revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Praktično seznanjanje z novostmi, jasne usmeritve za najpomembnejše dileme in odgovori na vaša vprašanja. Odslej tudi prek spleta.

 

NOVOSTI ZA RAČUNOVODJE


Posvetovanja Zveze RFR sodijo med najbolje ocenjene in najštevilčneje obiskane strokovne dogodke v računovodski stroki. Na njih izkušeni strokovnjaki predstavljajo konkretne usmeritve za uspešno delo v praksi in za varno sledenje spremembam predpisov. Po novem so vam posvetovanja Zveze RFR dostopna tudi iz udobja vaše pisarne.

POSVETOVANJE 02/21

Letno poročanje organizacij, ki računovodijo po SRS 

 
Posvetovanje v digitalni izvedbi, na voljo od 15. januarja 2021.
 

Na posvetovanju bomo pregledali obveznosti, osvežili roke in obseg poročanja posameznih subjektov ter pregledali obvezna pojasnila. Zaradi izjemnih razmer bodo organizacije za poslovno leto večjo pozornost posvetile presoji dejavnikov, ki nakazujejo, da so sredstva oslabljena. Zato bomo predstavili postopek izvedbe slabitve, če knjigovodska vrednost sredstva presega njegovo nadomestljivo vrednost. V luči morebitnega neizpolnjevanja prihodkovnega kriterija, ki je vezan na vračilo državnih pomoči, bomo obdelali pravila razvrščanja prihodkov ter pravila njihovega odlaganja in vračunavanja. Pozornost bomo posvetili določitvi pomembnosti v računovodskih izkazih, predvsem z vidika popravljanja pomembnih napak.

Digitalna izvedba posvetovanja vam omogoča udoben ogled vsebin v času in na kraju, ki vam najbolj ustreza, na vaši najljubši napravi, ter prihranek časa in potnih stroškov. 

KOMU JE POSVETOVANJE NAMENJENO?
Posvetovanje je namenjeno zaposlenim v računovodstvu, ki sodelujejo in/ali so odgovorni za pripravo računovodskih izkazov za letno poročanje.


PROGRAM POSVETOVANJA


1. Sestavitev letnega poročila za leto 2020 
Zavezanci za sestavitev letnega poročila | Vsebina letnega poročila, obseg poročanja in roki po zavezancih | Računovodsko poročilo | Poslovno poročilo | Poenostavitev računovodenja za organizacije, ki niso družbe | Pojasnila k računovodskim izkazom

2. Slabitev sredstev in ugotavljanje poštene vrednosti
Pravila slabitve | Merjenje nadomestljive vednosti | Ugotavljanje vrednosti sredstva v uporabi | Ocene prihodnjih denarnih tokov | Oslabitev denar ustvarjajoče enote | Razveljavitev izgube zaradi oslabitve | Opredelitev in merjenje poštene vrednosti | Ugotavljanje poštene vrednosti za nefinančna sredstva | Tehnike ocenjevanja vrednosti | Hierarhija poštene vrednosti

3. Poudarki glede merjenja sredstev in obveznosti
Opredmetena osnovna sredstva | Neopredmetena sredstva | Naložbene nepremičnine | Terjatve | Finančne naložbe | Zaloge | Obveznosti | Rezervacije | Časovne razmejitve

4. Uporaba čistega dobička in pokrivanje izgube
Ugotovitev čistega dobička | Uporaba čistega dobička | Ugotovitev bilančnega dobička | Pokrivanje izgube

5. Sestavitev izkaza poslovnega izida
Razčlenjevanje postavk in enotne sheme | Razvrščanje v Ajpesovih shemah | Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki | Poudarki pri pripoznavanju, vračunavanju ter odlaganju prihodkov in stroškov | Dodatna zahtevana pojasnila za IPI za leto 2020

6. Izkaz drugega vseobsegajočega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov
Zavezanci za sestavitev | Izkaz drugega vseobsegajočega donosa | Sestavitev izkaza gibanja kapitala | Sestavitev izkaza denarnih tokov

7. Pomembnost, dogodki po datumu bilance stanja ter računovodska napaka
Določitev pomembnosti | Kaj so dogodki po datumu bilance stanja | (Ne)popravljalni dogodki po datumu bilance stanja in razkritja | Kaj je računovodska napaka | Popravljanje računovodskih napak | Vračilo državne pomoči – računovodska napaka?

 
Z vami bosta mag. Andreja Bajuk Mušič in dr. Marjan Odar.
 


CENA

Cena posvetovanja za naročnike revije IKS je 180 EUR (brez DDV), za nenaročnike 200 EUR (brez DDV). Cena zajema dostop do videoposnetka posvetovanja in do gradiva.

Za udeležbo na posvetovanju se morate prijaviti. Po oddani prijavi boste prejeli potrdilo in predračun za plačilo udeležnine. Ko bo vaše plačilo izvedeno, boste prejeli vabilo na posvetovanje, skupaj s povezavo do videovsebin in gradiva ter s podrobnimi navodili. Uporaba povezave je omejena na eno osebo. Do videovsebin in gradiva lahko avtoriziran udeleženec neomejeno dostopa 30 dni.

Po plačilu udeležnine boste lahko zastavili pisno vprašanje. Odgovor izvajalca posvetovanj bo objavljen v okviru platforme za ogled videovsebin, kjer boste lahko dostopali tudi do odgovorov drugim udeležencem.

Več informacij: Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si.
 
Prijavite se s spodnjo spletno naročilnico.

Redna cena:  
Cena za naročnike revije IKS:  
Študentska cena:  
Akcijska cena:  
Članska cena:  
 
PLAČNIK
      
   
  Naročilo z obveznostjo plačila
 
PODATKI ZA ČLANSKI POPUST
 
 

Izjavitelj z označitvijo okenca podajam prostovoljno, izrecno in nedvoumno izjavo, da soglašam z obdelavo svojih osebnih podatkov, in sicer pod pogoji in skladno z določili predmetne izjave.

1. Identiteta upravljavca, ki obdeluje osebne podatke izjavitelja Upravljavec osebnih podatkov, kot ga določata Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) (v nadaljevanju: »Uredba«) in veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov v Republiki Sloveniji, ki obdeluje osebne podatke izjavitelja je:

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
Matična številka: 5147271000
Kontakt: E-Mail: info@zvezarfr.si, tel. št. 01 561 09 31

(v nadaljevanju: »Upravljavec Osebnih podatkov«)

2. Osebni podatki Izjavitelja, ki jih Upravljalec osebnih podatkov zbira in obdeluje Upravljalec Osebnih podatkov zbira in obdeluje naslednje osebne podatke izjavitelja:

  • ime in priimek
  • naslov in kraj stalnega prebivališa
  • e-poštni naslov
(v nadaljevanju: »osebni podatki«)

3. Namen obdelave osebnih podatkov Osebni podatki, ki jih Izjavitelj posreduje upravljavcu osebnih podatkov se zbirajo in obdelujejo z namenom pošiljanja obvestil in spletnih anket Izjavitelju, in sicer vse za nemoteno in kakovostno izvajanje naročniškega razmerja med izjaviteljem in upravljavcem osebnih podatkov.

4. Pravice Izjavitelja Skladno z določili Uredbe in veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov v Republiki Sloveniji ima izjavitelj pravico, da (i) kadarkoli dostopa do svojih osebnih podatkov, (ii) svoje osebne podatke kadarkoli popravi, (iii) svoje osebne podatke kadarkoli izbriše (»pravica do pozabe«), (iv) svoje osebne podatke kadarkoli prenese, (v) zahteva omejitev obdelave svojih osebnih podatkov in (vi) vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov. Izjavitelj ima tudi pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva.

Preklic predmetne izjave oziroma privolitve za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Izjavitelj lahko svoje osebne podatke kadarkoli popravi, izbriše ali do njih dostopa na spletnem naslovu uporabnik.zvezarfr.si, kjer so navedena jasna navodila in napotki za popravo, izbris ali dostop do osebnih podatkov.

5. Čas hrambe osebnih podatkov Izjavitelja Upravljalec osebnih podatkov hrani in obdeluje osebne podatke Izjavitelja toliko časa, kolikor traja naročniško razmerje med izjaviteljem in upravljavcem osebnih podatkov.

V kolikor ne bi želeli, da upravljavec osebnih podatkov zbira in/ali obdeluje vaše osebne podatke, bo upravljalec osebnih podatkov vaše osebne podatke na vašo zahtevo izbrisal in/ali blokiral in jih ne bo več uporabljal za namen določen v točki tri predmetne izjave.

6. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov izjavitelja Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov izjavitelja predstavlja podelitev oziroma potrditev predmetne Izjave skladno z določili točke (a) prvega odstavka šestega člena Uredbe.


 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kako je epidemija COVID-19 vplivala na delo vašega računovodstva?