ZNESKI POVRAČIL STROŠKOV IN DRUGIH PREJEMKOV PO RAZLIČNIH PREDPISIH

ZUJF in aneks h kolektivni pogodbi za negospodarstvo ter uredba za tujino

v EUR
Zap. št. Vrsta prejemka Pogoj za obračun Znesek*
1. regres za prehrano med delom za redni delovni čas prisotnost na delu 8 ur dnevno ali več kot 4 ure in manj kot 8 ur, če je v skladu s predpisi ZUJF 3,52


aneksi h kolektivnim pogodbam 3,99
(1. 1. 2021)
2. regres za prehrano med delom za podaljšani delovni čas znesek za prehrano med delom za izpolnjenih 8 ur podaljšanega delovnega časa v mesecu ZUJF 3,52


aneksi h kolektivnim pogodbam 3,99
(1. 1. 2021)
3. povračilo stroškov prevoza na delo in z njega
– za kilometer
kilometrina za prevoženo razdaljo od bivališča do kraja opravljanja dela; če je razdalja več kot 2 km, 8 % od cene NMB** 0,09
(za marec 2021)
4. nadomestilo za ločeno življenje nadomestilo stroškov stanovanja
 
140,54
5. dnevnica za službena potovanja v Sloveniji
- nad 6 do 8 ur
- nad 8 do 12 ur
- nad 12 (dnevnica za službeno potovanje v državi se določi za vsak dan službene odsotnosti, v katerem je javni uslužbenec odsoten več kot 12 ur, pri čemer se dan razume kot čas med 00.00 in 24.00)***

- dnevnica za člana volilnega odbora


nad 8 ur do 12 ur dela še en znesek regresa za prehrano

-
ZUJF 3,52
aneksi h kolektivnim pogodbam 3,99
(1. 1. 2021)

16,00
če je v računu za nočnino zaračunan zajtrk
- dnevnica nad 8 do 12 ur
- dnevnica nad 12

-
dnevnica se zmanjša za 20 %

-
12,80
če je v hotelskem računu zaračunano kosilo ali večerja
- dnevnica nad 12


dnevnica se zmanjša za 40 % za en obrok (kosilo ali večerjo)


9,60
če so plačani vsi obroki dnevnica se zmanjša za 20 % za zajtrk, 40 % za kosilo in 40 % za večerjo 0,00
6. dnevnica (ure) za službena potovanja v tujino
- nad 6 do 8 ur


- nad 8 do 14 ur


- nad 14 do 24 ur
 
25 % dnevnice, določene v prilogi uredbe za tujino

75 % dnevnice, določene v prilogi uredbe za tujino

100 % dnevnice, določene v prilogi uredbe za tujino
če je v računu za nočnino zaračunan zajtrk
- dnevnica nad 8 do 14 ur
- dnevnica nad 14 do 24 ur

dnevnica se zmanjša za 15 %
dnevnica se zmanjša za 10 %
 
če sta v hotelskem računu zaračunana zajtrk in kosilo ali večerja
- dnevnica nad 8 do 14 ur


- dnevnica nad 14 do 24 ur


dnevnica se zmanjša za 15 % za zajtrk in 40 % za kosilo ali večerjo

dnevnica se zmanjša za 10 % za zajtrk in po 35 % za kosilo oziroma večerjo
 
 
če je zagotovljena brezplačna prehrana v tujini
- dnevnica
  20 % pripadajoče dnevnice
7. povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju doma kilometrina na službeni poti za kilometer v velikosti 18 % cene NMB** občasno 0,20
(za marec 2021)
povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju v tujini kilometrina na službeni poti za kilometer v velikosti 18 % cene NMB** 0,20
(za marec 2021)
povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju (doma) - stalno kilometrina na službeni poti za kilometer v velikosti 30 % cene NMB** 0,33
(za marec 2021)
8. povračilo stroškov prenočevanja doma in v tujini dejanski stroški na podlagi računa  
9. povračilo stroškov prenočevanja – doma brez računa – 30 % vrednosti dnevnice 4,80
10. terenski dodatek prenočišče in prehrano plača delodajalec: 21 % dnevnice nad 12 ur 3,36
11. regres za letni dopust posebna razpredelnica po ZUPPJS15  
12. jubilejne nagrade
- za 10 let delovne dobe
- za 20 let delovne dobe
- za 30 let delovne dobe
- za 40 let delovne dobe
dosežena delovna doba v javnem sektorju

članu reprezentivnega sindikata pripada 20 % večja jubilejna nagrada.****

288,76
433,13
577,51
577,51
13. solidarnostna pomoč članu reprezentivnega sindikata pripada 20 % večja solidarnostna pomoč.****  
- v primeru smrti delojemalca ali družinskega člana osnovna plača v mesecu nastanka dogodka ne presega 100 % minimalne plače, oziroma 130 %**** minimalne plače, če gre za člana reprezentativnega sindikata 577,51
- v primeru težje invalidnosti oziroma invalidnosti II. in III. kategorije
- v primeru daljše bolezni delojemalca oziroma bolezni, daljše od 6 mesecev
osnovna plača v mesecu nastanka dogodka ne presega 100 % minimalne plače, oziroma 130 %**** minimalne plače, če gre za člana reprezentativnega sindikata 577,51
- v primeru elementarne nesreče ali požara, ki prizadene delojemalca velikost osnovne plače ni pogoj za izplačilo – izplačilo pripada ne glede na velikost plače 577,51
14. odpravnina ob upokojitvi
 
3 povprečne mesečne plače na zaposlenega v RS za pretekle 3 mesece

3 zadnje mesečne plače zaposlenega, če je to zanj ugodneje
5.865,84
(26. 2. 2021)
15. nagrade in povračila za obvezno delovno prakso dijakov in študentov
- dijaki
- študenti
- povračila stroškov prevoza na delo in z njega ter regres za prehrano med delom
mesečni znesek (za krajši čas sorazmerno)


kot za zaposlene


47,00
97,26
16. Plačila vajencem za obvezno praktično delo na mesec
za 1. letnik
za 2. letnik
za 3. letnik
za 4. letnik
   
 
* Zadnji znani znesek. Pri spremembi zneska prehrane od 1. 1. 2013 je treba ločiti spremenjeni znesek po aneksih k kolektivnim pogodbam in nespremenjeni znesek po ZUJF, ki velja za tiste, ki ne spadajo v katero od kolektivnih pogodb.
 
** Kilometrina, izračunana iz cene neosvinčenega motornega bencina, ki je objavljena na spletni strani MJU za tekoči mesec
*** Komisija za razlago Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji je 20. 6. 2016 sprejela razlago, ki je bila objavljena v UL RS 49/16 dne 8. 7. 2016.
 
**** Nova določba je objavljena v Aneksih v KP negospodarstva in posameznih dejavnosti (UL 46/13)