IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TIPSKI DOKUMENTI

Vzorci najpogosteje uporabljanih pogodb

Med tipskimi dokumenti najdete vzorce pogodb, ki se v poslovanju najpogosteje uporabljajo. Pogodbe so vzorčni primeri, vsak uporabnik naj jih prilagodi svojemu primeru. Zveza RFR svetuje, da jih pregleda tudi pravni strokovnjak.

Vzorci naj bodo zgolj vodilo pri pripravi pravih pogodb. Zveza RFR ne prevzema odgovornosti za uporabo vzorcev. 

TIPSKI DOKUMENTI

Vzorec pogodbe o asignaciji

Prenesi dokument

 

1. ________________________________ , d. d., _______________________________(naslov), _______________________________, ki ga zastopa direktor _________________ (v nadaljevanju asignant),
in
2. _______________________,__________________________(naslov), ki ga zastopa pomočnik direktorja ________________________________ (v nadaljevanju asignat),
in
3. ____________________________, d.o.o.,______________________ (naslov), ki ga zastopa direktor ________________________________ (v nadaljevanju asignatar),

sklenejo

POGODBO O ASIGNACIJI

1. člen
Pogodbene stranke nesporno ugotavljajo, da ima:
1. asignatar do asignanta zapadlo denarno terjatev po računu št. _________ z dne _________ v višini ________ EUR;
2. asignant do asignata zapadlo denarno terjatev po rač. št. _________ z dne _________ v višini ________
 

2. člen
Asignant pooblašča asignata, da v njegovem imenu in v roku 8 dni po podpisu te pogodbe nakaže na račun asignatarja št. _____________________ pri banki ______________ celoten znesek iz 1. točke 1. člena te pogodbe, asignatarja pa poziva, da tako izpolnitev v svojem imenu sprejme.
 

3. člen
Asignatar s podpisom te pogodbe privoli v nakazilo asignanta iz predhodnega člena te pogodbe, asignat pa izrecno in nepreklicno izjavlja asignatarju, da nakazilo asignanta sprejema.
 

4. člen
Asignatar in asignant se dogovorita, da terjatev oziroma dolg iz njunega dvostranskega razmerja po 1. točki 1. člena te pogodbe v celoti preneha z dnem, ko asignat izpolni obveznost iz 2. člena te pogodbe.
 

5. člen
Asignant in asignat se dogovorita, da z izpolnitvijo nakazila iz 2. člena te pogodbe preneha terjatev asignanta iz 2. točke 1. člena te pogodbe do višine ___________ EUR.
 

6. člen
Vprašanja, ki jih ta pogodba ne ureja, se rešujejo v skladu z določili obligacijskega prava.
 

7. člen
Ta pogodba je sestavljena v ___ enakih izvodih, od katerih prejme vsak od sopogodbenikov po ___ izvod.
 

8. člen
Za reševanje sporov iz te pogodbe je pristojno sodišče v ______________.
 

V _____________, dne ____________
 

ASIGNANT:

ASIGNAT:

ASIGNATAR:

 

Prenesi dokument 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?