revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Seznam pojmov, ki se začnejo na črko Č (število zadetkov: 132)
čas ocenjevanja vrednosti
čas, v katerem je potekalo ocenjevanje vrednosti; razlikuje se od datuma ocenitve vrednosti
časovna arbitraža
finančna preprodaja, pri kateri se izkoriščajo cenovne razlike v različnih obdobjih
časovna delovna norma
delovna norma, ki se izraža s potrebnim časom za izdelavo enote proizvoda določene kakovosti in...
časovna finančna preprodaja
finančna preprodaja, pri kateri se izkoriščajo cenovne razlike v različnih obdobjih
časovna razmejitev zalog
upoštevanje pred izbranim datumom prejetih količin v zalogi in med obveznostmi, pred izbranim datumom...
časovna razpoložljivost (reviziji) dodeljenih posameznikov
pri posamezni reviziji omejeno trajanje, dogovorjeno ali določeno za sodelovanje kakega posameznika...
časovna uvrstitev konec leta
konec leta razmejitev pojavov, ki spadajo še v to leto, od tistih, ki morajo biti upoštevani v naslednjem...
časovna vrednost (pri finančni naložbi)
razlika v vrednosti prodane finančne naložbe, če bi bil denar zanjo prejet takoj ali pa šele ob...
časovna vrsta
niz podatkov, ki se nanašajo na posamezne trenutke (trenutni časovni niz) ali na posamezna obdobja...
časovne omejitve
omejitve zaradi omejenega časa, a) s katerim človek razpolaga; b) ki je dogovorjen ali določen za...
časovne razmejitve
prenos stroškov, odhodkov ali prihodkov iz enega obračunskega obdobja v drugo ter v tej zvezi vzpostavitev...
časovni indeks
razmerje med dvema istovrstnima podatkoma, ki se nanašata na različna trenutka ali različni obdobji;...
časovni najem
najem, pri katerem lahko posamezen najemnik uporablja najeto delovno sredstvo le v zanj določenem...
časovni niz
niz podatkov, ki se nanašajo na posamezne trenutke (trenutni časovni niz) ali na posamezna obdobja...
časovni normativ operacije
čas, izražen v normnih časovnih enotah, ki je potreben, da se opravi obdelovalna, prevozna ali kontrolna...
časovno amortiziranje
amortiziranje glede na dobo koristnosti posameznega amortizirljivega sredstva; amortizacija v posameznem...
časovno načelo pri količniku za vnaprejšnje vračunavanje stroškov
načelo, po katerem se količnik za vnaprejšnje vračunavanje stroškov določi kot razmerje med načrtovanimi...
časovno načrtovanje postopkov
vnaprejšnje določanje začetka in konca posameznih postopkov glede na njihovo potrebno zaporedje
časovno planiranje postopkov
vnaprejšnje določanje začetka in konca posameznih postopkov glede na njihovo potrebno zaporedje
časovno razmejeni odhodki
odhodki, ki že enakomerno obremenjujejo poslovni izid, in so pričakovani, medtem ko se še niso pojavili;...
časovno razmejeni prihodki
prihodki, ki so že upoštevani pri ugotavljanju poslovnega izida, vendar zanje še ni prejeto plačilo,...
časovno razmejeni stroški
stroški, ki ob svojem nastanku še ne bremenijo dejavnosti, s katero se ukvarja podjetje, ter takrat...
časovnopresečni bančni izpisek
bančni izpisek, sestavljen navadno po koncu obdobja; banka ga pošlje neposredno revizorju na njegovo...
časovnousklajevalna razlika (pri obdavčevanju)
začasna razlika pri obdavčevanju, ki se pojavi, kadar so prihodki ali odhodki všteti v računovodski...
ček
vrednostnica, s katero daje čekovni izdajatelj (trasant) svoji banki (trasatu) nalog, da izplača...
ček na prinosnika
ček, ki ga udenari njegov prinosnik, ko ga predloži tistemu, pri katerem ima njegov izdajatelj razpoložljiva...
ček po odredbi
ček, ki ga lahko v banki unovči določena oseba ali druga oseba, ki jo ta pooblasti
ček za plačo
ček, s katerim se zaposlencu izplača njegova čista plača
ček za prenos plač na izločeni račun
ček, s katerim prenese podjetje s svojega glavnega računa pri banki na račun izločenih sredstev...
čekovna kartica
kartica, ki jo banka izda imetniku računa pri njej kot pooblastilo za izdajanje čekov, udenarljivih...
čekovna knjižica
knjižica čekovnih obrazcev, ki se pri izdajanju čekov izpolnijo in iztrgajo iz nje; v njej ostane...
čekovni izdajatelj
pravna ali fizična oseba, ki izda ček in z njim pozove čekovnega pozvanca (trasata), da ga izplača...
čekovni porok
oseba, ki zavaruje plačilo čeka
čekovni pozvanec
pravna ali fizična oseba, ki izplača na čeku označeni znesek čekovnemu upravičencu
čekovni račun
tekoči račun pri banki, ki omogoča dviganje in polaganje denarja s čeki in drugače
čekovni talon
kar ostane v čekovni knjižici, potem ko se iz nje iztrga ček, in prikazuje podrobnosti o njegovi...
čekovni trasat
pravna ali fizična oseba, ki izplača na čeku označeni znesek čekovnemu upravičencu
čezmejni najem
najem z udeležbo dveh ali več strank iz različnih držav
čezmejno podjetje
podjetje, ki posluje v državi, v kateri je registrirano, in v drugih državah; napačno imenovano...
čipna kartica
kartica s pomnilnikom na čipu, ki shranjuje podatke; lahko je zgolj prepoznavalna kartica, na kateri...
čista denarna naložba najemodajalca
razlika med izdatki in prejemki v zvezi s sredstvom, danim v najem, pri čemer prvi ne vključujejo...
čista dnevna prodajna cena
dnevna prodajna cena, zmanjšana za dane popuste
čista dobičkonosnost
1. lastnost, značilnost nečesa, da prinaša čisti dobiček; ni isto kot čista dobičkovnost; 2. uspešnost...
čista dobičkonosnost delnice
lastnost, značilnost delnice, da prinaša čisti dobiček; predstavljena je z razmerjem med čistim...
čista dobičkonosnost kapitala
lastnost, značilnost kapitala, da prinaša lastnikom čisti dobiček; predstavljena je s koeficientom...
čista dobičkovnost
1. lastnost, značilnost nečesa, da vsebuje čisti dobiček; 2. uspešnost delovanja, merjena s čistim...
čista dobičkovnost prihodkov
lastnost, značilnost prihodkov, da vsebujejo čisti dobiček; izraža se s stopnjo čiste dobičkovnosti...
čista donosnost
1. lastnost, značilnost nečesa, da prinaša čisti donos; 2. uspešnost delovanja, merjena s čistim...
čista donosnost naložbe
lastnost, značilnost posamezne naložbe, da prinaša njenim financerjem donos, tj. čisti dobiček in...
čista donosnost sredstev
lastnost, značilnost sredstev, da prinašajo lastnikom in posojilodajalcem donos, tj. prvim čisti...
Avtor pojmovnikov je dr. Ivan Turk.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: