revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Praktično seznanjanje z novostmi, jasne usmeritve za najpomembnejše dileme in odgovori na vaša vprašanja. Odslej tudi prek spleta.

 

NOVOSTI ZA RAČUNOVODJE


Posvetovanja Zveze RFR sodijo med najbolje ocenjene in najštevilčneje obiskane strokovne dogodke v računovodski stroki. Na njih izkušeni strokovnjaki predstavljajo konkretne usmeritve za uspešno delo v praksi in za varno sledenje spremembam predpisov. Po novem so vam posvetovanja Zveze RFR dostopna tudi iz udobja vaše pisarne.

Digitalna izvedba posvetovanja vam omogoča udoben ogled vsebin v času in na kraju, ki vam najbolj ustreza, na vaši najljubši napravi, ter prihranek časa in potnih stroškov. 

 

POSVETOVANJE 06/21

Povračila stroškov v zasebnem sektorju in napake pri poročanju na obrazcih REK-1

 
Posvetovanje v digitalni izvedbi, na voljo od 24. maja 2021.


Na posvetovanju bomo podrobno predstavili delovnopravni in davčni vidik povračil stroškov v zasebnem sektorju. Obravnavali bomo predvsem stroške, ki nastanejo z delom na sedežu delodajalca in zunaj njega, ter tudi druga najpogostejša povračila, kot so jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnine in izplačila regresa za letni dopust.

Posebno pozornost bomo posvetili pravilnemu poročanju na obrazcih REK-1, najpogostejšim napakam pri tem poročanju ter pravilom in možnostim, ki jim sledimo pri odpravljanju teh napak. Svetovalci Zveze RFR bodo predstavili tudi zglede iz prakse, predvsem tiste, pri katerih pride do napak pri prvotnem poročanju.


KOMU JE POSVETOVANJE NAMENJENO?
Posvetovanje je namenjeno vsem v zasebnem sektorju, ki obračunavajo povračila stroškov oziroma so odgovorni za pravilnost teh obračunov. Posvetovanje je namenjeno tudi vsem, ki obračunavajo plače in druge dohodke fizičnih oseb in o tem poročajo na obrazcih REK-1.


info in prijava

 

POSVETOVANJE 05/21

Povračila stroškov v javnem sektorju ter poročanje in popravki obrazcev REK-1

 
Posvetovanje v digitalni izvedbi, na voljo od 24. maja 2021.

Uporabniki v javnem sektorju so velikokrat v dilemi, kako pravilno obračunati znesek povračila stroškov, ki je pravica delavca in hkrati obveznost delodajalca. Na posvetovanju se bomo zato poglobili v povračila stroškov, ki pripadajo javnim uslužbencem – kot so prevoz na delo in z njega, prehrana na delu, stroški na službeni poti, pa tudi jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči in ne nazadnje regres za letni dopust.

Na posvetovanju bomo pregledali vsa pravila poročanja na obrazcih REK-1, zaradi pogostih napak pa tudi pravila in možnosti, ki jim sledimo pri popravljanju teh obrazcev. Svetovalci Zveze RFR bodo predstavili tudi praktične zglede nekaterih primerov poročanj, predvsem tistih, pri katerih je pri prvotnem poročanju prišlo do napak.


KOMU JE POSVETOVANJE NAMENJENO?
Posvetovanje je namenjeno vsem v javnem sektorju, ki sodelujejo in/ali so odgovorni za pripravo ter obračun povračil stroškov. Posvetovanje je namenjeno tudi vsem, ki pripravljajo obrazce REK-1 in njihove popravke.

info in prijava

 

 

POSVETOVANJE 04/21

Vse posebnosti obračuna DDPO za leto 2020 

 
Posvetovanje v digitalni izvedbi, na voljo od 15. februarja 2021.

Čeprav obračun davka od dohodkov pravnih oseb temelji na izkazu poslovnega izida, se pri pripravi tega obračuna srečujemo s številnimi posebnostmi – zaradi njih se poslovni izid in davčna osnova razhajata. V letu 2020 pa se bomo prvič srečali tudi z omejitvijo upoštevanja davčnih olajšav in nekaterih drugih upravičenj ter z državno pomočjo in njenim vplivom na davčno osnovo.

KOMU JE POSVETOVANJE NAMENJENO?
Posvetovanje je namenjeno vsem, ki pripravljate obračun davka od dohodkov pravnim osebam, tako v gospodarstvu kot javnem sektorju. Zaradi sorodnih pristopov pri obravnavi davčnih posebnosti ga priporočamo tudi tistim, ki obračunavate davek od dejavnosti fizičnih oseb.

info in prijava

 

POSVETOVANJE 03/21

Novosti pri DMV in dileme pri obdavčitvi vozil z DDV

 
Posvetovanje v digitalni izvedbi, na voljo od 2. februarja 2021.

Na posvetovanju bomo predstavili novosti, ki jih s 1. januarjem 2021 uvaja novi Zakon o davku na motorna vozila. Obravnavali bomo tudi teme s področja obračunavanja DDV pri pridobitvah in dobavah vozil ter posebnosti, povezane z uvozom in izvozom prevoznih sredstev.

KOMU JE POSVETOVANJE NAMENJENO?
Posvetovanje je pomembno za vse, ki se pri poslovanju srečujejo z obračunavanjem DDV in DMV. Poleg organizacij, ki jim trgovanje s prevoznimi sredstvi predstavlja osnovno dejavnost, bo posvetovanje izrednega pomena tudi za zavezance, ki se z nakupom ali prodajo vozil srečujejo le občasno – pri obdavčitvi prevoznih sredstev se namreč pojavlja veliko posebnosti.
 

info in prijava


 

POSVETOVANJE 02/21

Letno poročanje organizacij, ki računovodijo po SRS 

 
Posvetovanje v digitalni izvedbi, na voljo od 15. januarja 2021.
 

Na posvetovanju bomo pregledali obveznosti, osvežili roke in obseg poročanja posameznih subjektov ter pregledali obvezna pojasnila. Zaradi izjemnih razmer bodo organizacije za poslovno leto večjo pozornost posvetile presoji dejavnikov, ki nakazujejo, da so sredstva oslabljena. Zato bomo predstavili postopek izvedbe slabitve, če knjigovodska vrednost sredstva presega njegovo nadomestljivo vrednost. V luči morebitnega neizpolnjevanja prihodkovnega kriterija, ki je vezan na vračilo državnih pomoči, bomo obdelali pravila razvrščanja prihodkov ter pravila njihovega odlaganja in vračunavanja. Pozornost bomo posvetili določitvi pomembnosti v računovodskih izkazih, predvsem z vidika popravljanja pomembnih napak.

KOMU JE POSVETOVANJE NAMENJENO?
Posvetovanje je namenjeno zaposlenim v računovodstvu, ki sodelujejo in/ali so odgovorni za pripravo računovodskih izkazov za letno poročanje.
 

Info in prijava

 

POSVETOVANJE 01/21

Letno poročanje javnega sektorja – novosti in posebnosti za leto 2020

 
Posvetovanje v digitalni izvedbi, na voljo od 15. januarja 2021.
 

VSEBINA POSVETOVANJA

Na posvetovanju bomo podrobneje predstavili pripravo računovodskih izkazov in pojasnil ter obračuna davka od dohodkov pravnih oseb. Posebno pozornost bomo namenili računovodskim postavkam, ki so v letu 2020 povzročale največ težav - pri osnovnih sredstvih, zalogah, časovnih razmejitvah, terjatvah, prihodkih, odhodkih, poslovnem izidu, obveznostih za sredstva v upravljanju in drugih.
 
Digitalna izvedba posvetovanja vam omogoča udoben ogled vsebin v času in na kraju, ki vam najbolj ustreza, na vaši najljubši napravi, ter prihranek časa in potnih stroškov. 

KOMU JE POSVETOVANJE NAMENJENO?
Posvetovanje je namenjeno računovodjem v javnem sektorju − pri določenih in drugih uporabnikih, računovodjem v računovodskih servisih, ki vodijo računovodstvo za javni sektor, in vsem, ki so odgovorni za poslovanje v javnem sektorju − direktorjem, ravnateljem, predstojnikom in drugim. 

info in prijava

 

POSVETOVANJE 11/20

DDV pri poslovanju s tujino: dileme in težave v praksi ter priprave na brexit 

VSEBINA POSVETOVANJA
Na posvetovanju boste lahko spoznali osnovna pravila pa tudi najpogostejše pasti in napake pri poslovanju s tujino. Svetovalci Zveze RFR vam bodo predstavili razlike, ki bodo nastale med obravnavo poslovanja z zavezanci iz držav članic EU in s tistimi iz tretjih držav, saj se nezadržno bliža brexit.

KOMU JE POSVETOVANJE NAMENJENO?
Posvetovanje je namenjeno vsem, ki v drugih državah nabavljajo blago oziroma storitve ali pa jih opravljajo v tujini oziroma za tujega naročnika – pravnim osebam zasebnega in javnega prava ter fizičnim osebam.

Info in prijava
 

 

POSVETOVANJE 09/20

Priprave na letno poročanje organizacij, ki računovodijo po SRS

VSEBINA POSVETOVANJA
Leto 2020 je bilo izjemo turbulentno, kar se bo odražalo tudi v računovodskih izkazih organizacij. Zato bomo na posvetovanju pozornost namenili predvsem tistim področjem, ki zaradi epidemije COVID-19 vplivajo na merjenje in vrednotenje sredstev, obveznosti, prihodkov in odhodkov. Osvetlili bomo presojo precenjenosti sredstev v povezavi s slabitvami opredmetenih osnovnih sredstev, naložbenih nepremičnin, terjatev in finančnih naložb. Če bodo organizacije reorganizirale svoje poslovanje, bodo morale presoditi morebitno potrebo po oblikovanju rezervacij. Pri prihodkih bomo dali poudarek pogojem pripoznavanja in odlaganja prihodkov, obdelali pa bomo tudi vračila neupravičeno prejetih državnih pomoči.

KOMU JE POSVETOVANJE NAMENJENO?
Posvetovanje je namenjeno zaposlenim v računovodstvu, ki sodelujejo in/ali so odgovorni za pripravo zaključnega računa.

Info in prijava
 

POSVETOVANJE 08/20

Priprave na letno poročanje v javnem sektorju

VSEBINA POSVETOVANJA
Pred zaključkom poslovnega leta bomo ob splošnih vodilih glede priprav na poročanje podrobneje pregledali tiste računovodske postavke, ki imajo pomemben vpliv na poslovanje določenih in drugih uporabnikov, na usklajevanje terjatev in obveznosti ter na obravnavanje poslovnega izida. Spoznali boste tudi pripravo na končne obračune davčnih obveznosti, kot sta obračun DDPO in obračun DDV, ter aktualne teme s področja obračunov in knjiženja –delovna uspešnost, povračila stroškov in podobno.
 
KOMU JE POSVETOVANJE NAMENJENO?
Posvetovanje je namenjeno računovodjem pri določenih in drugih uporabnikih, računovodjem v računovodskih servisih, ki vodijo računovodstvo za določene in druge uporabnike, in vsem tistim, ki so odgovorni za poslovanje, direktorjem, ravnateljem, predstojnikom, posebej še ustanoviteljem in financerjem določenih uporabnikov, ki pripravljajo razpise, pogodbe in druge dokumente za črpanje proračunskih sredstev.

Info in prijava

 

 

 

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali menite, da so predlogi davčne reforme usmerjeni v pravo smer?