IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Praktični dostop do temeljnih znanj

Večdnevna izobraževanja, namenjena celoviti in poglobljeni obravnavi računovodskih, davčnih in drugih sorodnih vsebin. Tematika je predstavljena na različnih zahtevnostnih ravneh, zato se šole delijo na začetne in poglobljene. Izobraževanja potekajo v manjših skupinah v učilnicah, kar omogoča interakcijo med predavatelji in slušatelji.


RAČUNOVODSKA ŠOLA

Računovodska šola za gospodarstvo

JESENSKI TERMIN: 15. in 16. ter 22. in 23. september 2022
Šola je namenjena vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z računovodskimi izkazi, predvsem pa zaposlenim v računovodski in finančni službi, vodstvenim delavcem, zaposlenim v kontrolingu in vsem, ki kakorkoli sodelujejo pri poslovanju organizacije in katerih rezultati vplivajo na finančni položaj in/ali uspešnost poslovanja organizacije. Namenjena je gospodarskim družbam in vsem drugim organizacijam, ki za sestavitev računovodskih izkazov uporabljajo SRS. Pri računovodski obravnavi poslovnih dogodkov so ključnega pomena temeljna načela računovodenja in predpostavke, ki predstavljajo podlago za pripoznavanje sredstev, obveznosti, prihodkov in odhodkov. V tem okviru bomo govorili o določanju pomembnosti, spremembah računovodskih usmeritev in popravkih napak. Za vsako bilančno postavko si bomo na praktičnih primerih pogledali pravila začetnega pripoznavanja, merjenja po začetnem pripoznavanju in odprave pripoznanja ter obravnavali zahtevnejša področja merjenja. Pregledali bomo ključne razlike med SRS in MSRP, ki so aktualne za organizacije, ki poročajo obvladujočim organizacijam. Dotaknili se bomo tudi izračuna pomembnih kazalnikov, kot jih zahtevajo banke in druga zainteresirana javnost.

Predstavitve tem bodo podprte s številnimi praktični primeri.

Šolo vodi mag. Andreja Mušič

PROGRAM RAČUNOVODSKE ŠOLE

1. Temeljna načela računovodenja in vrste računovodskih izkazov ter predpostavke

2. Opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva in naložbene nepremičnine

3. Zaloge, terjatve, obveznosti, dolgovi, rezervacije in razmejitve ter druge postavke

4. Pripoznavanje prihodkov in odhodkov

5. Finančne naložbe in kapital

6. Konsolidacija s poslovnimi združitvami pod skupnim upravljanjem, pojasnila k računovodskim izkazom, razlike med SRS in MSRP


Vsak udeleženec prejme potrdilo o izobraževanju. Šola poteka v eni od predavalnic Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije na Dunajski cesti 106 v Ljubljani. Začne se ob 9. uri in konča do 15. ure.

CENA
Cena štiridnevnega izobraževanja z gradivom in malico je 600 EUR (DDV ni vračunan).
 

PRIJAVA

Rok prijave je sedem delovnih dni pred pričetkom šole. Organizator si pridržuje pravico do odpovedi ali spremembe termina. O spremembi vas bomo pravočasno obvestili.

 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali naraščajoča inflacija vpliva na vaše poslovanje?