Posvetovanje 9/22

Priprave na letno poročanje organizacij, ki računovodijo po SRS

Poslovno leto boste zaključili pravilneje, uspešneje in z manj stresa, če boste že pred koncem leta preverili pravilnost pripoznavanja poslovnih dogodkov. S tem namenom bomo na posvetovanju osvetlili tista področja, ki jim morajo organizacije posvetiti še posebno skrbnost: vrednotenje in razvrščanje sredstev in obveznosti ter pripoznavanje prihodkov in odhodkov. Dotaknili se bomo tudi aktualnih področij računovodenja v letu 2022 – ta se nanašajo na razvrščanje obveznosti po ročnosti, pripoznavanje učinkov v zvezi s prejetimi in danimi dobropisi, pa tudi še vedno aktualnih izzivov v zvezi v z vračanjem državnih pomoči in računovodenjem projektov. Zaradi številnih primerov zapiranja družb po skrajšanem postopku bomo pregledali zahteve glede računovodenja in poročanja v takšnih primerih. Dotaknili se bomo tudi aktivnosti, ki nas čakajo v prihodnjih letih.
Rezerviraj svoj dostop

 

 

Na posvetovanju bomo pojasnili, kako karseda kakovostno pripraviti letno poročilo, vanj vključene računovodske izkaze ter računovodsko in poslovno poročilo. Obravnavali bomo tudi obračun davka od dohodkov pravnih oseb, ki je povezan z ugotovitvijo poslovnega izida. K letnemu poročanju v javnem sektorju pa sodi tudi priprava premoženjske bilance. V zadnjem sklopu bomo udeležencem pojasnili, kako pristopiti k pripravi registra tveganj, na podlagi katerega morajo izvajati notranje revizije, da bodo poslovali skladno z Zakonom o javnih financah.

 

KOMU JE POSVETOVANJE NAMENJENO?

Posvetovanje je namenjeno tistim, ki vodijo računovodstvo za določene in druge uporabnike ter pripravljajo izkaze in letna poročila. Namenjeno pa je tudi tistim, ki so odgovorni za poslovanje, direktorjem, ravnateljem, predstojnikom in organom upravljanja pri teh uporabnikih.

 

REZERVIRAJ SVOJ DOSTOP

Maribor, 14. november 2022 ob 9. uri v hotelu Piramida Maribor,
Ljubljana, 18. november 2022 ob 9. uri v hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana Mons,
Posvetovanje v digitalni izvedbi na voljo od 20. novembra 2022

Rezerviraj svoj dostop

 

PODROBEN PROGRAM

 

SKLOP 1. Pregled zahtev ZGD-1 o poročanju in poudarki glede merjenja sredstev in obveznosti ob zaključku leta

Predavatelj: dr. Marjan Odar

Vsebina letnega poročila, obseg poročanja in zavezanci | Opredmetena osnovna sredstva | Neopredmetena sredstva | Naložbene nepremičnine | Finančne naložbe | Zaloge | Obveznosti | Rezervacije

 

SKLOP 2. Kaj nas čaka v prihodnje v zvezi s poročanjem in računovodenjem

Predavatelj: dr. Marjan Odar

Direktiva CSRD | Predlog Evropskih standardov o trajnostnem poročanju

 

SKLOP 3. Poudarki izkazovanja prihodkov in odhodkov, ki jim je treba posvetiti pozornost pred zaključevanjem leta

Predavateljica: mag. Andreja Mušič

Poudarki, pomembni za pripoznavanje (časovno, vrednostno) | Odloženi in vračunani prihodki in odhodki | Trenutek pripoznavanja prihodkov | Posli "prefakturiranja"

 

SKLOP 4. Pregled aktualnih področij v letu 2022

Predavateljica: mag. Andreja Mušič

Razvrščanje obveznosti po ročnosti | Vračila državnih pomoči | Računovodenje projektov | Pripoznavanje učinkov v zvezi z dobropisi | Razvrščanje osnovnih sredstev in dobe koristnosti

 

SKLOP 5. Zapiranje družb po skrajšanem postopku

Predavateljica: mag. Andreja Mušič

Pravna podlaga | Računovodska podlaga | Vodenje poslovnih knjig v času postopka | Poročanje (roki in vsebina)

 

 

PREDAVATELJA

 

dr. Marjan Odar

 

mag. Andreja Mušič

 

Rezerviraj svoj dostop

CENA

Cena posvetovanja za naročnike revije IKS je 198 EUR (brez DDV), za nenaročnike 220 EUR (brez DDV). Cena zajema dostop do (videoposnetka) posvetovanja in do gradiva. Za udeležbo na posvetovanju se morate prijaviti. Po oddani prijavi boste prejeli potrdilo in predračun za plačilo udeležnine.

Na posvetovanje se morate prijaviti z Osebno RFR-številko. Udeleženci digitalne izvedbe boste lahko dostopali do posvetovanja, ko bo vaše plačilo izvedeno in zavedeno ter posvetovanje objavljeno. Za dostop in ogled vsebin morate biti prijavljeni. Do videovsebin in gradiva lahko avtoriziran udeleženec neomejeno dostopa 30 dni.

Po plačilu udeležnine boste lahko zastavili pisno vprašanje. Odgovor izvajalca posvetovanj bo objavljen v okviru platforme za ogled videovsebin, kjer boste lahko dostopali tudi do odgovorov drugim udeležencem ali pa na posvetovanju v živo. Če vprašanje ni v skladu s pravili, si organizatorji pridržujemo pravico, da nanj ne odgovorimo.

 

NAROČNIKI

Naročniki paketa Posvetovanja digital ali Posvetovanja plus se morate za ogled vsebin prijaviti desno zgoraj. Po prijavi boste posvetovanja lahko gledali s klikom na gumb MOJE VSEBINE.

Za udeležbo na živem dogodku morate naročniki paketa Posvetovanja v živo ali Posvetovanja plus potrditi udeležbo. Prijavite se desno zgoraj in kliknete gumb MOJE VSEBINE. Tam boste našli izpisane termine posvetovanj v živo. Na posvetovanja se morate prijaviti s klikom POTRDI UDELEŽBO.

Če posvetovanje v živo odpade, boste naročniki paketa Posvetovanja v živo po elektronski pošti prejeli povezavo do digitalne izvedbe posvetovanja. Povezava je veljavna 30 dni. Naročniki paketa Posvetovanja plus pa dostopate do digitalnih posvetovanj neomejeno v času naročnine.

Rezerviraj svoj dostop