revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Strokovna srečanja, na katerih so predstavljene aktualne računovodske, davčne in druge sorodne vsebine

Posvetovanja so namenjena predvsem obravnavi zahtevnejših strokovnih vsebin in sprememb predpisov ter njihovega vpliva na računovodsko prakso. Na posvetovanjih poteka razprava med svetovalci in udeleženci v obliki odgovorov na postavljena vprašanja.

PRAKTIČNI PAKETI IN NOVE UGODNOSTI ZA RAČUNOVODJE

Po novem lahko izbirate med dvema ugodnima naročniškima paketoma. Najmanj 275 EUR prihranka letno. Najmanj 294 EUR prihranka letno.

POSVETOVANJE 07/20

DDV in knjiženja v javnem sektorju –napake in pogosta vprašanja

Maribor, 12. oktobra 2020 ob 9. uri v dvorani Maribox, Loška ulica 13, Maribor 

Ljubljana, 13. oktobra 2020 ob 9. uri v dvorani Koloseja, Šmartinska cesta 152, Ljubljana
 

V praksi so vse bolj pogosti primeri, ko davčna pravila ne sledijo računovodskim in obratno. Pravne osebe, ki delujejo na področju javnega sektorja, se namreč pogosto srečajo z vprašanji, ki izvirajo iz dejstva, da so zavezanci za DDV, ki praviloma nimajo pravice do odbitka DDV v celoti. Ko se to združi še s posebnostmi pri davčni in računovodski obravnavi, nastane vrsta težav in tudi napačnih obravnav. Te se pojavljajo predvsem na področjih, kot so nabave blaga in storitev v tujini, gradnja in obnova, ravnanje z nepremičninami in drugimi osnovnimi sredstvi, najemi in odprodaje opredmetenih osnovnih sredstev ter druga, opisana v programu posvetovanja.

KOMU JE NAMENJENO POSVETOVANJE?
Javnim zavodom in agencijam, občinam in državnim organom, javnim skladom in drugim pravnim osebam javnega prava, ki so po računovodskih pravilih določeni in drugi uporabniki enotnega kontnega načrta.


PROGRAM POSVETOVANJA

1. Nabava storitev in blaga v tujini
Na kaj je treba biti še posebej pozoren pri teh nabavah | Izobraževanja v tujini | Nastopi domačih in tujih umetnikov | Organizacija prireditev doma ali v tujini in razstavljanje na sejmih | Nabave blaga v tujini | Obračun DDV namesto tujca in pravica do odbitka DDV
 
2. Odpadki in dejavnost javne higiene, sodna praksa v javnem sektorju in druga aktualna vprašanja
Storitev javne higiene ali trgovanje z odpadki? | Brezplačni prenosi nepremičnin in razlastitve | Prodaja in zamenjava zemljišč | Odškodnine in DDV | Občinska taksa za parkirnino

3. Obravnava DDV pri najemih in uporabi
Izraz najem zavaja pri davčni obravnavi za namene DDV | Najem in obratovalni stroški | Nastanitve v počitniških objektih | Najemi grobov in mrliških vežic

4. Investiranje in vzdrževanje opredmetenih osnovnih sredstev v povezavi z DDV
Naročanje gradbenih del v javnem sektorju (občina, dom starejših občanov, šola, dijaški dom in podobno) | Določitev plačnika DDV in davčne stopnje | Knjiženje investicije in obnove ter letni popravek odbitka DDV (gradnja občinske ceste, klimatizacija dijaškega doma, popravilo vrtčevske strehe, ureditev parkirišča pred šolo in drugo)
 
5. Izstop iz sistema DDV
Razlogi in načini prenehanja identifikacije za DDV | Kdaj je smiselno izstopiti iz sistema DDV | Obveznosti ob izstopu
 
6. Računovodski vidik ravnanja s stvarnim premoženjem pri določenih in drugih uporabnikih
Obveznost do virov sredstev za opredmetena osnovna in neopredmetena sredstva | Lastniki in upravljavci | Najem | Uporaba | Obratovalni in drugi stroški | Odškodnine | Kupnine | Knjiženje terjatev in obveznosti | Knjiženje prihodkov in odhodkov | Pobot terjatev in obveznosti

7. Računovodski vidik financiranja dejavnosti pri določenih uporabnikih
Proračunsko financiranje | Javna služba | Prodaja na trgu | Ločeno izkazovanje za potrebe izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti | Sodilo za razporejanje stroškov na dejavnosti | Ločeno izkazovanje po načelu denarnega toka
 
8. Odgovori na računovodska vprašanja in vprašanja o DDV 

Posvetovanje vodijo mag. Mojca Zupančič, mag. Jana Trbižan in mag. Milenka Čižman

Izvedba izobraževanja bo potekala v skladu z upoštevanjem navodil NIJZ. Poskrbeli bomo za prostor med udeleženci in potrebne zaščitne ukrepe. Prosimo, da upoštevate navodila NIJZ in v zaprte prostore vstopate z masko.


CENA

Cena posvetovanja za naročnike revije IKS je 180 EUR (brez DDV), za nenaročnike pa 200 EUR (brez DDV). Udeležnino nakažete na TRR 19100-0010275361, Deželna banka, d. d., sklic naročniki 00 ....-0720, sklic nenaročniki 00 51339-0720.

Paketni naročniki naj ob prijavi sporočijo, da izkoriščajo posvetovanje iz paketa, tako da v opombe vnesejo besedo PAKET. Udeleženci posvetovanja prejmejo gradivo s prosojnicami in preglednicami, med odmorom pa tudi okrepčilo z napitkom. Posvetovanje se bo končalo z odgovori na njihova vprašanja.

Več informacij: Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si


PRIJAVA

Rok prijave na posvetovanje je 05. oktobra 2020. 

Redna cena:  
Cena za naročnike revije IKS:  
Študentska cena:  
Akcijska cena:  
Članska cena:  
 
PLAČNIK
      
   
  Naročilo z obveznostjo plačila
 
PODATKI ZA ČLANSKI POPUST
 
 

Izjavitelj z označitvijo okenca podajam prostovoljno, izrecno in nedvoumno izjavo, da soglašam z obdelavo svojih osebnih podatkov, in sicer pod pogoji in skladno z določili predmetne izjave.

1. Identiteta upravljavca, ki obdeluje osebne podatke izjavitelja Upravljavec osebnih podatkov, kot ga določata Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) (v nadaljevanju: »Uredba«) in veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov v Republiki Sloveniji, ki obdeluje osebne podatke izjavitelja je:

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
Matična številka: 5147271000
Kontakt: E-Mail: info@zvezarfr.si, tel. št. 01 561 09 31

(v nadaljevanju: »Upravljavec Osebnih podatkov«)

2. Osebni podatki Izjavitelja, ki jih Upravljalec osebnih podatkov zbira in obdeluje Upravljalec Osebnih podatkov zbira in obdeluje naslednje osebne podatke izjavitelja:

  • ime in priimek
  • naslov in kraj stalnega prebivališa
  • e-poštni naslov
(v nadaljevanju: »osebni podatki«)

3. Namen obdelave osebnih podatkov Osebni podatki, ki jih Izjavitelj posreduje upravljavcu osebnih podatkov se zbirajo in obdelujejo z namenom pošiljanja obvestil in spletnih anket Izjavitelju, in sicer vse za nemoteno in kakovostno izvajanje naročniškega razmerja med izjaviteljem in upravljavcem osebnih podatkov.

4. Pravice Izjavitelja Skladno z določili Uredbe in veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov v Republiki Sloveniji ima izjavitelj pravico, da (i) kadarkoli dostopa do svojih osebnih podatkov, (ii) svoje osebne podatke kadarkoli popravi, (iii) svoje osebne podatke kadarkoli izbriše (»pravica do pozabe«), (iv) svoje osebne podatke kadarkoli prenese, (v) zahteva omejitev obdelave svojih osebnih podatkov in (vi) vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov. Izjavitelj ima tudi pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva.

Preklic predmetne izjave oziroma privolitve za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Izjavitelj lahko svoje osebne podatke kadarkoli popravi, izbriše ali do njih dostopa na spletnem naslovu uporabnik.zvezarfr.si, kjer so navedena jasna navodila in napotki za popravo, izbris ali dostop do osebnih podatkov.

5. Čas hrambe osebnih podatkov Izjavitelja Upravljalec osebnih podatkov hrani in obdeluje osebne podatke Izjavitelja toliko časa, kolikor traja naročniško razmerje med izjaviteljem in upravljavcem osebnih podatkov.

V kolikor ne bi želeli, da upravljavec osebnih podatkov zbira in/ali obdeluje vaše osebne podatke, bo upravljalec osebnih podatkov vaše osebne podatke na vašo zahtevo izbrisal in/ali blokiral in jih ne bo več uporabljal za namen določen v točki tri predmetne izjave.

6. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov izjavitelja Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov izjavitelja predstavlja podelitev oziroma potrditev predmetne Izjave skladno z določili točke (a) prvega odstavka šestega člena Uredbe.


 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: