revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Strokovna srečanja, na katerih so predstavljene aktualne računovodske, davčne in druge sorodne vsebine

Posvetovanja so namenjena predvsem obravnavi zahtevnejših strokovnih vsebin in sprememb predpisov ter njihovega vpliva na računovodsko prakso. Na posvetovanjih poteka razprava med svetovalci in udeleženci v obliki odgovorov na postavljena vprašanja.

PRAKTIČNI PAKETI IN NOVE UGODNOSTI ZA RAČUNOVODJE

Po novem lahko izbirate med dvema ugodnima naročniškima paketoma. Najmanj 275 EUR prihranka letno. Najmanj 294 EUR prihranka letno.

POSVETOVANJE 10/19

Priprave na letno poročanje organizacij, ki računovodijo po SRS
 

Maribor, 14. november 2019 ob 9. uri v hotelu Mercure Maribor City Center, Ulica heroja Šlandra 10

Ljubljana, 18. november 2019 ob 9. uri v kongresnem centru Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4
 

Na zaključevanje poslovnega leta 2019 bodo v mnogočem vplivale spremembe računovodske obravnave najemov in pripoznavanja prihodkov. Še posebej morajo spremenjeni računovodski obravnavi posvetiti pozornost srednje velike in velike organizacije, pa tudi tiste mikro in majhne, ki računovodijo po MSRP ali pripravljajo poročevalski paket po MSRP. Pri sredstvih, obveznostih, prihodkih in odhodkih bomo opozorili predvsem na tista področja, ki pred zaključkom poslovnega leta zahtevajo še posebno presojo. Obdobje pred koncem poslovnega leta pa je tudi tisto, v katerem ocenimo predvideno davčno obveznost, zato bomo pregledali davčne olajšave in se dotaknili davčno nepriznanih odhodkov. Poleg tega bomo osvetlili tudi predlagane spremembe ZDDPO-2, in sicer predvsem v luči davčnega priznavanja stroškov amortizacije pravice do uporabe.
 

PROGRAM POSVETOVANJA
1. Poudarki glede merjenja sredstev in obveznosti ob zaključku leta
Opredmetena osnovna sredstva | Revalorizacija opredmetenih osnovnih sredstev | Oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev | Neopredmetena sredstva | Naložbene nepremičnine | Finančne naložbe | Zaloge | Kapital | Obveznosti | Rezervacije | Hitri pregled sprememb v letu 2019 v zvezi z najemi

2. Poudarki glede izkazovanja prihodkov in odhodkov ob zaključku leta
Pripoznavanje prihodkov v petih korakih | Postopno pripoznavanje prihodkov | Dani popusti | Pripoznavanje prihodkov iz najema pri najemodajalcih | Odloženi in vračunani prihodki | Stroški oblikovanja rezervacij | Prejeti računi pri najemniku | Brezplačno pridobljeno blago in storitve | Zavrnitev računov | Usredstvenje stroškov | Odloženi in vračunani stroški

3. Izbrane teme obračuna davka od dohodkov pravnih oseb
Davčna osnova | Nepriznani odhodki | Davčne olajšave | Predlagane spremembe ZDDPO-2 pri obdavčitvi amortizacije pravice do uporabe
 

Posvetovanje vodita mag. Andreja Bajuk Mušič in dr. Marjan Odar.

CENA

Cena posvetovanja za naročnike revije IKS je 162 EUR (brez DDV), za nenaročnike pa je 10 % višja. Udeležnino nakažete na TRR 19100-0010275361, Deželna banka, d. d., sklic naročniki 00 ....-1019, sklic nenaročniki 00 51339-1019.

Paketni naročniki naj ob prijavi sporočijo, da izkoriščajo posvetovanje iz paketa, tako da v opombe vnesejo besedo PAKET. Udeleženci posvetovanja prejmejo gradivo s prosojnicami in preglednicami, med odmorom pa tudi okrepčilo z napitkom. Posvetovanje se bo končalo z odgovori na njihova vprašanja.

Več informacij: Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046;
natasa.colnar@zvezarfr.si.


PRIJAVA

Rok prijave na posvetovanje je 14. november 2019.

Redna cena:  
Cena za naročnike revije IKS:  
Študentska cena:  
Akcijska cena:  
Članska cena:  
 
PLAČNIK
      
   
  Naročilo z obveznostjo plačila
 
PODATKI ZA ČLANSKI POPUST
 
 

Izjavitelj z označitvijo okenca podajam prostovoljno, izrecno in nedvoumno izjavo, da soglašam z obdelavo svojih osebnih podatkov, in sicer pod pogoji in skladno z določili predmetne izjave.

1. Identiteta upravljavca, ki obdeluje osebne podatke izjavitelja Upravljavec osebnih podatkov, kot ga določata Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) (v nadaljevanju: »Uredba«) in veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov v Republiki Sloveniji, ki obdeluje osebne podatke izjavitelja je:

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
Matična številka: 5147271000
Kontakt: E-Mail: info@zvezarfr.si, tel. št. 01 561 09 31

(v nadaljevanju: »Upravljavec Osebnih podatkov«)

2. Osebni podatki Izjavitelja, ki jih Upravljalec osebnih podatkov zbira in obdeluje Upravljalec Osebnih podatkov zbira in obdeluje naslednje osebne podatke izjavitelja:

  • ime in priimek
  • naslov in kraj stalnega prebivališa
  • e-poštni naslov
(v nadaljevanju: »osebni podatki«)

3. Namen obdelave osebnih podatkov Osebni podatki, ki jih Izjavitelj posreduje upravljavcu osebnih podatkov se zbirajo in obdelujejo z namenom pošiljanja obvestil in spletnih anket Izjavitelju, in sicer vse za nemoteno in kakovostno izvajanje naročniškega razmerja med izjaviteljem in upravljavcem osebnih podatkov.

4. Pravice Izjavitelja Skladno z določili Uredbe in veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov v Republiki Sloveniji ima izjavitelj pravico, da (i) kadarkoli dostopa do svojih osebnih podatkov, (ii) svoje osebne podatke kadarkoli popravi, (iii) svoje osebne podatke kadarkoli izbriše (»pravica do pozabe«), (iv) svoje osebne podatke kadarkoli prenese, (v) zahteva omejitev obdelave svojih osebnih podatkov in (vi) vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov. Izjavitelj ima tudi pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva.

Preklic predmetne izjave oziroma privolitve za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Izjavitelj lahko svoje osebne podatke kadarkoli popravi, izbriše ali do njih dostopa na spletnem naslovu uporabnik.zvezarfr.si, kjer so navedena jasna navodila in napotki za popravo, izbris ali dostop do osebnih podatkov.

5. Čas hrambe osebnih podatkov Izjavitelja Upravljalec osebnih podatkov hrani in obdeluje osebne podatke Izjavitelja toliko časa, kolikor traja naročniško razmerje med izjaviteljem in upravljavcem osebnih podatkov.

V kolikor ne bi želeli, da upravljavec osebnih podatkov zbira in/ali obdeluje vaše osebne podatke, bo upravljalec osebnih podatkov vaše osebne podatke na vašo zahtevo izbrisal in/ali blokiral in jih ne bo več uporabljal za namen določen v točki tri predmetne izjave.

6. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov izjavitelja Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov izjavitelja predstavlja podelitev oziroma potrditev predmetne Izjave skladno z določili točke (a) prvega odstavka šestega člena Uredbe. 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?