O ZVEZI RFR

Več kot 60 let dvigujemo strokovne standarde

Zveza RFR je osrednja slovenska referenca na področjih računovodstva, davščin in financ. Na strokovnem področju združuje tako avtorje nacionalnih računovodskih standardov kakor tudi predlagatelje tehtnih in dolgoročnih rešitev za uporabo v vsakdanji računovodski praksi. Že vse od leta 1957 skrbi tudi za povezovanje in zagotavljanje podpore članom, promocijo stroke in izobraževanje na področjih računovodstva, davščin in financ.

Zveza RFR je že več kot 60 let osrednja organizacija zaposlenih na področjih računovodstva, davščin in financ. Prek društev je prisotna po vsej Soveniji in dejavna na vseh ožjih strokovnih področjih. Zveza RFR tako že tradicionalno skrbi za spremljanje razvoja področja, beleži njegovo zgodovino in organizira dogodke ob dnevu računovodij. Kot osrednja organizacija skrbi za razvoj standardov dela, za nagrajevanje najboljših predstavnikov mlade generacije računovodij in za izmenjavo mnenj s pripravljavci zakonskih rešitev.

 

V okviru skrbi za interese članstva se povezuje tudi z drugimi organizacijami oziroma ustanovami s povezanih področij.

 

Zveza RFR je tudi pobudnica Odbora za poenotenje računovodske poklicne skupine, v katerega so pristopile ugledne izobraževalne inštitucije, strokovna in poklicna združenja ter organizacije, ki sistematično presojajo računovodske podatke. Na podlagi dela odbora je bil vzpostavljen register zaposlenih na področju računovodstva, prva takšna celovita evidenca strokovnjakov na različnih ravneh usposobljenosti.

 

Izkoristite ugodnosti članskega bona

Društvo računovodskih in finančnih delavcev Brežice
Bohoričeva ulica 13
8250 Brežice

DŠ: 43187471 (ni zavezanec)
Datum ustanovitve: 4. 4. 1964
Število članov: 94

PREDSEDNIK
Mag. Ivanka Medvešček

KONTAKTNI PODATKI
Mag. Ivanka Medvešček
041 488 716
Bohoričeva ulica 13
8250 Brežice
drfd.brezice@gmail.com

Društvo računovodskih in finančnih delavcev Brežice deluje kot prostovoljna strokovna organizacija, ki združuje aktivne ter upokojene članice in člane s področij računovodstva, financ in sorodnih dejavnosti. Ustanovljeno je bilo leta 1964. Osnovni cilj in namen društva je razvijanje računovodske in finančne stroke ter poklicne etike in morale, pa tudi izobraževanje in izpopolnjevanje znanja kadrov, ki delajo na tem področju. Društvo organizira strokovne posvete, okrogle mize ter druge oblike izobraževanja in usposabljanja. Dodatno energijo in spodbudo za delo pa dajejo članom društva tudi strokovne ekskurzije in druga neformalna druženja. Društvo se povezuje s sorodnimi društvi in Zvezo RFR pa tudi z drugimi organizacijami in lokalno skupnostjo.

Poklic računovodje in finančnika je kljub vse večji zahtevnosti vse bolj razvrednoten, zato pozivamo vse, ki delajo na tem področju, da se po svojih močeh vključijo v aktivnosti za izboljšanje stanja, pa naj bo to z včlanitvijo v društvo računovodskih in finančnih delavcev, z delovanjem na področju Zveze RFR, civilne iniciative ali izvoljenih predstavnikov državne in lokalne oblasti.

Društvo računovodskih in finančnih delavcev Celje
Ulica Ivanke Uranjekove 5
3000 Celje

DŠ: SI79465978
Datum ustanovitve: 7. 10. 1960
Število članov: 320

PREDSEDNICA
Brigita Čokl

KONTAKTNI PODATKI
DRFD
Ulica Ivanke Uranjekove 5
3000 Celje
03/492-48-70
drfd.celje@siol.net

Namen društva je združevanje aktivnih in upokojenih delavcev s področij računovodstva, poslovnih financ ter davčne in revizijske dejavnosti. Spodbujamo strokovni razvoj, etiko ter prenos znanja, informacij in izkušenj med kolegi. Zavzemamo se za boljše pristope pri vsakdanjem delu kot tudi za prepoznavanje novih rešitev in priložnosti. Smo aktivno društvo, ki prireja letni cikel posvetovanj z uporabo sodobnih metod in tehnik, ki omogočajo, da udeleženci sodelujejo prek spleta ali v živo. Pomemben del dejavnosti so četrtkovi razgovori za izmenjavo praks in informacij. Smo ustanovni član Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev in eno večjih društev, ki ima celo paleto stikov tako v Sloveniji kot na širšem področju nekdanje Jugoslavije.

Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Domžale-Kamnik
Grobeljska 12a
1234 Mengeš

DŠ:94219028 (ni zavezanec)
Datum ustanovitve: 6. 12. 1958
Število članov: 215

PREDSEDNICA
Angelca Zalokar

KONTAKTNI PODATKI
Angelca Zalokar
Društvo RFD Domžale-Kamnik
Grobeljska 12a
1234 Mengeš
info@drfr-domzale-kamnik.si

Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Domžale-Kamnik (odslej društvo) je prostovoljna strokovna organizacija, ki združuje osebe s področij računovodstva, financ in revizije. Člani uresničujejo interese z njihovega delovnega področja.

Začetki delovanja društva segajo v leto 1959. Bilo je soustanovitelj Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije v Ljubljani in naši predsedniki so bili vedno zelo dejavni.

Na področju takratnih občin Domžale in Kamnik je imelo društvo več kot tisoč članov. S svojim delovanjem je skupaj z Zvezo RFR vplivalo na strokovnost računovodskih in finančnih delavcev.

Z razpadom Jugoslavije se je gospodarsko stanje poslabšalo. Vseobsežne reorganizacije so vplivale na prezaposlovanje računovodskega kadra, ustanavljanje računovodskih servisov in na zmanjšanje cehovske pripadnosti. Število članov se je počasi zmanjševalo in danes ima društvo 216 članov.

Društvo se je moralo pošteno truditi, da je pridobilo člane, ki so zaposleni pri zasebnikih. V zadnjih letih pridobiva mlade člane, ki jim v našem okolišu omogoča seminarje s kakovostnimi predavatelji.

Dolgoletna članarina je bila 10 EUR, zdaj znaša 15 EUR. Kljub ugodni cenovni ponudbi seminarjev za člane se finančno stanje društva izboljšuje.

Danes društvo pokriva naslednje občine:

 • Domžale
 • Kamnik
 • Mengeš
 • Trzin
 • Komenda
 • Moravče

Društvo nima svojega poslovnega prostora.

V programu društva je poudarek na

 • izobraževanju članov s tematiko s področij računovodstva in financ,
 • četrtkovih srečanjih in
 • druženju.

V času covida je izobraževanje potekalo po tako imenovanih webinarjih.

Interes naših članov je predvsem druženje, kar je razvidno iz udeležbe na letnem izletu in na posebnem jesenskem druženju, imenovanim Kostanjev piknik.

Druženje je za člane pomembno, saj se med seboj spoznavajo, navezujejo stike in izmenjavajo izkušnje s svojega delovnega področja.

Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Gornja Radgona
Trg svobode 12
9250 Gornja Radgona

DŠ: 38478846 (ni zavezanec)
Datum ustanovitve: 21. 4. 1968
Število članov: 101

PREDSEDNIK
Franc Rožman

KONTAKTNI PODATKI
Društvo računovodij
Trg svobode 12
9250 Gornja Radgona

Društvo računovodij Grosuplje
Ob Grosupeljščici 1 b
1290 Grosuplje

DŠ: 68274998 (ni zavezanec)
Datum ustanovitve: 23. 3. 1970
Število članov: 49

PREDSEDNIK
Milena Koščak

KONTAKTNI PODATKI
Društvo računovodij Grosuplje
Ob Grosupeljščici 1 b
1290 Grosuplje

Društvo računovodij in finančnikov Grosuplje je bilo ustanovljeno leta 1967. Vključeno je v Zvezo računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije. Namen ustanovitve društva in njegove naloge so:

 • razvijanje računovodske in finančne stroke z uporabo sodobnih teoretičnih in praktičnih dognanj,
 • zagotavljanje strokovne pomoči računovodskim in finančnim delavcem z organizacijo seminarjev in posvetovanj,
 • sodelovanje z drugimi sorodnimi strokovnimi organizacijami in društvi ter z Zvezo RFR Slovenije,
 • razvijanje poklicne etike na osnovi določil ustreznih strokovnih kodeksov,
 • prirejanje drugih dogodkov (na primer srečanje društev v okviru ljubljanske regije) ter različnih kulturno-izobraževalnih in športno-rekreativnih dogodkov za svoje člane ipd.

Trenutno naše društvo šteje 46 članov. Od tega je 20 aktivnih, preostali pa so upokojenci.

Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Ilirska Bistrica
Gregorčičeva cesta 23 b
6250 Ilirska Bistrica

DŠ: 22795537 (ni zavezanec)
Datum ustanovitve: 8. 7. 1964
Število članov: 72

PREDSEDNIK
Branko Glažar

KONTAKTNI PODATKI
Branko Glažar
Juršče 72
6257 Pivka

Društvo RFR Ilirska Bistrica deluje kot prostovoljna strokovna organizacija, ki združuje osebe, ki se ukvarjajo z računovodstvom, financami in revizijo kot poklicno dejavnostjo, ter upokojene člane iz teh vrst. Vključuje približno 70 članov z območja občine Ilirska Bistrica.

Osnovne naloge društva so, da razvija računovodsko, finančno in revizijsko stroko; članom nudi strokovno pomoč; sodeluje z drugimi enakimi ali sorodnimi strokovnimi društvi; zaradi povezovanja pa omogoča članom različne kulturno-zabavne in rekreativne dogodke.

Društvo računovodskih in finančnih delavcev Jesenice
Titova 47
4270 Jesenice

DŠ: 83088059 (ni zavezanec)
Datum ustanovitve: 25. 4. 1959
Število članov: 134

PREDSEDNICA
Ida Kavčič

KONTAKTNI PODATKI
DRFD Jesenice
Cesta maršala Tita 47
4270 Jesenice

ida.kavcic@iksvetovanje.si

 

Društvo računovodij in finančnikov Kočevje-Ribnica
Ulica Brigade Moris 9 
1330 Kočevje

DŠ: 31815936 (ni zavezanec)
Datum ustanovitve: 1. 6. 1963
Število članov: 29
PREDSEDNICA
Marjeta Gorše

KONTAKTNI PODATKI
Marjeta Gorše
Ulica Brigade Moris 9
1330 Kočevje

Društvo RF Kočevje-Ribnica je bilo ustanovljeno v letu 1958. V začetku je imelo le 26 članov, vendar je njihovo število hitro naraščalo, saj se je število delavcev v računovodskih in finančnih službah zaradi ustanavljanja tozdov v okviru podjetij zelo povečalo. Poleg tega se je povečalo tudi zato, ker se je Društvo knjigovodij preimenovalo v Društvo računovodskih in finančnih delavcev. S spremembo naziva in vsebine dela so v društvu dobili svoje mesto tudi finančni delavci. Število članov društva se je v zadnjem obdobju močno zmanjšalo. Nihanja v članstvu so se začela zaradi reorganizacij podjetij, centralizacije računovodsko-finančnih del v Ljubljani, nekaj večjih podjetij je šlo v stečaj, novoustanovljena podjetja pa pri svojem poslovanju uporabljajo računovodske servise.

Društvo deluje kot prostovoljna strokovna organizacija. V svojih vrstah združuje aktivne in upokojene člane iz vrst računovodij, finančnikov in revizorjev. Nekateri upokojeni člani ostajajo še naprej v društvu, drugi pa z upokojitvijo iz njega izstopijo. V društvo je vključenih približno 40 članov iz kočevsko-ribniške regije. Osnovni namen društva je, da povezuje člane, ki izvajajo računovodske, finančne in revizorske posle, da razvija računovodsko, finančno in revizijsko stroko, izdaja strokovne informacije s področja dejavnosti društva, sodeluje z drugimi enakimi ali sorodnimi strokovnimi organizacijami, razvija poklicno etiko ter prireja in članom omogoča različne kulturno-izobraževalne dogodke.

Nasvete in pojasnila iz računovodske in finančne stroke daje svetovalna skupina pri Zvezi računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije (odslej Zveza RFR) na različnih izobraževanjih, za naročnike revije IKS pa tudi po telefonu.

Članstvo

Član društva lahko postane vsak delavec računovodske, finančne in revizijske stroke, če izpolni pristopnico in plača letno članarino.

Že nekaj let Zveza RFR članom društev nudi nekatere ugodnosti:

Ob plačilu članarine član prejme članski bon v vrednosti 25 EUR, ki ga lahko izkoristi pri nakupu izbranih naročniških produktov Zveze RFR. Članski bon je tudi prenosljiv. Zveza RFR vsako leto aprila v Portorožu organizira dogodek Dnevi računovodij. Na spletni strani Zveze RFR je treba vsako leto preveriti pogoje za udeležbo.

Članski bon je mogoče uveljaviti v letu, za katero je plačana članarina. Na eno naročnino lahko koristite en bon.

Če člani želijo prejeti omenjene ugodnosti, morajo podpisati izjavo o varstvu podatkov in

 1. sporočiti, da želijo koristiti omenjene ugodnosti,
 2. plačati članarino,
 3. sporočiti svoj elektronski in
 4. poštni naslov (ulico, hišno številko, poštno številko in kraj).

Dobljene podatke posredujemo Zvezi RFR in od njih potem prejmete članski bon.

Društvo računovodij,finančnikov in revizorjev Koper
Ulica pri velikih vratih 26
6000 Koper

DŠ: SI58610111 (ni zavezanec)
Datum ustanovitve: 14. 6. 1963
Število članov: 133

PREDSEDNICA
Irena Kajfež

KONTAKTNI PODATKI
DRFR Koper
Pri velikih vratih 26
6000 Koper
drustvo.rfrok@gmail.com
05 6271 178

Društvo RFR Koper je bilo ustanovljeno 14. junija 1963 v Kopru. Delujemo že več kot 60 let. V društvu stremimo k združevanju in povezovanju strokovnih delavcev na področjih računovodstva, financ in revizije. Članom zagotavljamo strokovno pomoč in svetovanje. Razvijamo poklicno etiko in spoštovanje ustreznih strokovnih kodeksov.

Naše posebno poslanstvo je pomoč pri izobraževanju naših bodočih kolegov, zato že desetletja sodelujemo s Srednjo ekonomsko šolo v Kopru, tako da nagrajujemo učence na tekmovanju iz računovodstva. Sodelovanje bomo razširili tudi na Fakulteto za management v Kopru. Sodelujemo z društvi RFR iz Nove Gorice, Ilirske Bistrice in Postojne ter sorodnimi društvi doma in v tujini.

Za člane, aktivne in upokojene, prirejamo izlete in družabna srečanja, s posebno skrbjo za upokojence, med katerimi so nekateri naši člani od prvega dne ustanovitve.

Društvo računovodskih in finančnih delavcev Kranj
Prešernova 11
4000 Kranj

ID za DDV: SI10714006
Datum ustanovitve: 16. 5. 1959
Število članov: 115

PREDSEDNICA
Barbara Galičič Drakslar

KONTAKTNI PODATKI
DRFD Kranj
Prešernova ulica 11
4000 Kranj

041 229 953 ga. Jožica Avguštin

051 245 730 ga. Barbara Galičič Drakslar
drfd.kranj@siol.net

Društvo računovodskih in finančnih delavcev (DRFD) Kranj deluje od 16. maja 1959, ko je bil izveden prvi zbor članov. Sedež društva je na Prešernovi ulici 10, v centru mesta Kranj, kjer ima društvo svoje poslovne prostore. Od maja 2015 društvo vodi 12. predsednica, Barbara Galičič Drakslar.

Društvo združuje člane s finančnega, računovodskega in revizijskega področja na širšem območju Kranja z okolico. Letno organiziramo različna izobraževanja za negospodarstvo in gospodarstvo, dejavni pa smo tudi v sodelovanju z drugimi društvi.

Društvo računovodskih in finančnih delavcev Krško
Kolodvorska ulica 2
8270 Krško

DŠ: 23259272 (ni zavezanec)
Datum ustanovitve: 12. 4. 1977
Število članov: 83

PREDSEDNICA
Marjetka Blatnik

KONTAKTNI PODATKI
DRFD Krško
Kolodvorska 2
8270 Krško
drfd.krsko@gmail.com

Društvo računovodskih in finančnih delavcev Krško deluje kot prostovoljna strokovna organizacija, ki združuje aktivne in upokojene člane iz vrst računovodij, finančnikov in revizorjev iz občine Krško in bližnje okolice. Deluje že več kot 40 let in danes vključuje približno 100 članov.

Osnovna naloga društva je, da zagotavlja strokovno pomoč članom. Sodeluje z enakimi društvi v Posavju. Svojim članom omogoča izobraževanja in strokovna posvetovanja v sodelovanju z Zvezo RFR.

Za dobro počutje svojih članov poskrbi z vodeno rekreacijo enkrat na teden, večkrat na leto pa z organizacijo enodnevnih ali večdnevnih izletov doma in v tujini.

Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Lendava
Glavna ulica 73
9220 Lendava

DŠ: 38989280 (ni zavezanec)
Datum ustanovitve: 27. 12. 1959
Število članov: 25

PREDSEDNIK
Ivan Denša

KONTAKTNI PODATKI
DRFR Lendava
Glavna ulica 73
9220 Lendava

Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Litija
Trg na Stavbah 1
1270 Litija

DŠ: 65577442 (ni zavezanec)
Datum ustanovitve: 10. 10. 1983
Število članov: 46

PREDSEDNICA
Nada Jarm

KONTAKTNI PODATKI
Nada Jarm
Prečna ulica 10
1270 Litija

031-643-176 
nada.jarm@gmail.com

Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Ljubljana
DRFR Ljubljana
Linhartova 9
1000 Ljubljana

ID za DDV: SI85527700
Datum ustanovitve: 25. 10. 1963
Število članov: 404

PREDSEDNICA
Lidija Sabol

KONTAKTNI PODATKI
DRFR Ljubljana
Linhartova 9
1000 Ljubljana
01/436-12-58; 041-982-833
drfrlj@siol.net

Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev (DRFR) Ljubljana je začelo delovati kot strokovno združenje v okviru društva ekonomistov 29. aprila 1953 kot sekcija za računovodstvo. Sekcija je 25. oktobra 1963 ustanovila društvo, v katerega so se včlanili strokovni delavci s področij računovodstva, knjigovodstva in financ.

Društvo za svoje aktivne člane organizira strokovne seminarje in sredina srečanja, ki so vsako prvo sredo v mesecu. Na njih se člani spoznavajo in izmenjujejo svoja znanja in izkušnje, s katerimi se srečujejo pri delu. Društvo organizira tudi izlete z namenom druženja članov in srečanja s preostalimi društvi v Sloveniji in tujini.

Društvo računovodskih in finančnih delavcev Ljutomer
Postružnikova 6
9240 Ljutomer

DŠ: 34923730 (ni zavezanec)
Datum ustanovitve: 4. 12. 1970
Število članov: 52

PREDSEDNICA
Darinka Karlovčec

KONTAKTNI PODATKI
DRFD Ljutomer
Darinka Karlovčec
Postružnikova 6
9240 Ljutomer

Društvo računovodskih in finančnih delavcev (DRFD) Ljutomer je prostovoljna strokovna organizacija računovodske in finančne stroke. V društvo je vključenih 75 aktivnih in upokojenih članov. Od tega je 31 članov povezanih z Zvezo RFR, ki jim prek svetovalcev in strokovne literature zagotavlja strokovno pomoč.

Namen in vizija društva je skrb za izobraževanje članov, izmenjava izkušenj s preostalimi društvi in organizacijami računovodske in finančne stroke. V ta namen organiziramo predavanja, delavnice in razna srečanja, kjer poskrbimo tudi za razvedrilo naših članov. Na tak način želimo okrepiti sodelovanje in povezanost med člani.

Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Maribor
Partizanska cesta 30
2000 Maribor

ID za DDV: SI55218024
Datum ustanovitve: 22. 12. 1975
Število članov: 276

PREDSEDNICA
Mag. Zdenka Radek

KONTAKTNI PODATKI
DRFR Maribor
Partizanska cesta 30
2000 Maribor
02/252-28-83
drfr@siol.net

Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Maribor je prostovoljna strokovna organizacija, katere člani so aktivni in upokojeni delavci strok, ki so razvidne iz imena društva. Ustanovljeno je bilo novembra 1953.

Društvo skrbi za strokovno izpopolnjevanje svojih članov tako, da organizira predavanja in posvete. Njegov cilj je tudi skrb za razvoj stroke in kulturno-družabno sodelovanje med člani oziroma s člani drugih društev.

Zaradi želje prenosa odnosa do stroke in razvoja stroke na mlajše generacije društvo že desetletja sodeluje s Srednjo ekonomsko šolo in gimnazijo Maribor.

Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Mežiške doline
Knapovska ulica 18
2392 Mežica

DŠ: 83145613 (ni zavezanec)
Datum ustanovitve: 30. 3. 1967
Število članov: 165

PREDSEDNIK
Peter Močnik

KONTAKTNI PODATKI
Peter Močnik
mkpeter1@gmail.com
Pristava 21
2393Črna na Koroškem

Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Mežiške doline je bilo ustanovljeno leta 1967 z namenom, da se člani v društvu povezujejo ter krepijo svoj poklicni status in pripadnost stroki. Danes društvo združuje aktivne in upokojene člane. Poleg izobraževanja, za katero skrbi komisija za izobraževanje, je pomembno, da si izmenjujemo znanja, se povezujemo z drugimi društvi in nenazadnje, da se družimo, za kar skrbi komisija za družabna življenja. Zato vsako leto organizira večdnevno ekskurzijo v tujino, konec leta pa poskrbi za kulturno-izobraževalne dogodke.

Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Murska Sobota
Trg Zmage 8
9000 Murska Sobota

DŠ: 68253435 (ni zavezanec)
Datum ustanovitve: 4. 4. 1966
Število članov: 51

PREDSEDNICA
Marina Cigut

KONTAKTNI PODATKI
Marina Cigut
Cankarjeva ulica 24, Rakičan
9000 Murska Sobota
drustvoracunovodijms@gmail.com

Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Murska Sobota deluje na območju občin Murska Sobota, Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina. Društvo neguje dobro sodelovanje tudi z društvi Gornja Radgona, Lendava in Ljutomer.

Delo računovodskih delavcev so oblikovali odnosi do stroke v državi – z zakoni, v lastniških razmerjih ter v medsebojnih odnosih delavcev in uprav podjetij. Na vse te izzive so računovodski delavci odgovarjali z osebnim angažiranjem in druženjem v društvu, društva pa s povezovanjem v Zvezo računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije. Namen povezovanja je bil prvenstveno strokovno usposabljanje, informiranje in tudi druženje.

Delovanje društva se je v zadnjih 20 letih spremenilo predvsem na področju izobraževanja, ki je v začetku potekalo paralelno na seminarjih, ki so bili organizirani na ravni društva in Zveze RFR. Izobraževalna dejavnost se je prevesila na seminarje Zveze RFR, ki je obenem prevzela tudi funkcijo obveščanja stroke prek sodobnih medijev.

Ker menimo, da je vsako srečevanje članov velika podpora izmenjavi mnenj in istočasno sprostitev, saj današnji čas prinaša nove izzive, znanja in nove oblike v delovanju računovodskih delavcev, smo ob podpori delovanja Zveze RFR v zadnjih letih veliko pozornost namenili druženju članov. Tako v društvu organiziramo srečanja, kjer si člani izmenjujejo svoja znanja in skupaj rešujejo izzive, s katerimi se soočajo na svoji poslovni poti. Člane o pomembnejših novostih z našega področja obveščamo tudi prek elektronske pošte. V zadnjem času pa veliko pozornosti namenjamo tudi povezovanju delodajalcev in delavcev tako, da člane obveščamo o prostih delovnih mestih in jih povežemo neposredno z delodajalci ali agencijami za iskanje kadrov.

Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Nova Gorica
Erjavčeva 30
5000 Nova Gorica

DŠ: 23471956 (ni zavezanec)
Datum ustanovitve: 9. 4. 1959
Število članov: 219

PREDSEDNICA
Zvonka Črmelj 

KONTAKTNI PODATKI
DRFR Nova Gorica
Erjavčeva 30
5000 Nova Gorica
05/302-20-53
drustvo.rfr@siol.net

Društvo RFR že od leta 1959 deluje kot prostovoljna strokovna organizacija, ki združuje aktivne in upokojene člane iz vrst računovodij, finančnikov in revizorjev. Vključuje približno 250 članov z območij Nove Gorice, Ajdovščine, Idrije in Tolmina. Glavna dejavnost poteka v Novi Gorici, kjer ima društvo tudi svoje poslovne prostore, ki omogočajo delovanje in srečevanje članov ter organiziranje in izvedbo seminarjev, šol in strokovnih posvetov za manjše število slušateljev.

Društvo sestavljajo ti organi: zbor članov, upravni odbor in nadzorni odbor. V sklopu upravnega odbora delujejo še tri komisije: komisija za izobraževanje, komisija za rekreacijo in komisija za članstvo ter tri sekcije, in sicer za računovodstvo, finance in revizijo.

Osnovne naloge društva so, da razvija računovodsko, finančno in revizijsko stroko; skrbi za prepoznavnost društva v okolju, za ugled ter gospodarno in uspešno delovanje društva; z organizacijo seminarjev, šol in posvetovanj v obliki debatnih večerov članom zagotavlja strokovno pomoč, izobraževanje in izpopolnjevanje v stroki; izdaja strokovne informacije s področja dejavnosti društva; sodeluje z drugimi enakimi ali sorodnimi strokovnimi organizacijami; za člane prireja in jim ponuja različne gledališke in druge kulturne prireditve; skrbi za športno-rekreativne aktivnosti članov, kot so športna srečanja, pohodi, izleti in druge aktivnosti. V okviru svoje dejavnosti društvo sodeluje z Zvezo računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.

S članstvom v društvu lahko vsak član pripomore h krepitvi svojega poklicnega statusa ter ugleda računovodskega in sorodnih poklicev v družbi ter pridobi vrsto članskih ugodnosti. Vizija računovodje kot poklica s statusom in ugledom v družbi je drzna, a uresničljiva. Dosežemo jo lahko le s skupnim trudom. Povabljeni ste, da postanete naši člani. Dobrodošli!

Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Novo mesto
Novi trg 11
8000 Novo mesto

DŠ: 28055683 (ni zavezanec)
Datum ustanovitve: 11. 1. 1958
Število članov: 228

PREDSEDNICA
Milica Gostiša

KONTAKTNI PODATKI
DRFR Novo mesto
Novi trg 11
8000 Novo mesto
07/332-14-86; 051/331-676
drustvo.racunovodij.nm@siol.net

Društvo računovodij in finančnikov Postojna
Ljubljanska cesta 9
6230 Postojna

DŠ: 44856572 (ni zavezanec)
Datum ustanovitve: 9. 12. 1963
Število članov: 170

PREDSEDNIK
Marko Simšič

KONTAKTNI PODATKI
DRF Postojna
Ljubljanska cesta 9
6230 Postojna
drf.postojna@gmail.com

Živimo v razgibanem času in prostoru, v katerem je delovanje podjetij in drugih poslovnih subjektov precej zahtevno. Obstajajo nenehne potrebe po učinkovitosti, uspešnosti, poštenosti in integriteti. Pri tem ima računovodstvo osrednje mesto. Računovodstvo je bilo, je in bo jedro informacijske dejavnosti ter glavna opora poslovodstvu in lastnikom.

Društvo računovodij in finančnikov Postojna oziroma njegov predhodnik Društvo knjigovodij je bilo ustanovljeno 9. decembra 1963 v Postojni. Pred tem so računovodje z območja Postojne 5 let delovali v okviru Društva knjigovodij Koper.

Društvo skrbi za povezovanje računovodij in knjigovodij na območju Postojne in širše. Skrbi za strokovno rast članov društva ter promocijo računovodske stroke in poklica. Skrbimo tudi za neformalno povezovanje članov društva, saj vsako leto organiziramo izlet za člane društva.

Prizadevamo si za rast zanimanja za računovodsko stroko med mladimi. Dobrodošli med nami.

Društvo računovodskih in finančnih delavcev Ptuj-Ormož
Jadranska cesta 1
2250 Ptuj

DŠ: 84206659 (ni zavezanec)
Datum ustanovitve: 25. 9. 1958
Število članov: 95

PREDSEDNICA
Alenka Lorber

KONTAKTNI PODATKI
DRFD Ptuj-Ormož
Jadranska cesta 1
2250 Ptuj 
drfd@drustvo-drf.si
041 543 600

Društvo računovodskih in finančnih delavcev (DRFD) Ptuj-Ormož je ustanovljeno za združevanje delavcev računovodske, poslovno-finančne, davčne in revizijske dejavnosti ter za spodbujanje strokovnega razvoja.

Glavna naloga je prenos znanj na mlajše generacije ter informacij in izkušenj med kolegi. Poleg tega skrbi za čim boljše pristope pri vsakodnevnem delu in za prepoznavanje novih rešitev in priložnosti.

Naš cilj je pridobivanje novih članov društva – pomlajevanje članov društva in nadaljevanje druženja na organiziranih meddruštvenih srečanjih z društvi iz Maribora, Celja, Slovenj Gradca, Velenja in Mozirja.

Društvo ima redne člane društva in njihovo delovanje je določeno v statutu društva.

Predsedstvo društva skrbi za potek aktivnosti v društvu, sodelovanje z Zvezo RFR Slovenije in s preostalimi društvi računovodskih delavcev.

Društvo računovodskih in finančnih delavcev Radlje ob Dravi
Mariborska cesta 1
2360 Radlje ob Dravi

DŠ: 16576560 (ni zavezanec)
Datum ustanovitve: 4. 6. 1964
Število članov: 41

PREDSEDNICA
Lucija Bricman

KONTAKTNI PODATKI
Lucija Bricman
Sv. Vid 20
2367 Vuzenica
02/879-12-23

Društvo računovodskih in finančnih delavcev Radlje ob Dravi deluje kot prostovoljna strokovna organizacija, ki združuje aktivne in upokojene člane iz vrst računovodij, finančnikov in revizorjev. Društvo deluje že več kot 50 let in vključuje okoli 40 članov z območja Upravne enote Radlje ob Dravi, v katero so vključeni člani iz občin Vuzenica, Muta, Podvelka, Ribnica na Pohorju in Radlje ob Dravi.

Osnovne naloge društva so: povezovanje dela pri članih društva ter strokovna in materialna pomoč v okviru svojih zmožnosti; sodelovanje pri razvoju računovodske, finančne in revizijske stroke z upoštevanjem že znanih teoretičnih dosežkov in njihove praktične uporabe; strokovno izpopolnjevanje računovodskih, finančnih in revizijskih delavcev ter zagotavljanje primernih oblik strokovne pomoči in nasvetov v okviru svojih zmožnosti; dejavno sodelovanje z enakimi in sorodnimi strokovnimi organizacijami doma in v tujini ter izmenjavanje strokovnih znanj in teoretičnih dosežkov; razvijanje in uveljavljanje poklicne etike; prirejanje različnih kulturno-zabavnih in športno-rekreativnih prireditev ter izobraževalnih dogodkov za svoje člane.

Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Sevnica
Trg svobode 11
8290 Sevnica

DŠ: 99833204 (ni zavezanec)
Datum ustanovitve: 22. 4. 1964
Število članov: 106

PREDSEDNICA
Brigita Košmerl

KONTAKTNI PODATKI
DRFD Sevnica
Trg svobode 11
8290 Sevnica
040 393 394
drfd.sevnica@gmail.com

Društvo računovodskih in finančnih delavcev (DRFD) Sevnica kot prostovoljna strokovna organizacija deluje od leta 1964. V društvu okrog 100 aktivnih in upokojenih članov uresničuje svoje interese s področij računovodske, davčne in finančne teorije ter prakse. Temeljno poslanstvo društva je izobraževanje, pri čemer sodelujemo tudi z drugimi sorodnimi društvi in Zvezo RFR. Člani medsebojne izkušnje in mnenja enkrat mesečno izmenjujemo na torkovih srečanjih. Društvo za člane organizira tudi različne kulturne in družabne dogodke. Prijazno vabljeni, da se nam pridružite.

Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenj Gradec-Dravograd
Francetova cesta 7
2380 Slovenj Gradec

ID za DDV: SI95346643
Datum ustanovitve: 3. 3. 1964
Število članov: 261

PREDSEDNIK
Jure Krajnc

KONTAKTNI PODATKI
DRFR Slovenj Gradec
Francetova cesta 7
p. p. 89
2380 Slovenj Gradec
02/883-80-14
drustvo.racun@t-2.net

Začetki delovanja Društva računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenj Gradec-Dravograd segajo v leto 1964. Je strokovno združenje delavcev na področjih računovodstva, financ, revizije in davkov. Društvo združuje aktivne in upokojene člane ter ima trenutno 268 članov in članic. Danes društvo pokriva področje mestne občine Slovenj Gradec ter občin Dravograd in Mislinja. Osnovna naloga društva je združevanje ljudi na področju stroke. S pomočjo strokovnjakov na posameznih področjih društvo organizira posvetovanja ter kulturne in družabne dogodke za svoje člane. Sodeluje z drugimi sorodnimi organizacijami v Sloveniji in Šolskim centrom Slovenj Gradec. Predsednik društva je Jure Krajnc.

Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Škofja Loka
Mestni trg 39
4220 Škofja Loka

DŠ: 92225845 (ni zavezanec)
Datum ustanovitve: 27. 7. 1958
Število članov: 11

PREDSEDNICA
Andreja Jesenko

KONTAKTNI PODATKI
DRFR Škofja Loka
Mestni trg 39
4220 Škofja Loka
04/512-42-75

drfr.skofjaloka@gmail.com
 

Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Trbovlje
Savinjska cesta 9a
1420 Trbovlje

DŠ: 94253641 (ni zavezanec)
Datum ustanovitve: 15. 11. 1963
Število članov: 90

PREDSEDNIK
Peter Jamnik

KONTAKTNI PODATKI
DRFR Trbovlje
Savinjska cesta 9a
1420 TRBOVLJE
03/563-04-36
www.drustvo-drfr.si
peter.jamnik1@telemach.net

Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Trbovlje se je tako rekoč "rodilo" že davnega leta 1958 kot tedanja sekcija knjigovodij pri Društvu ekonomistov Trbovlje. Sekcija je v času do "osamosvojitve" oziroma do odcepitve od Društva ekonomistov Trbovlje v letu 1958, ko je postala samostojno Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Trbovlje, bolj ali manj "životarila". Prvotna sekcija je štela 60 članov, kulminacijo članstva pa je Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Trbovlje doseglo leta 1987 s kar 862 člani. Po zadnjih podatkih leta 2021 je v društvo včlanjenih le še 78 članov. V letu 2018 smo že praznovali 60-letnico delovanja našega društva. Ob tej obletnici delovanja našega društva smo prejeli priznanje Zveze RFR Slovenije.

Delovanje društva se odraža v organiziranju posvetovanj, strokovnih ekskurzij, ogledov podjetij in drugih prireditev, ki se jih člani vedno radi udeležujejo. Na ta način nekako "prihajajo ven" iz svojega vsakdanjega napornega in pomembnega strokovnega dela.

Z udeležbo na naših predavanjih in strokovnih ekskurzijah članstvo sproti seznanjamo z našim vsakdanjim delom in s tem tudi pokažemo svojo pripadnost društvu.

Naše društvo kot ustanovni član deluje z Zvezo RFR Slovenije. Povezujemo pa se tudi z društvi ljubljanske regije.

Vsi skupaj lahko ugotovimo, da se je vedno bolj težko preživljati in prebijati skozi naše vsakdanje življenje. Tudi v društvu ugotavljamo, da nam je po 64 letih delovanja našega stanovskega društva, v času »suhih krav«, vse težje vzdrževati in povezovati naše skupno delo. Vsak posameznik nam je s svojim članstvom izredno dobrodošel. Ker v zadnjem času ugotavljamo izredno velik osip članstva, smo se odločili, da poskušamo apelirati na vsakega člana, da kljub zelo težkim časom skupaj premostimo to težko gospodarsko krizo in s tem pripomoremo k ohranjanju našega stanovskega društva.

Društvo računovodij in finančnikov –DRAFIT Tržič
Trg svobode 18
4290 Tržič

DŠ: 17248809 (ni zavezanec)
Datum ustanovitve: 23. 5. 1962
Število članov: /

PREDSEDNIK
Irma Perko

KONTAKTNI PODATKI
Irma Perko, s. p.
p. p. 32
4290 Tržič
rs-irma@t-2.net
 

Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Velenje
Špeglova 9
3320 Velenje

DŠ: 31772200 (ni zavezanec)
Datum ustanovitve: 30. 6. 1966
Število članov: 13

PREDSEDNICA
Marijan Kolenc

KONTAKTNI PODATKI
Društvo računovodij finančnikov in revizorjev Velenje
Špeglova 9
3320 Velenje
03 89-19-206 

Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Zgornje Savinjske doline
Varpolje 68
3332 Rečica ob Savinji

DŠ: 79994814 (ni zavezanec)
Datum ustanovitve: 17. 4. 1964
Število članov: 189

PREDSEDNICA
Zdenka Presečnik Firšt

KONTAKTNI PODATKI
Zdenka Presečnik Firšt
Varpolje 68,
3332 Rečica ob Savinji
zdenka.presecnik@gmail.com
GSM: 041 248 724

Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev (DRFR) Zgornje Savinjske doline deluje na območju občin Savinjske, Zadrečke in Šaleške doline. Društvo je dejavno na raznovrstnih področjih. Poleg rednih mesečnih internih izobraževanj z zakupljenimi videoseminarji izkušenih predavateljev skrbi za udejstvovanje članov na kulturnem področju, za sproščanje prek meditacij, pohodov in predavanj o zdravem načinu prehranjevanja ter se povezuje z drugimi stanovskimi društvi severovzhodne Štajerske.

Ste pripravljeni deliti svoja znanja, razmišljanja, želje? Včlanite se.

Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Žiri
Strojarska ulica 2
4226 Žiri

DŠ: 48571512 (ni zavezanec)
Datum ustanovitve: 3. 7. 1963
Število članov: 104

PREDSEDNICA
Nada Peternel

KONTAKTNI PODATKI
DRFR Žiri
ETIKETA tiskarna, d. d.
Industrijska ulica 6
4226 Žiri

Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Žiri je samostojno in nepridobitno strokovno združenje, ki združuje aktivne in upokojene člane iz vrst računovodij, finančnikov in revizorjev.

Ustanovljeno je bilo leta 1963 zaradi povezovanja računovodskih in finančnih delavcev znotraj Žirovske kotline z namenom uresničevanja skupnih interesov. Deluje na območju občine Žiri in vključuje približno 100 članov.

Osnovne naloge društva so, da razvija računovodsko, finančno in revizijsko stroko; zagotavlja strokovno pomoč članom; organizira strokovne posvete na ravni občine; sodeluje z drugimi podobnimi organizacijami v Sloveniji; razvija poklicno etiko in za člane prireja različne družabne, rekreativne in izobraževalne dogodke.

Društvo študentov računovodstva in revizije 
Kardeljeva ploščad 17
1000 Ljubljana
DŠ: 13343076 (ni zavezanec)
Datum ustanovitve: 25.3.2013
Število članov: 63


PREDSEDNICA
Ela Bolčina

KONTAKTNI PODATKI
info@dsrr.si

Društvo študentov računovodstva in revizije (DŠRR) združuje študente, ki želijo v času študija obogatiti svoje organizacijske, komunikacijske in vodstvene kompetence, stopiti v stik s potencialnimi delodajalci že v času študija, navezati poznanstva, zgraditi prijateljstva in stopiti iz povprečja. Organiziramo predavanja in praktične delavnice na temo računovodstva in revizije ter sodelujemo s podjetji z namenom praktičnega usposabljanja. Smo najmlajši predstavniki Zveze RFR in v svoje vrste vabimo obetavne študente z željo po znanju računovodstva in revizije.