revijaIKS.si EKSPERT RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Strokovna srečanja, na katerih so predstavljene aktualne računovodske, davčne in druge sorodne vsebine

Posvetovanja so namenjena predvsem obravnavi zahtevnejših strokovnih vsebin in sprememb predpisov ter njihovega vpliva na računovodsko prakso. Na posvetovanjih poteka razprava med svetovalci in udeleženci v obliki odgovorov na postavljena vprašanja.

PRAKTIČNI PAKETI IN NOVE UGODNOSTI ZA RAČUNOVODJE

Po novem lahko izbirate med dvema ugodnima naročniškima paketoma. Najmanj 275 EUR prihranka letno. Najmanj 294 EUR prihranka letno.

POSVETOVANJE 2/19

Letno poročanje za organizacije, ki računovodijo po SRS

Maribor, 17. januarja 2019 ob 9. uri v hotelu Piramida, Ulica heroja Šlandra 10

Ljubljana, 21. januarja 2019 ob 9. uri v kongresnem centru Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4 
 

VSEBINA POSVETOVANJA

Na posvetovanju bomo pregledali obveznosti poročanja subjektov, ki računovodijo po SRS. Poudarili bomo tiste poslovne dogodke, ki so povezani z merjenjem posameznih vrst sredstev in obveznosti ob koncu poslovnega leta, ter tiste, ki so povezani s prikazovanjem prihodkov in odhodkov. Pregledali bomo izračun bilančnega dobička in načine njegove uporabe ter načine pokrivanja izgube. Tiste organizacije, ki pripravljajo poročevalske pakete, bomo opozorili na razlike med SRS in MSRP. Pregledali bomo tudi posebnosti poročanja, ki veljajo za organizacije, ki niso gospodarske družbe. Pri davčnih temah se bomo osredotočili na tiste, ki so povezane z zaključevanjem poslovnega leta v okviru obračuna davka od dohodkov pravnih oseb. Dotaknili se bomo tudi novosti, ki organizacije čakajo s 1. januarjem 2019.

 

PROGRAM POSVETOVANJA

1. Sestavitev letnega poročila za leto 2018 
Zavezanci za sestavitev letnega poročila | Vsebina letnega poročila, obseg poročanja in roki po zavezancih | Računovodsko poročilo | Poslovno poročilo | Poenostavitev računovodenja za organizacije, ki niso družbe | Pojasnila k računovodskim izkazom

2. Poudarki glede merjenja sredstev in obveznosti ob zaključku leta
Opredmetena osnovna sredstva | Neopredmetena sredstva | Naložbene nepremičnine | Terjatve | Finančne naložbe | Zaloge | Obveznosti | Rezervacije

3. Uporaba čistega dobička in pokrivanje izgube
Ugotovitev čistega dobička | Uporaba čistega dobička | Ugotovitev bilančnega dobička | Pokrivanje izgube
 
4. Spremembe SRS 2016 v letu 2019
Splošno | Najemi | Finančne naložbe | Kriptovalute in žetoni ICO

5. Poudarki glede pripoznavanja prihodkov in odhodkov ob zaključku leta
Prihodki iz poslovanja | Prihodki iz financiranja | Drugi prihodki | Odhodki iz poslovanja | Odhodki iz financiranja | Drugi odhodki | Spremembe SRS 15 (2019)

6. Izkaz drugega vseobsegajočega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov
Zavezanci za sestavitev | Izkaz drugega vseobsegajočega donosa | Sestavitev izkaza gibanja kapitala | Sestavitev izkaza denarnih tokov

7. Posebnosti pri poročanju posameznih pravnoorganizacijskih oblik
Samostojni podjetniki | Društva | Zavodi | Zadruge

8. Poročanje organizacij po MSRP
Bilančne sheme | Pojasnila k računovodskim izkazom | Izjeme | Pomembnejše razlike med SRS in MSRP

9. Izbrane teme v zvezi z obračunom davka od dohodkov
Davčna osnova | Nepriznani odhodki | Začasno nepriznani odhodki | Izključevanje prihodkov | Prevrednotenja sredstev, obveznosti in rezervacij | Davčna izguba | Davčne olajšave


 Posvetovanje vodita mag. Andreja Bajuk Mušič in dr. Marjan Odar.

CENA

Cena posvetovanja za naročnike revije IKS je 162 EUR (brez DDV), za nenaročnike pa 180 EUR (brez DDV). Udeležnino nakažete na TRR 19100-0010275361, Deželna banka, d. d., sklic naročniki 00 ....-0219, sklic nenaročniki 00 51339-0219.

Paketni naročniki naj ob prijavi sporočijo, da izkoriščajo posvetovanje iz paketa, tako da v opombe vnesejo besedo PAKET. Udeleženci posvetovanja prejmejo gradivo s prosojnicami in preglednicami, med odmorom pa tudi okrepčilo z napitkom. Posvetovanje se bo končalo z odgovori na njihova vprašanja.

Več informacij: Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si


PRIJAVA

Prijavite se lahko do 15. januarja 2019


 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kako bo digitalizacija vplivala na računovodski poklic?