Posvetovanje 2/23

Letno poročanje organizacij, ki računovodijo po SRS, za leto 2022

Na posvetovanju bomo pregledno predstavili vse obveznosti, roke in obseg poročanja, in sicer za vse vrste subjektov. Opozorili bomo na področja, ki ob zaključevanju poslovnega leta zahtevajo presojo, pa tudi na novosti, ki nas v prihodnjih letih čakajo zaradi sprejete direktive CSRD. Posebno pozornost bomo namenili spremembam na postavkah kapitala. V luči mednarodnih novosti s področja pomembnosti bomo pogledali, kako zastaviti presojo pomembnosti tako z vidika pravilnega pripoznavanja poslovnih dogodkov v računovodskih izkazih kot tudi z vidika priprave pojasnil k njim. Opazili smo, da kar nekaj dilem v praksi povzroča obveznost razkrivanja zabilančnih sredstev in obveznosti. Zato bomo slednje podrobneje razčlenili in predstavili z njimi povezana pojasnjevanja.

 

 

Na posvetovanju bomo pregledno predstavili vse obveznosti, roke in obseg poročanja, in sicer za vse vrste subjektov. Opozorili bomo na področja, ki ob zaključevanju poslovnega leta zahtevajo presojo, pa tudi na novosti, ki nas v prihodnjih letih čakajo zaradi sprejete direktive CSRD. Posebno pozornost bomo namenili spremembam na postavkah kapitala. V luči mednarodnih novosti s področja pomembnosti bomo pogledali, kako zastaviti presojo pomembnosti tako z vidika pravilnega pripoznavanja poslovnih dogodkov v računovodskih izkazih kot tudi z vidika priprave pojasnil k njim. Opazili smo, da kar nekaj dilem v praksi povzroča obveznost razkrivanja zabilančnih sredstev in obveznosti. Zato bomo slednje podrobneje razčlenili in predstavili z njimi povezana pojasnjevanja.

 

KOMU JE POSVETOVANJE NAMENJENO?

Posvetovanje je namenjeno zaposlenim v računovodstvu in drugih oddelkih, ki sodelujejo in/ali so odgovorni za pripravo računovodskih izkazov za letno poročanje.

 

PODROBEN PROGRAM

 

SKLOP 1. Priprava letnega poročila za leto 2022 in direktiva CSRD

Predavatelj: dr. Marjan Odar

Zavezanci za pripravo letnega poročila | Vsebina letnega poročila, obseg poročanja in roki po zavezancih | Računovodsko poročilo | Poslovno poročilo | Pojasnila k računovodskim izkazom | Direktiva CSRD

 

SKLOP 2. Poudarki glede merjenja sredstev in obveznosti

Predavatelj : dr. Marjan Odar

Opredmetena osnovna sredstva | Neopredmetena sredstva | Naložbene nepremičnine | Poslovne terjatve | Finančne naložbe | Zaloge | Obveznosti | Rezervacije | Časovne razmejitve | Ugotavljanje poštene vrednosti za nefinančna sredstva

 

SKLOP 3. Spremembe na postavkah kapitala

Predavatelj: dr. Marjan Odar

Povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala po ZGD-1 | Ugotovitev čistega dobička | Uporaba čistega dobička | Ugotovitev bilančnega dobička | Pokrivanje izgube

 

SKLOP 4. Priprava izkaza poslovnega izida, drugega vseobsegajočega donosa, denarnih tokov in gibanja kapitala

Predavateljica: mag. Andreja Mušič

Razčlenjevanje postavk, enotne sheme in nova pojasnila glede postavk AOP | Prihodki iz prodaje blaga in storitev | Prihodki iz najemnin | Prihodki iz državnih pomoči | Prihodki iz financiranja | Stroški materiala | Stroški storitev | Stroški amortizacije | Stroški dela | Odhodki iz financiranja | Izkaz drugega vseobsegajočega donosa | Izkaz gibanja kapitala | Izkaz denarnih tokov

 

SKLOP 5. Pomembnost

Predavateljica: mag. Andreja Mušič

Splošno | Presoja (ne)pomembnosti | Kvalitativni in kvantitativni kriteriji | Pomembnost pri knjiženju | Pomembnosti pri razkrivanju | Uporaba v praksi

 

SKLOP 6. Zabilančne postavke – zahteve razkrivanja

Predavateljica: mag. Andreja Mušič

Zabilančne ali zunajbilančne postavke? | Pogojne obveznosti in sredstva | Zahteve razkrivanja | Praktični primeri

 

 

PREDAVATELJI

 

 dr. Marjan Odar

 

 mag. Andreja Mušič

 

CENA, PRIJAVA, DOSTOP, NAROČNIKI

 

Cena

posvetovanja za naročnike revije IKS je 217,80 EUR (brez DDV), za nenaročnike 242 EUR (brez DDV). Cena zajema dostop do (videoposnetka) posvetovanja in do gradiva.

Kako se prijavim?

Za udeležbo na posvetovanju izberite ustrezen termin  in izpolnite naročilnico. Po oddani prijavi boste prejeli potrdilo in predračun za plačilo udeležnine.

Če imate vprašanje, ki se navezuje na to posvetovanje, ga vpišite v opombe na naročilnici. Odgovor izvajalca posvetovanj bo objavljen v okviru platforme za ogled videovsebin, kjer boste lahko dostopali tudi do odgovorov drugim udeležencem ali pa na posvetovanju v živo. Če vprašanje ni v skladu s pravili, si organizatorji pridržujemo pravico, da nanj ne odgovorimo.

Dostop

Udeleženci digitalne izvedbe boste lahko dostopali do posvetovanja, ko bo vaše plačilo izvedeno in zavedeno ter posvetovanje objavljeno. Za dostop in ogled vsebin morate biti prijavljeni. Do videovsebin in gradiva lahko avtoriziran udeleženec neomejeno dostopa 30 dni.

Naročniki

Za prijavo na dogodek v živo morate biti prijavljeni z vašim računom, ki ima aktivno naročnino na Posvetovanja. Vašo udeležbo na dogodku v živo potrdite s klikom na lokacijo.

Za ogled videovsebin se morate prijaviti na spletni strani https://www.izobrazevanjarfr.si/ s klikom na gumb PRIJAVA, ki je desno zgoraj.


Več informacij: Nataša Colnar, T: (01) 561 09 31, M: 051 356 046; natasa.colnar@zvezarfr.si.