revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Praktično seznanjanje z novostmi, jasne usmeritve za najpomembnejše dileme in odgovori na vaša vprašanja. Odslej tudi prek spleta.

 

NOVOSTI ZA RAČUNOVODJE


Posvetovanja Zveze RFR sodijo med najbolje ocenjene in najštevilčneje obiskane strokovne dogodke v računovodski stroki. Na njih izkušeni strokovnjaki predstavljajo konkretne usmeritve za uspešno delo v praksi in za varno sledenje spremembam predpisov. Po novem so vam posvetovanja Zveze RFR dostopna tudi iz udobja vaše pisarne.

POSVETOVANJE 09/20

Priprave na letno poročanje organizacij, ki računovodijo po SRS

 
Posvetovanje v digitalni izvedbi, na voljo od 15. decembra 2020.
 

VSEBINA POSVETOVANJA
Leto 2020 je bilo izjemo turbulentno, kar se bo odražalo tudi v računovodskih izkazih organizacij. Zato bomo na posvetovanju pozornost namenili predvsem tistim področjem, ki zaradi epidemije COVID-19 vplivajo na merjenje in vrednotenje sredstev, obveznosti, prihodkov in odhodkov. Osvetlili bomo presojo precenjenosti sredstev v povezavi s slabitvami opredmetenih osnovnih sredstev, naložbenih nepremičnin, terjatev in finančnih naložb. Če bodo organizacije reorganizirale svoje poslovanje, bodo morale presoditi morebitno potrebo po oblikovanju rezervacij. Pri prihodkih bomo dali poudarek pogojem pripoznavanja in odlaganja prihodkov, obdelali pa bomo tudi vračila neupravičeno prejetih državnih pomoči.
 
Digitalna izvedba posvetovanja vam omogoča udoben ogled vsebin v času in na kraju, ki vam najbolj ustreza, na vaši najljubši napravi, ter prihranek časa in potnih stroškov. 
KOMU JE POSVETOVANJE NAMENJENO?
Posvetovanje je namenjeno zaposlenim v računovodstvu, ki sodelujejo in/ali so odgovorni za pripravo zaključnega računa.


PROGRAM POSVETOVANJA

1. Pregled zahtev ZGD-1 o poročanju in poudarki glede merjenja sredstev in obveznosti ob zaključku leta

Vsebina letnega poročila, obseg poročanja in zavezanci | Opredmetena osnovna sredstva | Neopredmetena sredstva | Naložbene nepremičnine | Finančne naložbe | Zaloge | Obveznosti | Rezervacije
 
2. Najemi – spremembe najemnih pogodb in odpust najemnin v času COVID-19

Spremembe najemnih pogodb | Sprememba najema, ki je ločen najem | Sprememba najema, ki ni ločen najem | Odpust najemnine pri najemnikih v času COVID-19
 
3. Poudarki glede izkazovanja prihodkov

Prihodki – poudarki, pomembni za pripoznanje (časovno, vrednostno) | Odlaganje prihodkov | Vračunavanje prihodkov | Pripoznavanje prihodkov pri posebnih poslih prodaje
 
4. Izkazovanje prihodkov v zvezi z državnimi pomočmi in obveznost vračila

Vrste državnih pomoči | Začetno pripoznanje prejete državne pomoči | Kasnejši dogodki v zvezi z državno pomočjo | Pripoznavanje prihodkov v zvezi s prejemom državne pomoči
 
5. Poudarki glede izkazovanja odhodkov

Odhodki – poudarki, pomembni za pripoznavanje (časovno, vrednostno) | Odlaganje stroškov | Vračunavanje stroškov | Prevrednotovalni odhodki – vpliv COVID-19 | Popis in inventurni primanjkljaji

Z vami bosta mag. Andreja Bajuk Mušič in dr. Marjan Odar.


CENA

Cena posvetovanja za naročnike revije IKS je 180 EUR (brez DDV), za nenaročnike 200 EUR (brez DDV). Za plačila do 15. decembra 2020 pridobite dodatni 10-odstotni popust. Cena zajema dostop do videoposnetka posvetovanja in do gradiva.

Za udeležbo na posvetovanju se morate prijaviti. Po oddani prijavi boste prejeli potrdilo in predračun za plačilo udeležnine. Ko bo vaše plačilo izvedeno, boste prejeli vabilo na posvetovanje, skupaj s povezavo do videovsebin in gradiva ter s podrobnimi navodili. Uporaba povezave je omejena na eno osebo. Do videovsebin in gradiva lahko avtoriziran udeleženec neomejeno dostopa 30 dni.

Po plačilu udeležnine boste lahko zastavili pisno vprašanje in nanj prejeli odgovor izvajalca posvetovanj. V okviru platforme za ogled videovsebin boste lahko dostopali tudi do odgovorov drugim udeležencem. Vprašanja lahko postavite najkasneje 24 ur pred objavo posvetovanja.

Paketni naročniki naj ob prijavi sporočijo, da izkoriščajo posvetovanje iz paketa.

Več informacij: Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si.
 
Prijavite se s spodnjo spletno naročilnico.

Redna cena:  
Cena za naročnike revije IKS:  
Študentska cena:  
Akcijska cena:  
Članska cena:  
 
PLAČNIK
      
   
  Naročilo z obveznostjo plačila
 
PODATKI ZA ČLANSKI POPUST
 
 

Izjavitelj z označitvijo okenca podajam prostovoljno, izrecno in nedvoumno izjavo, da soglašam z obdelavo svojih osebnih podatkov, in sicer pod pogoji in skladno z določili predmetne izjave.

1. Identiteta upravljavca, ki obdeluje osebne podatke izjavitelja Upravljavec osebnih podatkov, kot ga določata Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) (v nadaljevanju: »Uredba«) in veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov v Republiki Sloveniji, ki obdeluje osebne podatke izjavitelja je:

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
Matična številka: 5147271000
Kontakt: E-Mail: info@zvezarfr.si, tel. št. 01 561 09 31

(v nadaljevanju: »Upravljavec Osebnih podatkov«)

2. Osebni podatki Izjavitelja, ki jih Upravljalec osebnih podatkov zbira in obdeluje Upravljalec Osebnih podatkov zbira in obdeluje naslednje osebne podatke izjavitelja:

  • ime in priimek
  • naslov in kraj stalnega prebivališa
  • e-poštni naslov
(v nadaljevanju: »osebni podatki«)

3. Namen obdelave osebnih podatkov Osebni podatki, ki jih Izjavitelj posreduje upravljavcu osebnih podatkov se zbirajo in obdelujejo z namenom pošiljanja obvestil in spletnih anket Izjavitelju, in sicer vse za nemoteno in kakovostno izvajanje naročniškega razmerja med izjaviteljem in upravljavcem osebnih podatkov.

4. Pravice Izjavitelja Skladno z določili Uredbe in veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov v Republiki Sloveniji ima izjavitelj pravico, da (i) kadarkoli dostopa do svojih osebnih podatkov, (ii) svoje osebne podatke kadarkoli popravi, (iii) svoje osebne podatke kadarkoli izbriše (»pravica do pozabe«), (iv) svoje osebne podatke kadarkoli prenese, (v) zahteva omejitev obdelave svojih osebnih podatkov in (vi) vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov. Izjavitelj ima tudi pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva.

Preklic predmetne izjave oziroma privolitve za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Izjavitelj lahko svoje osebne podatke kadarkoli popravi, izbriše ali do njih dostopa na spletnem naslovu uporabnik.zvezarfr.si, kjer so navedena jasna navodila in napotki za popravo, izbris ali dostop do osebnih podatkov.

5. Čas hrambe osebnih podatkov Izjavitelja Upravljalec osebnih podatkov hrani in obdeluje osebne podatke Izjavitelja toliko časa, kolikor traja naročniško razmerje med izjaviteljem in upravljavcem osebnih podatkov.

V kolikor ne bi želeli, da upravljavec osebnih podatkov zbira in/ali obdeluje vaše osebne podatke, bo upravljalec osebnih podatkov vaše osebne podatke na vašo zahtevo izbrisal in/ali blokiral in jih ne bo več uporabljal za namen določen v točki tri predmetne izjave.

6. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov izjavitelja Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov izjavitelja predstavlja podelitev oziroma potrditev predmetne Izjave skladno z določili točke (a) prvega odstavka šestega člena Uredbe.


 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kako je epidemija COVID-19 vplivala na delo vašega računovodstva?