IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TIPSKI DOKUMENTI

Vzorci najpogosteje uporabljanih pogodb

Med tipskimi dokumenti najdete vzorce pogodb, ki se v poslovanju najpogosteje uporabljajo. Pogodbe so vzorčni primeri, vsak uporabnik naj jih prilagodi svojemu primeru. Zveza RFR svetuje, da jih pregleda tudi pravni strokovnjak.

Vzorci naj bodo zgolj vodilo pri pripravi pravih pogodb. Zveza RFR ne prevzema odgovornosti za uporabo vzorcev. 

TIPSKI DOKUMENTI

Vzorec pogodbe o prenosu znanja in izkušenj (know-how)

Prenesi dokument

 

Podjetje ________________________________s sedežem v ________________________________, ki ga zastopa ____________________________
(v nadaljevanju: dajalec),

in

podjetje ________________________________ s sedežem v ________________________________, ki ga zastopa ____________________________
(v nadaljevanju: pridobitelj)

skleneta

POGODBO O PRENOSU ZNANJA IN IZKUŠENJ (KNOW-HOW)


1. člen
V skladu z določili te pogodbe dajalec pridobitelju dovoljuje izključno uporabo znanja in izkušenj (know-how) v zvezi s tehnološkimi postopki in izkušnjami za proizvodnjo izdelkov:
___________________
___________________
___________________,

ki jih bo pridobitelj proizvajal za prodajo na območju Republike Slovenije in ki mu jih v skladu z določili te pogodbe dajalec posreduje v obliki shem, skic, formul, vzorcev in kalkulacij.
 

2. člen
Dajalec bo pridobitelju posredoval celotno znanje in izkušnje, potrebne za proizvodnjo izdelkov iz 1. člena te pogodbe. Če bo pridobitelj pri uvajanju proizvodnje potreboval storitve dajalčevega tehničnega osebja, mu jih bo ta zagotovil, po dogovoru pa tudi priučeval pridobiteljeve delavce v svojih obratih v obdobju od _______ do _______.
 

3. člen
Dajalec izjavlja, da mu ni znan obstoj patentov tretjih za naprave in postopke, ki so predmet te pogodbe, in ne jamči za nevarnost izgub pri tehnični proizvodnji in uporabi znanja in izkušenj ter pri trženju v skladu z znanjem in izkušnjami. Pridobitelj izjavlja, da pozna vsebino znanja in izkušenj in se zavezuje, da jih bo tehnično obvladal.

Če pridobitelju najkasneje v roku _____ mesecev od dneva podpisa te pogodbe ne uspe usvojiti znanja in se seznaniti z izkušnjami v celoti, ima možnost s takojšnjim učinkom odstopiti od te pogodbe, potem ko v priporočenem pismu dajalcu sporoči svoj odstop. V tem primeru mora dajalcu takoj vrniti celotno dokumentacijo iz 1. člena te pogodbe, dajalec pa lahko zahteva ustrezno odškodnino.
 

4. člen
Pridobitelj proizvaja in prodaja izdelke, proizvedene v skladu z znanjem in izkušnjami dajalca, v enaki kakovosti, kot jih proizvaja dajalec, dajalec pa ima pravico spremljati in nadzorovati proizvodnjo izdelkov po tehnologiji, ki je predmet te pogodbe. Pridobitelj daje dajalcu od serije ________ izdelkov na ogled in po en izdelek v oceno oziroma lahko pooblaščeni predstavnik dajalca v pridobiteljevem skladišču izbere za pregled izdelek po svoji presoji. Če ti izdelki ne dosegajo kakovosti, kot je določena v dokumentaciji iz 1. člena te pogodbe, lahko dajalec s priporočenim pismom in s takojšnjim učinkom odstopi od pogodbe na podlagi ustrezne ugotovitve strokovne komisije, ki je sestavljena iz ____ članov. Dajalec in pridobitelj v to komisijo imenujeta vsak po ____ članov, strokovna institucija ________________________ pa ____ članov.
 

5. člen
Dajalec pridobitelja v času veljavnosti te pogodbe seznanja z dopolnitvami in izboljšavami znanja in izkušenj, ki so predmet te pogodbe, in za to ne zahteva dodatnega plačila. Za uporabo teh dopolnitev in izboljšav ni potrebno posebno soglasje dajalca, zadostuje le njegovo pisno sporočilo. Če gre za izboljšave in dopolnitve, ki ustrezajo merilom za patentiranje, jih je dajalec upravičen zavarovati s patentom.
 

6. člen
Pridobitelj dajalcu pred izročitvijo dokumentacije iz 1. člena te pogodbe plača uporabnino v višini _________ EUR kot enkratno plačilo za uporabo znanja in izkušenj oziroma v višini ____ odstotkov od doseženega prometa v posameznih letih. Če se pogodba iz kakršnegakoli razloga predčasno razveže, pridobitelj ne more zahtevati vračila tega zneska.
Ne glede na dejansko proizvodnjo in prodajo izdelkov, proizvedenih v skladu z znanjem in izkušnjami, ki so predmet te pogodbe, skupna letna vsota uporabnine ne sme biti nižja od:
• v prvem letu __________,
• v drugem letu _________,
• v tretjem letu _________, računano od začetka proizvodnje.
Pridobitelj mora dajalcu zagotavljati vpogled v proizvedeno in fakturirano količino, izdelke, ki jih proizvaja v skladu s to pogodbo, pa mora označevati z ustreznimi tekočimi številkami. Pridobitelj ima pravico, da izdelek, ki je predmet te pogodbe, označi ne samo z lastno blagovno znamko, ampak tudi z blagovno znamko dajalca.
 

7. člen
Pridobitelj se zavezuje, da bo za proizvodnjo izdelkov iz 1. člena nabavljal pri dajalcu:
__________________________________
__________________________________
v skladu z dogovorjenimi splošnimi dobavnimi pogoji.
 

8. člen
Pridobitelj se zavezuje, da bo varoval poslovno tajnost dokumentacije iz 1. člena te pogodbe in predanih izkušenj ves čas veljavnosti te pogodbe in še ____ let po njenem prenehanju ter da bo poskrbel, da bodo s tem določilom seznanjeni vsi njegovi delavci. Tretjim osebam, zlasti svojim dobaviteljem, sme pridobitelj posredovati to dokumentacijo le s pisnim dovoljenjem dajalca.
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da ne bosta niti neposredno niti posredno udeleženi v podjetjih, ki proizvajajo konkurenčne izdelke, in bosta ukrenili vse potrebno za preprečitev ponarejanja izdelkov, proizvedenih na podlagi znanja in izkušenj, ki so predmet te pogodbe. Skupno bosta nastopali pri sodnem pregonu morebitnih ponarejevalcev zaradi nelojalne konkurence.
 

9. člen
Pogodba je sklenjena za dobo ____ let, šteto od dneva podpisa pogodbe. Če nobena od pogodbenih strank drugi ne odpove pogodbe v šestih mesecih pred potekom roka iz prvega odstavka tega člena s priporočenim pismom, se veljavnost pogodbe podaljša za naslednje leto.
 

10. člen
Veljavnost pogodbe lahko preneha predčasno:
• če se pogodbeni stranki o tem sporazumno odločita,
• če ena od pogodbenih strank pride v stečaj ali v prisilno poravnavo,
• če ena od pogodbenih strank odstopi od pogodbe iz utemeljenega razloga.

Če preneha veljavnost pogodbe sporazumno, pogodbeni stranki sporazumno določita rok prenehanja, v primeru stečaja ali prisilne poravnave je konec veljavnosti pogodbe datum uvedbe stečaja ali prisilne poravnave, če pa pogodbena stranka odstopi iz pomembnega razloga, velja, da pogodba preneha veljati v roku ____ dni od dneva poštnega žiga priporočenega pisma, ki ga pogodbena stranka pošlje sopogodbenci. Med utemeljene razloge se štejejo razlogi, zaradi katerih pri eni ali pri drugi pogodbeni stranki utemeljeno ni več mogoče pričakovati nadaljnjega sodelovanja med njima (naravne nesreče /suša, poplave, potresi/, upravni ukrepi, velike spremembe cen, vojni dogodki in podobno), pa tudi krivdno ravnanje ene od pogodbenih strank pri izpolnjevanju pogodbe (neizpolnjevanje dogovorjene konkurenčne klavzule, ponovne in daljše zamude pri plačilih in podobno). V sporu, ali gre za utemeljen razlog ali ne, odloči predvideno razsodišče.

V vsakem primeru pa ima pridobitelj pravico izvesti posle, ki jih je sklenil s svojimi strankami do dneva prenehanja pogodbe.
 

11. člen
Ta pogodba je sestavljena v ___ enakih izvodih, od katerih prejme vsak od sopogodbenikov po ___ izvod. Pogodbeni stranki si bosta prizadevali morebitne medsebojne spore v zvezi s to pogodbo reševati sporazumno, če to ni mogoče, pa je za reševanje njunih medsebojnih sporov pristojno sodišče v _________________.
 


V _____________, dne ____________

DAJALEC:                                             PRIDOBITELJ:
________________                                ________________ 

 

Prenesi dokument 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?