Izdaje Zveze RFR

Strokovna znanja v priročnem formatu

Tiskane izdaje pokrivajo vsa ključna strokovna področja in vam hkrati ponujajo priročen dostop do temeljnih znanj in informacij za uspešno delo na področjih računovodstva, davščin in financ.

Enotni kontni načrt in ponazoritve knjiženj za zasebni sektor
Enotni kontni načrt in ponazoritve knjženj za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije.
Enotni kontni načrt in ponazoritve knjiženj za javni sektor
Ko gre za računovodstvo v javnem sektorju, se zanesite na dopolnjeno izdajo EKN za javni sektor.
Slovenski računovodski standardi (2024) z dodanimi Pravili skrbnega računovodenja
Nova izdaja Slovenskih računovodskih standardov (2024) povzema vse novosti ter predstavlja in pojasnjuje temeljna strokovna pravila v računovodstvu. 
Komplet vodil SRS 2016
Komplet najpomembnejših računovodskih vodil.
Komplet vodil za javni sektor
Komplet najpomembnejših računovodskih vodil.
Pravilnik o računovodstvu z dodanimi pojasnili Zveze RFR (za zasebni sektor)
Ker zakonodaja ne predpisuje pravilnika o računovodstvu, so strokovnjaki Zveze RFR organizacijam pripravili strokovne usmeritve za pripravo pravilnega, skrbnega in ustrezno sestavljenega internega pravilnika, ki je temeljni akt računovodske službe, a hkrati uporaben dokument organizacije. Pravilnik je namenjen različnim organizacijam in je usklajen s SRS (2016–2019) ter dopolnjen s strokovnimi pojasnili Zveze RFR.
Računovodski predpisi za javni sektor
Izdaja poleg temeljnega Zakona o računovodstvu vsebuje tudi pravila za razčlenjevanje in merjenje prihodkov in odhodkov, pravila za sestavljanje letnih poročil, način in roke usklajevanja terjatev po 37. členu Zakona o računovodstvu ter način in stopnje odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev.
Pravilnik o računovodstvu za javni sektor z dodanimi pojasnili Zveze RFR
Pravilnik temelji na vseh predpisih, ki veljajo za javni sektor, ter na SRS in PSR, ki so bili posodobljeni v letu 2016. Pravilnik je obogaten s pojasnili Zveze RFR pri posameznih členih in tudi z napotki, kako ravnati v praksi.
Računovodski izkazi po SRS in priporočeni enotni kontni načrt v angleškem in nemškem jeziku
Za vse, ki morajo pri svojem delu pripravljati ali uporabljati računovodske izkaze v angleškem ali nemškem jeziku.
Finančno računovodstvo za družbe
Knjiga je tako učbenik za študente kot priročnik za prakso ter pregled znanstvenih dosežkov na področju finančnega računovodstva v svetu in Sloveniji. Namenjena je širokemu krogu uporabnikov – študentom, znanstvenikom, računovodjem, menedžerjem in drugi strokovni javnosti.
Redni in posebni računovodski izkazi
Knjiga ponuja računovodjem, poslovnežem, študentom ekonomije in prava ter drugim zainteresiranim dovolj poglobljeno, razumljivo in potrebno znanje o rednih in posebnih računovodskih izkazih.
Revidiranje – Zasnove in postopki
Avtorja Donald H. Taylor in G. William Glezen bralca učita, kako razviti logičen pristop k izvajanju revizije, ki je skladen s strokovnimi standardi.
Priprava razkritij v letnem poročilu gospodarske družbe
Namen knjige je temeljit prikaz razkritij oziroma sestavnih delov letnega poročila na tak način, ki bo pripravljavcem letnega poročila omogočil pripraviti letno poročilo, bralcem letnih poročil pa ponudil čim več informacij.
Davčna morala in davčne utaje
Založba Zveze RFR je v sklopu srebrne zbirke izdala knjigo z naslovom Davčna morala in davčne utaje.