premalo absorbirani splošni stroški
posredni stroški, ki so zaradi uporabe načrtovanega količnika dodatka posrednih stroškov na dejansko...
premalo vključeni posredni stroški
posredni stroški, ki so zaradi uporabe načrtovanega količnika dodatka posrednih stroškov na dejansko...
premičnine
opredmetene postavke in druge postavke, ki niso nepremičnine ali trajno povezane z nepremičninami...
premija
1. kar se dá komu kot dokaz priznanja za kak dosežek ali kako dejanje. 2. nadomestilo za vestno,...
premija (pri opciji)
nadomestilo, ki ga za pridobitev opcije (1) da kupec njenemu prodajalcu ne glede na to, ali jo izkorišča...
premija za dolgoročno tveganje
donos poleg tistega pri netvegani naložbi, ki ga dodatno zahtevajo naložbeniki za prevzeto tveganje...
premija za nakupno opcijo
opcijsko nadomestilo, ki pripada prodajalcu nakupne opcije
premija za odkup
presežek vrednosti odpoklicne obveznice nad njeno nazivno vrednostjo, ki ga izdajatelj plača obvezničarju,...
premija za plačilnosposobnostno tveganje
donos poleg tistega pri netvegani naložbi, ki ga dodatno zahtevajo naložbeniki za prevzeto kratkoročno...
premija za predčasno odplačilo
znesek nad nazivno vrednostjo obveznice, ki ga mora njen izdajatelj plačati naložbeniku, če jo odplača...
premija za tveganje
donos poleg tistega pri netvegani naložbi, ki ga dodatno zahtevajo naložbeniki za prevzeto tveganje,...
premijska emisija delnic
izdaja brezplačnih delnic kot posebna nagrada obstoječim delničarjem v okviru možnosti, ki jih ustvarjajo...
premijska obveznica
obveznica, ki prinaša večje obresti od tržnih in se zato prodaja nad nazivno vrednostjo, da bi se...
premijska stopnja (pri zavarovanju)
zavarovalna premija, izražena v odstotkih od zavarovane vrednosti
premijski popust
popust pri zavarovalni premiji, ker v preteklosti ni bilo škodnih primerov, ki naj bi jih krila...
premijsko doplačilo
doplačilo pri zavarovalni premiji, ki se stopnjuje glede na pogostost škodnih primerov, ki jih je...
premiki iz kapitala
spremembe, ki se v obravnavanem obdobju pri kapitalu pojavljajo kot izplačilo dividend, vračilo...
premiki v kapital
spremembe, ki se v obravnavanem obdobju pri kapitalu pojavljajo kot vpis vpoklicanega osnovnega...
premiki v kapitalu
spremembe, ki se v obravnavanem obdobju pri kapitalu pojavljajo kot razporeditev čistega dobička...
premostitveno posojilo
bančno posojilo za premagovanje časovnih razlik pri denarnih tokovih
premoženje
v denarni merski enoti izražene stvari, pravice in denar, s katerimi premoženjskopravno razpolaga...
premoženje v ljudeh
del intelektualnega premoženja podjetja, opredeljen z izobrazbo, strokovno usposobljenostjo, znanjem,...
premoženje v odjemalcih
del intelektualnega premoženja podjetja, opredeljen z odjemalci in njihovo zvestobo, potmi za razpečevanje,...
premoženje v organiziranosti
del intelektualnega premoženja organizacije, opredeljen z intelektualno lastnino in opornim pre...
premoženje v povezavah
del intelektualnega premoženja podjetja, opredeljen z odjemalci in njihovo zvestobo, potmi za razpečevanje,...
premoženjski davki
davki od celotnega premoženja davčnega zavezanca ali le od njegovih posameznih sestavin (najpogosteje...
premoženjsko zavarovanje
1. v širšem pomenu: vsako zavarovanje razen zavarovanja oseb. 2. v ožjem pomenu: zavarovanje stvari,...
prenašanje denarnih sredstev in plačevanje (v banki)
bančni posli, ki zajemajo sprejemanje in obdelovanje prenosnih nalogov in poravnavanje obveznosti...
prenašanje salda
vpisovanje salda z ustreznega konta preteklega leta na novo odprti istovrstni konto v novem let...
prenašanje tveganja
način odzivanja na tveganje, po katerem je koristno prenesti tveganje izven same organizacije, npr....
prenavljalni proces
ustvarjalni proces, ki pripelje do prenovitve in je nasprotje običajnega procesa; v njem je še treba...
prenavljanje
ustvarjalni proces povzročanja nastajanja prenovitve tehnične, organizacijske, ekonomske, politične,...
prenavljanje proizvodov
uvajanje novih ali izpopolnjenih proizvodov od raziskovanja do prodajanja na trgu
prenehalna bilanca stanja
bilanca stanja podjetja v prenehalnem postopku; razlikovati je mogoče začetno prenehalno bilanco...
prenehalna razprodaja
prodaja blaga v prodajalni po zelo znižanih cenah zaradi popolne ali delne opustitve poslovanja,...
prenehalna vrednost podjetja
vrednost čistih sredstev (tj. sredstev po odštetju dolgov), ki jo je mogoče upravičeno pričakovati,...
prenehalni poslovni izid
razlika med prejemki in izdatki, doseženimi v prenehalnem postopku (likvidacijskem postopku), ki...
prenehalni postopek
postopek, v katerem se opravijo dejanja za prenehanje podjetja; njegov cilj je, da podjetje uresniči...
prenehanje podjetja
prenehanje obstoja podjetja po volji lastnikov (prostovoljno prenehanje) ali po zakonu (prisilno...
prenehanje pripoznanja/pripoznavanja
odklonitev/odklanjanje prvotno izraženega strinjanja s tem, da kaj je, obstaja in da je to treba...
prenesena čista izguba prejšnjih let
del izgube prejšnjih let, ki še ni poravnan z rezervami niti z drugimi sestavinami kapitala; je...
prenesena davčna izguba v prihodnja leta
davčna izguba, ki jo je v prihodnjih letih mogoče uporabiti pri ugotavljanju tedanjega obdavčljivega...
preneseni čisti dobiček prejšnjih let
del čistega dobička prejšnjih let, ki ni razporejen v rezerve iz dobička ali kako drugače porabljen;...
preneseni čisti poslovni izid prejšnjih let
sestavina kapitala (lastniškega kapitala), ki izhaja iz prejšnjih let in je kot preneseni čisti...
preneseni finančni posli
finančni posli, s katerimi se ukvarjajo enote zunaj finančne službe v podjetju ali celo zunaj podjetja...
preneseni saldo
saldo na kontu na koncu prejšnjega obdobja, ki se pojavi kot saldo na kontu na začetku novega o...
preneseni stroški
stroški, ki so v enoti računovodskega obravnavanja preneseni z enega stroškovnega mesta na drugo...
prenos
seštevek posameznega stolpca ali strani, ki pride na začetek naslednjega stolpca ali na naslednjo...
prenos čeka
sprememba imetnika čeka: pri prinosniškem čeku z navadno izročitvijo, pri drugačnem čeku z indo...
prenos izgube naprej (pri obdavčitvi)
medobdobno poravnavanje izgube pri obdavčitvi, pri katerem se izguba posameznega leta pobota z dobički...
prenos izgube nazaj (pri obdavčitvi)
medobdobno poravnavanje izgube pri obdavčitvi, pri katerem se izguba posameznega leta pobota z dobički...
prenos vrednostnic
sprememba lastništva vrednostnic; z njim je med drugim mogoče poravnati obveznosti
prenos vrednostnih listin
sprememba lastništva vrednostnic; z njim je med drugim mogoče poravnati obveznosti
prenos znotraj banke
prenos denarnih sredstev z enega računa na drug račun v okviru iste banke
prenositelj
pravna ali fizična oseba, ki prenese lastništvo kake stvari ali pravice na drugo osebo
prenosljiva vrednostnica
vrednostnica, ki se lahko prenese na drugega z indosamentom ali se mu izroči
prenosljivi inštrument
listina, ki se pri plačilu dolga ali dvigu gotovine brez omejitev prenaša na drugega; na pravice...
prenosljivi inštrumenti trga kratkoročnih vrednostnic
državne menice, trgovalni zapisi, bančno sprejete menice ali potrdila o bančni vlogi itd., s katerimi...
prenosljivi vrednostni papir
vrednostnica, ki se lahko prenese na drugega z indosamentom ali se mu izroči
prenosna cena
cena, po kateri se znotraj podjetja ali skupine povezanih podjetij obračunava vrednost poslovnih...
prenosna metoda knjiženja
metoda knjiženja, po kateri se knjigovodski podatki prepisujejo iz ene poslovne knjige v drugo,...
prenosne premije (v zavarovalnici)
kratkoročno razmejeni prihodki od zavarovalnih premij za zavarovalna kritja, ki segajo v čas po...
prenosni nalog
nalog, po katerem je treba prenesti denar z računa vi banki, ki ga ima njegov izdajatelj, na račun...
prenosni nalog za drobni inventar
nalog, po katerem je treba drobni inventar v uporabi prenesti na novo nahajališče
prenosni nalog za osnovno sredstvo
nalog, po katerem je treba kako opedmeteno osnovno sredstvo prenesti na novo nahajališče
prenosnica
na podlagi prenosnega naloga sestavljena knjigovodska listina, ki dokazuje prenos kake stvari na...
prenosnica drobnega inventarja
na podlagi prenosnega naloga za drobni inventar sestavljena knjigovodska listina, ki dokazuje prenos...
prenosnica iz dnevnika
na podlagi vpisov v dnevniku sestavljena notranja listina, ki je podlaga za vpis v glavno knjig...
prenosnica osnovnega sredstva
na podlagi prenosnega naloga za osnovno sredstvo sestavljena knjigovodska listina, ki dokazuje prenos...
prenosnik vrednostnice
oseba, ki z indosamentom prenese vrednostnico po odredbi na indosatarja
prenosno tveganje
vrsta zaupanjskega tveganja, da tuje in druge stranke ne bodo poravnale svojih obveznosti zaradi...
prenovitev
gospodarsko uporabljena iznajdba, ki je delo prenovitelja; odkritja kot sestavni deli iznajdb sama...
prenovitev obveznosti
prilagoditev obstoječe obveznosti drugačnemu predmetu in drugačni pravni podlagi po dogovoru med...
prenovljeni prikaz
prikaz, prilagojen novim dejstvom
prenovljeni prikaz prejšnjih obračunskih obdobij
prikaz prilagojenih podatkov za prejšnja obračunska obdobja, da bi jih bilo mogoče primerjati s...
prenumerandna anuiteta
obdobni obrok, ki se plača na začetku vsakega obdobja, za katero se obračunavajo obresti; nasprotje...
preoblikovalno proizvajanje
proizvajanje, pri katerem se spreminjajo fizikalne lastnosti predmetov dela, kot so oblika, razsežnost,...
preoblikovalnost sredstev
sposobnost sredstev za preoblikovanje iz obstoječe oblike v kako drugo obliko, navadno pa iz stvari...
preoblikovanje kratkoročnih dolgov
spreminjanje kratkoročnih obveznosti glede zapadlosti, obrestne mere itd.
preoblikovanje kratkoročnih obveznosti
spreminjanje kratkoročnih obveznosti glede zapadlosti, obrestne mere itd.
preoblikovanje podatkov
del obravnavanja in tudi obdelovanja podatkov, v katerem se iz zbranih in urejenih podatkov pridobivajo...
preoblikovanje ročnosti
v finančnih inštitucijah sprememba denarnih sredstev, pridobljenih s kratkoročnimi denarnimi vlogami...
preoblikovanje ročnosti sredstev
v banki pretvorba sredstev, dobljenih z vlogami na vpogled, v sredstva, ki so zaradi zakonitosti...
preoblikovanje sredstev
sprememba sredstev iz ene oblike v drugo ali iz ene vrste v drugo vrsto
preostala doba koristnosti
doba koristnosti, ki je še na razpolago, potem ko je od celotne dobe, v kateri je mogoče pričakovati...
preostala vrednost
vrednost, ki jo ima opredmeteno osnovno sredstvo na koncu svoje dobe koristnosti in jo je tedaj...
preostali čas do zapadlosti v plačilo
obdobje med dnem bilance stanja in dnem, ko je treba plačati posamezno terjatev ali obveznost
prepis
dodatek k vrednosti sredstev ali obveznosti do virov sredstev
preplačilo
navadno po pomoti preveč plačani znesek glede na obveznost do koga, zaradi česar se pojavi terjatev...
prepoznanje
ugotovitev, da je kdo isti ali kaj isto, kot se misli; posledek prepoznavanja
prepoznati/prepoznavati
ugotoviti/ugotavljati, da je kdo isti ali kaj isto, kot se misli
prepoznavalna kartica
kartica s podatki, ki jih računalnik lahko bere, ne more pa spreminjati; razlikuje se od pomnilniške...
prepoznavanje
ugotavljanje, ali je kdo isti ali kaj isto, kot se misli
prepoznavanje vplivnih dogodkov
prepoznavanje tistih pojavov v organizaciji in zunaj nje, ki utegnejo vplivati na uresničevanje...
prepoznavna obveznost
obveznost, ki ji v primeru prevzema podjetja pripade del pri tem nastalega dobrega imena ali slabega...
prepoznavno sredstvo
sredstvo, ki mu v primeru prevzema podjetja pripade del pri tem nastalega dobrega imena ali slabega...
preprečevalne (notranje) kontrole
notranje kontrole, ki imajo namen vzpostaviti ukrepe za odvračanje neželenih dogodkov, še preden...
preprečevalne kontrole
kontrole, namenjene preprečevanju ali omejevanju napak, opustitev in nedovoljene uporabe; razlikuje...
preprečevalni ukrepi
ukrepi, s katerimi se kaj preprečuje ali se z njimi zagotavlja varstvo pred kakimi pojavi
preprečevalno kontroliranje
celota preprečevalnih kontrol in njihovega delovanja
preprečevalno vzdrževanje
odpravljanje vzrokov za možne okvare strojev in naprav s sprotnim pregledovanjem, iskanjem ter popravljanjem...
preprečitev
nareditev/delanje, povzročitev/povzročanje, da se kako dejanje, dogajanje ne uresniči ali da ne...
preprečiti/preprečevati
narediti, povzročiti, a) da se kako dejanje, stanje, dogajanje ne uresniči; b) da se kaj ne more...
prepričanje
kar kdo glede na logiko, izkušnje upravičeno misli, sodi, da je resnično, pravilno
prepričevalen dokaz
dokaz, s katerim se prepričuje; razlikuje se od prepričljivega dokaza
prepričljiv dokaz
dokaz, ki ne vzbuja pomislekov; razlikuje se od prepričevalnega dokaza
prepričljivost revizijskega poročila
lastnost revizijskega poročila, da njegovi sklepi in priporočila logično izhajajo iz predloženih...
preprodaja
prodaja s posebnim namenom kupljenega blaga, zlasti prodaja, ki ni sestavina običajnega prometa...
preprodajalec
kdor preprodaja
preprodajanje
prodajanje kupljenega blaga, navadno zaradi koristi
preprodajna cena
cena, ki jo postavi preprodajalec, da z njo pokrije svoje stroške in doseže primeren dobiček
preprost
1. ki ne zahteva višjih miselnih postopkov, posebnega znanja. 2. ki ima v razmerju do stvari iste...
preprosta primerjava
primerjava, ki ne zahteva višjih miselnih postopkov, posebnega znanja
preproste interne kontrole
notranje kontrole, ki ne zahtevajo višjih miselnih postopkov, posebnega znanja
preproste matematične metode ločevanja fiksnih in variabilnih stroškov
metode, ki jih je pri ločevanju stalnih in spremenljivih stroškov v okviru obstoječih podatkov mogoče...
preproste matematične metode ločevanja stalnih in spremenljivih stroškov
metode, ki jih je pri ločevanju stalnih in spremenljivih stroškov v okviru obstoječih podatkov mogoče...
preračunavanje (pri revidiranju)
metoda zbiranja revizijskih dokazov s ponovnim izvajanjem računovodskih operacij, ki so povezane...
prerazporeditvena izdaja (delnic)
izdaja brezplačnih delnic na podlagi prenosa rezerv oz. nerazdeljenega čistega dobička v delniški...
prerazvrstitev
ponovna razvrstitev česa glede na nove potrebe ali spoznanja; posledek prerazvrščanja
prerazvrstiti/prerazvrščati
ponovno razvrstiti/razvrščati kaj glede na nove potrebe ali spoznanja
prerazvrstitvena knjižba
knjižba, po kateri se mora kaka postavka skladno s spremenjeno razvrstitvijo prenesti na drug k...
prerekani upnik
v stečajnem postopku tisti upnik, katerega terjatev ne prizna stečajni upravitelj ali navzoči u...
preseči
opraviti, izpolniti več, kot je določeno
presečni datum
datum, izbran za navidezno prekinitev toka gospodarskih kategorij procesov in njihovo merjenje v...
preseganje norme
doseganje večje količine učinkov v danem času ali enake količine v krajšem času, kot je predviden...
presek bilance poslovnega izida
razčlenitev bilance poslovnega izida na podbilance, od katerih se vsaka nanaša na drugo področje...
presek bilance stanja
razčlenitev bilance stanja na podbilance, od katerih se vsaka nanaša na drugo skupino sredstev ali...
presežek iz prevrednotenja
v Sloveniji od leta 2006 dalje prehodna sestavina kapitala, ki kaže posledice prevrednotenja na...
presežek iz revalorizacije
v Sloveniji od leta 2006 dalje prehodna sestavina kapitala, ki kaže posledice prevrednotenja na...
presežek oblikovanja revalorizacijskega izida
v Sloveniji 1993–2001 v inflacijskih razmerah razlika med večjim oblikovanjem prevrednotovalnega...
presežek odhodkov
razlika med večjimi odhodki in manjšimi prihodki v obračunskem obdobju, ki pomeni tedanji negativni...
presežek pri prodanem osnovnem sredstvu
presežek prodajne cene nad neodpisano vrednostjo prodane stvari iz okvira osnovnih sredstev skupaj...
presežek prihodkov
razlika med večjimi prihodki in manjšimi odhodki v obračunskem obdobju, ki pomeni tedanji pozitivni...
preseženi vpis (vrednostnic)
povpraševanje po na novo izdanih vrednostnicah, ki presega njihovo ponudbo; celotno izdajo je treba...
presežna kapaciteta
1. normalna zmogljivost, ki je ni mogoče več uporabljati zaradi: a) zmanjšanega povpraševanja po...
presihajoča rezerva
namensko opredeljeni del čistega dobička ali drugih sestavin kapitala (lastniškega kapitala), s...
presihajoča sredstva
denarna sredstva ali druga sredstva, prihranjena za poravnavo dolga ali odkup delnic; navadno so...
preskrba
zagotovitev, da kdo dobiva, kar potrebuje
preskrba z energijo
dovajanje električne energije skladno s potrebami
presnavljalno proizvajanje
proizvajanje, pri katerem se spreminjajo kemične ali druge lastnosti predmetov dela, proizvodi pa...
presoditi/presojati
podrobnim raziskovanjem podatkov, dejstev priti/prihajati do ugotovitev
presoja
sledek presojanja
presoja ravnanja z okoljem
posledek presojanja ravnanja z okoljem, ki praviloma pisno predstavlja ravnanje z naravnim okoljem...
presojanje
oznavanje dejanskega stanja s podrobnim raziskovanjem podatkov; umska dejavnost, ki temelji na dojemanju...
presojanje informacijske ureditve
oblikovanje sodbe o učinkovitosti in uspešnosti informacijske ureditve v organizaciji ter opis posebnih...
presojanje informacijskega sistema
oblikovanje sodbe o učinkovitosti in uspešnosti informacijske ureditve v organizaciji ter opis posebnih...
presojanje ravnanja z okoljem
spoznavanje ravnanja z naravnim okoljem ter predlaganje izboljšav in ukrepov v tej zvezi; z njim...
presojanje tveganja pri kontroliranju v celotnem razponu
presojanje tveganja pri kontroliranju, in sicer od delovanja zmernih kontrol, ki zahtevajo zmerno...
presojanje ureditve ravnanja z okoljem
presojanje, ali je ureditev ravnanja z okoljem v posamezni organizaciji skladna z zakoni in drugimi...
presojanje vedenja zaposlencev
presojanje, kako se zaposlenci obnašajo v pogledu službe, plače, delovnih razmer, podjetja kot celote...
presojevalec ravnanja z okoljem
strokovnjak, ki se ukvarja s presojanjem ravnanja z naravnim okoljem in po naročilu ali nalogu presodi...
presredstvenje
sprememba sredstev iz ene oblike v drugo ali iz ene vrste v drugo vrsto
pretekli pojavi
pojavi v preteklosti, ki vplivajo na gospodarske kategorije in so predmet knjigovodenja, če so izraženi...
preteklo poslovanje
poslovanje v preteklosti, ki je predmet knjigovodenja, če vpliva na sredstva, obveznosti do virov...
pretrgano proizvajanje
proizvajanje manjše količine istovrstnih proizvodov (malonizno proizvajanje) ali proizvajanje posamičnega...
pretvorba vrednostnic
zamenjava starejše izdaje obveznic za novo, zamenjava obveznic za delnice ali zamenjava starejše...
pretvorbena cena (vrednostnic)
cena za navadno delnico, kadar se vanjo pretvarjajo druge vrednostnice
pretvorbena vrednost
vrednost navadnih delnic, pridobljena ob pretvorbi drugih vrednostnic vanje
pretvorbeni poslovni izid
poslovni izid po pretvorbi denarnega toka v tuji valuti, v kateri je bil posel opravljen, v denarni...
pretvorbeno razmerje (vrednostnic)
razmerje med številom zamenljivih obveznic dane nazivne vrednosti in številom delnic dane nazivne...
preudaren
ki ravna razumno, premišljeno
preudarno nastali stalni stroški
stalni stroški, ki so posledica odločitve v posameznem letu in ne vplivajo nujno na tedanji obseg...
preudarno ravnanje ob dobri obveščenosti
pri ocenjevanju vrednosti: premišljeno določanje tržne vrednosti ob predpostavki, da sta kupec in...
preudarnost
stnost, značilnost preudarnega človeka, tj. takšnega, ki ravna razumno, premišljeno
preureditev delovnega sredstva
posledek preurejanja delovnega sredstva
preureditev računovodskih izkazov
prečiščenje in preureditev računovodskih podatkov iz računovodskih izkazov za potrebe ocenjevanja...
preurejanje
urejanje na novo ali drugače
preurejanje delovnega sredstva
zamenjevanje delov, sklopov, inštalacij ali energetskih virov na delovnem sredstvu, zaradi katerih...
preusmerjanje prejemkov
uporaba prejemkov z drugim namenom, kot ga imajo, da bi s tem prikrili poneverbo gotovine in odložili...
prevajanje
pretvarjanje v tuji valuti izraženih gospodarskih kategorij v domačo valuto; njen posledek je p...
prevaljevanje davkov
prenašanje davčne obremenitve na druge s pomočjo cen prodanega blaga ali opravljenih storitev
prevara
napačna predstavitev pomembnih dejstev z naklepom zavesti v zmoto tiste, ki se upravičeno zanašajo...
prevara zaposlencev
prevara, ki zajema samo zaposlence v revidirani organizaciji
prevarantsko računovodsko poročanje
namerno ali lahkomiselno sestavljanje pomembno zavajajočih računovodskih izkazov
prevažanje
s prevoznim sredstvom ali prevozno opremo spravljanje koga ali česa z enega kraja na drugega
preveč absorbirani splošni stroški
posredni stroški, ki so zaradi uporabe načrtovanega količnika dodatka posrednih stroškov na dejansko...
preveč črpati
s črpanjem denarnih sredstev prekoračiti saldo vloge ali omejitev prekoračitve na računu, ki ga...
preveč vključeni posredni stroški
posredni stroški, ki so zaradi uporabe načrtovanega količnika dodatka posrednih stroškov na dejansko...
prevedba
pretvorba v tuji valuti izraženih gospodarskih kategorij v domačo valuto in nasprotno; posledica...
prevedba pri konsolidiranju
predstavitev zneskov iz izvirnih računovodskih izkazov odvisnega podjetja v tujini v poročevalni...
prevedba pri uskupinjenju
predstavitev zneskov iz izvirnih računovodskih izkazov odvisnega podjetja v tujini v poročevalni...
prevedba računovodskih izkazov
predstavitev računovodskih izkazov, praviloma enot v tujini, v drugačni obliki, praviloma takšni,...
prevedbena izpostavljenost (pri tujih valutah)
valutna izpostavljenost pri prevajanju računovodskih izkazov, izraženih v tujih valutah, v računovodske...
prevedbeni poslovni izid
poslovni izid, ki se pojavi pri uskupinjevanju računovodskih izkazov podjetij iz različnih držav...
preventivni ukrepi
ukrepi, s katerimi se kaj preprečuje ali se z njimi zagotavlja varstvo pred kakimi pojavi
preventivno vzdrževanje
odpravljanje vzrokov za možne okvare strojev in naprav s sprotnim pregledovanjem, iskanjem ter popravljanjem...
preverite
ugotovitev resničnosti, pravilnosti ali točnosti česa s primerjanjem dejstev ali znakov s sodilom;...
preveriti/preverjati
s primerjanjem dejstev, znakov ugotoviti/ugotavljati resničnost, pravilnost, točnost česa
preverjalec
kdor ugotavlja resničnost, pravilnost, točnost česa
preverjalna preglednica potrjenih obveznosti do dobaviteljev
preglednica, v kateri se primerja stanje obveznosti do dobaviteljev s potrdilnicami obveznosti do...
preverjalni način (pri notranji reviziji)
način poteka notranje revizije, pri katerem se preizkušajo podatki in ugotavlja usklajenost predstavljenega...
preverjalni seznam
seznam, v katerem so po vrstnem redu navedeni pojavi, katerih resničnost, pravilnost ali točnost...
preverjalni seznam dokončanja načrtovanja
preverjalni seznam, namenjen ugotavljanju, ali so opravljene vse naloge, potrebne pri načrtovan...
preverjalni seznam dokončanja planiranja
preverjalni seznam, namenjen ugotavljanju, ali so opravljene vse naloge, potrebne pri načrtovan...
preverjalni seznam dokončanja revizije
preverjalni seznam, na podlagi katerega se ugotavlja, ali so bile pri revidiranju opravljene vse...
preverjanje
s primerjanjem dejstev, znakov ugotavljanje resničnosti, pravilnosti, točnosti česa
preverjanje informacij
s primerjanjem dejstev ugotavljanje pravilnosti informacij
preverjanje podpisa
ugotavljanje, ali je podpis verodostojen in do katerega dejanja je upravičen
preverljivost podatkov
lastnost, značilnost podatkov, ki dopušča potrjevanje njihove točnosti ob primerjanju z drugimi...
previdna finančna politika
finančna politika posameznega podjetja, ki jo označujejo nezadostne naložbe v nepremičnine in opremo,...
previdnost
lastnost, značilnost previdnega človeka, to je takšnega, ki a) dela, si prizadeva, da se ne bi zgodilo...
prevoz
z vozilom ali prevoznim sredstvom opravljena pot in enega mesta na drugo; posledek prevažanja
prevoz na delo in z njega
prevoz zaposlenca, ki ni sestavina službenega potovanja, temveč je potreben, ker ne stanuje v bližini...
prevozna oprema
premične in nepremične naprave za vodoravno in navpično spreminjanje položaja predmetov dela, delovnih...
prevozna sredstva
vsa delovna sredstva za prevažanje ljudi in stvari: v železniškem prometu lokomotive, potniški,...
prevozne določbe
1. pravice in obveznosti prevoznika in uporabnika prevozne storitve. 2. predpisi o prevozu blaga,...
prevoznik
podjetje ali zasebnik, ki organizira in izvaja prevoz ljudi in blaga s svojimi prevoznimi sredstvi,...
prevoznina ni plačana
oznaka na listini o prevozu in pri določitvi cene blaga, da mora kupec ali konsignatar plačati prevoznino...
prevoznina plačana
oznaka na listini o prevozu in pri določitvi cene blaga, da je plačal prevoznino do označenega kraja...
prevrednotena nabavna vrednost osnovnega sredstva
spremenjena izvirna nabavna vrednost opredmetenega osnovnega sredstva glede na kasnejšo ocenitev...
prevrednotena vrednost
1. po prvotnih slovenskih računovodskih standardih: vrednost sredstev, obveznosti do virov sredstev,...
prevrednoteni amortizacijski popravek vrednosti osnovnega sredstva
spremenjeni prvotni amortizacijski popravek vrednosti v sorazmerju s spremembo prvotne nabavne vrednosti...
prevrednoteni znesek
znesek, ki je bil predmet prevrednotenja
prevrednotenje
sprememba prvotno izkazane vrednosti gospodarskih kategorij, ki je posledica spremembe kupne moči...
prevrednotenje dolgoročnih dolgov
v Sloveniji: a) 1994–2001: ob koncu leta v inflacijskih razmerah v skladu s pogodbo med upnikom...
prevrednotenje dolgoročnih finančnih naložb
v Sloveniji: a) 1994–2001: ob koncu leta v inflacijskih razmerah finančne naložbe v kapital drugih...
prevrednotenje dolgoročnih rezervacij
v Sloveniji: a) 1993–2001: ob koncu leza v inflacijskih razmerah z uporabo indeksa cen na malo,...
prevrednotenje kapitala
v Sloveniji: a) 1994–2001 ob koncu leta v inflacijskih razmerah vpeljava revalorizacijskega popravka...
prevrednotenje kratkoročnih dolgov
v Sloveniji: a) 1994–2001: ob koncu leta v inflacijskih razmerah v skladu s pogodbo med upnikom...
prevrednotenje kratkoročnih finančnih naložb
v Sloveniji: a) 1004–2001: ob koncu leta v inflacijskih razmerah finančne naložbe v kapital drugih...
prevrednotenje neopredmetenih dolgoročnih sredstev
v Sloveniji: a) 1994–2001 ob koncu leta v inflacijskih razmerah z uporabo indeksa cen na malo, kar...
prevrednotenje odhodkov
v Sloveniji a) 1993–2001 prevrednotenje v inflacijskih razmerah ob uporabi metod vrednotenja zalog...
prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev
v Sloveniji: a) 1994–2001: ob koncu leta v inflacijskih razmerah do zneska, ugotovljenega z uporabo...
prevrednotenje sredstva na pošteno vrednost
sprememba knjigovodske vrednosti zemljišča, zgradbe, opreme, naložbene nepremičnine, dolgoročno...
prevrednotenje sredstva zaradi oslabitve
zmanjšanje knjigovodske vrednosti sredstva, ker presega njegovo nadomestljivo vrednost, vpliva na...
prevrednotenje stroškov amortizacije
v Sloveniji a) 1993–2001 prevrednotenje, da ustreza znesek amortizacije novi ravni cen; preračun...
prevrednotenje stroškov dela
v Sloveniji po 2002: sprememba knjigovodske vrednosti stroškov dela, ki se pojavlja praviloma pri...
prevrednotenje stroškov materiala
v Sloveniji a) 1992–2001 prevrednotenje v inflacijskih razmerah ob upoštevanju metod vrednotenja...
prevrednotenje terjatev
v Sloveniji: a) 1994–2001: ob koncu leta v inflacijskih razmerah do zneska, ugotovljenega z uporabo...
prevrednotenje zalog
v Sloveniji: a) 1994–1991: ob koncu leta v inflacijskih razmerah do zneska povprečne ravni cen ob...
prevrednotenje zaradi domače inflacije
prevrednotenje kake gospodarske kategorije na podlagi indeksa cen, ki predstavlja domačo inflacijo,...
prevrednotenje zaradi mednarodne inflacije
prevrednotenje kake gospodarske kategorije na podlagi indeksa cen, ki predstavlja inflacijo v kaki...
prevrednotenje zaradi uskupinjenja
prevrednotenje gospodarskih kategorij pri izdelovanju skupinskih računovodskih izkazov in neodvisno...
prevrednoteno sredstvo
sredstvo, ki je bilo predmet prevrednotovanja
prevrednotovalna razlika
v Sloveniji 2002–2005 razlika med prevrednoteno vrednostjo posamezne gospodarske kategorije in njeno...
prevrednotovalna razlika zaradi okrepitve
v Sloveniji 2002–2005 razlika med prevrednoteno vrednostjo in dotedanjo knjigovodsko vrednostjo...
prevrednotovalna razlika zaradi oslabitve
v Sloveniji 2002–2005 razlika med prevrednoteno vrednostjo in dotedanjo knjigovodsko vrednostjo...
prevrednotovalna razlika zaradi splošnega prevrednotenja
v Sloveniji 2001–2005 prevrednotoevalna razlika, ki se pojavi pri obravnavani gospodarski kategoriji...
prevrednotovalna rezerva
v Sloveniji 2002–2005 rezerva v okviru lastniškega kapitala, ki je posledica povečanja vrednosti...
prevrednotovalni del obresti
v Sloveniji 1994–2001 tisti del obresti, s katerim se izraža v inflacijskih razmerah spremenjena...
prevrednotovalni finančni odhodki
finančni odhodki, ki se pojavljajo v zvezi s finančnimi naložbami zaradi njihove oslabitve, če zmanjšanje...
prevrednotovalni finančni prihodki
finančni prihodki, ki se pojavljajo ob odtujitvi finančnih naložb, ko se povečanje njihove knjigovodske...
prevrednotovalni izid
v Sloveniji v letih 1994–2001 prehodna gospodarska kategorija, ki omogoča ugotoviti, kaj je treba...
prevrednotovalni popravek kapitala
v Sloveniji v letih 1994–2001 trajna sestavina kapitala, ki je v inflacijskih razmerah zagotavlja...
prevrednotovalni popravek kapitala za dolgoročne dolgove
v Sloveniji 2002–2005 posebni prevrednotovalni popravek kapitala, ki se pojavi pri posebnem prevrednotenju...
prevrednotovalni popravek kapitala za dolgoročne finančne naložbe
v Sloveniji 2002–2005 posebni prevrednotovalni popravek kapitala, ki se pojavi pri prevrednotenju...
prevrednotovalni popravek kapitala za kratkoročne dolgove
v Sloveniji 2002–2005 posebni prevrednotovalni popravek kapitala, ki se pojavi pri posebnem prevrednotenju...
prevrednotovalni popravek kapitala za kratkoročne finančne naložbe
v Sloveniji 2002–2005 posebni prevrednotovalni popravek kapitala, ki se pojavi pri posebnem prevrednotenju...
prevrednotovalni popravek kapitala za opredmetena osnovna sredstva
v Sloveniji 2002–2005 posebni prevrednotovalni popravek kapitala, ki se pojavi pri prevrednotenju...
prevrednotovalni popravek kapitalske rezerve
v Sloveniji 1993–2001 na posebnem kontu izkazan splošni prevrednotovalni popravek kapitala, ki je...
prevrednotovalni popravek osnovnega kapitala
v Sloveniji 1993–2001 na posebnem kontu izkazan splošni prevrednotovalni popravek kapitala, ki je...
prevrednotovalni popravek poslovnega izida
v Sloveniji 1993–2001 posebna vrsta odhodkov iz dobička pred obdavčitvijo, ki omogoča skladno s...
prevrednotovalni popravek rezerv iz dobička
v Sloveniji 1993–2001 na posebnem kontu izkazan splošni prevrednotovalni popravek kapitala, ki je...
prevrednotovalni poslovni odhodki
poslovni odhodki, ki se pojavljajo v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, postavkami iz okvira...
prevrednotovalni poslovni prihodki
poslovni prihodki ob odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev in postavk iz okvira dolgoročno usredstvenih...
prevrednotovalni presežek
v Sloveniji 1993–2001 v inflacijskih razmerah razlika med večjim oblikovanjem prevrednotovalnega...
prevrednotovalni primanjkljaj
v Sloveniji 1993–2001 v inflacijskih razmerah razlika med manjšim oblikovanjem prevrednotovalnega...
prevrednotovalni učinek
v Sloveniji v letih 1994–2001 razlika med prevrednoteno vrednostjo posamezne gospodarske kategorije,...
prevrednotovalni učinki pri dolgovih
prevrednotovalni učinki, ki se v Sloveniji v letih 1994–2001 pojavljajo zaradi prevrednotenja praviloma...
prevrednotovalni učinki pri odhodkih
prevrednotovalni učinki, ki se v Sloveniji v letih 1994–2001 pojavljajo zaradi prevrednotenja prodane...
prevrednotovalni učinki pri sredstvih
prevrednotovalni učinki, ki se v Sloveniji v letih 1994–2001 pojavljajo zaradi prevrednotenja neopredmetenih...
prevrednotovalni učinki pri stroških
prevrednotovalni učinki, ki se v Sloveniji v letih 1994–2001 pojavljajo zaradi prevrednotenja amortizacije...
prevrednotovalno povečanje
razlika med večjo novo vrednostjo in manjšo dotedanjo vrednostjo
prevrednotovalno zmanjšanje
razlika med večjo dotedanjo vrednostjo in manjšo novo vrednostjo
prevrednotovanje
spreminjanje prvotno izkazane vrednosti gospodarskih kategorij, ki je posledica spremembe kupne...
prevrednotovanje poslovnega izida
spreminjanje računovodsko ugotovljenega poslovnega izida, ob zanemarjanju inflacije le pri ugotavljanju...
prevrednotovanje v Sloveniji 1994–2001
z vzpostavitvijo prevrednotovalnih popravkov kapitala je v inflacijskih razmerah zagotovljena nespremenjena...
prevrednotovanje v Sloveniji 2002–2005
v okviru celotnega kapitala vzpostavitev splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala ter posebnega...
prevrednotovanje v Sloveniji od 2006 dalje
v okviru celotnega kapitala vzpostavitev presežka iz prvrednotenja, na katerega vplivajo razlike...
prevrednotovanje zaradi domače inflacije
prevrednotovanje kake gospodarske kategorije na podlagi indeksa cen, ki predstavlja domačo inflacijo,...
prevrednotovanje zaradi mednarodne inflacije
prevrednotovanje kake gospodarske kategorije na podlagi indeksa cen, ki predstavlja inflacijo v...
prevzem (stvari ali storitev)
posledek prevzemanja (stvari ali storitev)
prevzem podjetja
poslovna združitev, po kateri prevzemno podjetje pridobi oblast nad čistim premoženjem in delovanjem...
prevzem podjetja s posojilom
prevzem podjetja z najetjem posojila za nakup njegovih delnic ali kapitalskih vlog
prevzem prodaje vrednostnih papirjev
prenos lastništva vseh na novo izdanih vrednostnic na banko ali konzorcij za odkup izdaje vrednostnic...
prevzemanje (stvari ali storitev)
ugotavljanje skladnosti prejetih stvari glede količine, kakovosti in rokov z navedbami v spremljajočih...
prevzemanje dejavnosti od drugih
ponovna pridobitev drugim prepuščenih delov dejavnosti
prevzemna cena
cena, po kateri plača banka izdajatelju ob neposrednem prevzemu celotno izdajo vrednostnic; razlika...
prevzemni oddelek
oddelek nakupne službe, ki se ukvarja s prevzemanjem naročenih stvari ali storitev
prevzemni pogoji
določila o kakovosti naročenega proizvoda
prevzemnik
kdor kaj prevzame
prevzemnik prodaje vrednostnih papirjev
banka ali član konzorcija za odkup vrednostnic, ki po dogovorjeni ceni na določen dan prevzame vse...
prevzemnik terjatve
novi upnik, na katerega je prvotni upnik prenesel svojo terjatev s pogodbo; udeleženec odstopa terjatve...
prevzemno podjetje
podjetje, ki pri poslovni združitvi pridobi oblast nad prevzetim podjetjem
prevzeta finančna obveza
predvideni izdatek, zasnovan na pogodbi ali naročilnici, ki ob datumu bilance stanja še ni dolg,...
prevzeti (stvari)
opraviti uradni postopek ob prevzemanju
prevzeti obvezo
začeti skrbeti za to, kar se po normah, predpisih mora storiti, opraviti
prevzeto podjetje
podjetje, nad katerim pri poslovni združitvi pridobi oblast prevzemnik
prezreti
1. ne videti, ne opaziti; 2. ne postati pozoren na kaj, ne upoštevati česa
pri delu porajajoči se problemi
vnaprej ne predvidene, šele pri izvedbi kake naloge nastale nejasnosti ali vprašanja, ki jih je...
pribitek (pri vrednostnici)
pri prvi prodaji vrednostnice doseženi presežek nad njeno nazivno vrednostjo
pribitek na nabavno ceno
k nabavni ceni trgovskega blaga prišteti znesek, ki trgovini omogoča pokrivanje splošnih stroškov...
pribitek za obvladovanje (pri ocenjevanju vrednosti podjetja)
znesek, ki je prištet ocenjeni vrednosti večinskega deleža v (lastniškem) kapitalu zaradi večje...
približek
vrednost, ki se na predpisano število mest sklada z vrednostjo, katere približek je
približno
izraz pogodbenega prava, ki ga stranki uporabita, če se dogovorita za dopustno odstopanje od količine...
pričakovalec izboljšanja
poslovna stranka, ki pričakuje dvig cen ali gospodarsko izboljšanje, zato špekulira na način, ki...
pričakovalec poslabšanja
poslovna stranka, ki pričakuje padec cen ali gospodarsko poslabšanje, zato špekulira na način, ki...
pričakovana celotna donosnost dolgoročne naložbe
pričakovana lastnost, značilnost dolgoročne naložbe, da prinaša dividende ali obresti in še dobiček...
pričakovana dividendna donosnost delnice
razmerje med pričakovano dividendo, ki naj bi jo prinesla delnica v letu dni, in trenutno tržno...
pričakovana donosnost naložbe
lastnost, značilnost naložbe, da bo prinašala pričakovane donose; praviloma izražena kot zmnožek...
pričakovana kapitalska donosnost delnice
lastnost, značilnost delnice, da bo ob prodaji kot donos prinesla razliko med pričakovanim prirastom...
pričakovana napaka v množici pojavov
napaka, ki jo revizor pričakuje v množici pojavov
pričakovana prodajna donosnost delnice
lastnost, značilnost delnice, da bo ob prodaji kot donos prinesla razliko med pričakovanim prirastom...
pričakovana raven zagotovila notranjih kontrol
raven uresničevanja nalog notranjih kontrol, kakršna se pričakuje
pričevalni dokaz
dokaz, pridobljen s poizvedovanjem, pogovorom ali vprašalnikom
pride v poštev (v zvezi z opcijo)
oznaka, da je izpolnitvena cena pri nakupni opciji nižja od trenutne tržne cene vrednostnice ali...
pridelek
v poljedelstvu, vrtnarstvu, sadjarstvu in vinogradništvu pridobljeni plodovi, npr. žito in druge...
pridobiti/pridobivati predstavo o skladnosti z
z delom, prizadevanjem priti/prihajati do spoznanj, da ima nekaj prav take lastnosti, značilnosti,...
pridobiti/pridobivati revizijske dokaze
z delom, prizadevanjem priti/prihajati do revizijskih dokazov
pridobitne organizacije
organizacije na gospodarskem področju, katerih namen je doseganje dobička za njihove lastnike; navadno...
pridružena družba
gospodarska družba, v kateri ima zaradi pomembnega deleža v njenem kapitalu ali zaradi česa drugega...
pridruženo podjetje
podjetje, v katerem ima kako drugo podjetje pomemben vpliv
pridruženo podjetje pri konsolidiranju
skupini pridruženo podjetje, do katerega morajo biti v skupinskih računovodskih izkazih posebej...
pridruženo podjetje pri uskupinjevanju
skupini pridruženo podjetje, do katerega morajo biti v skupinskih računovodskih izkazih posebej...
pridržna pravica
pravica upnika, da dolžnikovo stvar, do katere je prišel zakonito, zadrži, dokler dolžnik ne poravna...
prihodki
povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki povečanj sredstev (na primer denarja...
prihodki iz sredstev javnih financ
prihodki, ki jih dobiva organizacija, npr. javno podjetje ali javni zavod iz proračuna države ali...
prihodki od deležev v dobičku
del finančnih prihodkov, ki je odvisen od poslovnega izida tistih podjetij, v katerih osnovni kapital...
prihodki od naložb v zavarovalnici
finančni prihodki, ki so pri zavarovalnici izkazani posebej pri zavarovalnih poslih zunaj življenjskih...
prihodki od notranje prodaje
prodajna vrednost v okvir osnovnih sredstev, drobnega inventarja, materiala ali proizvodnje prenesenih...
prihodki od obresti
finančni prihodki, povezani z danimi posojili in krediti, a tudi z zamujenimi plačili kupcev, in...
prihodki od odprave rezervacij
prihodki, ki se pojavijo zaradi opustitve kakih rezervacij, ker ne izpolnjujejo več na začetku postavljenega...
prihodki od plačane prodaje
prihodki od prodaje, ki upoštevajo le prejeto plačilo za prodano blago ali opravljene storitve
prihodki od plačljive prodaje
prihodki od prodaje, ki upoštevajo plačilo za prodano blago ali opravljene storitve in inštrumente...
prihodki od poslovanja
skupno ime za prihodke od prodaje ter prejete državne pomoči (subvencije), državne podpore (dotacije)...
prihodki od poslovanja s podjetji v skupini
poslovni prihodki, ki pri sestavljanju skupinskega izkaza poslovnega izida izpadejo iz vsote vseh...
prihodki od pozavarovalnih opravnin
v zavarovalnici prihodki v zvezi s sklepanjem pozavarovanja, ki zmanjšuje njene čiste poslovalne...
prihodki od prevrednotovalnega presežka
prihodki, ki se pojavljajo v Sloveniji v letih 1993–2001, kadar so v inflacijskih razmerah prevrednotovalni...
prihodki od prodaje
prodajna vrednost kupcem zaračunanih prodanih proizvodov oziroma trgovskega blaga in materiala ter...
prihodki od revalorizacijskega presežka
prihodki, ki se pojavljajo v Sloveniji v letih 1993–2001, kadar so v inflacijskih razmerah prevrednotovalni...
prihodki od vrednostnic
finančni prihodki, vezani na kupljene vrednostnice; v banki so razčlenjeni na prihodke od tržljivih...
prihodki od vrednostnih papirjev
finančni prihodki, vezani na kupljene vrednostnice; v banki so razčlenjeni na prihodke od tržljivih...
prihodki od zaračunane prodaje
prihodki od prodaje, ki upoštevajo izdane račune za prodano blago ali opravljene storitve
prihodki od zavarovalnih premij
v zavarovalnici čisti prihodki od zavarovalnih premij, izračunani iz kosmatih zavarovalnih premij...
prihodki od zmanjšanja čistih tehničnih rezervacij (v zavarovalnici)
prihodki, ki se v zavarovalnici pojavijo zaradi prenosa s konta čistih tehničnih rezervacij v obračun...
prihodki od zmanjšanja izravnalnih rezervacij (v zavarovalnici)
prihodki, ki se v zavarovalnici pojavijo zaradi prenosa s konta izravnalnih rezervacij v obračun...
prihodki odseka
prihodki, o katerih se poroča v izkazu poslovnega izida podjetja in jih je mogoče pripisati neposredno...
prihodki po pogodbi
prihodki, dobljeni z izpolnjevanjem pogodbe; z njimi je mogoče pokrivati odhodke od pogodbe v celoti...
prihodki v banki
prihodki, ki so razčlenjeni na prihodke od obresti in podobne prihodke, prihodke od vrednostnic,...
prihodki v inflacijskih razmerah
po prvotnih slovenskih računovodskih standardih se kot poslovni prihodki pripoznajo dogovorjene...
prihodki v konsolidiranem izkazu uspeha
prihodki, ki se pojavijo pri stikih celotne skupine podjetij z okoljem in izključujejo prihodke...
prihodki v skupinskem izkazu poslovnega izida
prihodki, ki se pojavijo pri stikih celotne skupine podjetij z okoljem in izključujejo prihodke...
prihodki v zavarovalnici
prihodki, ki so razčlenjeni na čiste prihodke od zavarovalnih premij, prihodke od naložb in druge...
prihodki za poravnavo izgube prejšnjih let
sestavina izrednih prihodkov, dobljena z namensko podporo ali odpisom obveznosti v zvezi s poravnavanjem...
prihodkovanje
zagotavljanje prihodkov kaki pravni ali fizični osebi za njeno delovanje; predstavljeno je v izkazu...
prihodkovno mesto odgovornosti
mesto odgovornosti, na katerem poslovodnik odloča in odgovarja v okviru svojih pooblastil samo v...
prihodnja vrednost
vrednost sedanjega zneska denarnih sredstev v danem prihodnjem trenutku ob upoštevanju določene...
prihodnji dogodki
dogodki, ki so načrtovani za prihodnost in bodo vplivali na gospodarske kategorije ter so zaradi...
prihranek (1)
tisto, kar ni porabljeno, npr. presežek prihodkov nad odhodki (skupaj z davki), prejemkov nad i...
prihranek (2)
kdor ima ali dela prihranke
prihraniti
česa ne porabiti, npr. dobrine ali denarja
prijavnina
povračilo za prijavo udeležbe
prijazni prevzem podjetja
prevzem podjetja, ki mu ravnateljstvo prevzetega podjetja ne nasprotuje; nasprotje sovražnega prevzema...
prikaz
v povzeti obliki predstavitev nečesa, da kdo lahko tisto spozna, izve
prikaz podatkov
posledek prikazovanja podatkov
prikazana neodvisnost revizorja
revizorjeva neodvisnost, kot se kaže v javnosti
prikazovanje informacij
predstavljanje informacij v vidni obliki
prikazovanje podatkov
stopnja obravnavanja podatkov, na kateri se zbrani, urejeni in praviloma tudi obdelani podatki dajejo...
prikritje
posledek prikrivanja
prikrivanje
delanje, da kdo česa ne more izvedeti, odkriti, opaziti
prikrojevanje
vsebinsko spreminjanje česa glede na kaj
prikrojevanje listin
vsebinsko spreminjanje listin glede na kaj
prikrojevanje poslovnih knjig
vsebinsko spreminjanje poslovnih knjig glede na kaj
prilagajanje
pridobivanje oziroma opuščanje lastnosti, značilnosti glede na lastnosti, značilnosti česa drug...
prilagoditev
posledek prilagajanja
prilagoditev na podlagi indeksa cen
prilagoditev vrednosti postavk v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida spremenjeni kupni moči...
prilagoditev neopredmetenih dolgoročnih sredstev
prilagoditev vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev spremenjenim okoliščinam
prilagoditev opredmetenih osnovnih sredstev
prilagoditev vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev spremenjenim okoliščinam
prilagoditev vrednosti finančnih naložb
prilagoditev prikazane vrednosti obstoječih finančnih naložb zaradi spremembe njihovega iztržljivega...
prilagoditev vrednosti gospodarske kategorije
neposredna sprememba na temeljnem kontu izkazane vrednosti kake gospodarske kategorije zaradi novih...
prilagoditev vrednosti zalog
prilagoditev prikazane vrednosti obstoječih zalog zaradi spremembe njihove kakovosti, uporabnosti...
prilagoditi revizijski program
narediti, da revizijski program ustreza novim okoliščinam
prilagoditi/prilagajati
narediti/delati, da kaj dobi potrebne lastnosti, značilnosti glede na lastnosti, značilnosti česa...
prilagodljivost poročanja
lastnost, značilnost računovodskih računalniških rešitev, ki omogočajo poleg izdelovanja standardnih...
prilagodljivost računovodske računalniške rešitve
lastnost, značilnost računovodske računalniške rešitve, da v skladu z uporabnikovimi zahtevami omogoča...
prilagojena aritmetična sredina
aritmetična sredina, izračunana po izločitvi skrajnih vrednosti
prilagojena knjigovodska vrednost
knjigovodska vrednost gospodarske kategorije po spremembi prvotne vrednosti te kategorije v poslovnih...
prilagojene vrednosti
novim okoliščinam prilagojene vrednosti
prilagojeni izvirni računovodski izkazi uskupinjenega podjetja
izvirni računovodski izkazi odvisnega podjetja, ki je vključeno v skupino, za katero se izdelujejo...
prilagojeni načrtovani odhodki
odhodki, načrtovani v zvezi z uresničenim obsegom poslovanja; od prvotno načrtovanih se razlikujejo...
prilagojeni načrtovani posredni stroški na podlagi dejanskega časa
načrtovani posredni stroški, pri katerih se spremenljivi del dobi z množenjem dejanskega časa v...
prilagojeni načrtovani posredni stroški na podlagi standardnega časa
načrtovani posredni stroški, pri katerih se spremenljivi del dobi z množenjem standardnega časa...
prilagojeni načrtovani prihodki
stroški, načrtovani v zvezi z uresničenim obsegom poslovanja, dobljeni kot seštevek načrtovanih...
prilagojeni načrtovani stroški na podlagi dejanskih potroškov
stroški, ki bi bili načrtovani v zvezi z uresničenim obsegom poslovanja, če bi bili upoštevani dejanski...
prilagojeni originalni računovodski izkazi konsolidiranega podjetja
izvirni računovodski izkazi odvisnega podjetja, ki je vključeno v skupino, za katero se izdelujejo...
prilagojeni planirani indirektni stroški na podlagi dejanskega časa
načrtovani posredni stroški, pri katerih se spremenljivi del dobi z množenjem dejanskega časa v...
prilagojeni planirani indirektni stroški na podlagi standardnega časa
načrtovani posredni stroški, pri katerih se spremenljivi del dobi z množenjem standardnega časa...
prilagojeni planirani odhodki
odhodki, načrtovani v zvezi z uresničenim obsegom poslovanja; od prvotno načrtovanih se razlikujejo...
prilagojeni planirani prihodki
stroški, načrtovani v zvezi z uresničenim obsegom poslovanja, dobljeni kot seštevek načrtovanih...
prilagojeni planirani stroški
stroški, načrtovani v zvezi z uresničenim obsegom poslovanja, dobljeni kot seštevek načrtovanih...
prilagojeni planirani stroški na podlagi dejanskih potroškov
stroški, ki bi bili načrtovani v zvezi z uresničenim obsegom poslovanja, če bi bili upoštevani dejanski...
prilagojeno računovodenje na podlagi plačil
računovodenje na podlagi plačil, pri katerem se med prejemki in izdatki za obravnavano obračunsko...
prilagojeno računovodenje na podlagi poslovnih dogodkov
računovodenje na podlagi poslovnih dogodkov, pri katerem se upoštevajo med prihodki le tisti, ki...
prilagojeno revizorjevo poročilo
kratko revizorjevo poročilo, ki pojasnjuje zadeve, ki a) ne vplivajo na revizorjevo mnenje ali b)...
prilagojevalni množitelj (pri čistem dobičku na delnico)
množitelj, s katerim se popravi osnovni čisti dobiček na delnico, tako da je upoštevan vpliv uresničitve...
prilivi (1)
na podlagi dveh bilanc stanja in izkaza poslovnega izida izračunani denarni tokovi, povezani s poslovanjem,...
prilivi (2)
vse, kar povečuje celotna razpoložljiva denarna sredstva v kakem obdobju; razčlenjena so lahko na...
priloge k računovodskim izkazom
razlagalna računovodska pojasnila, ki ne štejejo kot samostojni računovodski izkazi
priložnosti
kar je posledica okoliščin, ugodnih za uresničitev/uresničevanje česa
priložnosti podjetja
za uresničitev česa ugodna dogajanja v okolju in podjetju; če jih podjetje izrabi, lahko pomembno...
primanjkljaj
1. razlika med dejanskim in knjigovodskim stanjem blaga ali denarja; 2. razlika med dejansko in...
primanjkljaj oblikovanja revalorizacijskega izida
v Sloveniji 1993–2001 v inflacijskih razmerah razlika med manjšim oblikovanjem prevrednotovalnega...
primanjkljaj prodajne vrednosti osnovnega sredstva
primanjkljaj prodajne cene v primerjavi z neodpisano vrednostjo prodane stvari iz okvira osnovnih...
primarna vrednostnica
vrednostnica, katere izdajatelj namerava z njo pridobiti vlogo v svoje poslovanje, tj. financiranje...
primarni denar
denar, ki ga izdaja osrednja banka; v bankah ima obliko bankovcev, novcev in knjižnega denarja;...
primarni finančni inštrument
vsaka osnovna pogodba, na podlagi katere nastaneta finančno sredstvo enega podjetja in finančna...
primarni finančni trg
finančni trg, na katerem se trguje z novimi izdajami vrednostnic; nasprotje drugostopenjskega finančnega...
primarni knjigovodski dokument
knjigovodska listina, ki je sestavljena v trenutku kakega poslovnega dogodka na kraju samem
primarni podatki
podatki, ki jih organizacija zbira; nasprotje izpeljanih podatkov
primarni stroški
stroški, ki so v dani enoti računovodskega obravnavanja povezani s prvinami poslovnega procesa,...
primarni trg
trg proizvodov in storitev, na katerem so prodajalci tisti, ki jih ustvarjajo oz. opravljajo; trg...
primeren okvir računovodskega poročanja
okvir računovodskega poročanja, ki ga je uporabilo poslovodstvo pri pripravljanju računovodskih...
primerjalna obrestna mera
obrestna mera, ki velja pri kakem pomembnem splošnem dolgovnem inštrumentu ali na mednarodnem trgu...
primerjalni dosežki
dosežki, skladni s primerjalnimi sodili
primerjalni podatki
podatki iz več obračunskih obdobij ali o več končnih stanjih, ki jih je mogoče medsebojno primerjati...
primerjalni podatki (v računovodskih izkazih)
del računovodskih izkazov a) obravnavanega obračunskega obdobja, ki jih je treba brati v povezavi...
primerjalni računovodski izkazi, komparativni računovodski izkazi
računovodski izkazi prejšnjega obračunskega obdobja oz. računovodski izkazi primerljivih organizacij,...
primerjalno presojanje
presojanje, kako dobro je poslovanje podjetja v primerjavi s poslovanjem tekmecev in podobnih podjetij...
primerjalno sodilo
sodilo, določeno na podlagi primerljivega dosežka koga drugega
primerjanje
ugotavljanje enakosti, podobnosti ali različnosti med dvema ali več pojavi, lastnostmi ali znač...
primerjanje (pri revidiranju)
metoda zbiranja revizijskih dokazov z ugotavljanjem enakosti, podobnosti ali različnosti pri predmetih...
primerjanje med podjetji
proučevanje dosežkov podjetja na podlagi primerjave z istovrstnimi dosežki drugega podjetja ali...
primerjanje znotraj podjetja
proučevanje dosežkov podjetja na podlagi primerjave dosežkov njegovih delov
primerjava
kazanje na enakost, podobnost ali različnost med dvema ali več pojavi, lastnostmi ali značilnostmi;...
primerljiva neobvladana cena
prenosna cena, postavljena z upoštevanjem primerljivega blaga, prodanega na gospodarsko primerljivem...
primerljivost
lastnost, značilnost česa, da se lahko ugotavlja njegova enakost, podobnost ali različnost s čim...
primerljivost informacij
lastnost, značilnost informacij, da se lahko primerjajo z drugimi informacijami
primerljivost računovodskih izkazov
lastnost, značilnost računovodskih izkazov, da se lahko primerjajo z računovodskimi izkazi drugih...
primerna poklicna skrbnost (pri revidiranju)
skrbnost pri revidiranju, ki se upravičeno pričakuje od revizorjev, delujočih skladno s standardi...
primerna predstavitev
predstavitev, ki je v skladu z normami, pravili ali namenom; posledek primernega predstavljanja
primerna skrbnost
uporaba znanja, spretnosti in presoje, ki jo imajo nosilci delovanja v kakih okoliščinah
primerna strokovna vestnost notranjega revizorja
lastnost, značilnost notranjega revizorja, da pri svojem delovanju spoštuje a) načela neoporečnosti,...
primerno predstavljanje
predstavljanje, ki je v skladu z normami, pravili ali namenom
primerno trženje
nastopanje na trgu, s katerim se dosega najvišja možna prodajna cena; trajanje nastopanja na trgu...
prinosniška delnica
delnica, ki se glasi na prinosnika in se prenaša z izročitvijo; v razmerju do delniške družbe je...
prinosniška obveznica
obveznica, na kateri ni lastnikovega imena in se lahko prenese na drugo osebo
prinosniški ček
ček, ki ga lahko unovči v banki katerikoli imetnik
prioriteta
kar omogoča poseben, boljši položaj ali položaj česa, koga pred čim, kom drugim glede na možnost...
prioritetna delnica
delnica, ki je povezana s prednostno pravico do dividende, do vračila naložbe v primeru ukinitve...
prioritetne dividende
dividende, ki izvirajo iz prednostnih delnice
prioritetni delničar
delničar, ki poseduje prednostne delnic
prioritetni delniški kapital
tisti del kapitala (lastniškega kapitala), ki je sestavljen iz prednostnih delnic
prioritetni vpis vrednostnih papirjev
metoda neposredne ali posredne izdaje vrednostnic, po kateri je nova izdaja namenjena izbrani skupini...
pripadajoči del
količina ali vrednost česa, kar mora kdo uresničiti ali do česar je upravičen
pripadajoči del uvoza
1. oblika upravnega, količinskega ali vrednostnega omejevanja uvoza iz vseh ali iz posameznih držav;...
pripojitev podjetij
združitev podjetij, tako da se prenesejo sredstva in obveznosti do virov sredstev enega ali več...
pripomba
1. izražena misel, mnenje, ki kaže navadno kritičen odnos do česa; 2. kar kdo dodatno, zraven p...
priporočilo
izraženo mnenje, da je kaj koristno, dobro za koga, za kaj
pripoznana obveznost
obveznost, ki se pojavlja v bilanci stanja po ustrezni preveritvi
pripoznani finančni inštrument
finančni inštrument, ki je zajet v bilanco stanja po ustrezni preveritvi
pripoznanje
izrazitev spoznanja o tem, da kaj je, obstaja in potrditev, da je to treba upoštevati v ustreznih...
pripoznanje dolga
izrazitev spoznanja v računovodskih razvidih in v bilanci stanja, da je verjetno, da se bodo na...
pripoznanje obveznosti
izrazitev spoznanja v računovodskih razvidih in v bilanci stanja, da je verjetno, da se bodo na...
pripoznanje odhodka
izrazitev spoznanja v računovodskih razvidih in izkazu poslovnega izida, da se je pojavil odhodek...
pripoznanje prihodka
izrazitev spoznanja v računovodskih razvidih in izkazu poslovnega izida, da se je pojavil prihodek...
pripoznanje sredstva
izrazitev spoznanja v računovodskih razvidih in bilanci stanja, da je verjetno, da se bodo v prihodnosti...
pripoznano sredstvo
sredstvo, ki se pojavlja v bilanci stanja po ustrezni preveritvi
pripoznati/pripoznavati
izraziti/izražati spoznanje s tem, da kaj je, obstaja in potrditi/potrjevati, da je to treba upoštevati...
pripoznati/pripoznavati posel
v računovodstvu izraziti/izražati in potrditi/potrjevati spoznanje o popolnosti utemeljitve kakega...
pripoznavanje
izražanje spoznanja o tem, da kaj je, obstaja in da je to treba upoštevati v ustreznih povezavah,...
priprastek
povečanje obsega, količine
priprava
nareditev, da ima kaj vse potrebno in da je v primernem stanju za kak namen; posledek pripravlj...
priprava izvajanja
posledek pripravljanja izvajanja
pripravljalno načrtovanje zunanje revizije
pri revizijskem podjetju spoznavanje stranke ter kontrolnega okolja in računovodenja v njej, določanje...
pripravljalno planiranje eksterne revizije
pri revizijskem podjetju spoznavanje stranke ter kontrolnega okolja in računovodenja v njej, določanje...
pripravljanje
delanje, da ima kaj vse potrebno in da je v primernem stanju za kak namen
pripravljanje finančnega izvajanja
sprožanje izvajanja finančnih poslov na podlagi finančnih načrtov ob ustreznem organiziranju, usklajevanju...
pripravljanje izvajanja
na podlagi načrtov z organiziranjem, usklajevanjem in spodbujanjem izpeljana razdelitev nalog med...
prirejanje računovodskih izkazov
olepševanje stanja in dosežkov podjetja, ne da bi se kršili predpisi
priročnik
knjiga, ki vsebuje pregledno urejene podatke, navodila o čem
prisilna izterjava davka
plačilo davka na podlagi prodaje premoženja davčnega zavezanca, ki v plačilo zapadle davčne obveznosti...
prisilna likvidacija podjetja
prenehanje podjetja, ki ga izvede sodišče, kadar to zakon posebej določa ali kadar zakon sicer predvideva...
prisilna likvidacija sredstva
prodaja sredstva na hitro zaradi določenih razlogov ne glede na njegovo prodajno ceno; razlikuje...
prisilna opustitev sredstva
prodaja sredstva na hitro zaradi določenih razlogov ne glede na njegovo prodajno ceno; razlikuje...
prisilna prodaja
prodaja kakega blaga na hitro ne glede na njegovo običajno ceno, če tako zahtevajo okoliščine
prisilna prodaja varščine
prodaja varščine za vračilo posojila ali odplačilo dolga, če dolžnik ne more izpolniti svojih o...
prisilni odtegljaji od plače
odtegljaji, ki izhajajo iz sodnih sklepov in so povezani z alimenti, nadomestili škode itd.
prisilno prenehanje podjetja
prenehanje podjetja, ki ga izvede sodišče, kadar to zakon posebej določa ali kadar zakon sicer predvideva...
priskrbeti
biti uspešen v prizadevanju priti do česa
priskrbovanje sredstev
uspešno pridobivanje a) sredstev kot celote ali b) posameznih pojavnih oblik sredstev, potrebnih...
prisojena obrestna mera
obrestna mera, ki je jasneje določljiva: ali prevladujoča obrestna mera za podoben finančni inštrument...
prisojeni stroški
stroški, ki se dejansko ne pojavljajo, vendar jih je treba pripisovati ustreznemu delovanju, če...
prispevek
obvezna dajatev za ustvarjanje sredstev za posebne namene, npr. prispevek za pokojninsko zavarovanje,...
prispevek za kritje
razlika med prihodki od prodaje in spremenljivimi stroški prodanih poslovnih učinkov v obdobju,...
prispevek za kritje pri količinski enoti
razlika med prodajno ceno poslovnega učinka in njegovimi spremenljivimi stroški, ki omogoča pokrivanje...
prispevki za socialno varnost
po razporeditvi davkov, določeni pri OECD, skupno ime za obvezne socialne prispevke, ki jih plačujejo...
pristnost listine
lastnost listine, da ima bistvene sestavine in značilnosti glede na izvor
pristojbina
obvezno plačilo za uporabo dobrin v javni lasti (cest, letališč, pristanišč itd.)
pristojen dokaz
dokaz, ki je skladen z dejstvi, kar pomeni, da je neoporečen
pristojna odobritev
odobritev nekoga, ki je za to poklican ter ima pravico in dolžnost opraviti to dejanje, povezano...
pristojnost
z zakonom ali kakim drugim pravnim aktom dana pravica in dolžnost opravljati kaka dejanja ali odločati...
pristojnosti in naloge na finančnem področju nalog
pravice in dolžnosti pa tudi obveze sprejeti sankcije oziroma se opravičiti, če dodeljeno delo na...
pristojnosti in odgovornosti za področju finančne funkcije
pravice in dolžnosti pa tudi obveze sprejeti sankcije oziroma se opravičiti, če dodeljeno delo na...
pristopnina
plačilo za pristop h kaki organizaciji
prisvajanje
delanje kaj za svoje, zlasti neupravičeno
prisvojitev
narediti kaj za svoje, zlasti neupravičeno; posledek prisvajanja
pritegniti ( k poslu)
zbuditi pri kom pripravljenost za kaj (za posel)
pritoki
na podlagi dveh bilanc stanja in izkaza poslovnega izida izračunani denarni tokovi, povezani s poslovanjem,...
pritoki pri financiranju
pritoki, ki so povezani s pobotanim povečanjem kapitala (zunaj dobička poslovnega leta), dolgoročnih...
pritoki pri investiranju
pritoki, ki so povezani s pobotanim zmanjšanjem neopredmetenih dolgoročnih sredstev, opredmetenih...
pritoki pri naložbenju
pritoki, ki so povezani s pobotanim zmanjšanjem neopredmetenih dolgoročnih sredstev, opredmetenih...
pritoki pri poslovanju
pritoki, ki so povezani s poslovnimi prihodki, povečanimi za pobotano zmanjšanje poslovnih terjatev...
pritoki pri vlaganju
pritoki, ki so povezani s pobotanim povečanjem kapitala (zunaj dobička poslovnega leta), dolgoročnih...
pritožba
1. izjava, s katero se pristojnemu izrazi nezadovoljstvo zaradi neprimernosti, neustreznosti česa;...
pritožbenje
sporočanje prodajalcu, da dostavljeni proizvodi ali opravljene storitve nimajo zaželenih ali dogovorjenih...
pritrdilna potrditev (salda)
vrsta potrditve saldov, pri kateri se pričakuje, da bo naslovnik vrnil v potrditev poslano listino...
pritrdilno mnenje
revizorjevo mnenje, da računovodski izkazi v celoti resnično in pošteno predstavljajo obravnavane...
pritrdilno zagotovilo
vrsta zagotovila, ki ga da pooblaščeni revizor, kadar izrazi svoje mnenje, da so računovodske informacije...
privzem
sprejetje tuje rešitve; nasprotje razvoju lastne rešitve
prizadevati si za razumna zagotovila
delati, biti dejaven za dosego razumnih zagotovil o čem
prizadevnost
lastnost, značilnost prizadevnega človeka, to je takšnega, ki je dejaven pri doseganju, uresničevanju...
priznati konto
knjižiti na kreditno stran konta
pro forma faktura
račun, izdan pred dobavo proizvodov ali trgovskega blaga ali izvedbo storitev, da bi bil kupec obveščen...
pro forma komparativne informacije
primerjalne informacije, ki ne izhajajo iz poslovnih knjig, temveč so preračunane, da bi upoštevale...
pro forma računovodski izkazi
1. uresničeni računovodski izkazi, ki so prilagojeni tako, da kažejo učinek pomembnih poslov, kot...
problem
stanje ali dogajanje, ki ga štejemo za pomembno, ki se odmika od ciljev in za katerega je rešitev...
procedura
1. premišljeno delo, delovanje, ravnanje za dosego cilja; 2. skupek dejanj, ki pripeljejo do re...
proces
1. zaporedje gibanja soodvisnih pojavov v naravi, družbi ali mišljenju, ki si sledijo v času; večina...
proces odločanja
opredelitev problema, iskanje možnih rešitev, ovrednotenje rešitev in izbira najboljše rešitve
procesna proizvodnja
proizvajanje, za katero praviloma ni proizvajalnih nalogov, ker poteka, brž ko je vpeljano, neprekinjeno...
procesno proizvajanje
proizvajanje, za katero praviloma ni proizvajalnih nalogov, ker poteka, brž ko je vpeljano, neprekinjeno...
procesno usmerjeno računovodstvo
kalkuliranje stroškov, pri katerem se povezujejo stroški najprej z začasnimi stroškovnimi nosilci,...
prodaja
posledek prodajanja
prodaja brez kritja
prodaja blaga z dostavo v prihodnosti, čeprav ga prodajalec v trenutku sklenitve posla še nima,...
prodaja na debelo
prodaja blaga v velikih količinah, tj. takšnih, ki presegajo potrebe končnega porabnika; usmerjena...
prodaja na drobno
prodajanje blaga v majhnih količinah, tj. takšnih, ki ustrezajo potrebam končnih porabnikov, pri...
prodaja na javni dražbi
javna prodaja blaga, storitev ali vrednostnic kupcu, ki ponudi najvišjo ceno ali najvišji tečaj
prodaja na kredit
prodaja, pri kateri kupec še ne plača v trenutku, ko se blago prenese na kupca ali ko se opravi...
prodaja na obroke
prodaja, pri kateri kupec plača po dogovoru s prodajalcem v več obrokih
prodaja na odlog
prodaja, pri kateri se blago dobavi šele po prejemu zadnjega kupčevega obroka
prodaja na up
prodaja, pri kateri kupec še ne plača v trenutku, ko se blago prenese na kupca ali ko se opravi...
prodaja nepremičnin
prodaja, katere predmet so nepremičnine
prodaja po katalogu
prodajna metoda, ki omogoča kupcu, da blago izbere doma, ga naroči po pošti ali po telefonu in ga...
prodaja po načelu zaračunaj in zadrži
prodaja, pri kateri je na kupčevo zahtevo dobava preložena na pozneje, vendar kupec prevzame lastninsko...
prodaja po povzetju
prodaja, pri kateri kupec ali njegov zastopnik ob prevzemu blaga to tudi plača
prodaja s kratkoročno odloženim plačilom
prodaja, pri kateri prodajalec dovoljuje kupcu, da računa ne plača takoj, temveč najkasneje v letu...
prodaja s popustom
prodaja blaga v posebnih prodajalnah na malo po cenah, ki so zaradi racionalizacij pri nakupu in...
prodaja s povratnim najemom
najem, pri katerem najemnik najprej kot prodajalec proda predmet najema najemodajalcu, ta pa mu...
prodaja vrednostnic brez kritja
znesek posamezne vrste vrednostnic, ki še niso na razpolago v trenutku sklenitve pogodb o njihovi...
prodaja vrednostnic finančni inštituciji
prodaja vrednostnic, pri kateri finančna inštitucija kot kupec s prevzemom dogovorjenega tveganja...
prodaja vrednostnic prek finančne inštitucije
prodaja vrednostnic, pri kateri finančna inštitucija posreduje pri prodaji za račun izdajatelja,...
prodaja vrednostnih papirjev brez kritja
znesek posamezne vrste vrednostnic, ki še niso na razpolago v trenutku sklenitve pogodb o njihovi...
prodaja vrednostnih papirjev finančni inštituciji
prodaja vrednostnic, pri kateri finančna inštitucija kot kupec s prevzemom dogovorjenega tveganja...
prodaja vrednostnih papirjev prek finančne inštitucije
prodaja vrednostnic, pri kateri finančna inštitucija posreduje pri prodaji za račun izdajatelja,...
prodaja z dolgoročno odloženim plačilom
prodaja z odlogom plačila, daljšim od leta dni; povzroča dolgoročni dolg pri dobavitelju, ki s pogodbenim...
prodaja z odloženim plačilom
prodaja, pri kateri kupec še ne plača v trenutku, ko se blago prenese na kupca ali ko se opravi...
prodajalčev račun
obvestilo prodajalca o znesku, ki ga mora kupec poravnati za izročeno blago, ki ga je naročil, oz....
prodajalčeva faktura
obvestilo prodajalca o znesku, ki ga mora kupec poravnati za izročeno blago, ki ga je naročil, oz....
prodajalčevo potrdilo o naročilu
listina, s katero prodajalec obvesti kupca, da je prejel njegovo nakupno naročilnico in da bo ustrezno...
prodajalec
oseba, ki prodaja proizvode ali storitve, ki jih namerava prodati, ki je že dobila naročilo in prevzela...
prodajalec brez kritja
prodajalec, ki prodaja vrednostnice ali blago, ko jih še nima
prodajalec izvozne terjatve
izvoznik, ki proda finančni organizaciji svojo še ne v plačilo zapadlo izvozno terjatev z odbitkom...
prodajalec opcije
stranka, ki proda opcijo in prejme opcijsko nadomestilo
prodajalni krog
krog poslovnih dogodkov, ki se začne s prejemom kupčeve naročilnice, nadaljuje z odobritvijo prodaje...
prodajanje
razpečavanje v tržnem gospodarstvu, tj. dajanje poslovnih učinkov tistemu, ki jih plača po dogovorjeni...
prodaji namenjen vrednostni papir
vrednostnica, ki jo podjetje pridobi, da bi jo prodalo v kratkem času in doseglo dobiček na podlagi...
prodajljiv
takšen, da ga je mogoče prodati na delujočem trgu, na katerem je znana njegova tržna vrednost ali...
prodajljivi dolg
dolg dolžnika, ki ga upnik lahko s prodajo prenese na tretjo osebo
prodajljivi vrednostni papirji
vrednostnice, ki jih je mogoče takoj prodati na borzi vrednostnic; kot kupljene za kasnejšo prodajo...
prodajljivo blago
blago, ki ga je mogoče (hitro) prodati
prodajljivost
možnost prodaje po pošteni tržni vrednosti v sprejemljivem obdobju
prodajna cena
cena, po kateri se ponudi in proda blago; prodajna cena lahko vključuje prevozne in druge stroške...
prodajna cena sredstva (pri ocenjevanju)
dejanska cena, ki je na podlagi sklenjene pogodbe dosežena pri prodaji obravnavanega sredstva; giblje...
prodajna dejavnost (v organizaciji)
pridobivanje naročil, izpolnjevanje naročil in skladiščenje proizvodov, če te dejavnosti ne sodijo...
prodajna donosnost dolgoročne naložbe
uspešnost prodaje dolgoročne naložbe, pri čemer je dosežen dobiček iz dolgoročnih naložb; meri se...
prodajna faktura
račun, ki ga dobavitelj pošlje kupcu za prodane proizvode oziroma opravljene storitve
prodajna funkcija
temeljno poslovno področje nalog, ki se ukvarja z razpečavanjem poslovnih učinkov v tržnem gospodarstvu;...
prodajna opcija
finančni inštrument, s katerim izdajatelj omogoči imetniku, da mu proda določeno blago ali vrednostnico...
prodajna vrednost
zmnožek količin proizvodov ali storitev s prodajno ceno količinske enote
prodajna vrednost sredstva
ocenjeni znesek denarnih sredstev ali njihovih ustreznikov, ki ga je mogoče pridobiti s prodajo...
prodajne evidence
na karticah, v knjigah, na trakovih itd. zabeleženi podatki o poslovnih ponudbah, dobljenih naročilih,...
prodajne metode
metode prodajanja, npr. osebna prodaja, prodaja po katalogu, prodaja z avtomati, prodajne storitve,...
prodajne storitve
storitve, povezane s prodajo proizvodov, ki se lahko opravljajo za kupca pred prodajo, npr. izobraževanje...
prodajni cikel
krog poslovnih dogodkov, ki se začne s prejemom kupčeve naročilnice, nadaljuje z odobritvijo prodaje...
prodajni nalog
nalog, po katerem je treba kupcu prodati določeno količino proizvodov, jih odpraviti in izdati ...
prodajni odhodki
posredni stroški prodajanja v znesku, v katerem so obračunani v obdobju, ker se ne zadržujejo v...
prodajni plan
načrt tržnega razpečavanja podrobno določenih vrst in količin proizvodov ter opravljenih storitev...
prodajni pogoji
pogoji v zvezi s prodajo, ki jih lahko delimo na a) splošne poslovne pogoje (npr. jamstvo, pristojnost...
prodajni priročnik
publikacija, ki pregledno prikazuje podatke o prodajnih pogojih
prodajni račun
račun, ki ga dobavitelj pošlje kupcu za prodane proizvode oziroma opravljene storitve
prodajni razvidi
na karticah, v knjigah, na trakovih itd. zabeleženi podatki o poslovnih ponudbah, dobljenih naročilih,...
prodajni referent
uslužbenec v prodajni službi, ki se ukvarja s prodajo konkretnim kupcem
prodajni sortiment
skupina več proizvodov glede na potrebe trga ali tržnega odseka; prodajni sortiment proizvajalca...
prodajni stroški
stroški, ki se nanašajo na posamezno prodajo: neposredni stroški prodaje in ustrezni del posrednih...
prodajni terminal
naprava, ki v trgovinah nadomešča vpisniško blagajno; v osrednji računalniški enoti omogoča sprotni...
prodajno območje
del trga, ki zajema več manjših ozemeljskih enot, na primer občin in mest; pri njegovi določitvi...
prodajno področje nalog
temeljno poslovno področje nalog, ki se ukvarja z razpečavanjem poslovnih učinkov v tržnem gospodarstvu;...
prodajno poročilo
poročilo, ki vsebuje podatke o prodajanju posameznega proizvoda ali posamezne storitve
prodajnovrednostni način (ocenjevanja vrednosti)
način ocenjevanja vrednosti bodisi nepremičnine bodisi premičnine glede na možnost prodaje podobnega...
prodana količina
količina proizvodov, trgovskega blaga, materiala ali storitev, ki je prodana v kakem obdobju in...
produciranje
proces ustvarjanja proizvodov, v katerem človek s svojim delom s pomočjo delovnih sredstev preoblikuje...
produkcija
1. splošna oznaka za posledke dejavnosti proizvajanja, ki v najširšem pomenu zajema poleg proizvodov...
produkt
opredmeteni poslovni učinek, posledek proizvajanja v katerikoli dejavnosti; glede na stopnjo dokončanosti...
produktivnost
sposobnost prvin poslovnega procesa za ustvarjanje določene količine poslovnih učinkov v določenem...
produktivnost dela
sposobnost z delom ustvariti zahtevano količino poslovnih učinkov v določenem obdobju
profit
razlika med vsemi prihodki in vsemi odhodki, pri čemer med odhodki ni obračunanega davka iz dob...
profitni center
zaokroženi del organizacije, ki nosi odgovornost ne samo za stroške, temveč tudi za poslovni iz...
profitnost
1. lastnost, značilnost nečesa, da vsebuje dobiček; različen pojem od dobičkonosnosti; 2. uspešnost...
profitonosnost
1. lastnost, značilnost nečesa, da prinaša dobiček; ni isto kot dobičkovnost; 2. uspešnost delovanja,...
program
skupek podrobno opredeljenih nalog posameznih zaposlencev, določenih za uresničitev
program delniških opcij za zaposlence
program, po katerem daje podjetje svojim zaposlencem pravico pridobivati na novo izdane delnice...
program nagrad
program podjetja za spodbujanje posebej prizadevnih zaposlencev
program nakupa delnic za zaposlence
program, po katerem lahko zaposlenci kupujejo delnice svojega podjetja
program ponovnega naložbenja dividend
program, po katerem se dividende samodejno spreminjajo v delnice iste delniške družbe, pri kateri...
program ravnanja z okoljem
program, ki opredeljuje naloge v zvezi z ravnanjem z naravnim okoljem v posamezni organizaciji
program reinvestiranja dividend
program, po katerem se dividende samodejno spreminjajo v delnice iste delniške družbe, pri kateri...
program socialnega zavarovanja
program v podjetju, ki ne glede na splošno zavarovanje poskrbi za socialne ugodnosti za svoje z...
program za revidiranje računalniškega obravnavanja podatkov
računalniški program za pregledovanje datotek, preizkušanje obdelovanja podatkov in njih kontrol,...
program zdravstvenega zavarovanja
program v podjetju, ki ne glede na splošno zavarovanje poskrbi za ugodnosti zdravstvenega varstva...
programi pozaposlitvenih zaslužkov
programi, po katerih zagotavlja organizacija enemu zaposlencu ali več zaposlencem zaslužke po končanem...
programi pozaposlitvenih zaslužkov več zaposlovalcev
programi pozaposlitvenih zaslužkov z določenimi prispevki (razen državnih programov) ali programi...
programi pozaposlitvenih zaslužkov z določenimi prispevki
programi pozaposlitvenih zaslužkov, po katerih plačuje podjetje stalne prispevke v posebno enoto...
programi s kapitalom povezanih zaslužkov
formalni ali neformalni načrti, po katerih daje podjetje s kapitalom povezane zaslužke enemu ali...
programi z določenimi pozaposlitvenimi zaslužki
programi pozaposlitvenih zaslužkov; po katerih plačuje podjetje sedanjim in nekdanjim zaposlencem...
programirana odločitev
odločitev, ki je posledek izvajanja predpisanih običajnih postopkov; nasprotje neprogramirane o...
programirani fiksni stroški
stalni stroški, ki se v obravnavanem obdobju pojavijo zaradi kake odločitve in ki jih v naslednjem...
programirani kontrolni postopki (v računalniškem informacijskem sestavu)
kontrolni postopki, zajeti v računalniške programe; nekateri omejujejo dostopnost podatkov (npr....
programirani stalni stroški
stalni stroški, ki se v obravnavanem obdobju pojavijo zaradi kake odločitve in ki jih v naslednjem...
programiranje
vnaprejšnje določanje skupka nalog, del, potrebnih za uresničitev česa; oblikovanje podrobnejših...
programirano odločanje
odločanje, za katero je mogoče izdelati modele, da bi se dosegale najboljše rešitve; ker se ponavlja...
programirljiva odločitev
odločitev, ki jo je mogoče programirati, ker se nanaša na opredeljen in urejen problem
programska oprema (računalniška)
celota samostojnih in medsebojno povezanih navodil za uporabo računalnikov, opisov postopkov za...
progresivni stroški
spremenljivi stroški, ki se kot celota povečujejo hitreje kot obseg dejavnosti; prav tako se povečujejo...
progresivno amortiziranje
amortiziranje, pri katerem je pod pogojem, da se nabavna vrednost amortizirljivega sredstva ne prevrednoti,...
proizvajalna dejavnost (v podjetju)
dejavnost sprožanja proizvajalnega procesa, ustvarjanja proizvodov, notranjega prevažanja in medstopenjskega...
proizvajalna dokumentacija
listine o poteku proizvajanja in obračunavanja pripadajočih stroškov; proizvodne listine in tehnološke...
proizvajalna enota
1. delavnica, obrat ali tovarna, v kateri poteka proizvajalni proces; 2. v proizvajalni organizaciji...
proizvajalna funkcija
temeljno poslovno področje nalog, kjer človek s svojim delom pretvarja prvine poslovnega procesa...
proizvajalna zmogljivost podjetja
sposobnost podjetja, da zagotovi zahtevano količino kake vrste proizvodov oziroma kake vrste storitev...
proizvajalne listine
listine o poteku proizvajanja in obračunavanja pripadajočih stroškov; proizvodne listine in tehnološke...
proizvajalni cikel
krog poslovnih dogodkov, ki se začne s pridobivanjem prvin poslovnega procesa, se nadaljuje z njihovo...
proizvajalni krog
krog poslovnih dogodkov, ki se začne s pridobivanjem prvin poslovnega procesa, se nadaljuje z njihovo...
proizvajalni nalog
nalog, s katerim se sproži proizvajanje posamezne serije proizvodov ali posameznega proizvoda; nanj...
proizvajalni odhodki
proizvajalni stroški proizvodov ali storitev, ki jih je podjetje prodalo in s tem doseglo poslovne...
proizvajalni odhodki (v ožjem pomenu)
proizvajalni odhodki brez vključenih posrednih stroškov nakupovanja
proizvajalni odhodki (v širšem pomenu)
proizvajalni odhodki z vključenimi posrednimi stroški nakupovanja
proizvajalni plan
načrt ustvarjanja podrobno določenih vrst in količin proizvodov (ali opravljenih storitev) v načrtovalnem...
proizvajalni rok
obdobje od začetka proizvajanja proizvoda (ali naročila količine proizvoda) do njegove predaje v...
proizvajalni stroški
1. stroški, ki se pojavljajo pri proizvajanju ter vsebujejo neposredne stroške nastajajočih proizvodov...
proizvajalni stroški (v ožjem pomenu)
proizvajalni stroški brez vključenih posrednih stroškov nakupovanja
proizvajalni stroški (v širšem pomenu)
proizvajalni stroški z vključenimi posrednimi stroški nakupovanja
proizvajalni stroški količinske enote
povprečni neposredni stroški in posredni stroški proizvajanja (lahko pa tudi posredni stroški nakupovanja)...
proizvajalni stroški količinske enote (v ožjem pomenu)
proizvajalni stroški količinske enote brez vključenih posrednih stroškov nakupovanja
proizvajalni stroški količinske enote (v širšem pomenu)
proizvajalni stroški količinske enote z vključenimi posrednimi stroški nakupovanja
proizvajalni stroški prodanih količin
stroški proizvajanja, ki ne oblikujejo več vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje,...
proizvajalni stroški prodanih količin (v ožjem pomenu)
proizvajalni stroški prodanih količin brez vključenih posrednih stroškov nakupovanja
proizvajalni stroški prodanih količin (v širšem pomenu)
proizvajalni stroški prodanih količin z vključenimi posrednimi stroški nakupovanja
proizvajalno področje nalog
temeljno poslovno področje nalog, kjer človek s svojim delom pretvarja prvine poslovnega procesa...
proizvajalnost
sposobnost prvin poslovnega procesa za ustvarjanje določene količine poslovnih učinkov v določenem...
proizvajalnost dela
sposobnost z delom ustvariti zahtevano količino poslovnih učinkov v določenem obdobju
proizvajanje
proces ustvarjanja proizvodov, v katerem človek s svojim delom s pomočjo delovnih sredstev preoblikuje...
proizvajanje na tekočem traku
množinsko ali velikonizno proizvajanje na zaporedoma razporejenih strojih in napravah; tehnična...
proizvajanje po naročilu
posamično ali malonizno proizvajanje po naročilu kupca, ki natančno določa kakovost, obliko, sortiment...
proizvajanje za zalogo
1. proizvajanje za trg in neznanega kupca, torej ne po naročilu; nujno je pri izdelovanju sestavnih...
proizvedena količina
količina proizvodov ali storitev, ki je proizvedena oziroma opravljena v kakem obdobju
proizvod
opredmeteni poslovni učinek, posledek proizvajanja v katerikoli dejavnosti; glede na stopnjo dokončanosti...
proizvodna serija
1. število enakih proizvodov, določeno glede na: a) sortiment (po vrstah proizvodov), b) čas (sezonska...
proizvodne listine
proizvajalne listine, s katerimi je opredeljen proizvod; razlikovati je treba listine pri predelovalnem...
proizvodni niz
1. število enakih proizvodov, določeno glede na: a) sortiment (po vrstah proizvodov), b) čas (sezonska...
proizvodni stroški
1. stroški, ki se nanašajo na posamezen proizvod: neposredni stroški proizvoda in posredni stroški,...
proizvodnja
1. splošna oznaka za posledke dejavnosti proizvajanja, ki v najširšem pomenu zajema poleg proizvodov...
proizvodnja v teku
1. nastajajoči proizvodi, ki so še na proizvajalnih mestih in jih še ni mogoče uskladiščiti. 2....
projecirana napaka
razlika med ocenjenim in knjigovodskim zneskom v množici pojavov, dobljena iz napake, ugotovljene...
projekna delovna skupina
skupina ljudi, ki opravlja delo v zvezi s projektom
projekt
podroben načrt, ki določa, kaj in kako se namerava narediti; vključuje tudi gospodarske in finančne...
projekt za ravnanje z okoljem in presojanje vplivov nanj
projekt Evropske unije, ki spodbuja organizacije k odgovornemu ravnanju z naravnim okoljem in nenehnemu...
projektna dokumentacija
celota tehničnih, načrtovalnih, sproževalnih, obračunskih, dopisovalnih in drugih listin, povezanih...
projektne listine
celota tehničnih, načrtoavalnih, sproževalnih, obračunskih, dopisovalnih in drugih listin, povezanih...
projektni organizacijski ustroj
začasne organizacijske povezave pri projektih, ki jih izdeluje skupina specialistov z različnih...
prokura
posebna vrsta pooblastitve, ki upravičuje nosilca do vseh vrst pravnih dejanj na sodišču in zunaj...
prokurist
nosilec prokure; je v delovnem razmerju in navadno član ravnateljstva
prolongacija
podaljšanje roka zapadlosti ali poteka posla ali naročila
prolongacija menice
podaljšanje veljavnosti menice z odložitvijo njene zapadlosti
promet
količina proizvodov, trgovskega blaga, materiala ali storitev, ki je prodana v kakem obdobju in...
promet na kontu
seštevek zneskov, ki so v obravnavanem obdobju knjiženi posebej na débetni strani konta (débetni...
prometni davek
davek, ki se obračunava od prodaje obdavčenih vrst blaga in storitev praviloma kot pribitek na prodajno...
promptna obrestna mera
obrestna mera na kak dan ali v kakem obdobju v sedanjosti; nasprotje rokovne obrestne mere
promptna preprodaja vrednostnih papirjev
preprodaja vrednostnic, ki se začne in konča v sedanjosti
promptna terminska preprodaja vrednostnih papirjev
preprodaja vrednostnic, ki se začne v sedanjosti in konča v prihodnosti
promptna/terminska zamenjava
zamenjava, pri kateri se izroči blago, npr. deviza, takoj, drugo blago, npr. deviza, pa se prejme...
promptni posel
nakup in prodaja blaga, deviz ali vrednostnic po pogodbi, ki zahteva takojšnjo dostavo in plačilo;...
promptni valutni posel
posel, pri katerem se valute izročijo v dveh poslovnih dneh po njegovi sklenitvi
promptni valutni trg
trg za takojšnjo prodajo in nakup valut; do izročitve pride dva dni po datumu posla
proporcionalni stroški
spremenljivi stroški, ki se v celotnem znesku gibljejo sorazmerno z obsegom dejavnosti, na količinsko...
proporcionalno konsolidiranje
upoštevanje skupaj obvladovanih podjetij v skupinskih računovodskih izkazih njihovega sestavljavca...
proračun
konkretiziran načrt gospodarjenja z javnimi sredstvi v proračunskem obdobju, praviloma proračunskem...
proračunska dotacija (javnemu podjetju)
znesek denarja, ki ga dobi javno podjetje iz proračuna države ali občine za financiranje gospodarskih...
proračunska načela
s finančno teorijo in prakso razvita načela, ki jih je treba upoštevati pri sestavljanju in izvajanju...
proračunska partija
širša razvrstitvena postavka proračunskih prejemkov ali proračunskih izdatkov; združuje več proračunskih...
proračunska postavka
najožja razvrstitvena postavka proračunskih prejemkov ali proračunskih izdatkov; obsega razčlenjene...
proračunska pozicija
najožja razvrstitvena postavka proračunskih prejemkov ali proračunskih izdatkov; obsega razčlenjene...
proračunska rezerva
znesek, ki zajema nekaj odstotkov proračunskih prejemkov tekočega leta, ki niso razporejeni med...
proračunska skupina
širša razvrstitvena postavka proračunskih prejemkov ali proračunskih izdatkov; združuje več proračunskih...
proračunski akreditiv
izločeni račun dela ali vseh predvidenih izdatkov posamezne proračunske postavke; izplačila se predvidoma...
proračunski izdatki
denarna sredstva, ki jih porabi posamezna proračunska enota (npr. država ali občina) v proračunskem...
proračunski odhodki
stroški delovanja posamezne obračunske enote v proračunskem obdobju, ki se nanašajo na nabavno vrednost...
proračunski prejemki
denarna sredstva, ki jih pridobi posamezna proračunska enota (npr. država ali občina) v proračunskem...
proračunski presežek
razlika med večjimi proračunskimi prihodki v primerjavi s proračunskimi odhodki ali med večjimi...
proračunski prihodki
priznana vrednost obračunanih učinkov delovanja posamezne obračunske enote (npr. države ali občine)...
proračunski primanjkljaj
razlika med večjimi proračunskimi odhodki v primerjavi s proračunskimi prihodki ali med večjimi...
proračunsko leto
letno obdobje, za katero se sestavlja državni proračun; lahko je enako koledarskemu letu, vendar...
proračunsko revidiranje
državno revidiranje, katerega namen je proučiti namenskost uporabe proračunskih in drugih državnih...
prospekt
obvestilo, namenjeno predstavitvi informacij o proizvodih, storitvah, vrednostnicah in njihovih...
prosta carinska zona
del ozemlja kake države zunaj njenega carinskega območja, ki služi pospeševanju različnih oblik...
prosti bančni kapital
v poslovnih financah oznaka za seštevek lastniškega kapitala v banki in izposojenega bančnega kapitala,...
prosti listi
pravokotni kosi debelejšega papirja, ki kot kartice z določenim namenom in vpisanimi podatki sestavljajo...
prosti listi dnevnika
prosti listi pri kopirnem knjigovodstvu s kopiranimi podatki z ustreznih kontov glavne knjige, ki...
prosti listi kontov glavne knjige
prosti listi pri kopirnem knjigovodstvu, od katerih se vsak nanaša na posamezen konto glavne knjige;...
prosti trg
vsakomur dostopen trg
prosti trg kapitala
trg kapitala, na katerem se prodajajo in kupujejo delnice in obveznice; nasprotje pogodbenega trga...
prosti trg vrednostnic
tisti del organiziranega trga vrednostnic, na katerem se trguje z njimi pod manj ostrimi pogoji;...
prosti trg vrednostnih papirjev
tisti del organiziranega trga vrednostnic, na katerem se trguje z njimi pod manj ostrimi pogoji;...
prosto delovno mesto
delovno mesto, na katerem ni osebe, kakršna je predvidena zanj
prostorska razvejenost podjetja
lastnost, značilnost podjetja, da posluje na več območjih
prostovoljna likvidacija podjetja
prenehanje podjetja, če njegovo premoženje zadošča za poplačilo vseh obveznosti do upnikov; opravijo...
prostovoljno prenehanje podjetja
prenehanje podjetja, če njegovo premoženje zadošča za poplačilo vseh obveznosti do upnikov; opravijo...
prostrano računalniško omrežje
računalniško omrežje, ki povezuje računalnike v različnih krajih in državah, torej ni zemljepisno...
prošnja
želja, izražena komu, da kaj da, naredi
protest
1. posebno dejanje za ohranitev pravic iz menice ali čeka. 2. javna listina kot potrdilo o neuspehu...
protiknjižba
débetni knjižbi na prvem kontu ustrezajoča kreditna knjižba na drugem kontu in obratno
protikonto
konto v dvostavnem knjigovodstvu, na katerem je treba opraviti nasprotno knjižbo na obravnavanem...
protivdorna pregrada (v informacijski tehnologiji)
kombinacija računalniške opreme in računalniških programov, ki varuje računalniško omrežje in osebne...
proučevalni dokaz
dokaz, pridobljen na podlagi izračunavanja, primerjanja, razčlenjevanja in preudarjanja
proučevalni postopki pri načrtovanju revizije
postopki, ki pomagajo spoznavati poslovanje in ugotavljati področja možnih tveganj pri reviziji
proučevalni revizijski postopki
revizijsko preizkušanje podatkov, pri katerem se na podlagi kazalnikov in neobičajnih odmikov od...
proučevalno preiskovanje pri reviziji
1. primerjanje računovodskih informacij iz različnih obdobij, različnih podjetij ali z načrti. 2....
proučevanje
premišljeno presojanje bistva in ugodnosti česa in oblikovanje predlogov za izboljšave
proučevanje časa ponovnega naročanja
ugotavljanje, kdaj ponovno naročiti predmete za zalogo glede na njihovo prodajo ali porabo
proučevanje informacij
premišljeno presojanje lastnosti informacij, oblikovalcev informacij, prejemnikov informacij, stroškov...
proučevanje možnosti pri poslovanju
kritično presojanje prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in nevarnosti pri poslovanju glede na...
proučevanje na podlagi kazalnikov
1. oblikovanje sodbe na podlagi kazalnikov. 2. pri revidiranju na podlagi kazalnikov oblikovanje...
proučevanje naložb in koristi
proučevanje v izdatke prevedenih posrednih in neposrednih, merljivih in nemerljivih vložkov, pa...
proučevanje odločanja
proučevanje okoliščin in stopenj odločanja o problemskem stanju, pogosto z namenom, da bi se odločanje...
proučevanje odmikov
proučevanje razlogov za razlike med uresničenimi in načrtovanimi velikostmi, med uresničenimi velikostmi...
proučevanje okoliščin poslovanja
kritično presojanje prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in nevarnosti pri poslovanju glede na...
proučevanje podatkov
1. na podlagi višje stopnje obdelovanja podatkov zasnovano proučevanje ugodnosti procesov in stanj,...
proučevanje poslovanja
proučevanje ugodnosti poslovnih procesov in stanj ter iskanje možnosti izboljšav pri njih kot podlage...
proučevanje potreb po informacijah
proučevanje potreb odločevalcev po informacijah; prva stopnja graditve informacijskega sestava
proučevanje pri reviziji
zbiranje revizijskih dokazov z razčlenjevanjem in primerjanjem podatkov o kakih pojavih ter oblikovanjem...
proučevanje prigodka
proučevanje izseka poslovne stvarnosti, ki pripomore k posplošenim izkušnjam v poslovnoorganizacijskih...
proučevanje prispevkov
ugotavljanje, koliko pripomorejo posamezni deli organizacije k uresničevanju skupnih ciljev
proučevanje problemskega stanja
proučevanje stanja, v katerem se kaže problem, tako da se opredeli razlika med obstoječim stanjem...
proučevanje procesa
proučevanje bistva in kakovosti kakega procesa glede na njegove cilje in dejavnike
proučevanje proizvodnje
proučevanje uspešnosti celote proizvodov glede na sortiment ter njihovo kakovost, količino in v...
proučevanje sestave
proučevanje dosežkov podjetja na podlagi primerjave udeležbe njihovih sestavin; v zvezi z bilanco...
proučevanje stanja
proučevanje kakega pojava ali dogajanja v izbranem trenutku, tudi njegovega preteklega in pričakovanega...
proučevanje stanja dolgoročnega financiranja
proučevanje stanja dolgoročnega financiranja, tj. dolgoročnih vlog v kakem trenutku, ugotavljanje...
proučevanje strukture
proučevanje dosežkov podjetja na podlagi primerjave udeležbe njihovih sestavin; v zvezi z bilanco...
proučevanje temeljnih dejavnikov naložb
proučevanje tržne podcenjenosti ali precenjenosti naložb v podjetje z upoštevanjem finančne moči...
proučevanje trga
proučevanje ponudbe, povpraševanja, cen, prodajnih poti itd. za izbrano skupino proizvodov na izbranem...
proučevanje uresničenega kratkoročnega naložbenja
proučevanje kratkoročnega naložbenja v kakem obdobju
proučevanje uresničenega stanja kratkoročnega financiranja
proučevanje stanja kratkoročnega financiranja, tj. kratkoročnih vlog v kakem trenutku, ugotavljanje...
proučevanje uresničenih dolgoročnih naložb
proučevanje dolgoročnih naložb ter njihove sestave v kakem trenutku, ugotavljanje sedanje vrednosti...
proučevanje uresničenih kratkoročnih naložb
proučevanje kratkoročnih naložb ter njihove sestave v kakem trenutku, ugotavljanje koeficientov...
proučevanje uresničevanja dolgoročnega financiranja
proučevanje dolgoročnega financiranja, tj. gospodarjenja z dolgoročnimi vlogami v kakem obdobju,...
proučevanje uresničevanja dolgoročnega naložbenja
proučevanje dolgoročnega naložbenja v kakem obdobju, primerjanje ugotovitev z načrtom in pojasnjevanje...
proučevanje uresničevanja kratkoročnega financiranja
proučevanje kratkoročnega financiranja, tj. gospodarjenja s kratkoročnimi vlogami v kakem obdobju,...
proučevanje vrednosti
proučevanje, katerega cilj je dati proizvodu samo takšne lastnosti ali vloge, ki bodo izboljšale...
proučevanje vrednostnic
presojanje vrednostnic kot podlage za naložbeno politiko; ocenjevanje splošnega finančnega položaja...
proučitev
izid proučevanja, podan navadno v obliki pisnega poročila
proučitev naložb in koristi
posledek proučevanja naložb in koristi, podan navadno v obliki pisnega poročila
proučitev računovodskih bilanc
presoja podatkov v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida ter kazalnikov, ki izhajajo iz njih,...
proučitev ravnanja z dejavniki
posledek proučevanja pridobitve/pridobivanja in uporabe/uporabljanja dejavnikov zlasti glede na...
proučitev uresničenega stanja dolgoročnega financiranja
posledek proučevanja uresničenega stanja dolgoročnega financiranja, tj. dolgoročnih vlog
proučitev uresničenega stanja kratkoročnega financiranja
posledek proučevanja uresničenega stanja kratkoročnega financiranja, tj. kratkoročnih vlog
proučitev uresničenih dolgoročnih naložb
posledek proučevanja uresničenih dolgoročnih naložb
proučitev uresničenih kratkoročnih naložb
posledek proučevanja uresničenih kratkoročnih naložb
proučitev uresničevanja dolgoročnega financiranja
posledek proučevanja uresničenega dolgoročnega financiranja, tj. gospodarjenja z dolgoročnimi vlogami...
proučitev uresničevanja dolgoročnega naložbenja
posledek proučevanja uresničenega dolgoročnega naložbenja, tj. gospodarjenja z dolgoročnimi naložbami...
proučitev uresničevanja kratkoročnega financiranja
posledek proučevanja uresničenega kratkoročnega financiranja, tj. gospodarjenja s kratkoročnimi...
proučitev uresničevanja kratkoročnega naložbenja
posledek proučevanja uresničenega kratkoročnega naložbenja v kakem obdobju
provizija
nadomestilo za posredniške ali zastopniške posle, za opravljeno delo v zvezi s pridobitvijo naročila...
provizija od prometa
banki od prometa na tekočem računu obračunana opravnina
provizija za razpoložljiva sredstva
znesek, ki ga banka zaračuna za odobreno, vendar v ustreznem obdobju še ne izrabljeno posojilo
provizorični denar
zakonito plačilno sredstvo, obravnavano kot gotovina, ki nima takšno vlogo trajno; tako štejejo...
prva hipoteka
hipoteka, ki ima kot zastavna pravica do določene nepremičnine prednost pred vsemi drugimi hipotekami;...
prva hipotekarna obveznica
zavarovana obveznica s prednostno terjatvijo do izdajatelja
prva prodaja vrednostnic
prodaja vrednostnic na podlagi izdajateljeve ponudbe ob njihovi izdaji; kot taka se šteje tudi prodaja,...
prva prodaja vrednostnih papirjev
prodaja vrednostnic na podlagi izdajateljeve ponudbe ob njihovi izdaji; kot taka se šteje tudi prodaja,...
prva revizija
revizija, ki jo opravi revizijsko podjetje prvikrat za nekega naročnika in zahteva obsežnejše revizijske...
prvina
temeljna sestavina, ki je ni smiselno ali mogoče naprej razčleniti glede na cilje in/ali značilnosti...
prvine poslovnega procesa
delovna sredstva, predmeti dela, uporabljene storitve in zaposlenci s svojo delovno silo in opravljenim...
prvo uskupinjenje dolgoročnih finančnih naložb
spojitev podatkov o dolgoročnih finančnih naložbah iz izvirnih bilanc stanja obvladujočega podjetja...
prvo uskupinjenje neopredmetenih dolgoročnih sredstev
spojitev podatkov o neopredmetenih dolgoročnih sredstvih iz izvirnih bilanc stanja obvladujočega...
prvo uskupinjenje opredmetenih osnovnih sredstev
spojitev podatkov o opredmetenih osnovnih sredstvih iz izvirnih bilanc stanja obvladujočega podjetja...
prvo uskupinjevanje
sestavljanje skupinskih računovodskih izkazov ob vstopu novega odvisnega podjetja v skupino; tedaj...
prvotna nabavna vrednost osnovnega sredstva
dejanska nabavna vrednost v času nakupa obravnavanega opredmetenega osnovnega sredstva, ki se utegne...
prvotna neodpisana vrednost osnovnega sredstva
razlika med dejansko nabavno vrednostjo v času nakupa obravnavanega opredmetenega osnovnega sredstva...
prvotni računovodski izkazi konsolidiranega podjetja
samostojni računovodski izkazi podjetja, ki je vključeno v skupino, za katero se izdelujejo skupinski...
prvotno sprejeti posel
posel, ki ga je revizijsko podjetje sprejelo v začetku, čeprav se je kasneje spremenila njegova...
Avtor pojmovnikov je dr. Ivan Turk.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: