ZNESKI POVRAČIL STROŠKOV IN DRUGIH PREJEMKOV PO RAZLIČNIH PREDPISIH

Dogovori in aneksi h kolektivnim pogodbam za negospodarstvo in kolektivnim pogodbam za dejavnosti ter uredba za tujino

v EUR
Zap. št. Vrsta prejemka Pogoj za obračun Znesek*
1. regres za prehrano med delom za redni delovni čas prisotnost na delu najmanj s polovičnim delovnim časom ZUJF 3,52


aneksi h kolektivnim pogodbam 4,47
(1. 1. 2022)
2. regres za prehrano med delom za podaljšani delovni čas znesek za prehrano med delom za izpolnjenih 8 ur podaljšanega delovnega časa v mesecu ZUJF 3,52


aneksi h kolektivnim pogodbam 4,47
(1. 1. 2022)
3. povračilo stroškov prevoza na delo in z njega
– za kilometer
kilometrina za prevoženo razdaljo od bivališča do kraja opravljanja dela; če je razdalja več kot 2 km, 10 % od cene NMB** 0,13
(za januar 2022)
4. nadomestilo za ločeno življenje nadomestilo stroškov stanovanja
 
147,43
5. dnevnica za službena potovanja v Sloveniji
- od 6 do vključno 8 ur
- nad 8 do vključno 12 ur
- nad 12 ur


 

5,41
11,20
22,44
če je v računu za nočnino zaračunan zajtrk dnevnica se zmanjša za 20 %  
če je v hotelskem računu zaračunano kosilo ali večerja dnevnica se zmanjša za 40 % za en obrok

 
če so plačani vsi obroki dnevnica ne pripada  
6. dnevnica (ure) za službena potovanja v tujino
- nad 6 do 8 ur


- nad 8 do 14 ur


- nad 14 do 24 ur
 
25 % dnevnice, določene v prilogi uredbe za tujino

75 % dnevnice, določene v prilogi uredbe za tujino

100 % dnevnice, določene v prilogi uredbe za tujino
če je v računu za nočnino zaračunan zajtrk
- dnevnica nad 8 do 14 ur
- dnevnica nad 14 do 24 ur

dnevnica se zmanjša za 15 %
dnevnica se zmanjša za 10 %
 
če sta v hotelskem računu zaračunana zajtrk in kosilo ali večerja
- dnevnica nad 8 do 14 ur


- dnevnica nad 14 do 24 ur


dnevnica se zmanjša za 15 % za zajtrk in 40 % za kosilo ali večerjo

dnevnica se zmanjša za 10 % za zajtrk in po 35 % za kosilo oziroma večerjo
 
 
če je zagotovljena brezplačna prehrana v tujini
- dnevnica
  20 % pripadajoče dnevnice
7. povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju v tujini kilometrina na službeni poti za kilometer v velikosti 30 % cene NMB 0,40
(za januar 2022)
povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju (doma) kilometrina na službeni poti za kilometer v velikosti 30 % cene NMB 0,40
(za januar 2022)
8. povračilo stroškov prenočevanja doma dejanski stroški na podlagi računa  
9. povračilo stroškov prenočevanja – v tujini dejanski stroški na podlagi računa  
10. terenski dodatek prenočišče in prehrano plača delodajalec: 21 % dnevnice nad 12 ur 4,49
11. regres za letni dopust za leto 2021 1.050,00
12. jubilejne nagrade
- za 10 let delovne dobe
- za 20 let delovne dobe
- za 30 let delovne dobe
- za 40 let delovne dobe
dosežena delovna doba v javnem sektorju
302,91
454,35
605,81
605,81
13. solidarnostna pomoč članu reprezentivnega sindikata pripada 20 % večja solidarnostna pomoč. 605,81
14. odpravnina ob upokojitvi
 
3 povprečne mesečne plače na zaposlenega v RS za pretekle 3 mesece

3 zadnje mesečne plače zaposlenega, če je to zanj ugodneje
5.659,77
(24. 12. 2021)
15. nagrade in povračila za obvezno delovno prakso dijakov in študentov
- dijaki
- študenti
- povračila stroškov prevoza na delo in z njega ter regres za prehrano med delom
mesečni znesek (za krajši čas sorazmerno)


kot za zaposlene


86,00
172,00
16. Plačila vajencem za obvezno praktično delo na mesec
za 1. letnik
za 2. letnik
za 3. letnik
za 4. letnik