Splošni pogoji uporabe produktov

 

 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA REVIJO IKS

Veljavni od marca 2013, posodobljeni junija 2018.

 

1. Uvodna določila

1.1 Splošni pogoji poslovanja za revijo IKS Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, matična številka 5147271000 (v nadaljevanju Zveza RFR), opredeljujejo pogoje poslovanja Zveze RFR pri sklenitvi naročniške pogodbe oziroma naročniškega razmerja za nakup mesečnega izvoda revije IKS (v nadaljevanju splošni pogoji poslovanja za revijo IKS).

1.2 Splošni pogoji poslovanja za revijo IKS so sestavni del vsake naročniške pogodbe med naročnikom in Zvezo RFR za nakup mesečnih izvodov revije IKS. Naročnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki z Zvezo RFR sklene naročniško pogodbo za nakup mesečnih izvodov revije IKS (v nadaljevanju naročnik).

1.3 Določila splošnih pogojev poslovanja za revijo IKS predstavljajo splošne pogoje v smislu 120. člena Obligacijskega zakonika, ki dopolnjujejo naročniško pogodbo, sklenjeno med naročnikom in Zvezo RFR za nakup mesečnih izvodov revije IKS, in so zavezujoči kot ta pogodbena določila.

 

2. Narava splošnih pogojev poslovanja za revijo IKS

2.1 S splošnimi pogoji poslovanja za revijo IKS Zveza RFR ureja posamezna vprašanja v zvezi s sklenitvijo naročniške pogodbe oziroma naročniškim razmerjem za nakup mesečnih izvodov revije IKS in dopolnjuje posebne dogovore oziroma naročniško pogodbo, sklenjeno med Zvezo RFR in naročnikom v zvezi z nakupom mesečnih izvodov revije IKS.

2.2 Splošni pogoji poslovanja za revijo IKS zavezujejo Zvezo RFR in naročnika tako kot posebni dogovori oziroma naročniška pogodba, sklenjena med Zvezo RFR in naročnikom za nakup mesečnih izvodov revije IKS.

 

3. Naročniška pogodba

3.1 Zveza RFR in naročnik skleneta naročniško pogodbo za nakup mesečnih izvodov revije IKS v trenutku, ko naročnik potrdi naročilo na internetnem portalu Zveze RFR (v nadaljevanju naročniška pogodba). Od trenutka sklenitve naročniške pogodbe so cena in drugi pogodbeni pogoji določeni in veljajo tako za Zvezo RFR kot tudi za naročnika. Naročniška pogodba je lahko sklenjena za (i) tiskani izvod revije IKS ali za (ii) tiskani in elektronski izvod revije IKS.

3.2 Naročniško razmerje za mesečni izvod revije IKS nastane s sklenitvijo naročniške pogodbe (v nadaljevanju naročniško razmerje).

3.3 Naročniška pogodba je sklenjena za nedoločen čas in jo je mogoče razvezati skladno z določili 12. člena splošnih pogojev poslovanja za revijo IKS.

 

4. Mesečni izvod revije IKS

4.1 S sklenitvijo naročniškega razmerja pridobi naročnik glede na vrsto naročniškega razmerja pravico do (i) mesečnega tiskanega izvoda revije IKS ali do (ii) mesečnega tiskanega in elektronskega izvoda revije IKS.

4.2 Dostop do mesečnega elektronskega izvoda revije IKS je možen prek internetnega portala www.revijaiks.si z uporabo osebne RFR-številke in gesla.

 

5. Naročnina

5.1 V primeru sklenitve naročniške pogodbe je naročnik dolžan plačevati naročnino za nakup mesečnih izvodov revije IKS na podlagi izdanega računa oziroma predračuna, in sicer vsakokrat vnaprej za plačilno obdobje 12 mesecev (v nadaljevanju plačilno obdobje) oziroma za 12 mesečnih izvodov revije IKS (v nadaljevanju naročnina). Prvo plačilno obdobje traja 12 mesecev od dne sklenitve naročniške pogodbe.

5.2 Velikost naročnine za naročniško razmerje je objavljena na spletni strani Zveze RFR in je odvisna od vrste naročniškega razmerja, in sicer ali naročnik sklene naročniško razmerje zgolj za tiskani izvod revije IKS ali za tiskani in elektronski izvod revije IKS. Vse naročnine veljajo na dan objave na spletni strani Zveze RFR.

5.3 V primeru spremembe naročnine bodo naročniki o tem obveščeni z objavo na spletni strani Zveze RFR. Spremenjene naročnine veljajo oziroma se obračunajo od dne objave vsakokratne spremembe naročnin. Če pride do spremembe naročnine med plačilnim obdobjem posameznega naročnika, se nova naročnina takšnemu naročniku začne obračunavati z začetkom naslednjega plačilnega obdobja tega naročnika.

5.4 Velikost naročnine je objavljena na spletni strani Zveze RFR brez in z DDV.

 

6. Način plačila in plačilni pogoji

6.1 Plačilo naročnine je mogoče na naslednja načina:

 • Plačilo po predračunu: Po oddanem naročilu naročnik prejme od Zveze RFR predračun za plačilo naročnine na svoj elektronski naslov ali po pošti. Predračun vsebuje vse potrebne podatke, da naročnik lahko izvede plačilo. Rok veljavnosti predračuna je 10 dni. Zveza RFR pošlje naročniku po pošti tudi izvirnik računa.
 • Plačilo po računu: Po oddanem naročilu oziroma ob začetku posameznega plačilnega obdobja naročnik prejme račun za plačilo naročnine na svoj elektronski naslov ali po pošti. Račun vsebuje vse potrebne podatke, da naročnik lahko izvede plačilo. Zveza RFR pošlje naročniku po pošti tudi izvirnik računa.

6.2 Zveza RFR naročniku ni dolžna dostaviti mesečnega tiskanega izvoda revije IKS oziroma omogočiti dostopa do mesečnega elektronskega izvoda revije IKS, če naročnik ne poravna vseh zapadlih naročnin.

 

7. Pogoji dostave tiskanega izvoda revije IKS in dostop do elektronskega izvoda revije IKS

Zveza RFR naročniku dostavi mesečni tiskani izvod revije IKS oziroma omogoči dostop do mesečnega elektronskega izvoda revije IKS najkasneje zadnjega dne v koledarskem mesecu za naslednji koledarski mesec, če naročnik poravna vse zapadle naročnine.

 

8. Stvarne napake v tiskanem izvodu revije IKS

Če izvod revije IKS ne bi imel dogovorjenih lastnosti oziroma bi imel kakršnokoli napako ali poškodbo v tisku, lahko naročnik v roku 15 dni od dne prejema takšnega izvoda revije IKS tega vrne Zvezi RFR osebno ali po pošti. Zveza RFR bo v primeru ugotovljene napake v izvodu revije IKS naročniku v najkrajšem možnem času dostavila nov izvod.

 

9. Stroški dostave tiskanega izvoda revije IKS

Stroške dostave tiskanih izvodov revije IKS naročniku v celoti nosi Zveza RFR.

 

10. Varovanje osebnih podatkov naročnika

10.1 Zveza RFR se zavezuje, da bo varovala prejete osebne podatke naročnika skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) (v nadaljevanju Uredba) in vsakokrat veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov v Republiki Sloveniji.

10.2 Če je naročnik potrdil oziroma podal spletno (oziroma tiskano) izjavo o obdelavi osebnih podatkov, bo Zveza RFR zbirala in obdelovala osebne podatke naročnika skladno s predmetno izjavo.

10.3 Če naročnik ni potrdil spletne (oziroma tiskane) izjave o obdelavi osebnih podatkov, bo Zveza RFR zbirala in obdelovala osebne podatke skladno s točko (b) prvega odstavka 6. člena Uredbe le za potrebe izvajanja naročniške pogodbe.

 

11. Pravice intelektualne lastnine

Vse pravice, predvsem, vendar ne izključno, avtorske pravice, licenčne pravice in pravice industrijske lastnine na reviji IKS, njenih vsebinah in podobah so izključna in časovno ter prostorsko neomejena last Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah, Zakonom o industrijski lastnini (ZIL-1) in drugo veljavno zakonodajo in predpisi. Vse pravice so pridržane Zvezi RFR, predvsem, vendar ne izključno, pravica do razmnoževanja in distribucije. Brez predhodnega pisnega soglasja Zveze RFR je prepovedano vsakršno prepisovanje, razmnoževanje, distribuiranje in drugačno razširjanje v kakršnikoli obliki.

 

12. Prenehanje naročniške pogodbe

12.1 Naročniška pogodba med Zvezo RFR in naročnikom lahko kadarkoli sporazumno preneha. Zveza RFR si pridržuje pravico, da ob sporazumni prekinitvi naročniškega razmerja zaračuna administrativne stroške v velikosti 40 EUR brez DDV in vsak poslani izvod revije IKS po redni prodajni ceni.

12.2 Zveza RFR ali naročnik lahko odstopi od naročniške pogodbe, vendar zgolj z zadnjim dnem posameznega plačilnega obdobja, če Zveza RFR ali naročnik poda pisno odpoved naročniške pogodbe najkasneje zadnji dan 11. meseca tega plačilnega obdobja. Če Zveza RFR ali naročnik ne podata pisne odpovedi naročniške pogodbe najkasneje zadnji dan 11. meseca tega plačilnega obdobja, se odpovedni rok izteče z zadnjim dnem naslednjega plačilnega obdobja (na primer, če želi pogodbena stranka odstopiti od naročniške pogodbe, za katero velja plačilno obdobje od 1. maja do 30. aprila, lahko odstopi od naročniške pogodbe zgolj z dnem 30. aprila, če poda pisno odpoved najkasneje do dne 31. marca).

12.3 Vsaka pogodbena stranka lahko od naročniške pogodbe nemudoma odstopi, kadar za to obstajajo krivdni razlogi na strani druge pogodbene stranke.

12.4 Naročnik lahko nemudoma odstopi od naročniške pogodbe, kadar obstajajo krivdni razlogi na strani Zveze RFR, in sicer zlasti v naslednjih primerih:

 • Zveza RFR ne dostavlja tiskanih izvodov revije IKS oziroma ne omogoča dostopa do elektronskih izvodov revije IKS skladno s sklenjeno naročniško pogodbo oziroma splošnimi pogoji poslovanja za revijo IKS.
 • Zveza RFR preneha izdajati revijo IKS.
 • Zveza RFR spremeni naročnino za več kot 15 %, pri čemer se primerja sprememba nove naročnine glede na zadnjo prejšnjo veljavno naročnino.
 • Zveza RFR kako drugače krši določila sklenjene naročniške pogodbe oziroma določila predmetnih splošnih pogojev poslovanja za revijo IKS.

12.5 Zveza RFR ali naročnik lahko odpovesta naročniško pogodbo tako, da posredujeta pisno odpoved naročniške pogodbe na naslov druge pogodbene stranke.

 

13. Spori, sodna pristojnost in uporaba prava

Morebitne spore v zvezi s pogodbenim razmerjem bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če to ne bi bilo mogoče, spore rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. V primeru spora se uporablja pravo Republike Slovenije.

 

14. Spremembe splošnih pogojev poslovanja za revijo IKS

Zveza RFR ima pravico do sprememb in dopolnitev splošnih pogojev poslovanja za revijo IKS. Vse spremembe in dopolnitve splošnih pogojev poslovanja za revijo IKS in čistopis splošnih pogojev poslovanja za revijo IKS bodo objavljene na spletni strani Zveze RFR.

 

15. Salvatorna klavzula

Morebitna neveljavna določba ali nezmožnost njene izvršitve kot tudi neurejenost posameznega vprašanja v teh splošnih pogojih poslovanja za revijo IKS ne vplivata na veljavnost drugih določb in veljavnost splošnih pogojev poslovanja za revijo IKS kot celote. V primeru neveljavnosti ali nezmožnosti izvrševanja takšne določbe ali neurejenosti posameznega vprašanja v teh splošnih pogojih poslovanja za revijo IKS bo takšno določbo ali pravno praznino nadomestila razlaga, ki je najbližja namenu strank pogodbe v času njene sklenitve, če se stranke pogodbe ne dogovorijo drugače in je namen v skladu z veljavnimi predpisi.

 

16. Končna določila

16.1 Potrditev splošnih pogojev poslovanja za revijo IKS

Naročnik ob sklenitvi naročniške pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja za revijo IKS in se z njimi v celoti strinja.

16.2 Vročitev in sprememba podatkov

Vsaka izjava Zveze RFR se šteje za vročeno, če je bila dostavljena na naslov, ki ga je naročnik navedel ob naročilu oziroma sklenitvi naročniške pogodbe. Vsako spremembo naslova ali drugih podatkov, pomembnih za sklenjeno naročniško pogodbo oziroma naročniško razmerje, mora naročnik sporočiti Zvezi RFR v pisni obliki oziroma v uporabniškem profilu na spletni strani Zveze RFR v roku 15 dni od dne nastanka takšne spremembe.

16.3 Veljavnost splošnih pogojev poslovanja za revijo IKS

Splošni pogoji poslovanja za revijo IKS začnejo veljati z dnem objave na spletni strani Zveze RFR.

 

 

Splošni pogoji uporabe za digitalno aplikacijo EKSPERT RFR

Veljavni od junija 2018

 

1. Uvodna določila

1.1 Splošni pogoji uporabe digitalne aplikacije EKSPERT RFR opredeljujejo pogoje poslovanja Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, matična številka 5147271000 (v nadaljevanju Zveza RFR) pri sklenitvi naročniške pogodbe za uporabo digitalne aplikacije EKSPERT RFR (v nadaljevanju splošni pogoji).

1.2 EKSPERT RFR je digitalna aplikacija, ki vsebuje slovensko zakonodajo, Dursova in Fursova pojasnila, Dursova in Fursova vprašanja in odgovore, sodno prakso višjih sodišč RS, Vrhovnega in Ustavnega sodišča RS ter sodno prakso Sodišča Evropske unije, tolmačenja strokovnjakov Zveze RFR, vprašanja in odgovore Zveze RFR ter pojasnila drugih uradnih slovenskih organov (v nadaljevanju aplikacija).

1.3 Naročnik aplikacije je vsaka fizična ali pravna oseba, ki z Zvezo RFR sklene naročniško pogodbo za uporabo aplikacije (v nadaljevanju naročnik).

 

2. Narava splošnih pogojev

2.1 Splošni pogoji so sestavni del vsake naročniške pogodbe, sklenjene med naročnikom in Zvezo RFR. Določila splošnih pogojev uporabe predstavljajo splošne pogoje v smislu 120. člena Obligacijskega zakonika, ki dopolnjujejo naročniško pogodbo, sklenjeno med naročnikom in Zvezo RFR, in so zavezujoči kot ta pogodbena določila.

2.2 Splošni pogoji zavezujejo Zvezo RFR in naročnika tako kot posebni dogovori oziroma naročniška pogodba, sklenjena med Zvezo RFR in naročnikom.

 

3. Naročniški paketi

Aplikacija je naročniku na voljo v dveh naročniških paketih (v nadaljevanju naročniški paket):

 • osnovni dostop, ki vsebuje pregled slovenskih predpisov;
 • napredni dostop, ki poleg pregleda slovenskih predpisov vsebuje tudi Dursova in Fursova pojasnila, Dursova in Fursova vprašanja in odgovore, sodno prakso višjih sodišč RS, Vrhovnega in Ustavnega sodišča RS ter sodno prakso Sodišča Evropske unije, tolmačenja strokovnjakov Zveze RFR, vprašanja in odgovore Zveze RFR ter pojasnila drugih uradnih slovenskih organov.

 

4. Naročniška pogodba

4.1 Zveza RFR in naročnik skleneta naročniško pogodbo za uporabo aplikacije v trenutku, ko naročnik potrdi naročilo na spletnem portalu Zveze RFR (v nadaljevanju naročniška pogodba). Od trenutka sklenitve naročniške pogodbe so cena in drugi pogodbeni pogoji določeni in veljajo tako za Zvezo RFR kot tudi za naročnika.

4.2 Naročniško razmerje nastane s sklenitvijo naročniške pogodbe (v nadaljevanju naročniško razmerje).

4.3 Naročniška pogodba je sklenjena za nedoločen čas in jo je mogoče razvezati skladno z določili 14. člena splošnih pogojev.

4.4 Naročnik ob naročilu oziroma ob sklenitvi naročniški pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen s splošnimi pogoji in se z njimi v celoti strinja.

 

5. Naročnina

5.1 V primeru sklenitve naročniške pogodbe je naročnik dolžan plačevati naročnino za uporabo aplikacije na podlagi izdanega računa oziroma predračuna, in sicer vsakokrat vnaprej za plačilno obdobje 12 mesecev (v nadaljevanju naročnina).

5.2 Zneski naročnin za naročniška razmerja za posamezen naročniški dostop so objavljeni na spletni strani Zveze RFR (brez DDV in z njim) in veljajo enako za vse naročnike. Vsi zneski veljajo na dan objave na spletni strani Zveze RFR.

5.3 O morebitni spremembi naročnine bodo naročniki obveščeni z objavo na spletni strani Zveze RFR. Spremenjene naročnine veljajo oziroma se obračunavajo od dneva objave vsakokratne spremembe naročnine. Če pride do spremembe naročnine med plačilnim obdobjem naročnika, se mu nova naročnina začne obračunavati z začetkom njegovega naslednjega plačilnega obdobja.

 

6. Način plačila in plačilni pogoji

6.1 Plačilo naročnine je mogoče na naslednji način:

 • Plačilo po predračunu: po oddanem naročilu naročnik od Zveze RFR na svoj elektronski naslov ali po pošti prejme predračun za plačilo naročnine. Predračun vsebuje vse potrebne podatke, da naročnik lahko izvede plačilo. Rok veljavnosti predračuna je 10 dni. Zveza RFR naročniku po pošti pošlje tudi izvirnik računa.
 • Plačilo po računu: po oddanem naročilu oziroma ob začetku posameznega plačilnega obdobja naročnik na svoj elektronski naslov ali po pošti prejme račun za plačilo naročnine. Račun vsebuje vse potrebne podatke, da naročnik lahko izvede plačilo. Zveza RFR naročniku po pošti pošlje tudi izvirnik računa.

6.2 Če naročnik ne poravna vseh zapadlih naročnin, mu Zveza RFR ni dolžna omogočiti dostopa do aplikacije. V takem primeru mu prav tako ni dolžna omogočiti tedenskega opomnika glede sprememb predpisov oziroma posodobitve vsebin na aplikaciji.

 

7. Pogoji omogočanja dostopa do aplikacije

7.1 Po sklenitvi naročniške pogodbe bo Zveza RFR naročniku omogočila dostop do aplikacije v 15 dneh (i) od prejema plačila naročnika pri plačilu po predračunu oziroma (ii) od prejema naročila pri plačilu po računu.

7.2 Dostop do aplikacije je mogoč na podlagi osebne RFR-številke in gesla, ki ga je posameznik določil pri aktiviranju osebne RFR-številke. Naročnik se zavezuje, da bo pridobljeno osebno RFR-številko in geslo hranil kot poslovno skrivnost ter bo zagotovil, da bo eno uporabniško ime in geslo uporabljal le en in vedno isti uporabnik. Souporaba osebne RFR-številke in gesla ni dovoljena.

7.3 Aplikacije ni mogoče uporabljati na več napravah hkrati. Po uporabi aplikacije na eni napravi je treba počakati 30 minut, da uporabnik lahko z istim uporabniškim imenom in geslom uporablja aplikacijo na drugi napravi.

 

8. Delovanje in dostopnost aplikacije

8.1 Zveza RFR si bo prizadevala vzdrževati aplikacijo tako, da bo dostopna nemoteno in brezhibno 24 ur na dan, vse dni v letu. Zveza RFR si bo ves čas prizadevala zagotavljati tehnične pogoje, ki bodo naročnikom omogočali nemoteno uporabo aplikacije.

8.2 Zveza RFR ne odgovarja za morebitno škodo ali neprijetnosti, s katerimi bi se naročnik soočil zaradi prekinitve delovanja ali motenega delovanja aplikacije.

 

9. Sprememba aplikacije

Zaradi tehničnih ali funkcionalnih nadgradenj aplikacije ima Zveza RFR pravico do objave nove različice aplikacije. Naročnik bo o njej obveščen prek same aplikacije.

 

10. Omejitev in izključitev odgovornosti Zveze RFR

10.1 Vse vsebine na aplikaciji so informativnega značaja in so namenjene predvsem informiranju naročnika. Zveza RFR ne jamči za pravilnost vsebin, dostopnih na aplikaciji.

10.2 Zveza RFR ne prevzema nobene odgovornosti glede funkcionalnosti in kakovosti aplikacije. Zveza RFR prav tako ne prevzema nobene obveznosti in odgovornosti za stvarne ali pravne napake ter kakršnekoli druge morebitne pomanjkljivosti aplikacije.

10.3 Zveza RFR ne zagotavlja, da aplikacija ustreza vsem naročnikovim zahtevam in potrebam. Prav tako Zveza RFR ne zagotavlja nemotenega delovanja aplikacije in ne prevzema nobene obveznosti in odgovornosti v primeru izpada omrežij, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje aplikacije, ter ne odgovarja za primere višje sile.

10.4 Zveza RFR ne jamči, da aplikacija deluje brezhibno in brez prekinitev ter da ne vsebuje nobene škodljive oziroma nevarne programske kode. Zveza RFR prav tako ne jamči, da aplikacija deluje na vseh aplikacijah in v kombinaciji z vsako strojno in programsko opremo. Zveza RFR nadalje tudi ne prevzema nobene odgovornosti glede zanesljivosti in kakovosti povezave aplikacije z internetom oziroma zanesljivosti in kakovosti prenosa na internetu ali drugem komunikacijskem kanalu.

10.5 Zveza RFR ne odgovarja za nastanek kakršnekoli škode ali izgube dohodka iz naslova uporabe aplikacije.

 

11. Podpora naročnikom

11.1 Zveza RFR v svojem delovnem času naročnikom zagotavlja brezplačno podporo v zvezi z uporabo aplikacije, in sicer na telefonski številki 080 1957 in elektronskem naslovu podpora@zvezarfr.si.

11.2 Zveza RFR si prizadeva nuditi podporo naročnikom iz člena 11.1 teh splošnih pogojev v primeru zahtevnejših oblik podpore v ustreznem času.

11.3 Če se posamezna reklamacija nanaša na delovanje elektronskega komunikacijskega omrežja in plačilo storitev posameznega ponudnika elektronskih komunikacijskih storitev, se mora naročnik obrniti na ustrezno službo ponudnika elektronskih komunikacijskih storitev.

 

12. Varovanje osebnih podatkov naročnika

12.1 Zveza RFR se zavezuje, da bo varovala prejete osebne podatke naročnika skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) (v nadaljevanju Uredba) in vsakokrat veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov v Republiki Sloveniji.

12.2 Če je naročnik potrdil oziroma podal spletno (oziroma tiskano) izjavo o obdelavi osebnih podatkov, bo Zveza RFR zbirala in obdelovala osebne podatke naročnika skladno s predmetno izjavo.

12.3 Če naročnik ni potrdil spletne (oziroma tiskane) izjave o obdelavi osebnih podatkov, bo Zveza RFR zbirala in obdelovala osebne podatke skladno s točko (b) prvega odstavka 6. člena Uredbe le za potrebe izvajanja naročniške pogodbe.

 

13. Pravice intelektualne lastnine

13.1 Vsi podatki in podobe na aplikaciji so predmet avtorske zaščite ali druge zaščite industrijske lastnine in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah, Zakonom o industrijski lastnini in drugo veljavno zakonodajo.

13.2 S sklenitvijo naročniške pogodbe naročnik pridobi neprenosljivo in neizključno pravico do uporabe aplikacije, in sicer za osebno (nekomercialno) uporabo.

13.3 Zveza RFR na naročnika ne prenaša nobene avtorske ali druge pravice intelektualne lastnine v zvezi z aplikacijo (med drugim prav tako ne pravice do uporabe blagovne znamke, logotipa, imena), temveč mu podeljuje zgolj neprenosljivo in neizključno pravico do uporabe aplikacije, in sicer za osebno (nekomercialno) uporabo, vse na način, v obsegu in pod pogoji, kot so določeni v teh splošnih pogojih. Naročnik zlasti ne sme izdelovati kopij aplikacije, je namestiti na strežnik ali drugo platformo, kakorkoli distribuirati ali omogočiti dostop do aplikacije prek omrežja, je dajati v najem ali podeljevati podlicenc za njeno uporabo in je prevesti, prilagoditi, prirediti ali kako drugače predelati.

 

14. Prenehanje naročniške pogodbe

14.1 Naročniška pogodba med Zvezo RFR in naročnikom lahko kadarkoli sporazumno preneha.

14.2 Zveza RFR ali naročnik lahko odstopita od naročniške pogodbe, vendar zgolj z zadnjim dnem plačilnega obdobja, če Zveza RFR ali naročnik podata pisno odpoved naročniške pogodbe najkasneje zadnji dan predzadnjega meseca tega plačilnega obdobja. Če Zveza RFR ali naročnik ne podata pisne odpovedi naročniške pogodbe najkasneje zadnji dan predzadnjega meseca tega plačilnega obdobja, se odpovedni rok izteče z iztekom 12. meseca po koncu tega plačilnega obdobja (na primer, če želi pogodbena stranka odstopiti od naročniške pogodbe, za katero velja plačilno obdobje od 1. maja 2017 do 30. aprila 2018, lahko odstopi od naročniške pogodbe zgolj 30. aprila 2018, če poda pisno odpoved najkasneje do 31. marca 2018; če pisno odpoved poda na primer 1. aprila 2018, naročniška pogodba preneha 30. aprila 2019). Zveza RFR si pridržuje pravico, da ob nepravočasni odjavi naročniškega razmerja zaračuna administrativne stroške.

14.3 Vsaka pogodbena stranka lahko od naročniške pogodbe nemudoma odstopi, kadar za to obstajajo krivdni razlogi na strani druge pogodbene stranke.

14.4 Naročnik lahko nemudoma odstopi od naročniške pogodbe, kadar obstajajo krivdni razlogi na strani Zveze RFR, in sicer zlasti v teh primerih:

 • Zveza RFR ne omogoča dostopa do naročniškega paketa skladno s sklenjeno naročniško pogodbo oziroma splošnimi pogoji.
 • Zveza RFR spremeni naročnino za več kot 15 %, pri čemer se primerja sprememba nove naročnine glede na zadnjo prejšnjo veljavno naročnino.
 • Zveza RFR kako drugače krši določila sklenjene naročniške pogodbe oziroma določila splošnih pogojev.

14.5 Zveza RFR lahko nemudoma odstopi od naročniške pogodbe, kadar obstajajo krivdni razlogi na strani naročnika, in sicer zlasti v teh primerih:

 • Naročnik ne plača naročnine skladno s sklenjeno naročniško pogodbo oziroma splošnimi pogoji.
 • Naročnik kako drugače krši določila sklenjene naročniške pogodbe oziroma določila splošnih pogojev.

14.6 Zveza RFR ali naročnik lahko odstopita od naročniške pogodbe tako, da posredujeta pisno odpoved naročniške pogodbe na naslov druge pogodbene stranke.

 

15. Veljavnost splošnih pogojev

15.1 Splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave splošnih pogojev na spletni strani Zveze RFR.

15.2 Splošni pogoji veljajo za vse naročnike aplikacije in jih v celoti zavezujejo.

15.3 V primeru nadgradnje, izdaje nove različice ali katerekoli druge spremembe aplikacije veljajo splošni pogoji tudi za te nadgradnje, nove različice ali druge spremembe aplikacije, če Zveza RFR izrecno ne določi drugače.

 

16. Spremembe splošnih pogojev

16.1 Zveza RFR si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali dopolni splošne pogoje. Če ni drugače določeno, začne sprememba ali dopolnitev splošnih pogojev veljati z dnem objave na spletni strani Zveze RFR.

16.2 Če se naročnik s spremenjenimi ali dopolnjenimi splošnimi pogoji ne bi strinjal, je dolžan nemudoma prenehati uporabljati aplikacijo. Če naročnik ne preneha uporabljati aplikacije, se šteje, da se s spremembo ali dopolnitvijo splošnih pogojev strinja.

 

17. Salvatorna klavzula

Morebitna neveljavna določba ali nezmožnost njene izvršitve kot tudi neurejenost posameznega vprašanja v splošnih pogojih ne vplivajo na veljavnost drugih določb in veljavnost teh splošnih pogojev kot celote. V primeru neveljavnosti ali nezmožnosti izvrševanja take določbe ali neurejenosti posameznega vprašanja v teh splošnih pogojih bo tako določbo ali pravno praznino nadomestila razlaga, ki je najbližja namenu pogodbenih strank v času njene sklenitve, če se pogodbene stranke ne dogovorijo drugače in je namen v skladu z veljavnimi predpisi.

 

18. Spori, sodna pristojnost in uporaba prava

Morebitne spore v zvezi s pogodbenim razmerjem bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če to ne bi bilo mogoče, spore rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. V primeru spora se uporablja pravo Republike Slovenije.

 

19. Končna določila

19.1 V primeru nedovoljene uporabe aplikacije oziroma katerihkoli drugih zlorab pri dostopu do nje oziroma njeni uporabi ima Zveza RFR pravico izvesti vse ukrepe in druga dejanja, ki jih v skladu s svojo poslovno presojo šteje za potrebne zaradi varstva svojih pravic in interesov in/ali zaradi varstva pravic in interesov katerekoli druge osebe (npr. preprečitev dostopa do aplikacije).

19.2 Vsaka izjava Zveze RFR se šteje za vročeno, če je bila dostavljena na naslov, ki ga je naročnik navedel ob naročilu oziroma sklenitvi naročniške pogodbe. Vsako spremembo naslova ali drugih podatkov, pomembnih za sklenjeno naročniško pogodbo oziroma naročniško razmerje, mora naročnik sporočiti Zvezi RFR v pisni obliki oziroma v uporabniškem profilu na spletni strani Zveze RFR v 15 dneh od nastanka take spremembe.

 

 

Splošni pogoji poslovanja za priročnike Zveze RFR

Veljavni od maja 2019

 

1. Uvodna določila

1.1 Splošni pogoji poslovanja za priročnike Zveze RFR Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, matična številka 5147271000 (v nadaljevanju Zveza RFR) opredeljujejo pogoje poslovanja Zveze RFR pri sklenitvi prodajne oziroma naročniške pogodbe oziroma naročniškega razmerja za nakup priročnika(ov) Zveze RFR (v nadaljevanju splošni pogoji poslovanja za priročnike).

1.2 Splošni pogoji poslovanja za priročnike so sestavni del vsake prodajne oziroma naročniške pogodbe med naročnikom in Zvezo RFR za nakup priročnika(ov). Kupec oziroma naročnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki z Zvezo RFR sklene prodajno oziroma naročniško pogodbo za nakup priročnika(ov) (v nadaljevanju naročnik).

1.3 Določila splošnih pogojev poslovanja za priročnike predstavljajo splošne pogoje v smislu 120. člena Obligacijskega zakonika, ki dopolnjujejo prodajno oziroma naročniško pogodbo, sklenjeno med naročnikom in Zvezo RFR za nakup priročnika(ov) Zveze RFR in so zavezujoči kot ta pogodbena določila.

 

2. Narava splošnih pogojev poslovanja za priročnike

2.1 S splošnimi pogoji poslovanja za priročnike Zveza RFR ureja posamezna vprašanja v zvezi (i) s sklenitvijo prodajne pogodbe za nakup tiskanega izvoda priročnika(ov) oziroma v zvezi (ii) s sklenitvijo naročniške pogodbe za nakup tiskanega in za dostop do elektronskega izvoda priročnika(ov) prek spletnega portala Zveze RFR ter dopolnjuje posebne dogovore oziroma prodajno oziroma naročniško pogodbo, sklenjeno med Zvezo RFR in naročnikom v zvezi z nakupom priročnika(ov).

2.2 Splošni pogoji poslovanja za priročnike zavezujejo Zvezo RFR in naročnika tako kot posebni dogovori oziroma prodajna ali naročniška pogodba, sklenjena med Zvezo RFR in naročnikom za nakup priročnika(ov).

 

3. Prodajna oziroma naročniška pogodba

3.1 Zveza RFR in naročnik skleneta (i) prodajno pogodbo za nakup tiskanega izvoda priročnika (v nadaljevanju prodajna pogodba) oziroma (ii) naročniško pogodbo za nakup tiskanega in za dostop do elektronskega izvoda priročnika prek spletnih mest www.zvezarfr.si in www.prirocnikirfr.si/prva (v nadaljevanju naročniška pogodba) v trenutku, ko naročnik potrdi naročilo na enem izmed omenjenih spletnih mest. Od trenutka sklenitve prodajne oziroma naročniške pogodbe so cena in drugi pogodbeni pogoji določeni in veljajo tako za Zvezo RFR kot tudi za naročnika. Naročniško razmerje za nakup tiskanega in za dostop do elektronskega izvoda priročnika nastane s sklenitvijo naročniške pogodbe (v nadaljevanju naročniško razmerje).

3.2 V primeru sklenitve naročniške pogodbe naročnik prejme od Zveze RFR (i) tiskani izvod priročnika, ki ga Zveza RFR občasno posodablja in (ii) možnost dostopa do elektronskega izvoda priročnika prek spletnega mesta www.prirocnikirfr.si, ki ga Zveza RFR redno posodablja. V primeru posodobitve tiskane različice priročnika Zveza RFR naročniku, ki ima sklenjeno veljavno naročniško razmerje, posreduje novo posodobljeno tiskano različico priročnika.

3.3 Naročniška pogodba je sklenjena za nedoločen čas in jo je mogoče razvezati skladno z določili 10. točke splošnih pogojev poslovanja za priročnike.

 

4. Cena oziroma naročnina

4.1 V primeru sklenitve prodajne pogodbe je naročnik dolžan plačati ceno (v nadaljevanju cena) oziroma v primeru sklenitve naročniške pogodbe naročnino (v nadaljevanju naročnina) za nakup priročnika(ov) na podlagi izdanega računa oziroma predračuna. V primeru sklenitve naročniške pogodbe je naročnik dolžan plačati naročnino vsakokrat vnaprej za plačilno obdobje 12 mesecev (v nadaljevanju plačilno obdobje). Prvo plačilno obdobje traja 12 mesecev od dne sklenitve naročniške pogodbe.

4.2 Cena tiskanega izvoda priročnika oziroma naročnina za naročniško razmerje je objavljena na spletnih mestih www.zvezarfr.si in www.prirocnikirfr.si/prva in velja enako za vse naročnike. Vse cene in naročnine veljajo na dan objave na spletni strani Zveze RFR.

4.3 V primeru spremembe višine naročnine bodo naročniki o tem obveščeni z objavo na spletni strani Zveze RFR. Spremenjene naročnine veljajo oziroma se obračunajo od dne objave vsakokratne spremembe naročnin. Če pride do spremembe naročnine med plačilnim obdobjem posameznega naročnika, se nova naročnina takšnemu naročniku začne obračunavati z začetkom naslednjega plačilnega obdobja tega naročnika.

4.4 Višina cene oziroma naročnine je objavljena na spletnih mestih www.zvezarfr.si in www.prirocnikirfr.si/prva brez DDV in z njim.

4.5 Vse naročnine, sklenjene po 1. oktobru 2021, se sklenejo za obdobje 24 mesecev. Naročniška pogodba med Zvezo RFR in naročnikom lahko kadarkoli sporazumno preneha. Zveza RFR si pridržuje pravico, da ob sporazumni prekinitvi naročniškega razmerja zaračuna razliko do tiskane različice priročnika oziroma priročnikov.

 

5. Način plačila in plačilni pogoji

5.1 Plačilo cene v primeru prodajne pogodbe in naročnine v primeru naročniške pogodbe je mogoče na naslednja načina:

 • Plačilo po predračunu: Po oddanem naročilu naročnik prejme od Zveze RFR predračun za plačilo na svoj elektronski naslov ali po pošti. Predračun vsebuje vse potrebne podatke, da naročnik lahko izvede plačilo. Rok veljavnosti predračuna je 10 dni. Zveza RFR pošlje naročniku po pošti tudi izvirnik računa.
 • Plačilo po računu: Po oddanem naročilu oziroma ob začetku posameznega plačilnega obdobja naročnik prejme račun na svoj elektronski naslov ali po pošti. Račun vsebuje vse potrebne podatke, da naročnik lahko izvede plačilo. Zveza RFR pošlje naročniku po pošti tudi izvirnik računa.

5.2 Zveza RFR ni dolžna dostaviti naročniku tiskanega izvoda oziroma omogočiti dostopa do elektronskega izvoda priročnika(ov), če naročnik ne poravna vseh zapadlih obveznosti do Zveze RFR.

 

6. Stvarne napake

Če tiskani izvod priročnika ne bi imel dogovorjenih lastnosti oziroma bi imel kakršnokoli napako ali poškodbo v tisku, lahko naročnik v roku 15 dni od dne prejema takšnega izvoda priročnika tega vrne Zvezi RFR osebno ali po pošti. Zveza RFR bo v primeru ugotovljene napake v priročniku naročniku v najkrajšem možnem času dostavila nov izvod.

 

7. Stroški dostave

Stroške dostave tiskanega izvoda priročnika naročniku v celoti nosi Zveza RFR.

 

8. Varovanje osebnih podatkov naročnikov

8.1 Zveza RFR se zavezuje, da bo varovala prejete osebne podatke naročnika skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) (v nadaljevanju Uredba) in vsakokrat veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov v Republiki Sloveniji.

8.2 Če je naročnik potrdil oziroma podal spletno (oziroma tiskano) izjavo o obdelavi osebnih podatkov, bo Zveza RFR zbirala in obdelovala osebne podatke naročnika skladno s predmetno izjavo.

8.3 Če naročnik ni potrdil spletne (oziroma tiskane) izjave o obdelavi osebnih podatkov, bo Zveza RFR zbirala in obdelovala osebne podatke skladno s točko (b) prvega odstavka 6. člena Uredbe le za potrebe izvajanja prodajne oziroma naročniške pogodbe.

 

9. Pravice intelektualne lastnine

Vse pravice, predvsem, vendar ne izključno, avtorske pravice, licenčne pravice in pravice industrijske lastnine na priročnikih, njihovih vsebinah in podobah so izključna ter časovno in prostorsko neomejena last Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah, Zakonom o industrijski lastnini ter drugo veljavno zakonodajo in predpisi. Vse pravice so pridržane Zvezi RFR, predvsem, vendar ne izključno, pravica do razmnoževanja in distribucije. Brez predhodnega pisnega soglasja Zveze RFR je prepovedano vsakršno prepisovanje, razmnoževanje, distribuiranje in drugačno razširjanje v kakršnikoli obliki.

 

10. Prenehanje naročniške pogodbe

10.1 Naročniška pogodba med Zvezo RFR in naročnikom lahko kadarkoli sporazumno preneha na podlagi pisno sklenjenega sporazuma. Zveza RFR si pridržuje pravico, da ob sporazumni prekinitvi naročniškega razmerja zaračuna razliko do tiskane različice priročnika oziroma priročnikov.

10.2 Zveza RFR ali naročnik lahko pisno odstopita od naročniške pogodbe, pri čemer naročniška pogodba preneha z zadnjim dnem posameznega plačilnega obdobja, če Zveza RFR ali naročnik podata pisno odpoved naročniške pogodbe najkasneje zadnji dan 23. meseca tega plačilnega obdobja. Če Zveza RFR ali naročnik ne podata pisne odpovedi naročniške pogodbe najkasneje zadnji dan 23. meseca tega plačilnega obdobja se odpovedni rok izteče z zadnjim dnem naslednjega plačilnega obdobja (na primer, če želi pogodbena stranka prenehanje naročniške pogodbe, za katero velja plačilno obdobje od 1. 5. leto do 30. 4. leto + 2, lahko naročniška pogodba preneha zgolj z dnem 30. 4. leto + 2, če poda pisno odpoved najkasneje do dne 31. 3. leto + 2).

10.3 Vsaka pogodbena stranka lahko od naročniške pogodbe nemudoma pisno odstopi, kadar za to obstajajo krivdni razlogi na strani druge pogodbene stranke.

10.4 Naročnik lahko nemudoma pisno odstopi od naročniške pogodbe, kadar obstajajo krivdni razlogi na strani Zveze RFR, in sicer zlasti v naslednjih primerih:

 • Zveza RFR ne dostavi tiskanega izvoda priročnika in/ali ne omogoča dostopa do elektronske različice priročnika prek spletnega portala Zveze RFR skladno s sklenjeno naročniško pogodbo oziroma splošnimi pogoji poslovanja.
 • Zveza RFR preneha izdajati priročnik.
 • Zveza RFR spremeni naročnino za več kot 15 %, pri čemer se primerja sprememba nove naročnine glede na zadnjo prejšnjo veljavno naročnino.
 • Zveza RFR kako drugače krši določila sklenjene naročniške pogodbe oziroma določila predmetnih splošnih pogojev poslovanja za priročnike.

10.5 Zveza RFR lahko nemudoma odstopi od naročniške pogodbe, kadar obstajajo krivdni razlogi na strani naročnika, in sicer zlasti v naslednjih primerih:

 • Naročnik ne plača naročnine skladno s sklenjeno naročniško pogodbo oziroma splošnimi pogoji poslovanja za priročnike.
 • Naročnik kako drugače krši določila sklenjene naročniške pogodbe oziroma predmetnih splošnih pogojev poslovanja za priročnike.

10.6 Zveza RFR ali naročnik lahko odpovesta naročniško pogodbo tako, da posredujeta pisno odpoved naročniške pogodbe na naslov druge pogodbene stranke.

 

11. Spori, sodna pristojnost in uporaba prava

Morebitne spore v zvezi s pogodbenim razmerjem bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če to ne bi bilo mogoče, spore rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. V primeru spora se uporablja pravo Republike Slovenije.

 

12. Spremembe splošnih pogojev poslovanja za priročnike

Zveza RFR ima pravico do sprememb in dopolnitev splošnih pogojev poslovanja za priročnike. Vse spremembe in dopolnitve splošnih pogojev poslovanja za priročnike in čistopis splošnih pogojev poslovanja za priročnike bodo objavljeni na spletnem mestu www.prirocnikirfr.si.

 

13. Salvatorna klavzula

Morebitna neveljavna določba ali nezmožnost njene izvršitve kot tudi neurejenost posameznega vprašanja v teh splošnih pogojih poslovanja ne vplivata na veljavnost drugih določb in veljavnost splošnih pogojev poslovanja kot celote. V primeru neveljavnosti ali nezmožnosti izvrševanja takšne določbe ali neurejenosti posameznega vprašanja v teh splošnih pogojih poslovanja bo takšno določbo ali pravno praznino nadomestila razlaga, ki je najbližja namenu strank pogodbe v času njene sklenitve, če se stranke pogodbe ne dogovorijo drugače in je namen v skladu z veljavnimi predpisi.

 

14. Končna določila

14.1 Potrditev splošnih pogojev poslovanja za priročnike

Naročnik ob sklenitvi prodajne pogodbe oziroma naročniške pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja za priročnike in se z njimi v celoti strinja.

14.2 Vročitev in sprememba podatkov

Vsaka izjava Zveze RFR se šteje za vročeno, če je bila dostavljena na naslov, ki ga je naročnik navedel ob naročilu oziroma sklenitvi prodajne oziroma naročniške pogodbe. Vsako spremembo naslova ali drugih podatkov, pomembnih za sklenjeno prodajno oziroma naročniško pogodbo, mora naročnik sporočiti Zvezi RFR v pisni obliki v roku 15 dni od dne nastanka takšne spremembe.

14.3 Veljavnost splošnih pogojev poslovanja za priročnike

Splošni pogoji poslovanja za priročnike začnejo veljati z dnem objave na spletni strani Zveze RFR oziroma na www.prirocnikirfr.si.

 

 

Splošni pogoji poslovanja za naročnino na Zlati paket

Veljavni od avgusta 2019

 

1. Uvodna določila

1.1 Splošni pogoji poslovanja za naročnino na Zlati paket Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, matična številka 5147271000 (v nadaljevanju Zveza RFR) opredeljujejo pogoje poslovanja Zveze RFR pri sklenitvi naročniške pogodbe oziroma naročniškega razmerja za nakup naročnine na Zlati paket (v nadaljevanju splošni pogoji poslovanja za Zlati paket).

1.2 Splošni pogoji poslovanja za Zlati paket so sestavni del vsake naročniške pogodbe med naročnikom in Zvezo RFR za dostop do spletnih portalov. Naročnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki z Zvezo RFR sklene naročniško pogodbo za digitalni dostop (v nadaljevanju naročnik).

1.3 Določila splošnih pogojev poslovanja za Zlati paket predstavljajo splošne pogoje v smislu 120. člena Obligacijskega zakonika, ki dopolnjujejo naročniško pogodbo, sklenjeno med naročnikom in Zvezo RFR za digitalne dostope, in so zavezujoči kot ta pogodbena določila.

 

2. Narava splošnih pogojev poslovanja za Zlati paket

2.1 S splošnimi pogoji poslovanja za Zlati paket Zveza RFR ureja posamezna vprašanja v zvezi s sklenitvijo naročniške pogodbe oziroma naročniškim razmerjem za digitalni dostop do spletnih portalov in dopolnjuje posebne dogovore oziroma naročniško pogodbo, sklenjeno med Zvezo RFR in naročnikom Zlatega paketa.

2.2 Splošni pogoji poslovanja za Zlati paket zavezujejo Zvezo RFR in naročnika tako kot posebni dogovori oziroma naročniška pogodba, sklenjena med Zvezo RFR in naročnikom za digitalni dostop do spletnih portalov.

 

3. Naročniška pogodba

3.1 Zveza RFR in naročnik skleneta naročniško pogodbo za digitalni dostop do Zlatega paketa v trenutku, ko naročnik potrdi naročilo na spletnem portalu Zveze RFR (v nadaljevanju naročniška pogodba). Od trenutka sklenitve naročniške pogodbe so cena in drugi pogodbeni pogoji določeni in veljajo tako za Zvezo RFR kot tudi za naročnika.

3.2 Naročniško razmerje za digitalni dostop do Zlatega paketa nastane s sklenitvijo naročniške pogodbe (v nadaljevanju naročniško razmerje).

3.3 Naročniška pogodba je sklenjena za nedoločen čas in jo je mogoče razvezati skladno z določili 12. člena splošnih pogojev poslovanja za Zlati paket.

 

4. Digitalni dostop z osebno RFR-številko

4.1 S sklenitvijo naročniškega razmerja pridobi naročnik, glede na vrsto naročniškega razmerja, pravico do digitalnega dostopa na treh različnih spletnih mestih z osebno RFR-številko.

4.2 Dostop do Zlatega paketa je omogočen na teh spletnih portalih: www.revijaiks.si, www.ekspertrfr.si in www.prirocnikirfr.si.

 

5. Naročnina

5.1 V primeru sklenitve naročniške pogodbe je naročnik dolžan plačevati naročnino na Zlati paket na podlagi izdanega računa oziroma predračuna, in sicer vsakokrat vnaprej za plačilno obdobje 12 mesecev (v nadaljevanju plačilno obdobje) naročnine na Zlati paket (v nadaljevanju naročnina). Prvo plačilno obdobje traja 12 mesecev od dne sklenitve naročniške pogodbe.

5.2 Višina naročnine za naročniško razmerje je objavljena na spletni strani Zveze RFR. Vse naročnine veljajo na dan objave na spletni strani Zveze RFR.

5.3 V primeru spremembe naročnine bodo naročniki o tem obveščeni z objavo na spletni strani Zveze RFR. Spremenjene naročnine veljajo oziroma se obračunajo od dne objave vsakokratne spremembe naročnin. Če pride do spremembe naročnine med plačilnim obdobjem posameznega naročnika, se nova naročnina takšnemu naročniku začne obračunavati z začetkom naslednjega plačilnega obdobja tega naročnika.

5.4 Višina naročnine je objavljena na spletni strani Zveze RFR brez DDV in z njim.

 

6. Način plačila in plačilni pogoji

6.1 Plačilo naročnine je mogoče na naslednja načina:

 • Plačilo po predračunu: Po oddanem naročilu naročnik prejme od Zveze RFR predračun za plačilo naročnine na svoj elektronski naslov ali po pošti. Predračun vsebuje vse potrebne podatke, da naročnik lahko izvede plačilo. Rok veljavnosti predračuna je 10 dni. Zveza RFR pošlje naročniku po pošti tudi izvirnik računa.
 • Plačilo po računu: Po oddanem naročilu oziroma ob začetku posameznega plačilnega obdobja naročnik prejme račun za plačilo naročnine. Račun vsebuje vse potrebne podatke, da naročnik lahko izvede plačilo. Zveza RFR pošlje naročniku po pošti izvirnik računa.

6.2 Zveza RFR ni dolžna omogočiti dostopa do spletnih portalov, če naročnik ne poravna vseh zapadlih naročnin.

 

7. Pogoji dostopa do Zlatega paketa

7.1 Zveza RFR naročniku Zlatega paketa omogoči dostop do naslednjih vsebin: digitalna revija IKS, Ekspert RFR in priročniki Davek na dodano vrednost v praksi, Neposredni davki v praksi, Slovenski računovodski standardi (2016–2019) v praksi, Računovodski predpisi za javni sektor v praksi in Vodila za pripravo letnega poročila in davčnega obračuna, pod pogojem, da naročnik poravna vse zapadle naročnine.

 

8. Varovanje osebnih podatkov naročnika

8.1 Zveza RFR se zavezuje, da bo varovala prejete osebne podatke naročnika skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) (v nadaljevanju Uredba) in vsakokrat veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov v Republiki Sloveniji.

8.2 Če je naročnik potrdil oziroma podal spletno (oziroma tiskano) izjavo o obdelavi osebnih podatkov, bo Zveza RFR zbirala in obdelovala osebne podatke naročnika skladno s predmetno izjavo.

8.3 Če naročnik ni potrdil spletne (oziroma tiskane) izjave o obdelavi osebnih podatkov, bo Zveza RFR zbirala in obdelovala osebne podatke skladno s točko (b) prvega odstavka 6. člena Uredbe le za potrebe izvajanja naročniške pogodbe.

 

9. Pravice intelektualne lastnine

Vse pravice, predvsem, vendar ne izključno, avtorske pravice, licenčne pravice in pravice industrijske lastnine na spletnih mestih, njihovih vsebinah in podobah so izključna ter časovno in prostorsko neomejena last Zveze RFR in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah, Zakonom o industrijski lastnini ter drugo veljavno zakonodajo in predpisi. Vse pravice so pridržane Zvezi RFR, predvsem, vendar ne izključno, pravica do razmnoževanja in distribucije ter drugačno razširjanje v katerikoli obliki.

 

10. Prenehanje naročniške pogodbe

10.1 Zveza RFR ali naročnik lahko odstopita od naročniške pogodbe, vendar zgolj z zadnjim dnem posameznega plačilnega obdobja, če Zveza RFR ali naročnik podata pisno odpoved naročniške pogodbe najkasneje zadnji dan 11. meseca tega plačilnega obdobja. Če Zveza RFR ali naročnik ne podata pisne odpovedi naročniške pogodbe najkasneje zadnji dan 11. meseca tega plačilnega obdobja, se odpovedni rok izteče z zadnjim dnem naslednjega plačilnega obdobja (na primer, če želi pogodbena stranka odstopiti od naročniške pogodbe, za katero velja plačilno obdobje od 1. maja 2017 do 30. aprila 2018, lahko odstopi od naročniške pogodbe zgolj 30. aprila 2018, če poda pisno odpoved najkasneje do 31. marca 2018).

10.2 Vsaka pogodbena stranka lahko od naročniške pogodbe nemudoma odstopi, kadar za to obstajajo krivdni razlogi na strani druge pogodbene stranke.

10.3 Naročnik lahko nemudoma odstopi od naročniške pogodbe, kadar obstajajo krivdni razlogi na strani Zveze RFR, in sicer zlasti v naslednjih primerih:

 • Zveza RFR ne omogoča dostopa do spletnih mest skladno s sklenjeno naročniško pogodbo oziroma splošnimi pogoji poslovanja za Zlati paket.
 • Zveza RFR spremeni naročnino za več kot 15 %, pri čemer se primerja sprememba nove naročnine glede na zadnjo prejšnjo veljavno naročnino.
 • Zveza RFR kako drugače krši določila sklenjene naročniške pogodbe oziroma določila predmetnih splošnih pogojev poslovanja za Zlati paket.

10.4 Zveza RFR lahko nemudoma odstopi od naročniške pogodbe, kadar obstajajo krivdni razlogi na strani naročnika, in sicer zlasti v naslednjih primerih:

 • Naročnik ne plača naročnine skladno s sklenjeno naročniško pogodbo oziroma splošnimi pogoji poslovanja za Zlati paket.
 • Naročnik kako drugače krši določila sklenjene naročniške pogodbe oziroma določila predmetnih splošnih pogojev poslovanja za Zlati paket.

10.5 Zveza RFR ali naročnik lahko odpovesta naročniško pogodbo tako, da posredujeta pisno odpoved naročniške pogodbe na naslov druge pogodbene stranke.

 

11. Spori, sodna pristojnost in uporaba prava

Morebitne spore v zvezi s pogodbenim razmerjem bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če to ne bi bilo mogoče, spore rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. V primeru spora se uporablja pravo Republike Slovenije.

 

12. Spremembe splošnih pogojev poslovanja za Zlati paket

Zveza RFR ima pravico do sprememb in dopolnitev splošnih pogojev poslovanja za Zlati paket. Vse spremembe in dopolnitve splošnih pogojev poslovanja za Zlati paket in čistopis splošnih pogojev poslovanja za Zlati paket bodo objavljene na spletni strani Zveze RFR.

 

13. Salvatorna klavzula

Morebitna neveljavna določba ali nezmožnost njene izvršitve kot tudi neurejenost posameznega vprašanja v teh splošnih pogojih poslovanja za Zlati paket ne vpliva na veljavnost drugih določb in veljavnost splošnih pogojev poslovanja za Zlati paket kot celote. V primeru neveljavnosti ali nezmožnosti izvrševanja takšne določbe ali neurejenosti posameznega vprašanja v teh splošnih pogojih poslovanja za Zlati paket bo takšno določbo ali pravno praznino nadomestila razlaga, ki je najbližja namenu strank pogodbe v času njene sklenitve, če se stranke pogodbe ne dogovorijo drugače in je namen v skladu z veljavnimi predpisi.

 

14. Končna določila

14.1 Potrditev splošnih pogojev poslovanja za Zlati paket

Naročnik ob sklenitvi naročniške pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja za Zlati paket in se z njimi v celoti strinja.

14.2 Vročitev in sprememba podatkov

Vsaka izjava Zveze RFR se šteje za vročeno, če je bila dostavljena na naslov, ki ga je naročnik navedel ob naročilu oziroma sklenitvi naročniške pogodbe. Vsako spremembo naslova ali drugih podatkov, pomembnih za sklenjeno naročniško pogodbo oziroma naročniško razmerje, mora naročnik sporočiti Zvezi RFR v pisni obliki oziroma v uporabniškem profilu na spletni strani Zveze RFR v roku 15 dni od dne nastanka takšne spremembe.

14.3 Veljavnost splošnih pogojev poslovanja za Zlati paket

Splošni pogoji poslovanja za Zlati paket začnejo veljati z dnem objave na spletni strani Zveze RFR.