Posvetovanje 4/23

Obračun DDPO za leto 2022: spremembe, posebnosti in novosti

Sestavitev davčnega obračuna temelji na izkazu poslovnega izida, a je zaradi specifičnih davčnih pravil to opravilo polno posebnosti. Na posvetovanju bomo predstavili te posebnosti, ki veljajo pri prihodkih in odhodkih, ter obravnavali tudi davčne olajšave in še druge postavke, ki zahtevajo našo pozornost pri obračunu DDPO. Na posvetovanju bomo predstavili tudi novosti in spremembe pri davčnem obračunu za leto 2022, ki jim bomo morali slediti zaradi zakonskih sprememb.

 

 

Posvetovanje je namenjeno vsem, ki pripravljate obračun DDPO tako v gospodarstvu kot javnem sektorju. Zaradi sorodnih pristopov pri obravnavi davčnih posebnosti ga priporočamo tudi tistim, ki obračunavate davek od dejavnosti fizičnih oseb.

 

KOMU JE POSVETOVANJE NAMENJENO?

Posvetovanje je namenjeno vsem, ki pripravljate obračun DDPO tako v gospodarstvu kot javnem sektorju. Zaradi sorodnih pristopov pri obravnavi davčnih posebnosti ga priporočamo tudi tistim, ki obračunavate davek od dejavnosti fizičnih oseb.

 

PODROBEN PROGRAM

 

SKLOP 1. Splošno o izračunu DDPO

Predavatelj: dr. Matjaž Prusnik

Davčni zavezanci in davčna stopnja | Kraj delovanja poslovodstva | Izvzemanje dela poslovanja iz davčnega obračuna | Seznam nesodelujočih davčnih jurisdikcij | Omejitev zmanjševanja davčne osnove | Obdavčitev poslovne enote | V tujini plačani davek | Priprava obračuna, roki za oddajo in plačilo davka

 

SKLOP 2. Opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva in naložbene nepremičnine

Predavatelj: dr. Matjaž Prusnik

Amortizacija in odpis | Prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev in naložbenih nepremičnin | Amortizacija in oslabitev dobrega imena | Amortizacija pravice do uporabe sredstva (najemi) z novostmi za leto 2022

 

SKLOP 3. Prevrednotenja in odprava napak

Predavatelj: dr. Matjaž Prusnik

Prevrednotenje, oslabitev in odprava finančnih naložb | Popravki vrednosti ter odpisi poslovnih terjatev in obveznosti z novostmi za leto 2022 | Prevrednotenje zalog | Spremembe davčne osnove zaradi sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak

 

SKLOP 4. Nepriznani odhodki in nekateri omejeno priznani odhodki

Predavateljica: dr. Mateja Drobež Tomšič

Davčno nepriznani odhodki | Poslovno nepotrebni odhodki | Stroški reprezentance in nadzornih organov z novostmi v letu 2022 | Stroški dela, bonitete in povračila stroškov | Rezervacije in aktuarski preračuni z novostmi za leto 2022 | Odprava dvojne obdavčitve in neobdavčitve

 

SKLOP 5. Poslovanje med povezanimi osebami

Predavateljica: dr. Mateja Drobež Tomšič

Prodaje blaga, storitev in neopredmetenih sredstev | Posojila med povezanimi osebami – obrestna mera | Davčna obravnava presežnih posojil

 

SKLOP 6. Davčna izguba in davčne olajšave

Predavateljica: dr. Mateja Drobež Tomšič

Davčna izguba | Splošno o davčnih olajšavah | Investicijska olajšava | Olajšava za raziskave in razvoj | Olajšava za zaposlovanje z novostmi v letu 2022 | Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje | Olajšava za donacije z novostmi za leto 2022 | Nova olajšava za digitalni in zeleni prehod v letu 2022

 

 

PREDAVATELJI

dr. Matjaž Prusnik

 

dr. Mateja Drobež Tomšič

 

CENA, PRIJAVA, DOSTOP, NAROČNIKI

 

Cena

posvetovanja za naročnike revije IKS je 217,80 EUR (brez DDV), za nenaročnike 242 EUR (brez DDV). Cena zajema dostop do (videoposnetka) posvetovanja in do gradiva.

Kako se prijavim?

Za udeležbo na posvetovanju izberite ustrezen termin  in izpolnite naročilnico. Po oddani prijavi boste prejeli potrdilo in predračun za plačilo udeležnine.

Če imate vprašanje, ki se navezuje na to posvetovanje, ga vpišite v opombe na naročilnici. Odgovor izvajalca posvetovanj bo objavljen v okviru platforme za ogled videovsebin, kjer boste lahko dostopali tudi do odgovorov drugim udeležencem ali pa na posvetovanju v živo. Če vprašanje ni v skladu s pravili, si organizatorji pridržujemo pravico, da nanj ne odgovorimo.

Dostop

Udeleženci digitalne izvedbe boste lahko dostopali do posvetovanja, ko bo vaše plačilo izvedeno in zavedeno ter posvetovanje objavljeno. Za dostop in ogled vsebin morate biti prijavljeni. Do videovsebin in gradiva lahko avtoriziran udeleženec neomejeno dostopa 30 dni.

Naročniki

Za prijavo na dogodek v živo morate biti prijavljeni z vašim računom, ki ima aktivno naročnino na Posvetovanja. Vašo udeležbo na dogodku v živo potrdite s klikom na lokacijo.

Za ogled videovsebin se morate prijaviti na spletni strani https://www.izobrazevanjarfr.si/ s klikom na gumb PRIJAVA, ki je desno zgoraj.


Več informacij: Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si.