revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Seznam pojmov, ki se začnejo na črko A (število zadetkov: 190)
a dejavnost
dejavnost, ki je usmerjena k pripravljanju informacij in njihovemu dostavljanju na mesta, na katerih...
ABC-analiza
razčlemba, pri kateri je množica pojavov (npr. kupcev) razčlenjena na pomembnostne skupine A, B...
ABC-kalkuliranje
kalkuliranje stroškov, pri katerem se stroški povezujejo najprej z začasnimi stroškovnimi nosilci,...
ABC-razčlemba
razčlemba, pri kateri je množica pojavov (npr. kupcev) razčlenjena na pomembnostne skupine A, B...
absentizem
odsotnost zaposlencev z dela zaradi dopusta, bolezni, nezgod pri delu in drugih opravičenih ali...
absolutna napaka
razlika med pravimi, podrobno označenimi ali teoretično pravilnimi velikostmi in izračunanimi, opazovanimi,...
absolutno fiksni stroški
stalni stroški, na katere kot na celoto sploh ne vpliva sprememba obsega dejavnosti, na enoto poslovnega...
absorbirani stroški
stroški, ki so na določen način povezani s posameznimi stroškovnimi nosilci v proučevanem obdobju...
abstrahiranje
miselni proces, ki vodi do spoznanja bistva kakovosti obravnavanega pojava, tako da kaže slika pojava...
abstrakcija
posledek posploševanja
abstraktna škoda
škoda, katere znesek ni ugotovljen v konkretnem primeru, temveč po standardih: v odstotku vrednosti...
adaptacija delovnega sredstva
preurejanje delovnega sredstva
adresa
oznaka, običajno sestavljena iz imena mesta, ulice in številke stavbe, v kateri naslovnik živi oziroma...
adresiranje
1. zapisovanje prejemnikovega naslova na pošiljki (pismu, dopisnici, paketu) z namenom, da jo prejme;...
agencija
opravljanje pravnih poslov in dejanj s tretjo osebo v imenu zastopanca, torej v zunanjem razmerju;...
Agencija za trg vrednostnih papirjev
v Sloveniji državni organ za urejanje in nadziranje trga vrednostnic
agent
pravna ali fizična oseba, ki opravlja posle in dejanja v imenu zastopanca s tretjo osebo, torej...
agregiranost podatka
lastnost, značilnost podatka, opredeljena s številom podrejenih podatkov (npr. število prodajnih...
akcept izvoznega posla
potrditev izvoznega posla, bodisi naročila izvoznika bodisi naročila uvoznika; potrditev vsebuje...
akcept menice
dejanje, s katerim se menični pozvanec obveže plačati menično vsoto ob predložitvi povlečene menice...
akceptant
menični pozvanec (trasat), ki je povlečeno menico (trato) sprejel (akceptiral) in se je tako zavezal,...
akceptirana menica
menica, pri kateri menični pozvanec s podpisom postane prvi in glavni menični dolžnik
akceptna banka
banka, namenjena predvsem sprejemanju menic, za katere je banka menični pozvanec odobrenih odjemalcev,...
akceptna provizija
opravnina, ki jo banka zaračuna za sprejetje menice
akceptni nalog
listina, ki jo dolžnik kot izdajatelj izroči upniku, da bi jo ta ob zapadlosti v plačilo unovčil...
akceptno posojilo
kratkoročno posojilo, pri katerem banka dovoli, da stranka do postavljene meje posojila nanjo trasira...
akcija
vrednostnica, ki pisno dokazuje imetnikov delež v kapitalu delniške družbe in je podlaga za uresničevanje...
akcijsko poročilo
predračunsko poročilo, ki ima namen neposredno vplivati na odločanje; razlikuje se od informativnega...
akcionar
lastnik delnic; v razmerju do delniške družbe tista oseba, ki je v primeru imenskih delnic vpisana...
akciza
davek, izračunan ob uvozu ali ob prvi proizvajalčevi prodaji trošarinskih proizvodov, npr. naftnih...
akontacija
utrdilno sredstvo za pogodbeno razmerje, ki sestoji iz vnaprejšnjega plačila dobavitelju v zvezi...
akord
dogovor med zaposlovalcem in zaposlencem o zaslužku za opravljeno delo pri vsakem brezhibno ustvarjenem...
akordna postavka
vnaprej postavljeni znesek zaslužka za opravljeno delo pri vsakem kakovostno dokončanem proizvodu...
akreditiv
pisna izjava akreditivne banke, da bo izplačala upravičencu dogovorjeni znesek pod določenimi pogoji,...
akronim
kratica iz začetnih črk in/ali zlogov večbesednega imena ali izraza
aksiomatična metoda
metoda, po kateri iz nedokazanih sodb, tj. aksiomov in postulatov, ter dokazljivih sodb, tj. teoremov,...
aktíva
računovodskotehnična oznaka za levo stran bilance stanja, na kateri so sredstva, lahko pa tudi kake...
aktivírani lastni proizvodi
lastni proizvodi, ki ostanejo pri proizvajalcu kot njegova opredmetena osnovna sredstva; njihovi...
aktivírani stroški
stroški, ki so vključeni med sredstva in se zato pojavljajo v bilanci stanja, in ne v bilanci poslovnega...
aktivíranje
pripoznanje zneska med sredstvi v bilanci stanja, ne pa med stroški ali odhodki v izkazu poslovnega...
aktivíranje stroškov izposojanja
vštetje stroškov izposojanja v vrednost opredmetenih osnovnih sredstev oz. neopredmetenih dolgoročnih...
aktivírati
pripoznati znesek med sredstvi v bilanci stanja, ne pa med stroški ali odhodki v izkazu poslovnega...
aktívna dinamična vrednost delnice
razvojna vrednost delnice, ki je pri poslovnih združitvah posledica sprememb, ki naj bi jih novo...
aktívna interesna grupa
interesna skupina, ki skuša uveljaviti svoje interese glede usmeritev in delovanja pravne osebe;...
aktívna obrestna mera
obrestna mera, po kateri se v banki obračunavajo obresti od njenih finančnih naložb ali na splošno...
aktívna stran bilance stanja
praviloma leva stran v bilanci stanja, ki prikazuje stanje sredstev
aktívna strategija investiranja
strategija naložbenja, ki temelji na predpostavki neučinkovitega odzivanja trga nekratkoročnih vrednostnic...
aktivne časovne razmejitve
postavke, ki se v bilanci stanja pojavljajo med sredstvi in zajemajo odložene stroške, odložene...
aktívne obresti
obresti, ki jih banka dobiva za dana posojila
aktívni finančni trg
finančni trg, na katerem sta nakup in prodaja finančnih inštrumentov stalna
aktívni konto
konto, katerega vsota débetnih knjižb je večja od vsote kreditnih knjižb in katerega saldo se zato...
aktívni lastnik kapitala
lastnik in/ali solastnik kapitala, ki kakorkoli neposredno sodeluje pri upravljanju podjetja, v...
aktívno stanje deviz
presežek deviznih sredstev nad deviznimi obveznostmi
aktívno-pasovni konto
konto premoženjskopravnih razmerij s kupci ali drugimi osebami, katerega vsota débetnih knjižb je...
aktívnostni odmik pri fiksnih indirektnih stroških
razlika, ki se pojavi pri stalnih posrednih stroških, ker je v primerjavi s celotnim zneskom standardnih...
aktívnostni odmik pri indirektnih stroških
razlika med prilagojenimi načrtovanimi posrednimi stroški na podlagi standardnega časa v obdobju...
aktuar
strokovnjak za zavarovalniško matematiko
aktuarska sedanja vrednost obljubljenih pokojnin
sedanja vrednost pričakovanih izplačil po pokojninskem programu trenutnim in preteklim zaposlencem,...
aktuarske metode
metode zavarovalniške matematike, s katerimi se določajo obveznosti zavarovalcev in zavarovateljev...
aktuarske predpostavke pri pozaposlitvenih zaslužkih
najboljše ocene spremenljivk, ki določajo končne stroške zagotavljanja pozaposlitvenih zaslužkov:...
aktuarski dobički in izgube pri pozaposlitvenih zaslužkih
1. izkustvene prilagoditve (tj. učinki razlik med aktuarskimi predpostavkami in dejstvi; 2. učinki...
alociranje
postopek, po katerem pride kaj na več mest v določenem redu; razlikuje se od razvrščanja in del...
alociranje stroškov
zajemanje stroškov, na začetku znanih po vrstah, še po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih,...
alocirati
vnaprej določiti kraj, čas oziroma potek česa
alokacija
posledek razporejanja
alokacija stroškov
določitev stroškovnih mest in stroškovnih nosilcev pa tudi obdobij, na katera se nanašajo stroški;...
alternativa
možnosti, ki se izključujeta in med katerima se je treba odločiti
ameriška opcija
opcija, ki se lahko uporabi na katerikoli dan opcijskega obdobja
Ameriški inštitut potrjenih računovodskih strokovnjakov
prostovoljna organizacija potrjenih javnih računovodskih strokovnjakov v ZDA, ki oblikuje tamkajšnje...
Ameriško združenje ocenjevalcev vrednosti American Society of Appraisers, ASA
organizacija v ZDA, ki izobražuje ocenjevalce vrednosti nepremičnin in premičnin (strojev in opreme)...
Ameriško združenje računovodskih strokovnjakov
organizacija, katere člani so profesorji računovodstva na univerzah
amortizacija (neopredmetenih dolgoročnih sredstev)
vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev, ki se v posameznem obdobju prenese med stroške; je...
amortizacija listine
odvzem pravne veljavnosti listini, npr. vrednostnici, hranilni knjižici, izgubljeni listini in ...
amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev
vrednost opredmetenih osnovnih sredstev, ki se v posameznem obračunskem obdobju prenaša iz njih...
amortizacija za davčne namene
amortizacija, obračunana skladno z zakonodajo o davku od dobička; lahko se razlikuje od amortizacije...
amortizacija za računovodske namene
amortizacija, obračunana skladno z računovodskimi standardi; lahko se razlikuje od amortizacije...
amortizacijska osnova
znesek, od katerega se obračunava amortizacija; pri enakomernem časovnem amortiziranju izvirna ali...
amortizacijska stopnja
relativno izraženi del amortizacijske osnove, ki opredeljuje v posameznem letu tedanjo amortizacijo;...
amortizacijski načrt (amortizirljivih sredstev)
razpredelnica z izračunom zneska amortizacije na podlagi amortizacijske osnove in amortizacijske...
amortizacijski načrt dolga
razpredelnica z izračunom obrokov postopnega odplačila posameznega dolga
amortizacijski odpis
kar zmanjšuje vrednost amortizirljivega sredstva zaradi obračunane amortizacije v obdobju
amortizacijski odpis naravnega vira
prenos vrednosti naravnega vira v obdobju med stroške, kar zmanjša vrednost rudnega bogastva, gozdov...
amortizacijski popravek vrednosti (osnovnega sredstva), popravek vrednosti (osnovnega sredstva)
znesek zmanjšanja nabavne vrednosti za obračunano amortizacijo na znesek neodpisane vrednosti opredmetenega...
amortizacijski popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev
znesek, ki na posebnem kontu za obračunano amortizacijo in oslabitve do danega trenutka zmanjša...
amortiziranje
razporejanje amortizirljive vrednosti sredstva med stroške v ocenjeni dobi njegove koristnosti,...
amortiziranje dolga
vračanje dolga v obrokih, ki zapadajo v različnih rokih
amortiziranje listin
odvzemanje pravne veljavnosti listinam, npr. vrednostnicam, hranilnim knjižicam, izgubljenim listinam...
amortiziranje naravnega vira
amortiziranje vrednosti rudnega bogastva, gozdov itd., ki pomeni hkrati odstranjevanje oziroma zmanjševanje...
amortiziranje neopredmetenega dolgoročnega sredstva
amortiziranje med sredstvi vključene vrednosti pravic do industrijske lastnine, dobrega imena in...
amortiziranje posojila
vračanje posojila v obrokih do konca obdobja, za katero je bilo dano; posamezni obrok zajema poleg...
amortiziranje proizvedenega osnovnega sredstva
amortiziranje vrednosti zgradb ali opreme zaradi njihovega fizičnega obrabljanja, fizičnega staranja,...
amortizirljiva sredstva
sredstva, ki jih namerava organizacija uporabljati več kot leto dni in imajo omejeno dobo koristnosti,...
amortizirljivi znesek
znesek, ki ga je treba amortizirati v dobi koristnosti sredstva: izvirna ali prevrednotena nabavna...
amortizirljivost premičnin in nepremičnin
značilnost, lastnost zgradb in opreme, da se njihova nabavna vrednost postopoma prenaša kot amortizacija...
analitična evidenca
del razvidov, kjer so premišljeno zbrani podatki o kakem zaokroženem ožjem področju celotnega poslovanja...
analitična knjigovodstva
deli knjigovodstva, od katerih se vsak ukvarja le z zaokroženim ožjim področjem celotnega poslovanja,...
analitični konto
razčlenjeni del zbirnega konta, ki zajema iz okvira posamezne skupine določeno vrsto ali iz okvira...
analitični postopki pri planiranju revizije
postopki, ki pomagajo spoznavati poslovanje in ugotavljati področja možnih tveganj pri reviziji
analitični revizijski postopki
revizijsko preizkušanje podatkov, pri katerem se na podlagi kazalnikov in neobičajnih odmikov od...
analitično preiskovanje pri reviziji
1. primerjanje računovodskih informacij iz različnih obdobij, različnih podjetij ali z načrti; 2....
analitik
oseba, ki se ukvarja s proučevanjem, ki opredeli problem in razvije odločitvena pravila in postopke...
analiza
premišljeno presojanje bistva in ugodnosti česa in oblikovanje predlogov za izboljšave
analiza naložb in koristi
posledek proučevanja naložb in koristi, podan navadno v obliki pisnega poročila
analiza računovodskih bilanc
presoja podatkov v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida ter kazalnikov, ki izhajajo iz njih,...
analiza ravnanja z dejavniki
posledek proučevanja pridobitve/pridobivanja in uporabe/uporabljanja dejavnikov zlasti glede na...
analiza uresničenih dolgoročnih investicij
posledek proučevanja uresničenega stanja dolgoročnega financiranja, tj. dolgoročnih vlog
analiza uresničenih kratkoročnih investicij
posledek proučevanja uresničenih kratkoročnih naložb
analiza uresničenih kratkoročnih vlog
posledek proučevanja uresničenega stanja kratkoročnega financiranja, tj. kratkoročnih vlog
analiza uresničevanja dolgoročnega investiranja
posledek proučevanja uresničenega dolgoročnega financiranja, tj. gospodarjenja z dolgoročnimi vlogami...
analiza uresničevanja kratkoročnega investiranja
posledek proučevanja uresničenega stanja kratkoročnega financiranja, tj. kratkoročnih vlog
analiza uresničevanja vzpostavljanja dolgoročnih vlog
posledek proučevanja uresničenega stanja dolgoročnega financiranja, tj. dolgoročnih vlog
analiza uresničevanja vzpostavljanja kratkoročnih vlog
posledek proučevanja uresničenega stanja kratkoročnega financiranja, tj. kratkoročnih vlog
analiziranje (1)
premišljeno presojanje bistva in ugodnosti česa in oblikovanje predlogov za izboljšave
analiziranje (2)
premišljeno ugotavljanje sestavnih delov česa v celoti; sestavljene procese in stanja kot celoto...
analiziranje (pri reviziji)
zbiranje revizijskih dokazov z razčlenjevanjem in primerjanjem podatkov o kakih pojavih ter oblikovanjem...
analiziranje informacij
premišljeno presojanje lastnosti informacij, oblikovalcev informacij, prejemnikov informacij, stroškov...
analiziranje na podlagi kazalnikov
1. oblikovanje sodbe na podlagi kazalnikov; 2. pri revidiranju na podlagi kazalnikov oblikovanje...
analiziranje naložb in koristi
proučevanje v izdatke prevedenih posrednih in neposrednih, merljivih in nemerljivih vložkov, pa...
analiziranje odločanja
proučevanje okoliščin in stopenj odločanja o problemskem stanju, pogosto z namenom, da bi se odločanje...
analiziranje odmikov
proučevanje razlogov za razlike med uresničenimi in načrtovanimi velikostmi, med uresničenimi velikostmi...
analiziranje podatkov
1. na podlagi višje stopnje obdelovanja podatkov zasnovano proučevanje ugodnosti procesov in stanj,...
analiziranje poslovanja
proučevanje ugodnosti poslovnih procesov in stanj ter iskanje možnosti izboljšav pri njih kot podlage...
analiziranje potreb po informacijah
proučevanje potreb odločevalcev po informacijah; prva stopnja graditve informacijskega sestava
analiziranje PPPN
kritično presojanje prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in nevarnosti pri poslovanju glede na...
analiziranje problemskega stanja
proučevanje stanja, v katerem se kaže problem, tako da se opredeli razlika med obstoječim in želenim...
analiziranje procesa
proučevanje bistva in kakovosti kakega procesa glede na njegove cilje in dejavnike
analiziranje proizvodnje
proučevanje uspešnosti celote proizvodov glede na sortiment ter njihovo kakovost, količino in v...
analiziranje stanja
proučevanje kakega pojava ali dogajanja v izbranem trenutku, tudi njegovega preteklega in pričakovanega...
analiziranje trga
proučevanje ponudbe, povpraševanja, cen, prodajnih poti itd. za izbrano skupino proizvodov na izbranem...
analiziranje uresničenega kratkoročnega investiranja
proučevanje kratkoročnega naložbenja v kakem obdobju
analiziranje uresničenih dolgoročnih investicij
proučevanje dolgoročnih naložb ter njihove sestave v kakem trenutku, ugotavljanje sedanje vrednosti...
analiziranje uresničenih dolgoročnih vlog
proučevanje dolgoročnega financiranja, tj. gospodarjenja z dolgoročnimi vlogami v kakem obdobju,...
analiziranje uresničenih kratkoročnih investicij
proučevanje kratkoročnih naložb ter njihove sestave v kakem trenutku, ugotavljanje koeficientov...
analiziranje uresničenih kratkoročnih vlog
proučevanje stanja kratkoročnega financiranja, tj. kratkoročnih vlog v kakem trenutku, ugotavljanje...
analiziranje uresničevanja dolgoročnega investiranja
proučevanje dolgoročnega naložbenja v kakem obdobju, primerjanje ugotovitev z načrtom in pojasnjevanje...
analiziranje uresničevanja vzpostavljanja dolgoročnih vlog
proučevanje dolgoročnega financiranja, tj. gospodarjenja z dolgoročnimi vlogami v kakem obdobju,...
analiziranje vrednosti
proučevanje, katerega cilj je dati proizvodu samo take lastnosti ali vloge, ki bodo izboljšale njegov...
analiziranje vrednostnih papirjev
presojanje vrednostnic kot podlage za naložbeno politiko; ocenjevanje splošnega finančnega položaja...
analogija
ujemanje dveh ali več pojavov v eni ali več lastnostih; nanaša se lahko na ustroj, delovanje ali...
anonimni račun
račun v banki, ki se ne vodi pod imenom, temveč pod oznako, ki jo poznata le stranka in banka
anticipativne obresti
obresti, ki so za posojilo obračunane in plačane takoj, ko je posojilo dano, kar pomeni, da se zanje...
anuiteta
obrok, ki obsega obdobni znesek vračila dolgoročnega posojila in pripadajoče obresti; njegova notranja...
anuitetna obveznica
obveznica, pri kateri se deli glavnice hkrati z obrestmi izplačujejo z obdobnimi obroki
anuitetni načrt
razpredelnica z izračunom obrokov postopnega odplačila posameznega dolga
aperiodična informacija
glede na namen poenotena informacija, ki se oblikuje in predlaga v časovnih presledkih, navadno...
aperiodični podatek
podatek, ki se pojavlja in predlaga v informacijski sestav v časovnih presledkih, navadno nedoločenih;...
aplikacija
računalniške rešitve, ki so usmerjene h konkretnim problemom in upoštevajo temeljno računalniško...
aplikacijski programi
računalniški programi, namenjeni izbranim problemom v zvezi z izbranimi podatki, izbranim procesom...
aproksimacija
vrednost, ki se na predpisano število mest sklada z vrednostjo, katere približek je
ara
znesek denarja ali količina nadomestnih stvari, ki ga (jo) ena stranka pogodbenica dá drugi stranki...
arbiter
oseba, ki razsoja v tistem sporu iz pravnega razmerja, ki sta ga pogodbenika predložila razsodi...
arbitraža
organ za reševanje sporov iz pravnih razmerij; deluje pri gospodarskih zbornicah ali drugih z zakonom...
arbitražna klavzula
določilo v mednarodni gospodarski pogodbi, lahko pa tudi samostojni pisni sporazum, da bosta pogodbenika...
arbitražna pravila
akti o organiziranju in delovanju stalnih razsodišč ter postopku razsojanja
arhiv
zbirka listin ali kopij datotek, ki ima vrednost kot gradivo za kasnejše raziskovanje in dokazo...
arhiviranje
urejeno in varno shranjevanje listin ali kopij datotek
arhivirati
urejeno in varno shranjevati listine ali kopije datotek
aritmetična sredina
srednja vrednost, ki jo dobimo, če delimo seštevek vrednosti vseh enot v množici pojavov s številom...
asignacija
pooblastilo, ki ga dá nakazovalec (asignant) izvajalcu nakazila (asignatu), da na njegov račun prejemniku...
asignant
oseba, ki z nakazilom (asignacijo) pooblasti drugo osebo – izvajalca nakazila (asignata), da na...
asignat
oseba, ki po naročilu nakazovalca (asignanta) opravi izpolnitev prejemniku nakazila (asignatarj...
asignatar
tisti, ki mu mora izvajalec nakazila (asignat) kaj izpolniti na podlagi pooblastila, ki ga je dobil...
asimetrične informacije
informacije o stanju in prihodnjih možnostih podjetja, ki niso enako na razpolago zunanjim uporabnikom...
asortiment
skupina več proizvodov, a tudi izbira; poznamo proizvodni sortiment, ki nastane zaradi sestave proizvodnje,...
atest
listina, v kateri je s podpisom in žigom nekaj uradno priznano
atestiranje
uradno pisno izražanje o čem
aval
obveznost, s katero se porok, oseba, različna od dolžnika, zaveže upniku, da bo izpolnila dolžnikovo...
avalist
oseba, ki zavaruje plačilo menice
avans
utrdilno sredstvo za pogodbeno razmerje, ki sestoji iz vnaprejšnjega plačila dobavitelju v zvezi...
avkcijska prodaja
javna prodaja blaga, storitev ali vrednostnic kupcu, ki ponudi najvišjo ceno ali najvišji tečaj
avtentičnost dokumenta
lastnost listine, da ima bistvene sestavine in značilnosti glede na izvor
avtobanka
bančno okence, prek katerega opravljajo stranke svoje bančne posle, ne da bi stopile iz avtomob...
avtomatizacija zajemanja podatkov
vpeljava zajemanja podatkov v obliki, ki jo bere računalnik, ob času in na kraju dogodka
avtomatizirana klirinška organizacija
organizacija za plačevanje prek računalniškega omrežja, v kateri se račun plačnika v banki obremeni,...
avtomatsko procesiranje podatkov
celota postopkov, ki obsega poleg obdelovanja podatkov še zbiranje podatkov in prikazovanje podatkov,...
avtomobilsko kasko zavarovanje
zavarovanje pred tveganjem prometne nesreče z avtomobilom in z njo povzročene škode
avtor
oseba, ki je ustvarila umetniško ali znanstveno delo in ima avtorsko pravico
avtorska pravica
pravica, ki jo ima avtor in obsega osebne (moralne) in premoženjske (materialne) sestavine; prvo...
avtorski honorar
nadomestilo avtorju za izkoriščanje njegovega dela
avtorsko delo
nova in samostojna duhovna, znanstvena ali umetniška stvaritev ne glede na vrsto, način in obliko,...
ažija
pri prvi prodaji vrednostnice doseženi presežek nad njeno nazivno vrednostjo
ažuren
brez zaostanka in skladen z najnovejšimi dejstvi, metodami, zamislimi, podatki
ažuren revizijski priročnik
priročnik, ki je koristen ali potreben pri revidiranju in upošteva zadnja dognanja stroke
ažurirani podatki
podatki, ki so dopolnjeni z novimi brez odlašanja, da kažejo trenutno stanje
ažuriranje
dopolnitev podatkov z novimi brez odlašanja, tako da je vedno mogoče spoznati trenutno stanje
ažuriranje posameznih postavk v bazi podatkov
samodejna dopolnitev podatkov v vseh računovodskih razvidih, ki se nanašajo na posamezen posel,...
ažurirati
zagotoviti kaj brez zaostanka in skladno z najnovejšimi dejstvi, metodami, zamislimi, podatki
ažurnost
lastnost, značilnost takšnega, ki je brez zaostanka pri dnevnem delu in na tekočem z najnovejšimi...
ažurnost knjigovodstva
značilnost knjigovodstva, da ima brez zamud opravljene knjižbe na podlagi ustreznih knjigovodskih...
ažurnost računovodstva
sposobnost računovodstva, da oddaja računovodske informacije v rokih, ki omogočajo pravočasno o...
Avtor pojmovnikov je dr. Ivan Turk.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
V sporih med davčnim organom in zavezanci pritožbeni organi in sodišča najpogosteje odločajo: