ZNESKI POVRAČIL STROŠKOV IN DRUGIH PREJEMKOV PO RAZLIČNIH PREDPISIH

Kolektivna pogodba za negospodarstvo

v EUR
Zap. št. Vrsta prejemka Pogoj za obračun Znesek
1. regres za prehrano med delom za redni delovni čas 500 SIT za dan prisotnosti na delu
(usklajuje se vsakih 6 mesecev z rastjo prehrambenih izdelkov)
5,29
(1. 7. 2022-31. 12. 2022)
2. regres za prehrano med delom za podaljšani delovni čas    
3. povračilo stroškov prevoza na delo in z njega
– za kilometer
15 % cene NMB* 0,25
(za september 2022)
4. nadomestilo za ločeno življenje - nadomestilo stroškov stanovanja
- nadomestilo stroškov prehrane (zneska se usklajujeta z rastjo izhodiščnih plač)
140,54
171,77
5. dnevnica za službena potovanja v Sloveniji
- nad 6 do 8 ur
- nad 8 do 12 ur
- nad 12 (do 24) ur


- dnevnica za člana volilnega odbora

- od 6 do 8 ur
- nad 8 do 12 ur
- nad 12 ur
(zneski se usklajujejo z rastjo izhodiščnih plač)

7,45
10,68
21,39
če je v računu za nočnino zaračunan zajtrk
- dnevnica nad 8 do 12 ur
- dnevnica nad 12 (do 24) ur

ni predvideno zmanjšanje
ni predvideno zmanjšanje
 
če je v hotelskem računu zaračunano kosilo ali večerja
- dnevnica nad 12 (do 24) ur


ni predvideno zmanjšanje
 
če so plačani vsi obroki ni predvideno zmanjšanje  
6. dnevnica (ure) za službena potovanja v tujino
- nad 6 do 8 ur
- nad 8 do 14 ur

- nad 14 do 24 ur
upošteva se tisti predpis, na katerega se sklicuje kolektivna pogodba za negospodarstvo ali dejavnosti; lahko se sklicuje na davčno uredbo ali uredbo za tujino  
če je v računu za nočnino zaračunan zajtrk
- dnevnica nad 8 do 14 ur
- dnevnica nad 14 do 24 ur
- dnevnica nad 10 do 14 ur
- dnevnica nad 14 do 24 ur
 
   
če sta v hotelskem računu zaračunana zajtrk in kosilo ali večerja
- dnevnica nad 10 do 14 ur
- dnevnica nad 14 do 24 ur
   
če je zagotovljena brezplačna prehrana v tujini
- dnevnica
   
7. povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju doma 30 % cene NMB* 0,50
(za september 2022)
povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju v tujini
povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju (doma) - stalno
8. povračilo stroškov prenočevanja doma in v tujini znesek računa za prenočevanje, ki ga odobri delodajalec  
9. povračilo stroškov prenočevanja – doma brez računa ni dovoljeno  
10. terenski dodatek 21 % dnevnice za službeno potovanje, ki traja več kot 12 ur (kolektivna pogodba za dejavnosti lahko določa tudi drugačen znesek) 4,49
11. regres za letni dopust dogovor po kolektivni pogodbi  
12. jubilejne nagrade
- za 10 let delovne dobe
- za 20 let delovne dobe
- za 30 let delovne dobe
- za 40 let delovne dobe

za 10 let  50 %
za 20 let  75 %
za 30 let  100 %
povprečne mesečne plače v gospodarstvu RS za pretekle 3 mesece oziroma osnove za določanje plač

288,76
433,13
577,51
13. solidarnostna pomoč v velikosti povprečne mesečne plače v gospodarstvu RS za pretekle 3 mesece oziroma osnove za določanje plač 577,51
- v primeru smrti delojemalca ali družinskega člana
- v primeru težje invalidnosti oziroma invalidnosti II. in III. kategorije
- v primeru daljše bolezni delojemalca oziroma bolezni, daljše od 6 mesecev
- v primeru elementarne nesreče ali požara, ki prizadene delojemalca
14. odpravnina ob upokojitvi
 
3 povprečne plače na zaposlenega v RS oziroma 3 zadnje plače delavca, če je to zanj ugodneje
znesek velja od datuma objave v Uradnem listu RS
6.022,89
(1. 9. 2022)
odpravnina ob upokojitvi ob izpolnjevanju pogojev za starostno upokojitev (v 1 letu po izpolnitvi pogojev)
15. nagrade in povračila za obvezno delovno prakso dijakov in študentov
- dijaki
- študenti
- povračila stroškov prevoza na delo in z njega ter regres za prehrano med delom
določbe v kolektivni pogodbi za dejavnosti  
16. Plačila vajencem za obvezno praktično delo na mesec
za 1. letnik
za 2. letnik
za 3. letnik
za 4. letnik
   
 
* Kilometrina, izračunana iz cene neosvinčenega motornega bencina, ki je objavljena na spletni strani MJU za tekoči mesec.