revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Strokovna srečanja, na katerih so predstavljene aktualne računovodske, davčne in druge sorodne vsebine

Posvetovanja so namenjena predvsem obravnavi zahtevnejših strokovnih vsebin in sprememb predpisov ter njihovega vpliva na računovodsko prakso. Na posvetovanjih poteka razprava med svetovalci in udeleženci v obliki odgovorov na postavljena vprašanja.

PRAKTIČNI PAKETI IN NOVE UGODNOSTI ZA RAČUNOVODJE

Po novem lahko izbirate med dvema ugodnima naročniškima paketoma. Najmanj 275 EUR prihranka letno. Najmanj 294 EUR prihranka letno.

POSVETOVANJE 9/19

Priprave na letno poročanje v javnem sektorju


Maribor, 11. novembra 2019 ob 9. uri v hotelu Mercure Maribor City Center, Ulica heroja Šlandra 10
 
Ljubljana, 22. novembra 2019 ob 9. uri v hotelu in kongresnem centru Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4 


Pred zaključkom poslovnega leta morajo določeni in drugi uporabniki opraviti letni popis sredstev in obveznosti, pregledati knjiženja v poslovnih knjigah, pripraviti podatke za dokončne obračune davkov ter podatke za računovodsko in poslovno poročanje in še kaj. Na posvetu bo poudarek na preverjanju predvsem tistih računovodskih postavk, ki pomembno vplivajo na razmerje med določenimi in drugimi uporabniki, to je na ravnanje s premičnim in nepremičnim premoženjem, na usklajevanju terjatev in obveznosti, razumevanju ustanoviteljskih pravic in "lastnine" ter na obvladovanju poslovnega izida.
 
Zato bo pri davčni obravnavi poleg obračuna DDPO, ki je ob koncu leta najpomembnejši davčni obračun, poudarek tudi na obračunu DDV. Ko se ustanovitelj in javni zavod dogovarjata o medsebojnem poslovanju, na primer v svojem ali tujem imenu za tuj račun, je pomembno vedeti, kako obravnavati DDV. Še pomembnejše pa je, kako pripraviti dokumente, da bo knjiženje lažje in obračun DDV pravilen.
 
Posvetovanje je namenjeno ne le računovodjem pri določenih in drugih uporabnikih, računovodjem v računovodskih servisih, ki vodijo računovodstvo za določene in druge uporabnike, in vsem tistim, ki so odgovorni za poslovanje, kot so direktorji, ravnatelji, predstojniki, ampak posebej še ustanoviteljem in financerjem določenih uporabnikov, ki pripravljajo razpise, pogodbe in druge dokumente za črpanje proračunskih sredstev.


PROGRAM POSVETOVANJA

1. Na kaj morajo paziti določeni in drugi uporabniki, ko bodo pripravljali podatke za letni obračun?
Kaj vse zajema letno poročanje | Popis in likvidacija popisnih razlik | Preveritev obračunov in knjiženj računovodskih postavk | Oblikovanje obveznosti do virov sredstev | Na kaj paziti pri opredmetenih osnovnih sredstvih | Pokrivanje stroškov amortizacije | Najemi opredmetenih osnovnih sredstev | Kupnine in odškodnine od odtujenih osnovnih sredstev | Kdaj uporabiti časovne razmejitve | Zaloge in lastna proizvodnja | Prihodki iz sredstev javnih financ in iz drugih virov | Nekateri izbrani odhodki in pravila njihove obravnave | Poslovni izid – kdaj ugotovljeni in kdaj izračunani | Kako porabiti poslovni izid|

2. Nekatera aktualna opozorila o spremembah v predpisih za javni sektor
E-računi iz tujine po spremembi predpisov | Skupne občinske uprave

3. Priprave na obračun DDPO
Splošno in posebno o obračunu DDPO | Razlika med poslovnim in davčnim izidom | Pridobitni in nepridobitni prihodki | Ugotovitev pridobitnih in nepridobitnih odhodkov | Priznani in nepriznani odhodki | Izračun sorazmernega dela odhodkov ali ločena evidenca | Obravnava davčne izgube | Davčne olajšave | Izračun osnove za davek
 
4. Upoštevanje nekaterih vrst prometa v sistemu DDV
Vpliv oproščene in neobdavčljive dejavnosti na odbitek DDV | Odbitni delež | Ločeno spremljanje dejavnosti | Sprememba odbitnega deleža in popravek odbitka DDV | Zavezanci za DDV pri najemih in uporabi prostorov | Poslovanje v svojem ali tujem imenu za tuj račun | Brezplačni najem in uporaba poslovnih prostorov | Občinska infrastruktura v najemu in DDV | Računi in davčne evidence

5. Vprašanja in odgovori 

Posvetovanje vodita mag. Milenka Čižman in dr. Matjaž Prusnik.

CENACena posvetovanja za naročnike revije IKS je 162 EUR (brez DDV), za nenaročnike pa je 10 % višja. Udeležnino nakažete na TRR 19100-0010275361, Deželna banka, d. d., sklic naročniki 00 ....-0919, sklic nenaročniki 00 51339-0919.

Paketni naročniki naj ob prijavi sporočijo, da izkoriščajo posvetovanje iz paketa, tako da v opombe vnesejo besedo PAKET. Udeleženci posvetovanja prejmejo gradivo s prosojnicami in preglednicami, med odmorom pa tudi okrepčilo z napitkom. Posvetovanje se bo končalo z odgovori na njihova vprašanja.

Več informacij: Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si.

PRIJAVA
Rok prijave na posvetovanje je 18. novembra 2019.

Redna cena:  
Cena za naročnike revije IKS:  
Študentska cena:  
Akcijska cena:  
Članska cena:  
 
PLAČNIK
      
   
  Naročilo z obveznostjo plačila
 
PODATKI ZA ČLANSKI POPUST
 
 

Izjavitelj z označitvijo okenca podajam prostovoljno, izrecno in nedvoumno izjavo, da soglašam z obdelavo svojih osebnih podatkov, in sicer pod pogoji in skladno z določili predmetne izjave.

1. Identiteta upravljavca, ki obdeluje osebne podatke izjavitelja Upravljavec osebnih podatkov, kot ga določata Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) (v nadaljevanju: »Uredba«) in veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov v Republiki Sloveniji, ki obdeluje osebne podatke izjavitelja je:

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
Matična številka: 5147271000
Kontakt: E-Mail: info@zvezarfr.si, tel. št. 01 561 09 31

(v nadaljevanju: »Upravljavec Osebnih podatkov«)

2. Osebni podatki Izjavitelja, ki jih Upravljalec osebnih podatkov zbira in obdeluje Upravljalec Osebnih podatkov zbira in obdeluje naslednje osebne podatke izjavitelja:

  • ime in priimek
  • naslov in kraj stalnega prebivališa
  • e-poštni naslov
(v nadaljevanju: »osebni podatki«)

3. Namen obdelave osebnih podatkov Osebni podatki, ki jih Izjavitelj posreduje upravljavcu osebnih podatkov se zbirajo in obdelujejo z namenom pošiljanja obvestil in spletnih anket Izjavitelju, in sicer vse za nemoteno in kakovostno izvajanje naročniškega razmerja med izjaviteljem in upravljavcem osebnih podatkov.

4. Pravice Izjavitelja Skladno z določili Uredbe in veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov v Republiki Sloveniji ima izjavitelj pravico, da (i) kadarkoli dostopa do svojih osebnih podatkov, (ii) svoje osebne podatke kadarkoli popravi, (iii) svoje osebne podatke kadarkoli izbriše (»pravica do pozabe«), (iv) svoje osebne podatke kadarkoli prenese, (v) zahteva omejitev obdelave svojih osebnih podatkov in (vi) vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov. Izjavitelj ima tudi pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva.

Preklic predmetne izjave oziroma privolitve za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Izjavitelj lahko svoje osebne podatke kadarkoli popravi, izbriše ali do njih dostopa na spletnem naslovu uporabnik.zvezarfr.si, kjer so navedena jasna navodila in napotki za popravo, izbris ali dostop do osebnih podatkov.

5. Čas hrambe osebnih podatkov Izjavitelja Upravljalec osebnih podatkov hrani in obdeluje osebne podatke Izjavitelja toliko časa, kolikor traja naročniško razmerje med izjaviteljem in upravljavcem osebnih podatkov.

V kolikor ne bi želeli, da upravljavec osebnih podatkov zbira in/ali obdeluje vaše osebne podatke, bo upravljalec osebnih podatkov vaše osebne podatke na vašo zahtevo izbrisal in/ali blokiral in jih ne bo več uporabljal za namen določen v točki tri predmetne izjave.

6. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov izjavitelja Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov izjavitelja predstavlja podelitev oziroma potrditev predmetne Izjave skladno z določili točke (a) prvega odstavka šestega člena Uredbe. 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Kdaj (bo)ste vzpostavili računovodenje najemov po novem?