IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Praktični dostop do temeljnih znanj

Večdnevna izobraževanja, namenjena celoviti in poglobljeni obravnavi računovodskih, davčnih in drugih sorodnih vsebin. Tematika je predstavljena na različnih zahtevnostnih ravneh, zato se šole delijo na začetne in poglobljene. Izobraževanja potekajo v manjših skupinah v učilnicah, kar omogoča interakcijo med predavatelji in slušatelji.


IZOBRAŽEVANJE

Priprave na izpit za pridobitev strokovnega naziva certificirani računovodja (CR)      

Priprave so namenjene vsem, ki se nameravate udeležiti izpita za pridobitev strokovnega naziva certificirani računovodja (CR)

Na pripravah bomo osvežili strokovna znanja, ki jih odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine preverja na izpitu. Pri tem bomo sledili javno objavljenemu naboru vprašanj in opisu izpitne naloge.

Nosilec: dr. Matjaž Prusnik


PROGRAM IZOBRAŽEVANJA

1. Splošna pravila in opredelitve

Pojmovanje finančnega računovodenja in finančnega računovodstva | Računovodski izkazi in temeljna pravila vrednotenja gospodarskih kategorij

2. Sredstva
Neopredmetena sredstva | Opredmetena osnovna sredstva | Naložbene nepremičnine | Finančne naložbe | Poslovne terjatve | Denarna sredstva | Aktivne časovne razmejitve


3. Obveznosti do virov sredstev in zunajbilančni razvidi

Kapital | Rezervacije | Poslovne obveznosti | Finančne obveznosti | Pasivne časovne razmejitve | Zunajbilančni razvidi


4. Poslovni izid

Prihodki | Odhodki

5. Predračunavanje, nadziranje, poročanje in revidiranje
Računovodsko predračunavanje | Računovodsko nadziranje | Računovodsko analiziranje | Sestavljanje računovodskih izkazov in zunanje poročanje | Revidiranje računovodskih izkazov | SRS

6. Poslovodno in stroškovno računovodstvo
Poslovodno računovodstvo | Stroškovno računovodstvo

7. Dohodki fizičnih oseb
Splošno o dohodnini | Obdavčitev dohodkov iz opravljanja dejavnosti | Dohodki iz zaposlitve | Pasivni dohodki | Drugi dohodki | Davčni postopek pri izpolnjevanju obveznosti po ZDoh-2

8. Dohodki pravnih oseb

9. Davek na dodano vrednost


Priprave vodijo mag. Andreja Bajuk Mušič, dr. Mateja Drobež Tomšič, dr. Matjaž Prusnik in mag. Mojca Zupančič.CENA


Priprave potekajo v eni od predavalnic Zveze RFR na Dunajski cesti 106 v Ljubljani. Začnejo se ob 9. uri in končajo do 15. ure.
 

PRIJAVA

Rok prijave je sedem delovnih dni pred pričetkom izobraževanja. Organizator si pridržuje pravico do odpovedi ali spremembe termina. O spremembi vas bomo pravočasno obvestili.  

 

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?