IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

URADNO POJASNILO

Novo pojasnilo k 157. členu ZPIZ-2

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti nam je poslalo novo pojasnilo k 157. členu ZPIZ-2. V prvotnem pojasnilu mora biti za uveljavljanje pravice na podlagi tega člena izpolnjen pogoj, da oseba ob sklenitvi prve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas še ni dopolnila 26 let ali da mati skrbi za otroka, ki še ni dopolnil 3 leta, le v času sklenitve pogodbe, vračilo prispevka delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pa delodajalec lahko uveljavi za 2 leti neprekinjene zaposlitve. V skladu z novim pojasnilom ministrstva, pa lahko delodajalec uveljavlja olajšavo le, dokler mlajša oseba ne dopolni 26 let oziroma otrok 3 leta.
 

TOLMAČENJE

Sorazmerna odpravnina v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Sodba Vrhovnega sodišča v postopku revizije sodb nižjih sodišč se glasi, da tožnici ne pripada sorazmerna odpravnina v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi in sklenitvi nove pogodbe o zaposlitvi za drugo delo, saj je nova zaposlitev za to drugo delo ustrezna, ker izpolnjuje pogoje za definiranje ustreznega dela po ZDR. 
 

SODBA

Prenos poslovnega deleža in DDV

Na Sodišče EU je bilo poslano vprašanje, ali je treba člena 5(8) in/ali 6(5) Šeste direktive (kot 10. in 17. člen ZDDV-1) razlagati tako, da je prenos 30-odstotnega poslovnega deleža v družbi, za katero prenosnik opravlja storitve, ki so predmet DDV, ni prenos celotnih sredstev ali dela sredstev podjetja ali storitev v smislu teh določb. 

SODBA

Prodaja dela deleža lastni družbi (nakup lastnega poslovnega deleža)


Upravno sodišče je v tem letu odločilo o obdavčitvi izplačane kupnine pri prodaji deleža (lastni) družbi (nakup lastnega poslovnega deleža). O tem je odločilo s sodbo I U 463/2019-11. Davčni postopek je bil izveden pri družbi, ki je edinemu družbeniku izplačala delno kupnino za nakup lastnega poslovnega deleža. V tej zadevi je upravno sodišče odločilo, da v obravnavanem primeru cilj odsvojitve poslovnega deleža (izguba vseh upravičenj iz prodanega deleža v zameno za kupnino) ni bil dosežen, saj družbenik družbo še naprej v celoti lastniško in upravljavsko obvladuje. Na podlagi okoliščin je sodišče presodilo, da je bil edini motiv pri tej prodaji prihranek pri davku, saj je obdavčitev kapitalskih dobičkov davčno ugodnejša od obdavčitve dividend. Zato je bila pridobitev lastnega poslovnega deleža spregledana in se je sodišče strinjalo z ravnanjem davčnega organa, da se po ekonomski vsebini dohodek iz tega naslova obdavči kot prikrito izplačilo dobička, ki je obdavčeno kot dividenda.
 

SODBA

Storitev dajanja na voljo omar za strežnike

V zadevi C-215/19 (A) je Sodišče EU na preurejeno vprašanje podalo razlago pojmov: »dajanje v najem nepremičnine« in »storitve, povezane z nepremičnino«. Odločilo je, da storitve namestitve v podatkovnem centru, v okviru katerih ponudnik teh storitev svojim strankam daje na voljo omare za naprave (strežnike) in jim zagotavlja dodatno blago in storitve (električno energijo in različne storitve, s katerimi se zagotovi, da se ti strežniki uporabljajo v optimalnih pogojih), niso storitve dajanja nepremičnin v najem, za katere velja oprostitev DDV. Poleg tega tudi ne gre za storitve, neposredno povezane z nepremičnino, kadar stranke nimajo pravice do izključne uporabe dela stavbe, v katerem so omare za naprave nameščene, kar mora preveriti nacionalno sodišče.
 

PREDPIS

Obligacijski zakonik

Predstavitev zakonika, ki ureja temeljna načela in splošna pravila za vsa obligacijska razmerja. Za obligacijska razmerja, ki jih urejajo drugi zakoni, se uporabljajo določbe tega zakonika glede vprašanj, ki niso urejena v takem zakonu.
 
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Ali menite, da so predlogi davčne reforme usmerjeni v pravo smer?