ZNESKI POVRAČIL STROŠKOV IN DRUGIH PREJEMKOV PO RAZLIČNIH PREDPISIH

Zakon o povračilih stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkih*

v EUR
Zap. št. Vrsta prejemka Pogoj za obračun Znesek
1. regres za prehrano med delom za redni delovni čas 500 SIT za dan prisotnosti na delu
usklajuje se vsakih 6 mesecev z rastjo prehrambenih izdelkov
5,29
(1. 7. 2022-31. 12. 2022)
2. regres za prehrano med delom za podaljšani delovni čas    
3. povračilo stroškov prevoza na delo in z njega
– za kilometer
15 % cene NMB** 0,25
(za september 2022)
4. nadomestilo za ločeno življenje - nadomestilo stroškov stanovanja
- nadomestilo stroškov prehrane (zneska se usklajujeta z rastjo izhodiščnih plač)
 
140,54
171,77
5. dnevnica za službena potovanja v Sloveniji
- nad 6 do 8 ur
- nad 8 do 12 ur
- nad 12 (do 24) ur


- dnevnica za člana volilnega odbora

- od 6 do 8 ur
- nad 8 do 12 ur
- nad 12 ur
(zneski se usklajujejo z rastjo izhodiščnih plač)

7,45
10,68
21,39
 
če je v računu za nočnino zaračunan zajtrk
- dnevnica nad 8 do 12 ur
- dnevnica nad 12 (do 24) ur
   
če je v hotelskem računu zaračunano kosilo ali večerja
- dnevnica nad 12 (do 24) ur


 


 
če so plačani vsi obroki    
6. dnevnica (ure) za službena potovanja v tujino
- nad 6 do 8 ur

- nad 8 do 14 ur

- nad 14 do 24 ur
upošteva se tisti predpis, na katerega se sklicuje kolektivna pogodba za dejavnosti  
če je v računu za nočnino zaračunan zajtrk
- dnevnica nad 8 do 14 ur
- dnevnica nad 14 do 24 ur
- dnevnica nad 10 do 14 ur
- dnevnica nad 14 do 24 ur
 

 
 
če sta v hotelskem računu zaračunana zajtrk in kosilo ali večerja
- dnevnica nad 10 do 14 ur

- dnevnica nad 14 do 24 ur
   
če je zagotovljena brezplačna prehrana v tujini
- dnevnica
   
7. povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju doma 30 % cene NMB** 0,50
(za september 2022)
povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju v tujini
povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju (doma) - stalno
8. povračilo stroškov prenočevanja doma in v tujini znesek računa za prenočevanje, ki ga odobri delodajalec  
9. povračilo stroškov prenočevanja – doma brez računa ni dovoljeno  
10. terenski dodatek 21 % dnevnice za službeno potovanje, ki traja več kot 12 ur 4,49
11. regres za letni dopust    
12. jubilejne nagrade
- za 10 let delovne dobe
- za 20 let delovne dobe
- za 30 let delovne dobe
- za 40 let delovne dobe
 

 
13. solidarnostna pomoč    
- v primeru smrti delojemalca ali družinskega člana
- v primeru težje invalidnosti oziroma invalidnosti II. in III. kategorije
- v primeru daljše bolezni delojemalca oziroma bolezni, daljše od 6 mesecev
- v primeru elementarne nesreče ali požara, ki prizadene delojemalca
14. odpravnina ob upokojitvi
 
3 povprečne plače na zaposlenega v RS oziroma 3 zadnje plače delavca, če je to zanj ugodneje
znesek velja od datuma objave v Uradnem listu RS

za funkcionarje velja 179. člen ZUJF
6.022,89
(1. 9. 2022)
15. nagrade in povračila za obvezno delovno prakso dijakov in študentov
- dijaki
- študenti
- povračila stroškov prevoza na delo in z njega ter regres za prehrano med delom


 


 
16. Plačila vajencem za obvezno praktično delo na mesec
za 1. letnik
za 2. letnik
za 3. letnik
za 4. letnik
 

 
 
* Velja za javna podjetja in banke, ki so jih ustanovile lokalne skupnosti oziroma država ali ki so v večinski lasti lokalnih skupnosti oziroma države, Slovensko razvojno družbo ter druge pravne osebe javnega prava.
Višina povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, določena s tem zakonom oziroma na njegovi podlagi se uporablja, v kolikor ni s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določeno drugače. (UL RS 8/20)
 
** Ker Zakon o povračilih stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkih ni bil spremenjen, Zveza RFR predlaga, da se kilometrina izračuna iz podatka MJU o ceni neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov, ki je bila poročana Evropski komisiji za pretekli mesec in jo objavlja MJU na svoji spletni strani.  Pobudo za spremembo zakona je bila dana na MJU.