IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TIPSKI DOKUMENTI

Vzorci najpogosteje uporabljanih pogodb

Med tipskimi dokumenti najdete vzorce pogodb, ki se v poslovanju najpogosteje uporabljajo. Pogodbe so vzorčni primeri, vsak uporabnik naj jih prilagodi svojemu primeru. Zveza RFR svetuje, da jih pregleda tudi pravni strokovnjak.

Vzorci naj bodo zgolj vodilo pri pripravi pravih pogodb. Zveza RFR ne prevzema odgovornosti za uporabo vzorcev. 

TIPSKI DOKUMENTI

Vzorec pogodbe o pobotu terjatev

Prenesi dokument

 

________________________________(firma in naziv ali ime in priimek), ________________(naslov)
(v nadaljevanju: prva pogodbena stranka)

in

________________________________ (firma in naziv ali ime in priimek), _______________(naslov)
(v nadaljevanju: druga pogodbena stranka)

skleneta


POGODBO O POBOTU TERJATEV

1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata:
o Prva pogodbena stranka izkazuje do druge pogodbene stranke tele terjatve:
o račun št. ______, datum računa ______, zapadlost______ znesek______
o račun št. ______, datum računa ______, zapadlost______ znesek______
o račun št. ______, datum računa ______, zapadlost______ znesek______
Skupaj: __________________
 

- Druga pogodbena stranka izkazuje do prve pogodbene stranke tele terjatve:
o račun št. ______, datum računa ______, zapadlost______ znesek______
o račun št. ______, datum računa ______, zapadlost______ znesek______
o račun št. ______, datum računa ______, zapadlost______ znesek______
Skupaj: __________________
 

2. člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da se z dnem podpisa te pogodbe pobotajo medsebojne terjatve, ki so navedene v 1. členu te pogodbe.

Zaradi medsebojnega pobota terjatev vse terjatve, ki jih pogodbeni stranki izkazujeta druga do druge in so navedene v 1. členu, ugasnejo.
 

3. člen
Ta pogodba je sestavljena v ___ enakih izvodih, od katerih prejme vsak od sopogodbenikov po ___ izvod.


Za reševanje sporov iz te pogodbe je pristojno stvarno pristojno sodišče v _____________.



V ____________________, dne ____________



Prva pogodbena stranka:                          Druga pogodbena stranka:
______________________                      ______________________

 

Prenesi dokument



 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?