revijaIKS.si EKSPERT RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Strokovna srečanja, na katerih so predstavljene aktualne računovodske, davčne in druge sorodne vsebine

Posvetovanja so namenjena predvsem obravnavi zahtevnejših strokovnih vsebin in sprememb predpisov ter njihovega vpliva na računovodsko prakso. Na posvetovanjih poteka razprava med svetovalci in udeleženci v obliki odgovorov na postavljena vprašanja.

PRAKTIČNI PAKETI IN NOVE UGODNOSTI ZA RAČUNOVODJE

Po novem lahko izbirate med dvema ugodnima naročniškima paketoma. Najmanj 275 EUR prihranka letno. Najmanj 294 EUR prihranka letno.

POSVETOVANJE 8/19

Računovodska obravnava stvarnega premoženja in sredstev EU v javnem sektorju


Maribor, 3. oktobra 2019 ob 9. uri v hotelu Mercure Maribor City Center, Ulica heroja Šlandra 10
 
Ljubljana, 4. okobra 2019 ob 9. uri v kongresnem centru Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4 
 

VSEBINA POSVETOVANJA

V računovodstvu se praktično vsakodnevno pojavljajo vprašanja, ki se nanašajo na obravnavo in knjiženja poslovnih dogodkov, povezanih s stvarnim premoženjem države in občin. Uporabniki v javnem sektorju pa so tudi vse bolj vpeti v izvajanje raznih projektov na področjih investicij, izobraževanja, zdrave prehrane in drugih, ki so financirani iz EU. Sodelovanje določenih in drugih uporabnikov je zato nujno, tako pri ravnanju s stvarnim premoženjem kot tudi pri pridobivanju in črpanju sredstev EU. Ni vseeno, ali določeni uporabnik prodaja sredstva v svojem imenu za svoj račun ali za tuj račun in ni vseeno, ali knjiži odložene prihodke za prejeta sredstva EU ali predujme. V vsakem primeru medsebojno neusklajeno knjiženje prej ali slej pripelje do težav pri usklajevanju terjatev in obveznosti med proračunskimi uporabniki. Zato bo na posvetovanju poudarek na zagotavljanju usklajenosti knjiženj in na pripravi pravilnih podatkov za računovodske izkaze, premoženjske bilance in druga poročila.
 
Posvetovanje je namenjeno računovodjem določenih in drugih uporabnikov, računovodjem v računovodskih servisih, ki vodijo računovodstvo za določene in druge uporabnike, in vsem tistim, ki so odgovorni za poslovanje, direktorjem, ravnateljem, predstojnikom. Še posebej vabljeni ustanovitelji in financerji določenih uporabnikov, ki sodelujejo v postopkih ravnanja s premoženjem, pri dodeljevanju sredstev iz proračuna RS in EU in v podobnih postopkih.
 

 
PROGRAM POSVETOVANJA

1. Obravnava lastništva javnih sredstev in ravnanja z njimi ter razmerje med določenimi in drugimi uporabniki EKN
Lastništvo in upravljanje stvarnega premoženja države in lokalnih skupnosti | Ločevanje pojma upravljanja v pravnem in računovodskem pomenu besede | Usklajevanje podatkov za sredstva, ki so dana v upravljanje ali v last posrednim proračunskim uporabnikom | Energetska sanacija stavb v obliki javno-zasebnega partnerstva | Obravnavanje kupnin od prodaje premoženja in odškodnin | Obravnavanje najemnin | Brezplačno dajanje stvarnega premoženja, komu in pod kakšnimi pogoji | Plačilo komunalnega prispevka v naravi | Obravnavanje javnofinančnih prihodkov | Agentski posli | Razmerje med krajevno skupnostjo in občino | Skupna občinska uprava


2. Obravnava sredstev EU za financiranje projektov
Poraba in pridobitev sredstev iz skladov EU | Dejansko nastali stroški | Poenostavljeni obračuni stroškov – pavšali | Vzpostavitev evidenc za poročanje | Vloge in zahtevki za evropska sredstva – razlika zaradi knjiženja | Ločeno knjiženje po projektih | Izvajanje nadzora in revizije nad porabo sredstev | Sankcije in odprava nepravilnosti


3. Obravnava nekaterih računovodskih postavk, povezanih z opredmetenimi osnovnimi sredstvi
Knjiženje pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev iz različnih virov | Pokrivanje stroškov amortizacije | Knjiženje odpisov in odprave opredmetenih osnovnih sredstev | Obravnava amortizacije pri odtujitvah | Usredstvenje lastnih proizvodov | Vlaganja v tuja opredmetena osnovna sredstva | Knjiženje spodbud v povezavi s prihodki in odhodki | Izkazovanje porabe poslovnega izida


4. Vprašanja in odgovori


Posvetovanje vodijo mag. Milenka ČižmanVesna Milanovič, univ. dipl. ekon., in mag. Jana Trbižan.


CENA

Cena posvetovanja za naročnike revije IKS je 162 EUR (brez DDV), za nenaročnike pa 180 EUR (brez DDV). Udeležnino nakažete na TRR 19100-0010275361, Deželna banka, d. d., sklic naročniki 00 ....-0819, sklic nenaročniki 00 51339-0819.

Paketni naročniki naj ob prijavi sporočijo, da izkoriščajo posvetovanje iz paketa, tako da v opombe vnesejo besedo PAKET. Udeleženci posvetovanja prejmejo gradivo s prosojnicami in preglednicami, med odmorom pa tudi okrepčilo z napitkom. Posvetovanje se bo končalo z odgovori na njihova vprašanja.

Več informacij: Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si


PRIJAVA

Prijavite se lahko do 26. septembra 2019
Redna cena:  
Cena za naročnike revije IKS:  
Študentska cena:  
Akcijska cena:  
Članska cena:  
 
PLAČNIK
      
   
 
PODATKI ZA ČLANSKI POPUST
 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kako bo digitalizacija vplivala na računovodski poklic?