IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Najpomembnejša uradna pojasnila

Uradna pojasnila pomembno vplivajo na delo računovodij, finančnikov in revizorjev. Tukaj boste našli aktualni pregled najpomembnejših tovrstnih pojasnil.

DAVEK NA DODANO VREDNOST


DAVEK NA MOTORNA VOZILA


DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB


DOHODNINA


MEDNARODNO OBDAVČEVANJE


SOCIALNI PRISPEVKI


DRUGA POJASNLA


 

URADNO POJASNILO

Obvestilo tujim prevoznikom potnikov v mednarodnem prometu o obveznosti vpisa v davčni register in identifikaciji za namene DDV


Ključne besede 
DDV - prevoz potnikov v mednarodnem prometu preko ozemlja Republike Slovenije - vpis v davčni register

Pojasnilo DURS
Izvajanje prevoza potnikov v mednarodnem prometu preko ozemlja Republike Slovenije se po Zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št.13/11-UPB3, 18/11, 78/11, 38/12 in 83/12) šteje za opravljanje dejavnosti v Sloveniji. Zato mora tuji prevoznik davčnemu organu prijaviti kdaj začne opravljati dejavnost v Republiki Sloveniji kot davčni zavezanec in davčnemu uradu predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za namene DDV 15 dni pred predvideno izvedbo storitve. Davčni zavezanec postane identificiran za namene DDV s pridobitvijo identifikacijske številke za DDV.

V ta namen mora tuji prevoznik, ki opravlja mednarodni prevoz potnikov preko ozemlja Slovenije:
• pridobiti DAVČNO ŠTEVILKO,
• imenovati DAVČNEGA ZASTOPNIKA (to velja samo v primeru, če ima zavezanec sedež v tretji državi - izven EU),
• vložiti zahtevek za izdajo IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE ZA DDV (možno le elektronsko preko spletnega portala »eDavki«).
V nadaljevanju obvestila so podrobneje opisani prej navedeni postopki, ki jih je treba izvesti za identifikacijo za namene DDV v Sloveniji:

1. VPIS V DAVČNI REGISTER (PRIDOBITEV DAVČNE ŠTEVILKE)

Kako se v davčni register vpiše pravna oseba, ki nima sedeža ali druge oblike registracije v Sloveniji (pridobitev davčne številke za tujo pravno osebo)?

(Tuja) oseba, ki nima sedeža ali druge oblike registracije v Sloveniji, predloži davčnemu uradu prijavo za vpis v davčni register pred začetkom opravljanja dejavnosti na območju Republike Slovenije (drugi odstavek 47. člena ZDS-1-UPB2).

Za prijavo za vpis (tuje) pravne osebe v davčni register je treba predložiti obrazec DR-04, ki ga lahko pridobite na kateremkoli davčnem uradu oziroma izpostavi* oziroma neposredno preko spletne strani DURS.

Obrazec mora biti izpolnjen čitljivo, vpisani morajo biti vsi podatki v zvezi s poslovanjem ali opravljanjem dejavnosti v RS, predvsem pa morajo biti izpolnjeni vsaj podatki pod zap. št. 2, 5, 11 (npr. za potniški promet je šifra SKD 49.391), 12, 13, 18 (podatki o odgovorni osebi: natančno vpišite naslov v tujini (tudi ulico, hišno številko in poštno številko), priporočljivo je priložiti kopijo osebnega dokumenta zaradi boljše razvidnosti imena in ostalih podatkov). Obvezno mora biti izpolnjena tudi zap. št. 21.

K vlogi se mora predložiti:
- overjen prevod izpisa iz sodnega registra oziroma drugega registra iz katerega sta razvidna vsebina in datum vpisa tujega podjetja. Razvidni morajo biti podatki, ki se v davčni register vpisujejo, predvsem naziv (dolg in skrajšan, če ta obstaja), datum vpisa, sedež oziroma naslov, višina ustanovitvenega kapitala, ustanovitelji in odgovorna oseba.
- dokument iz katerega so razvidni podatki o računu, odprtem v tujini (npr. pogodba o odprtju bančnega računa,…). Obvezno je treba priložiti izpis banke v tujini ali potrdilo banke iz katerega je razvidna BIC oz. SWIFT koda in naslov banke.

Izpolnjen in podpisan obrazec DR-04 s prilogami lahko davčnemu uradu predloži odgovorna oseba sama ali od nje pooblaščena oseba. Prijavo za vpis v davčni register (obrazec DR-04) predložite davčnemu uradu na območju katerega boste (ste) prvič prečkali slovensko mejo.

Vsako spremembo podatkov, ki jo vsebuje prijava za vpis (obrazec DR-04), je potrebno davčni upravi sporočiti v 15 dneh po nastanku spremembe.

Več o vpisu (tuje) pravne osebe v davčni register in pridobitvi davčne številke si lahko ogledate na spletni strani DURS oziroma v angleškem jeziku.

Opozorilo:
Obrazec DR-04 mora torej predložiti tuja pravna oseba pred začetkom opravljanja dejavnosti na območju Republike Slovenije, da se vpiše v davčni register in pridobi davčno številko. Tuja pravna oseba, ki se vpiše v davčni register in pridobi davčno številko, še ni identificirana za namene DDV v Sloveniji. Če se zavezanec (tuja pravna oseba) želi identificirati tudi za namene DDV, mora davčni upravi (prek portala eDavki) poslati Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV (obrazec DDV-P3). Za posredovanje dokumentov preko portala eDavki je potrebno predhodno pridobiti digitalno potrdilo (za e-podpis) oziroma pooblastiti nekoga, ki digitalno potrdilo že ima (postopki so opisani v nadaljevanju – glej tč. 2, 3 in 4).

2. IMENOVANJE DAVČNEGA ZASTOPNIKA

V katerih primerih mora tuja oseba imenovati davčnega zastopnika, kdo je lahko davčni zastopnik in njihova vloga, je opisano na spletni strani DURS.

Podrobnejše informacije glede imenovanja davčnega zastopnika lahko pridobite neposredno tudi od carinskih organov in na davčnih uradih.

3. PRIDOBITEV DIGITALNEGA POTRDILA ZA ELEKTRONSKI PODPIS IN PRIJAVA V SISTEM eDAVKI

Pojasnila kako pridobiti digitalno potrdilo so objavljena na spletnih straneh Ministrstva za pravosodje in javno upravo http://www.sigen-ca.si/eng/eng-index.php. Zahtevek za pridobitev digitalnih potrdil: http://www.sigen-ca.si/eng/eng-obrazci-org.php.

Za pridobitev digitalnega potrdila potrebuje pravna oseba in bodoči imetnik digitalnega potrdila (fizična oseba) slovensko davčno številko. Za prijavo za vpis (tuje) fizične osebe v davčni register je treba predložiti obrazec DR-02, ki ga lahko pridobite na kateremkoli davčnem uradu ali izpostavi, oziroma neposredno preko spletne strani DURS.

Po pridobitvi digitalnega potrdila je potrebno opraviti postopek prve prijave v sistem eDavki.

Šele po izvedeni prijavi v sistem eDavkov je mogoče elektronsko posredovati zahtevek za identifikacijo za namene DDV (Obrazec DDV-P3).

Če imetnik digitalnega potrdila ni zakoniti zastopnik pravne osebe, je potrebno dostaviti na pristojni davčni urad obrazec za dodelitev in preklic notranjih pooblastil.

Tuja pravna oseba lahko pooblastiti nekoga za elektronsko predložitev obrazca na eDavkih, ki že ima digitalno potrdilo. V tem primeru predstavnik tuje pravne osebe ne potrebuje svojega digitalnega potrdila. Kako pooblastiti nekoga za predložitev obrazca na eDavkih, ki že ima digitalno potrdilo je opisano na spletnem portalu eDavki.

Obrazec za dodelitev in preklic zunanjih pooblastil.

4. VLOŽITEV ZAHTEVKA ZA IDENTIFIKACIJO ZA NAMENE DDV V SLOVENIJI

Za namene identifikacije za DDV v Republiki Sloveniji mora zavezanec preko portala eDavki poslati obrazec DDV-P3. Na podlagi te vloge davčni organ zavezancu izda identifikacijsko številko za namene DDV.

Davčni zavezanec postane identificiran za namene DDV s pridobitvijo identifikacijske številke za DDV. Ne glede na to, pa mora davčni zavezanec (tujec) začeti obračunavati DDV in izpolnjevati druge obveznosti iz naslova DDV najpozneje z dnem, ko je začel opravljati obdavčljivo dejavnost v Sloveniji.

Več informacij v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti iz naslova DDV je mogoče najti na tej povezavi.

* povezava

Vir: DURS


 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Davčna reforma naj se osredotoči na spremembo: