revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Seznam pojmov, ki se začnejo na črko Č (število zadetkov: 132)
čas ocenjevanja vrednosti
čas, v katerem je potekalo ocenjevanje vrednosti; razlikuje se od datuma ocenitve vrednosti
časovna arbitraža
finančna preprodaja, pri kateri se izkoriščajo cenovne razlike v različnih obdobjih
časovna delovna norma
delovna norma, ki se izraža s potrebnim časom za izdelavo enote proizvoda določene kakovosti in...
časovna finančna preprodaja
finančna preprodaja, pri kateri se izkoriščajo cenovne razlike v različnih obdobjih
časovna razmejitev zalog
upoštevanje pred izbranim datumom prejetih količin v zalogi in med obveznostmi, pred izbranim datumom...
časovna razpoložljivost (reviziji) dodeljenih posameznikov
pri posamezni reviziji omejeno trajanje, dogovorjeno ali določeno za sodelovanje kakega posameznika...
časovna uvrstitev konec leta
konec leta razmejitev pojavov, ki spadajo še v to leto, od tistih, ki morajo biti upoštevani v naslednjem...
časovna vrednost (pri finančni naložbi)
razlika v vrednosti prodane finančne naložbe, če bi bil denar zanjo prejet takoj ali pa šele ob...
časovna vrsta
niz podatkov, ki se nanašajo na posamezne trenutke (trenutni časovni niz) ali na posamezna obdobja...
časovne omejitve
omejitve zaradi omejenega časa, a) s katerim človek razpolaga; b) ki je dogovorjen ali določen za...
časovne razmejitve
prenos stroškov, odhodkov ali prihodkov iz enega obračunskega obdobja v drugo ter v tej zvezi vzpostavitev...
časovni indeks
razmerje med dvema istovrstnima podatkoma, ki se nanašata na različna trenutka ali različni obdobji;...
časovni najem
najem, pri katerem lahko posamezen najemnik uporablja najeto delovno sredstvo le v zanj določenem...
časovni niz
niz podatkov, ki se nanašajo na posamezne trenutke (trenutni časovni niz) ali na posamezna obdobja...
časovni normativ operacije
čas, izražen v normnih časovnih enotah, ki je potreben, da se opravi obdelovalna, prevozna ali kontrolna...
časovno amortiziranje
amortiziranje glede na dobo koristnosti posameznega amortizirljivega sredstva; amortizacija v posameznem...
časovno načelo pri količniku za vnaprejšnje vračunavanje stroškov
načelo, po katerem se količnik za vnaprejšnje vračunavanje stroškov določi kot razmerje med načrtovanimi...
časovno načrtovanje postopkov
vnaprejšnje določanje začetka in konca posameznih postopkov glede na njihovo potrebno zaporedje
časovno planiranje postopkov
vnaprejšnje določanje začetka in konca posameznih postopkov glede na njihovo potrebno zaporedje
časovno razmejeni odhodki
odhodki, ki že enakomerno obremenjujejo poslovni izid, in so pričakovani, medtem ko se še niso pojavili;...
časovno razmejeni prihodki
prihodki, ki so že upoštevani pri ugotavljanju poslovnega izida, vendar zanje še ni prejeto plačilo,...
časovno razmejeni stroški
stroški, ki ob svojem nastanku še ne bremenijo dejavnosti, s katero se ukvarja podjetje, ter takrat...
časovnopresečni bančni izpisek
bančni izpisek, sestavljen navadno po koncu obdobja; banka ga pošlje neposredno revizorju na njegovo...
časovnousklajevalna razlika (pri obdavčevanju)
začasna razlika pri obdavčevanju, ki se pojavi, kadar so prihodki ali odhodki všteti v računovodski...
ček
vrednostnica, s katero daje čekovni izdajatelj (trasant) svoji banki (trasatu) nalog, da izplača...
ček na prinosnika
ček, ki ga udenari njegov prinosnik, ko ga predloži tistemu, pri katerem ima njegov izdajatelj razpoložljiva...
ček po odredbi
ček, ki ga lahko v banki unovči določena oseba ali druga oseba, ki jo ta pooblasti
ček za plačo
ček, s katerim se zaposlencu izplača njegova čista plača
ček za prenos plač na izločeni račun
ček, s katerim prenese podjetje s svojega glavnega računa pri banki na račun izločenih sredstev...
čekovna kartica
kartica, ki jo banka izda imetniku računa pri njej kot pooblastilo za izdajanje čekov, udenarljivih...
čekovna knjižica
knjižica čekovnih obrazcev, ki se pri izdajanju čekov izpolnijo in iztrgajo iz nje; v njej ostane...
čekovni izdajatelj
pravna ali fizična oseba, ki izda ček in z njim pozove čekovnega pozvanca (trasata), da ga izplača...
čekovni porok
oseba, ki zavaruje plačilo čeka
čekovni pozvanec
pravna ali fizična oseba, ki izplača na čeku označeni znesek čekovnemu upravičencu
čekovni račun
tekoči račun pri banki, ki omogoča dviganje in polaganje denarja s čeki in drugače
čekovni talon
kar ostane v čekovni knjižici, potem ko se iz nje iztrga ček, in prikazuje podrobnosti o njegovi...
čekovni trasat
pravna ali fizična oseba, ki izplača na čeku označeni znesek čekovnemu upravičencu
čezmejni najem
najem z udeležbo dveh ali več strank iz različnih držav
čezmejno podjetje
podjetje, ki posluje v državi, v kateri je registrirano, in v drugih državah; napačno imenovano...
čipna kartica
kartica s pomnilnikom na čipu, ki shranjuje podatke; lahko je zgolj prepoznavalna kartica, na kateri...
čista denarna naložba najemodajalca
razlika med izdatki in prejemki v zvezi s sredstvom, danim v najem, pri čemer prvi ne vključujejo...
čista dnevna prodajna cena
dnevna prodajna cena, zmanjšana za dane popuste
čista dobičkonosnost
1. lastnost, značilnost nečesa, da prinaša čisti dobiček; ni isto kot čista dobičkovnost; 2. uspešnost...
čista dobičkonosnost delnice
lastnost, značilnost delnice, da prinaša čisti dobiček; predstavljena je z razmerjem med čistim...
čista dobičkonosnost kapitala
lastnost, značilnost kapitala, da prinaša lastnikom čisti dobiček; predstavljena je s koeficientom...
čista dobičkovnost
1. lastnost, značilnost nečesa, da vsebuje čisti dobiček; 2. uspešnost delovanja, merjena s čistim...
čista dobičkovnost prihodkov
lastnost, značilnost prihodkov, da vsebujejo čisti dobiček; izraža se s stopnjo čiste dobičkovnosti...
čista donosnost
1. lastnost, značilnost nečesa, da prinaša čisti donos; 2. uspešnost delovanja, merjena s čistim...
čista donosnost naložbe
lastnost, značilnost posamezne naložbe, da prinaša njenim financerjem donos, tj. čisti dobiček in...
čista donosnost sredstev
lastnost, značilnost sredstev, da prinašajo lastnikom in posojilodajalcem donos, tj. prvim čisti...
čista finančna naložba v podjetje v tujini
delež domačega podjetja v kapitalu podjetja v tujini
čista holdinška družba
obvladujoča družba, ki se ne ukvarja s proizvajanjem, nakupovanjem in prodajanjem, temveč le z ustanavljanjem,...
čista izguba poslovnega leta
izguba poslovnega leta, povečana za morebitni obračunani davek iz dobička poslovnega leta, če davčna...
čista izguba rednega delovanja
izguba rednega delovanja, povečana za morebitni obračunani davek iz dobička rednega delovanja, če...
čista iztržljiva cena sredstva
dejanska cena, ki je na podlagi sklenjene pogodbe dosežena pri prodaji obravnavanega sredstva in...
čista iztržljiva vrednost
ocenjena prodajna vrednost pri rednem poslovanju, zmanjšana za ocenjene stroške dokončanja in ocenjene...
čista iztržljiva vrednost sredstva
ocenjena iztržljiva vrednost sredstva, zmanjšana za ocenjene stroške dokončanja in ocenjene stroške,...
čista knjigovodska vrednost
v knjigovodstvu izkazana kosmata knjigovodska vrednost sredstva, zmanjšana za popravek vrednosti,...
čista kratkoročna sredstva (1)
kratkoročna sredstva, ki so pokrita tako z (lastniškim) kapitalom kot tudi z dolgoročnimi rezervacijami...
čista kratkoročna sredstva (2)
žagonski izraz za prebitek kratkoročnih sredstev nad njihovim kratkoročnim financiranjem, kar pomeni...
čista nakladnica
nakladnica brez pridržkov glede stanja blaga ali načina pakiranja
čista naložba
celotna vrednost naložbe, zmanjšana za znesek amortizacije in drugih raznaložb; nakazuje potrebo...
čista naložba v najem
kosmata naložba v najem, od katere odštejemo nezasluženi finančni prihodek
čista neiztržena kapitalska izguba pri naložbah (naložbenega sklada)
negativna razlika med vsemi neiztrženimi dobički pri naložbah in vsemi neiztrženimi izgubami pri...
čista obratna sredstva
žargonski izraz za prebitek obratnih sredstev nad njihovim kratkoročnim financiranjem, kar pomeni...
čista obvladujoča družba
obvladujoča družba, ki se ne ukvarja s proizvajanjem, nakupovanjem in prodajanjem, temveč le z ustanavljanjem,...
čista plača
kosmata plača po odtegnitvi davka in prispevkov od te osnove, za katere so zavezanci zaposlenci...
čista preostala vrednost (sredstva)
preostala vrednost sredstva, zmanjšana za stroške njegove odstranitve in prodaje
čista prevrednotena vrednost
v knjigovodstvu izkazana kosmata prevrednotena vrednost sredstva, zmanjšana za popravek vrednosti,...
čista prodajna cena
prodajna cena, ki ne vsebuje nekaterih sestavin kosmate prodajne cene, npr. stroškov prevoza do...
čista prodajna cena sredstva
dejanska cena, ki je na podlagi sklenjene pogodbe dosežena pri prodaji obravnavanega sredstva in...
čista prodajna vrednost sredstva
ocenjena prodajna vrednost sredstva, zmanjšana za stroške odtujitve; lahko se razlikuje od čiste...
čista razpoložljiva sredstva za pokojnine
sredstva pokojninskega programa, od katerih je treba odšteti obveznosti, ki ne spadajo v aktuarsko...
čista sedanja vrednost (naložbe)
razlika med razobrestenim ali razdonosenim presežkom prejemkov nad izdatki v zvezi z naložbo; od...
čista sredstva
razlika med vsemi sredstvi in vsemi dolgovi (skupaj z dolgoročnimi rezervacijami in udolgovljenimi...
čista zavarovalna premija
obračunana kosmata zavarovalna premija, zmanjšana za obračunano pozavarovalno premijo
čiste finančne metode načrtovanja denarnih tokov
metode načrtovanja denarnih tokov, pri katerih računovodstvo ni osnovni vir podatkov, temveč so...
čiste finančne metode planiranja denarnih tokov
metode načrtovanja denarnih tokov, pri katerih računovodstvo ni osnovni vir podatkov, temveč so...
čiste matematične rezervacije
v zavarovalnici razlika med obračunanimi matematičnimi rezervacijami in obračunanimi pozavarovalnimi...
čiste obresti
v banki razlika med prihodki od obresti in odhodki za obresti; je postavka v izkazu poslovnega izida...
čiste opravnine
v banki razlika med dobljenimi opravninami in danimi opravninami; postavka v izkazu poslovnega izida...
čiste potrebe po materialu
zaloga materiala, ki jo je treba pridobiti za proizvajanje; dobi se z odštetjem obstoječe zaloge...
čiste računovodske metode načrtovanja denarnih tokov
metode načrtovanja denarnih tokov, pri katerih je osnovni vir podatkov računovodstvo z računovodskimi...
čiste računovodske metode planiranja denarnih tokov
metode načrtovanja denarnih tokov, pri katerih je osnovni vir podatkov računovodstvo z računovodskimi...
čiste rezervacije v korist življenjskih zavarovalcev – prevzemnikov naložbenega tveganja
v zavarovalnici razlika med obračunanimi rezervacijami v korist življenjskih zavarovalcev, ki prevzemajo...
čiste rezervacije za ugodnosti in popuste
v zavarovalnici razlika med obračunanimi rezervacijami za ugodnosti in popuste ter obračunano pozavarovalno...
čiste škodne rezervacije
v zavarovalnici razlika med obračunanimi škodnimi rezervacijami in obračunanimi pozavarovalnimi...
čiste tehnične rezervacije
v zavarovalnici razlika med kosmatim zneskom in pozavarovalnim delom tehničnih rezervacij; postavka...
čisti denarni tok (lastniškega) kapitala (pri ocenjevanju vrednosti)
čisti dobiček s prišteto amortizacijo in drugimi nedenarnimi postavkami, zmanjšan za povečanje obratnega...
čisti dobiček na navadno delnico
razmerje med čistim dobičkom obračunskega obdobja, ki pripada navadnim delničarjem, in tehtanim...
čisti dobiček poslovnega leta
dobiček poslovnega leta, zmanjšan za obračunani davek iz dobička v tej zvezi; je postavka v izkazu...
čisti dobiček rednega delovanja
razlika med dobičkom rednega delovanja in obračunanim davkom iz dobička v tej zvezi
čisti dobiček v primerjavi s celotnim dolgom
kazalnik pokritosti vseh dolgov s čistim dobičkom v obdobju; majhna pokritost napoveduje finančne...
čisti dobiček za navadne delnice
čisti dobiček po odštetju dividend za prednostne delnice
čisti dobiček za navadne delničarje
čisti dobiček za poslovno leto po odštetju prednostnih dividend
čisti dobiček, dobiček po obdavčitvi
razlika med dobičkom in obračunanim davkom iz dobička
čisti dohodek posameznika
dohodek fizične osebe, od katerega je odšteta dohodnina
čisti donos
1. z gospodarskega zornega kota za lastnika organizacije presežek prihodkov nad odhodki (skupaj...
čisti donos od najemnine
donos od najemnine, zmanjšan za davek iz dobička, ki se nanaša nanj
čisti izdatek
1. izdatek po odštetju od njega manjšega prejemka, ki je povezan z njim; 2. prebitek izdatkov nad...
čisti konosament
nakladnica brez pridržkov glede stanja blaga ali načina pakiranja
čisti najem
najem, pri katerem najemodajalec ne prevzame nobenih obveznosti v zvezi z vzdrževanjem in popravljanjem...
čisti neiztrženi kapitalski dobiček pri naložbah (v naložbenem skladu)
pozitivna razlika med vsemi neiztrženimi dobički pri naložbah in vsemi neiztrženimi izgubami pri...
čisti odhodki za škode
v zavarovalnici znesek odhodkov, ki ga sestavljajo obračunani kosmati zneski škod, zmanjšani za...
čisti odhodki za ugodnosti in popuste
v zavarovalnici zneski danih ugodnosti in popustov, zmanjšani za del, ki ga krije pozavarovalni...
čisti odtok
1. odtok po odštetju od njega manjšega pritoka, ki je povezan z njim; 2. presežek odtokov nad pritoki...
čisti poslovni izid
celotni poslovni izid po odbitku davka iz dobička
čisti poslovni izid manjšinskega lastnika
v skupinskem izkazu poslovnega izida prikazani del čistega dobička ali čiste izgube, ki ne pripada...
čisti poslovni odhodki v zavarovalnici
v zavarovalnici seštevek stroškov pridobivanja zavarovanj, ki so popravljeni za spremembe v razmejenih...
čisti prejemek
1. prejemek po odštetju od njega manjšega izdatka, ki je potreben, da je prišlo do prejemka; 2....
čisti prihodki od prodaje
prodajne vrednosti prodanih količin, zmanjšane za vse popuste, ki so dani ob prodaji ali kasneje...
čisti prihodki od prodaje na domačem trgu
čisti prihodki od prodaje, doseženi pri razmerjih s pravnimi ali fizičnimi osebami kot kupci v domači...
čisti prihodki od prodaje na tujem trgu
čisti prihodki od prodaje, doseženi pri razmerjih s pravnimi ali fizičnimi osebami kot kupci v drugih...
čisti prihodki od prodaje podjetjem v skupini
čisti prihodki od prodaje, doseženi pri razmerjih z obvladujočim podjetjem ali odvisnimi podjetji,...
čisti prihodki od prodaje pridruženim podjetjem
čisti prihodki od prodaje, doseženi pri razmerjih s pridruženimi podjetji, tj. povezanimi podjetji,...
čisti prihodki od zavarovalnih premij
v zavarovalnici znesek prihodkov, ki ga sestavljajo obračunane kosmate zavarovalne premije, zmanjšane...
čisti pritok
1. pritok po odštetju od njega manjšega odtoka, ki je potreben, da je prišlo do njega; 2. presežek...
čisti zavarovalni odhodki
v zavarovalnici celota poslovnih odhodkov, zmanjšana za obračunane deleže pozavarovalcev pri njihovem...
čisti zavarovalni prihodki
v zavarovalnici celota poslovnih prihodkov, zmanjšana za obračunane pozavarovalne premije; v njenem...
čistina
delež čiste žlahtne kovine v kosmati teži kovine ali zlitine
čisto premoženje
premoženje, ki ni obremenjeno z dolgovi; razlika med vsemi sredstvi in dolgovi, ki ustreza razumevanju...
čisto premoženje države
razlika med vrednostjo vseh sredstev v lasti države in vsemi dolgovi, ki jih ima država v proučevanem...
čisto premoženje občine
razlika med vrednostjo vseh sredstev v lasti občine in vsemi dolgovi, ki jih ima občina v proučevanem...
čisto raznaložbenje
raznaložbenje (dezinvestiranje) nad zneskom obračunane amortizacije
članarina
obvezni denarni prispevek člana kakega društva, združenja, organizacije itd., namenjen financiranju...
človeška napaka
napaka, ki jo zakrivi človek
črna lista
uradni seznam pravnih ali fizičnih oseb, ki so znane kot slabe plačnice ali kot nezmožne plačila,...
črne številke
žargonska oznaka za podatke, ki opisujejo poslovanje z dobičkom; nasprotje rdečih številk
črpanje prevrednotovalnega izida
v Sloveniji 1994–2001 uporaba prevrednotovalnega izida, ki ga sestavljajo učinki prevrednotenja...
črpanje revalorizacijskega izida
v Sloveniji 1994–2001 uporaba prevrednotovalnega izida, ki ga sestavljajo učinki prevrednotenja...
črtni kod
črte in beline med njimi v znakih na listinah oziroma proizvodih, ki jih bere svetlobni bralnik...
čutni dokaz
dokaz, pridobljen z neposrednim pregledovanjem ali opazovanjem ljudi, imetja ali dogodkov
Avtor pojmovnikov je dr. Ivan Turk.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: