revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Strokovna srečanja, na katerih so predstavljene aktualne računovodske, davčne in druge sorodne vsebine

Posvetovanja so namenjena predvsem obravnavi zahtevnejših strokovnih vsebin in sprememb predpisov ter njihovega vpliva na računovodsko prakso. Na posvetovanjih poteka razprava med svetovalci in udeleženci v obliki odgovorov na postavljena vprašanja.

PRAKTIČNI PAKETI IN NOVE UGODNOSTI ZA RAČUNOVODJE

Po novem lahko izbirate med dvema ugodnima naročniškima paketoma. Najmanj 275 EUR prihranka letno. Najmanj 294 EUR prihranka letno.

POSVETOVANJE

Davčni obračun za leto 2019

Maribor, 13. februar 2020 ob 9. uri v hotelu Mercure Maribor City Center, Ulica heroja Šlandra 10

Ljubljana, 14. februar 2020 ob 9. uri v hotelu in kongresnem centru Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4
 

Pri ugotavljanju dobička za davčne namene se priznajo prihodki in odhodki, ugotovljeni v izkazu poslovnega izida ter na podlagi zakona in računovodskih standardov. Vendar pa imajo lahko posamezne postavke izkaza poslovnega izida različen vpliv na izračun obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO). Nekatere prihodke in odhodke moramo za davčne namene obravnavati drugače. Posvetovanje je namenjeno pregledu teh posebnosti pri sestavi obračuna DDPO, pa tudi drugim povečanjem in zmanjšanjem davčne osnove. Posvetili se bomo aktualnim davčnim vprašanjem v zvezi s pripravo obračuna DDPO, kot so prevrednotenje, rezervacije, poslovno potrebni stroški, olajšave za investiranje in druge postavke. Predstavili bomo tudi spremembe pri obračunu DDPO za leto 2019, kot so splošno pravilo o preprečevanju zlorab in amortizacija pravice do uporabe sredstev. 

PROGRAM POSVETOVANJA


1. Splošno o izračunu davka od dohodkov pravnih oseb
Davčni zavezanci in davčna stopnja | Izvzemanje dela poslovanja iz davčnega obračuna | Shema davčnega obračuna | Obravnava davčne izgube | V tujini plačani davek | Priprava obračuna, roki za oddajo in plačilo davka | Splošno pravilo o preprečevanju zlorab

2. Posebnosti pri davčni obravnavi nekaterih računovodskih kategorij
Amortizacija in odpis | Prevrednotenje osnovnih sredstev, naložbenih nepremičnin in zalog | Prevrednotenje, oslabitev in odprava finančnih naložb | Popravki vrednosti ter odpisi poslovnih terjatev in obveznosti | Amortizacija in oslabitev dobrega imena | Amortizacija pravice do uporabe sredstva (najemi) | Spremembe davčne osnove zaradi sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak

3. Nepriznani ter delno priznani odhodki in prihodki
Davčno nepriznani odhodki in poslovno nepotrebni odhodki | Reprezentančni stroški in stroški nadzornih organov | Rezervacije | Stroški dela skupaj s povračili stroškov (tudi napotenih) | Poslovanje s povezanimi osebami (prodaja blaga in storitev, obresti in tanka kapitalizacija) | Odprava dvojne obdavčitve in neobdavčitve | Spremembe računovodskih usmeritev in popravki napak
 
4. Davčne olajšave
Investicijska olajšava | Olajšava za raziskave in razvoj | Olajšava za zaposlovanje | Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje | Olajšava za donacije

5. Spremembe pri obdavčitvi z davkom od dohodkov pravnih oseb v letu 2020
Minimalna obdavčitev dohodka pravnih oseb | Spremembe obrazca za obračun DDPO | Izstopna obdavčitev | Hibridna neskladja

6. Vprašanja in odgovoriPosvetovanje vodita dr. Matjaž Prusnik in dr. Mateja Drobež Tomšič.

CENA

Cena posvetovanja za naročnike revije IKS je 180 EUR (brez DDV), za nenaročnike pa 200 EUR (brez DDV). Udeležnino nakažete na TRR 19100-0010275361, Deželna banka, d. d., sklic naročniki 00 ....-0420, sklic nenaročniki 00 51339-0420.

Paketni naročniki naj ob prijavi sporočijo, da izkoriščajo posvetovanje iz paketa, tako da v opombe vnesejo besedo PAKET. Udeleženci posvetovanja prejmejo gradivo s prosojnicami in preglednicami, med odmorom pa tudi okrepčilo z napitkom. Posvetovanje se bo končalo z odgovori na njihova vprašanja.

Več informacij: Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; 
natasa.colnar@zvezarfr.si.


PRIJAVA

Rok prijave na posvetovanje je 10. februar 2020.

Redna cena:  
Cena za naročnike revije IKS:  
Študentska cena:  
Akcijska cena:  
Članska cena:  
 
PLAČNIK
      
   
  Naročilo z obveznostjo plačila
 
PODATKI ZA ČLANSKI POPUST
 
 

Izjavitelj z označitvijo okenca podajam prostovoljno, izrecno in nedvoumno izjavo, da soglašam z obdelavo svojih osebnih podatkov, in sicer pod pogoji in skladno z določili predmetne izjave.

1. Identiteta upravljavca, ki obdeluje osebne podatke izjavitelja Upravljavec osebnih podatkov, kot ga določata Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) (v nadaljevanju: »Uredba«) in veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov v Republiki Sloveniji, ki obdeluje osebne podatke izjavitelja je:

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
Matična številka: 5147271000
Kontakt: E-Mail: info@zvezarfr.si, tel. št. 01 561 09 31

(v nadaljevanju: »Upravljavec Osebnih podatkov«)

2. Osebni podatki Izjavitelja, ki jih Upravljalec osebnih podatkov zbira in obdeluje Upravljalec Osebnih podatkov zbira in obdeluje naslednje osebne podatke izjavitelja:

  • ime in priimek
  • naslov in kraj stalnega prebivališa
  • e-poštni naslov
(v nadaljevanju: »osebni podatki«)

3. Namen obdelave osebnih podatkov Osebni podatki, ki jih Izjavitelj posreduje upravljavcu osebnih podatkov se zbirajo in obdelujejo z namenom pošiljanja obvestil in spletnih anket Izjavitelju, in sicer vse za nemoteno in kakovostno izvajanje naročniškega razmerja med izjaviteljem in upravljavcem osebnih podatkov.

4. Pravice Izjavitelja Skladno z določili Uredbe in veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov v Republiki Sloveniji ima izjavitelj pravico, da (i) kadarkoli dostopa do svojih osebnih podatkov, (ii) svoje osebne podatke kadarkoli popravi, (iii) svoje osebne podatke kadarkoli izbriše (»pravica do pozabe«), (iv) svoje osebne podatke kadarkoli prenese, (v) zahteva omejitev obdelave svojih osebnih podatkov in (vi) vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov. Izjavitelj ima tudi pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva.

Preklic predmetne izjave oziroma privolitve za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Izjavitelj lahko svoje osebne podatke kadarkoli popravi, izbriše ali do njih dostopa na spletnem naslovu uporabnik.zvezarfr.si, kjer so navedena jasna navodila in napotki za popravo, izbris ali dostop do osebnih podatkov.

5. Čas hrambe osebnih podatkov Izjavitelja Upravljalec osebnih podatkov hrani in obdeluje osebne podatke Izjavitelja toliko časa, kolikor traja naročniško razmerje med izjaviteljem in upravljavcem osebnih podatkov.

V kolikor ne bi želeli, da upravljavec osebnih podatkov zbira in/ali obdeluje vaše osebne podatke, bo upravljalec osebnih podatkov vaše osebne podatke na vašo zahtevo izbrisal in/ali blokiral in jih ne bo več uporabljal za namen določen v točki tri predmetne izjave.

6. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov izjavitelja Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov izjavitelja predstavlja podelitev oziroma potrditev predmetne Izjave skladno z določili točke (a) prvega odstavka šestega člena Uredbe. 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?