IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

TIPSKI DOKUMENTI

Vzorci najpogosteje uporabljanih pogodb

Med tipskimi dokumenti najdete vzorce pogodb, ki se v poslovanju najpogosteje uporabljajo. Pogodbe so vzorčni primeri, vsak uporabnik naj jih prilagodi svojemu primeru. Zveza RFR svetuje, da jih pregleda tudi pravni strokovnjak.

Vzorci naj bodo zgolj vodilo pri pripravi pravih pogodb. Zveza RFR ne prevzema odgovornosti za uporabo vzorcev. 

TIPSKI DOKUMENTI

Vzorec posojilne pogodbe

Prenesi dokument

 

Podjetje ________________________________ s sedežem v ________________________________,
ki ga zastopa_____________________________
( v nadaljevanju: posojilodajalec)

in

podjetje ________________________________ s sedežem v ______________________________,
ki ga zastopa__________________________
(v nadaljevanju: posojilojemalec)

skleneta

POSOJILNO POGODBO

1. člen
Posojilodajalec daje posojilojemalcu na voljo posojilo v znesku __________ za dobo enega leta, to je od ________ do ________.
 

2. člen
Posojilojemalec sprejme posojilo iz prve točke te pogodbe in se zavezuje prejeto posojilo v celoti vrniti dne ________ ter po tem datumu plačati obračunane obresti.
 

3. člen
Pogodbeni stranki se strinjata, da se dano posojilo obrestuje po ____ -odstotni letni obrestni meri. Obresti po preteku posojilne dobe obračuna posojilodajalec. Posojilojemalec jih mora plačati v 15 dneh po prejemu obračuna.
 

4. člen
Za zavarovanje vračila posojila in plačila obresti izroči posojilojemalec ob sklenitvi te pogodbe posojilodajalcu dva bianko akceptna naloga. Ta naloga sme posojilodajalec brez opozorila unovčiti, če posojilojemalec po datumu vračila posojila ali po zapadlosti obračunanih zamudnih obresti teh obveznosti ne poravna.
 

5. člen
Za morebitne spore iz te posojilne pogodbe je pristojno sodišče v _____________________.
 

6. člen
Ta pogodba je sestavljena v ___ enakih izvodih, od katerih prejme vsak od sopogodbenikov po ___ izvod.
 


V _____________, dne ____________


POSOJILODAJALEC:                          POSOJILOJEMALEC: 
__________________                          ______________

 

Prenesi dokument 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?