IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TIPSKI DOKUMENTI

Vzorci najpogosteje uporabljanih pogodb

Med tipskimi dokumenti najdete vzorce pogodb, ki se v poslovanju najpogosteje uporabljajo. Pogodbe so vzorčni primeri, vsak uporabnik naj jih prilagodi svojemu primeru. Zveza RFR svetuje, da jih pregleda tudi pravni strokovnjak.

Vzorci naj bodo zgolj vodilo pri pripravi pravih pogodb. Zveza RFR ne prevzema odgovornosti za uporabo vzorcev. 

TIPSKI DOKUMENTI

Vzorec najemne pogodbe

Prenesi dokument

 

Podjetje _________________________________s sedežem v____________________________, ki ga zastopa
________________________________,
(v nadaljevanju: najemodajalec)

in

podjetje _____________________________s sedežem v________________________________, ki ga zastopa
________________________________,
(v nadaljevanju: najemnik)

skleneta

POGODBO O NAJEMU POSLOVNIH PROSTOROV

1. člen
Najemodajalec kot lastnik poslovnih prostorov v ______________(naslov) skupne površine________ m2 daje najemniku te poslovne prostore v najem za določen čas, in sicer za obdobje 24 mesecev od datuma sklenitve te pogodbe, z možnostjo podaljšanja najema.

Poslovni prostori so v _______ (nadstropje, prizidek, itd.) najemodajalčeve poslovne stavbe v _____________(naslov), kot je razvidno iz priložene skice omenjene stavbe. Ta skica je priloga št. 1 in sestavni del te pogodbe. Najemodajalec predhodno na svoje stroške in v dogovoru z najemnikom opravi ustrezna dela, da je zagotovljena fizična ločitev najetih prostorov od ostalih prostorov v poslovni stavbi.
 

2. člen
Najemodajalec poleg prostorov, navedenih v 1. členu te pogodbe, daje najemniku v uporabo pisarniško pohištveno opremo, ki je navedena v prilogi št. 2 te pogodbe in tvori njen sestavni del.
 

3. člen
Najemodajalec se obvezuje, da bo v času trajanja te pogodbe na svoje stroške vzdrževal poslovno stavbo in njeno infrastrukturo v stanju, ki bo najemniku omogočalo nemoteno uporabo najetih poslovnih prostorov.
 

4. člen
Najemnik ima poslovne prostore, ki so navedeni v 1. členu te pogodbe, pravico uporabljati za dogovorjeno dejavnost, to je za ________________________, v mejah in na način, kot je predvideno s to pogodbo.

Najemnik odgovarja za pridobitev vseh soglasij, dovoljenj in podobnih dokumentov, ki so potrebni za izvajanje najemnikove poslovne dejavnosti v najetih prostorih.

Najemnik se obvezuje, da bo prevzete prostore in opremo vzdrževal s skrbnostjo dobrega gospodarja in da bo na svoje stroške odpravil vse poškodbe in okvare, nastale po njegovi krivdi.

Najemnik je dolžan upoštevati hišni red, skrbeti, da so v zimskem obdobju dostopni dohodi k prostorom in da je okolica poslovnih prostorov redno očiščena.
 

5. člen
Najemnik najetih prostorov ne sme uporabljati v druge namene, ampak le za dejavnosti, za katere je registriran, niti jih ne sme brez najemodajalčevega pisnega soglasja dajati drugim v uporabo ali v podnajem.

Najemnik v najetih poslovnih prostorih ne sme opraviti nobenih predelav brez pisnega soglasja najemodajalca.

Najemnik se obvezuje, da bo po končanem najemu najemodajalcu predal poslovne prostore v takšnem stanju, v kakršnem jih je prevzel, ob upoštevanju normalne rabe in stanja prostorov ob prevzemu, ki ga bosta sopogodbenika ugotovila s Prevzemnim zapisnikom, ki je priloga št. 3 in tvori sestavni del te pogodbe.

Najemodajalec soglaša, da lahko najemnik na objektu najemodajalca namesti tablo z reklamnim napisom, vendar mora pred namestitvijo glede njene velikosti in lokacije pri najemodajalcu pridobiti pisno soglasje.
 

6. člen
Najemnik se obvezuje, da bo za uporabo najetih prostorov iz 1. člena te pogodbe plačeval najemodajalcu vsak mesec najemnino v enkratnem znesku v višini ____________ EUR za kvadratni meter najete površine, torej skupno _________________ EUR (z besedo: ___________________ evrov) in sicer vnaprej, najkasneje do vsakega 5. dne v mesecu za tekoči mesec.

Najemnino iz prejšnjega odstavka je najemnik dolžan vplačevati v enkratnih zneskih na bančni račun najemodajalca št. ______________________ pri ______________________.
Najemodajalec bo najemniku vsak mesec do 25. dne v mesecu za prihodnji mesec izdal račun za plačilo najemnine.
 

7. člen
Najemnik je v roku treh dni po sklenitvi te najemne pogodbe najemodajalcu dolžan plačati v enkratnem znesku predplačilo v višini trimesečne najemnine, kar znaša ____________ EUR (z besedo: __________________ evrov). Po izteku prvih treh mesecev se najemnina poravnava do 5. dne v mesecu za tekoči mesec.
 

8. člen
Najemnik se obvezuje, da bo poleg najemnine iz 6. člena redno plačeval tudi posebne stroške, in sicer:
1. za ogrevanje poslovnih prostorov po izdanem računu______ (npr. podjetja Energetika Ljubljana),
2. za uporabo telefona in telefaksa po izdanem računu_______ (npr. podjetja Telekom),
3. za uporabo električne energije po izdanem računu _______(npr. podjetja Elektro Ljubljana),
4. za uporabo stavbnega zemljišča v obliki trimesečnih akontacij po izdanih računih pristojnih organov.

Za posebne stroške iz 1. do 4. točke te pogodbe najemodajalec najemniku mesečno izdaja bremepise. Najemnik je dolžan plačevati del stroškov, ki se nanašajo na dogovor med Skupnostjo stanovalcev in med etažnimi lastniki glede plačevanja dela stroškov za tekoče vzdrževanje, in sicer:
- stroške vzdrževanja čistoče in uporabe sanitarne vode plačuje najemnik neposredno pristojni službi; cena čiščenja poslovnih prostorov vključuje davek na dodano vrednost;
- stroške tekočega vzdrževanja skupnih naprav in prostorov dela stavbe ter prispevek k stroškom obratovanja stavbe v sorazmernem deležu koristne površine poslovnega prostora plačuje najemnik neposredno pristojni službi.
 

11. člen
Sopogodbenika se strinjata, da ta pogodba začne veljati z dnem ______ in da velja npr. 24 mesecev z možnostjo podaljšanja najema, o katerem se sopogodbenika sporazumeta pisno 30 dni pred iztekom začetnega roka veljavnosti te pogodbe.
 

12. člen
Sopogodbenika te pogodbe pred iztekom 24-mesečnega najemnega obdobja ne moreta odpovedati, razen v primeru kršitev bistvenih določil te pogodbe, ko jo lahko odpove katerakoli pogodbena stranka s priporočenim dopisom drugi pogodbeni stranki, in sicer brez odpovednega roka, če jo je predhodno v pisni obliki neuspešno pozvala k spoštovanju pogodbenih določil.
 

13. člen
Ta pogodba je sestavljena v ___ enakih izvodih, od katerih prejme vsak od sopogodbenikov po ___ izvod.
 

14. člen
Vse morebitne spore, ki bi nastali pri izvajanju te pogodbe, sopogodbenika rešujeta sporazumno, če to ni možno, pa spore iz te pogodbe rešuje pristojno sodišče v __________________.
 


V _____________, dne ____________
 


NAJEMODAJALEC: NAJEMNIK:
________________________________ ________________________________Priloge:
Priloga 1: Skica poslovnih prostorov
Priloga 2: Seznam opreme
Priloga 3: Prevzemni zapisnik

 

Prenesi dokument 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?