IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Praktični dostop do temeljnih znanj

Večdnevna izobraževanja, namenjena celoviti in poglobljeni obravnavi računovodskih, davčnih in drugih sorodnih vsebin. Tematika je predstavljena na različnih zahtevnostnih ravneh, zato se šole delijo na začetne in poglobljene. Izobraževanja potekajo v manjših skupinah v učilnicah, kar omogoča interakcijo med predavatelji in slušatelji.


IZOBRAŽEVANJE

Priprave na izpit za pridobitev strokovnega naziva certificirani računovodja (CR)      

JESENSKI TERMIN: 28.–30. septemberPriprave so namenjene vsem, ki se nameravate udeležiti izpita za pridobitev strokovnega naziva certificirani računovodja (CR)

Na pripravah bomo osvežili strokovna znanja, ki jih odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine preverja na izpitu. Pri tem bomo sledili javno objavljenemu naboru vprašanj in opisu izpitne naloge.

Nosilec: dr. Matjaž Prusnik


PROGRAM IZOBRAŽEVANJA

1. Splošna pravila in opredelitve

Pojmovanje finančnega računovodenja in finančnega računovodstva | Računovodski izkazi in temeljna pravila vrednotenja gospodarskih kategorij

2. Sredstva
Neopredmetena sredstva | Opredmetena osnovna sredstva | Naložbene nepremičnine | Finančne naložbe | Poslovne terjatve | Denarna sredstva | Aktivne časovne razmejitve


3. Obveznosti do virov sredstev in zunajbilančni razvidi

Kapital | Rezervacije | Poslovne obveznosti | Finančne obveznosti | Pasivne časovne razmejitve | Zunajbilančni razvidi


4. Poslovni izid

Prihodki | Odhodki

5. Predračunavanje, nadziranje, poročanje in revidiranje
Računovodsko predračunavanje | Računovodsko nadziranje | Računovodsko analiziranje | Sestavljanje računovodskih izkazov in zunanje poročanje | Revidiranje računovodskih izkazov | SRS

6. Poslovodno in stroškovno računovodstvo
Poslovodno računovodstvo | Stroškovno računovodstvo

7. Dohodki fizičnih oseb
Splošno o dohodnini | Obdavčitev dohodkov iz opravljanja dejavnosti | Dohodki iz zaposlitve | Pasivni dohodki | Drugi dohodki | Davčni postopek pri izpolnjevanju obveznosti po ZDoh-2

8. Dohodki pravnih oseb

9. Davek na dodano vrednost


Priprave vodijo mag. Andreja Bajuk Mušič, dr. Mateja Drobež Tomšič, dr. Matjaž Prusnik in mag. Mojca Zupančič.CENA
Cena tridnevnih priprav z gradivom in malico je 450 EUR (DDV ni vračunan). 

Priprave potekajo v eni od predavalnic Zveze RFR na Dunajski cesti 106 v Ljubljani. Začnejo se ob 9. uri in končajo do 15. ure.
 

PRIJAVA

Rok prijave je sedem delovnih dni pred pričetkom izobraževanja. Organizator si pridržuje pravico do odpovedi ali spremembe termina. O spremembi vas bomo pravočasno obvestili.  

 

Redna cena:  
Cena za naročnike revije IKS:  
Študentska cena:  
Akcijska cena:  
Članska cena:  
 
PLAČNIK
      
   
  Naročilo z obveznostjo plačila
 
PODATKI ZA ČLANSKI POPUST
 
 

Izjavitelj z označitvijo okenca podajam prostovoljno, izrecno in nedvoumno izjavo, da soglašam z obdelavo svojih osebnih podatkov, in sicer pod pogoji in skladno z določili predmetne izjave.

1. Identiteta upravljavca, ki obdeluje osebne podatke izjavitelja Upravljavec osebnih podatkov, kot ga določata Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) (v nadaljevanju: »Uredba«) in veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov v Republiki Sloveniji, ki obdeluje osebne podatke izjavitelja je:

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
Matična številka: 5147271000
Kontakt: E-Mail: info@zvezarfr.si, tel. št. 01 561 09 31

(v nadaljevanju: »Upravljavec Osebnih podatkov«)

2. Osebni podatki Izjavitelja, ki jih Upravljalec osebnih podatkov zbira in obdeluje Upravljalec Osebnih podatkov zbira in obdeluje naslednje osebne podatke izjavitelja:

  • ime in priimek
  • naslov in kraj stalnega prebivališa
  • e-poštni naslov
(v nadaljevanju: »osebni podatki«)

3. Namen obdelave osebnih podatkov Osebni podatki, ki jih Izjavitelj posreduje upravljavcu osebnih podatkov se zbirajo in obdelujejo z namenom pošiljanja obvestil in spletnih anket Izjavitelju, in sicer vse za nemoteno in kakovostno izvajanje naročniškega razmerja med izjaviteljem in upravljavcem osebnih podatkov.

4. Pravice Izjavitelja Skladno z določili Uredbe in veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov v Republiki Sloveniji ima izjavitelj pravico, da (i) kadarkoli dostopa do svojih osebnih podatkov, (ii) svoje osebne podatke kadarkoli popravi, (iii) svoje osebne podatke kadarkoli izbriše (»pravica do pozabe«), (iv) svoje osebne podatke kadarkoli prenese, (v) zahteva omejitev obdelave svojih osebnih podatkov in (vi) vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov. Izjavitelj ima tudi pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva.

Preklic predmetne izjave oziroma privolitve za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Izjavitelj lahko svoje osebne podatke kadarkoli popravi, izbriše ali do njih dostopa na spletnem naslovu uporabnik.zvezarfr.si, kjer so navedena jasna navodila in napotki za popravo, izbris ali dostop do osebnih podatkov.

5. Čas hrambe osebnih podatkov Izjavitelja Upravljalec osebnih podatkov hrani in obdeluje osebne podatke Izjavitelja toliko časa, kolikor traja naročniško razmerje med izjaviteljem in upravljavcem osebnih podatkov.

V kolikor ne bi želeli, da upravljavec osebnih podatkov zbira in/ali obdeluje vaše osebne podatke, bo upravljalec osebnih podatkov vaše osebne podatke na vašo zahtevo izbrisal in/ali blokiral in jih ne bo več uporabljal za namen določen v točki tri predmetne izjave.

6. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov izjavitelja Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov izjavitelja predstavlja podelitev oziroma potrditev predmetne Izjave skladno z določili točke (a) prvega odstavka šestega člena Uredbe. 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?