ZNESKI POVRAČIL STROŠKOV IN DRUGIH PREJEMKOV PO RAZLIČNIH PREDPISIH

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (davčna uredba)

v EUR
Zap. št. Vrsta prejemka Pogoj za obračun Znesek
1. regres za prehrano med delom za redni delovni čas prisotnost na delu 4 ure ali več dnevno 7,96
2. regres za prehrano med delom za podaljšani delovni čas če je delojemalec prisoten na delu najmanj 10 ur, se neobdavčeni znesek za vsako dopolnjeno uro prisotnosti po 8 urah prisotnosti poveča za ta znesek 0,99
3. povračilo stroškov prevoza na delo in z njega
– za kilometer
javni prevoz in/ali kilometrina, če ni javnega prevoza in če je najbližje postajališče oddaljeno od običajnega prebivališča najmanj 1 km (za kilometer) 0,21
4. nadomestilo za ločeno življenje
 
334,00
5. dnevnica za službena potovanja v Sloveniji
- nad 6 do 8 ur
- nad 8 do 12 ur
- nad 12 do 24 ur


 

7,45
10,68
21,39
- celodnevna dnevnica za člana volilnega odbora za dan glasovanja 48,00
če je v računu za nočnino zaračunan zajtrk
- dnevnica nad 8 do 12 ur
- dnevnica nad 12 do 24 ur

dnevnica se zmanjša za 15 %
dnevnica se zmanjša za 10 %

9,08
19,25
če je v hotelskem računu zaračunano kosilo ali večerja
- dnevnica nad 12 do 24 ur


ni predvideno zmanjšanje


 
če so plačani vsi obroki ni predvideno zmanjšanje  
6. dnevnica (ure) za službena potovanja v tujino
- nad 6 do 8 ur- nad 8 do 14 ur- nad 14 do 24 ur
 
25 % dnevnice, določene v prilogi uredbe za tujino

75 % dnevnice, določene v prilogi uredbe za tujino

100 % dnevnice, določene v prilogi uredbe za tujino
če je v računu za nočnino zaračunan zajtrk
- dnevnica nad 8 do 14 ur
- dnevnica nad 14 do 24 ur
 

dnevnica se zmanjša za 15 %
dnevnica se zmanjša za 10 %
 
če sta v hotelskem računu zaračunana zajtrk in kosilo ali večerja
- dnevnica nad 8 do 14 ur

- dnevnica nad 14 do 24 ur
   
če je zagotovljena brezplačna prehrana v tujini
- dnevnica
   
7. povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju doma delojemalec uporablja lastno prevozno sredstvo (za kilometer) 0,43
povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju v tujini   0,43
povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju (doma) - stalno    
8. povračilo stroškov prenočevanja doma in v tujini dejanski stroški na podlagi računa  
9. povračilo stroškov prenočevanja – doma brez računa ni dovoljeno  
10. terenski dodatek prenočišče in prehrano plača delodajalec; prenočevanje dva dneva zapored 4,49
11. regres za letni dopust*    
12. jubilejne nagrade
- za 10 let delovne dobe
- za 20 let delovne dobe
- za 30 let delovne dobe
- za 40 let delovne dobe
 
460,00
689,00
919,00
919,00
 
13. solidarnostna pomoč    
- v primeru smrti delojemalca ali družinskega člana   3.443,00
- v primeru težje invalidnosti oziroma invalidnosti II. in III. kategorije
- v primeru daljše bolezni delojemalca oziroma bolezni, daljše od 6 mesecev
  1.252,00
- v primeru elementarne nesreče ali požara, ki prizadene delojemalca   1.252,00
14. odpravnina ob upokojitvi   4.063,00
odpravnina ob upokojitvi ob izpolnjevanju pogojev za starostno upokojitev (v 2 mesecih po izpolnitvi pogojev)    
15. nagrade in povračila za obvezno delovno prakso dijakov in študentov
- dijaki
- študenti
- povračila stroškov prevoza na delo in z njega ter regres za prehrano med delom


mesečno
mesečno


172,00
172,00
16. Plačila vajencem za obvezno praktično delo na mesec
za 1. letnik
za 2. letnik
za 3. letnik
 

264,26
317,11
422,82