IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Seznam pojmov, ki se začnejo na črko P (število zadetkov: 2243)
P
tečaj pri borznem trgovanju, ki se upošteva pri ponudbi vrednostnic ali deviz; v borznih tečajnicah...
paberkovanje
reviziji sorodna storitev, pri kateri revizor zbira, razvršča in povzema računovodske podatke ter...
paberkovanje obračunskih računovodskih izkazov
celota zbiranja računovodskih podatkov, ki obstajajo v organizaciji, za izdelovanje obračunskih...
paberkovanje predračunskih računovodskih izkazov
celota zbiranja računovodskih podatkov, zasnovanih na naročnikovih predpostavkah, za sestavljanje...
padajoče časovno amortiziranje
časovno amortiziranje, pri katerem je pod pogojem, da se nabavna vrednost ne prevrednoti, v prvem...
padajoče časovno amortiziranje z zmanjševanjem osnove
padajoče časovno amortiziranje, doseženo s tem, da so na neodpisano vrednost, ki je od neodpisane...
padajoče časovno amortiziranje z zniževanjem stopnje
padajoče časovno amortiziranje, doseženo s tem, da je na enako amortizacijsko osnovo uporabljena...
padajoče zaporedje
zaporedje, nasprotno običajnemu zaporedju številk (10, 9, 8 ...) ali črk (ž, z, v ...)
padec tečajev
veliko splošno znižanje tečajev, zlasti na borzi vrednostnic ali trgu deviz; nasprotje dviga te...
palični diagram
diagram s podatki v koordinatnem sestavu, v katerem so velikosti predstavljene z ustreznimi vodoravnimi...
panožno tveganje
za posamezno področje dejavnosti značilno in v njej običajno tveganje
papirnati denar
denar v obliki papirja; izdaja ga izdajateljska banka ali država
paradoks
izjava, ki se zdi protislovna, vendar utegne biti resnična
pariteta
uradni menjalni tečaj dveh valut
parket
prostor na borzi vrednostnic, kjer se trguje z vrednostnicami, ki kotirajo na njej, in na katerega...
parkirnina
pristojbina za uporabo parkirnega mesta bodisi na parkirnem prostoru bodisi v parkirni hiši
participativno predračunavanje
predračunavanje, pri katerem sodelujejo tudi tisti, ki so odgovorni za uresničitev predračunov;...
partikularizem
oblikovanje sodb in uvajanje dejanj na podlagi ožjih ali osebnih značilnosti
partner
kdor s kom sodeluje pri poslovanju: solastnik, kupec, prodajalec
partner (v revizijskem podjetju)
posameznik s pooblastilom, ki zaveže revizijsko podjetje k izvedbi strokovnih storitev
partner, zadolžen za posel (v revizijskem podjetju)
oseba v revizijskem podjetju, ki je odgovorna za prevzeti revizijski posel in njegovo izvedbo ter...
pasíva
desna stran bilance stanja, na kateri so navedene obveznosti do virov sredstev, tj. kapital in dolgovi...
pasivíranje
pripoznanje zneska med dolgovi v bilanci stanja, ne pa med prihodki v izkazu poslovnega izida
pasívna dinamična vrednost delnice
razvojna vrednost delnice, če prevzemno podjetje napoveduje boljšo prihodnost prevzetega podjetja,...
pasívna interesna grupa
interesna skupina, ki ne uveljavlja svojih interesov glede usmeritev in delovanja pravne osebe;...
pasívna obrestna mera
obrestna mera, po kateri se v banki obračunavajo obresti od dolgov ali na splošno od dobljenih posojil...
pasívna stran bilance stanja
praviloma desna stran v bilanci stanja, ki prikazuje obveznosti do virov sredstev
pasívna strategija investiranja
strategija naložbenja, ki temelji na predpostavki učinkovitega delovanja trga vrednostnic, torej...
pasívne obresti
obresti, ki jih daje banka za dobljene bančne vloge ali dobljena posojila
pasívni konti
konti, od katerih se vsak nanaša na posebno pojavno obliko sredstev; praviloma imajo promet na débetni...
pasívno stanje deviz
presežek deviznih obveznosti nad deviznimi sredstvi
pasívno-aktívni konto
konto premoženjsko pravnih razmerij z dobavitelji, zaposlenci, državo oziroma drugimi osebami; vsota...
patent
pravica, ki jo kdo pridobi s svojim izumom; če je zanj potrebna dolgoročna naložba denarnih sredstev,...
patentna listina
uradno dokazilo o priznanju patenta, ki ga na podlagi patentnega zahtevka po opravljenem preizkusu...
patentna prijava
pisni zahtevek, s katerim se začenja postopek za priznanje patenta; praviloma vsebuje podatke o...
patronatska zaveza
pomožni inštrument varstva pri zaupanjskem tveganju, s katerim se izdajatelj (npr. obvladujoča gospodarska...
pavšalni popravek vrednosti terjatev
znesek, ki v breme odhodkov zmanjšuje prvotno izkazane terjatve za določen odstotek, ker je po izkušnjah...
pavšalni znesek
znesek, določen v povprečni ali približni vrednosti
periodične informacije
glede na namen poenotene informacije, ki se oblikujejo in predlagajo v določenih časovnih presledkih,...
periodični podatki
podatki, ki se pojavljajo in predlagajo v informacijski sestav v določenih časovnih presledkih;...
periodični poslovni izid
poslovni izid za obračunsko obdobje; če je krajše od leta dni, je poimenovan medletni poslovni ...
periodično računovodsko poročilo
računovodsko poročilo za obračunsko obdobje, izdelano za notranje uporabnike; obsega računovodske...
pilotni vzorec
vzorec pri opazovanju, ki zajame manjše število enot in je izvedeno pred glavnim opazovanjem, da...
pisarna
prostor za pisarniško poslovanje
pisarniška avtomatizacija
uvajanje računalniškega obravnavanja podatkov v pisarniško poslovanje, ki zajema zlasti obravnavanje...
pisarniški material
material in drobni inventar, ki se uporabljata v pisarnah
pisarniški pregled (ocenjevanja vrednosti)
kontrola natančnosti izračunov, smiselnosti podatkov, ustreznosti metodike in skladnosti navedb...
pisarniško poslovanje
sestavljanje in hranjenje listin o poslovanju, a tudi dejavnost, pri kateri se uporabljajo pravila,...
pisemska ovojnica, kuverta
na poseben način zložen papir, ki varuje in pokriva pismo, ki je nosilec kakega sporočila
pismo
pisano ali tiskano sporočilo, običajno poslano od oddajnika k prejemniku v pisemski ovojnici
1 2 3 ... 43 44 45
 
Avtor pojmovnikov je dr. Ivan Turk.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?