IZOBRAŽEVANJA revijaIKS.si EKSPERT RFR PRIROČNIKI RFR ZVEZA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN REVIZORJEV SLOVENIJE
 
S potrditvijo se boste uvrstili na seznam prejemnikov obvestil Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.
Vaš elektronski naslov nikakor ne bo uporabljen za noben drugi namen. S seznama se lahko kadarkoli izbrišete.
*Označena polja so obvezna.

Seznam pojmov, ki se začnejo na črko C (število zadetkov: 117)
carina
dajatev za določene vrste blaga pri njihovem prehodu čez carinske ali državne meje; obstajajo uvozna...
carinska deklaracija
listina, ki jo predloži carinski zavezanec ali njegov pooblaščenec (špediter) za začetek carinj...
carinska faktura
račun za kupljeno blago, ki ga carinski organ upošteva kot podlago za ugotovitev carinske osnov...
carinska ležarina
nadomestilo, ki ga plača predlagatelj carinske napovedi za blago, ki je v skladišču carinarnice...
carinska napoved
listina, ki jo predloži carinski zavezanec ali njegov pooblaščenec (špediter) za začetek carinj...
carinska obveznost
z zakonom opredeljena obveznost plačila carine
carinska olajšava
olajšava pri ugotavljanju carinske obveznosti v zvezi z določenimi proizvodi ali storitvami
carinska osnova
vrednost ali količinska enota blaga, od katere se obračunava carina z uporabo odstotkov ali carinskih...
carinska tarifa
seznam carinskih stopenj pri vrednostnih carinah ali carine, kadar je ta določena od količinske...
carinski račun
račun za kupljeno blago, ki ga carinski organ upošteva kot podlago za ugotovitev carinske osnov...
cedent
upnik, ki svojo terjatev s pogodbo prenese na tretjo osebo
celosten načrt revizije
načrt revizije, ki zajema celotno področje revizije dovolj nadrobno, da lahko usmerja izdelovanje...
celosten plan revizije
načrt revizije, ki zajema celotno področje revizije dovolj nadrobno, da lahko usmerja izdelovanje...
celostna naloga
naloga, ki se opredeli kot celota v organizaciji, njeno členjenje pa pripelje do delnih nalog, ki...
celostna zasnova sistema
predstavitev želene ureditve kot celote; izid glavne študije kot sestavine oblikovanja ureditve...
celostna zasnova ureditve
predstavitev želene ureditve kot celote; izid glavne študije kot sestavine oblikovanja ureditve...
celostni finančni predračun
del celostnega predračuna organizacije, ki obsega predračunski izkaz gibanja kapitala, predračun...
celostni predračun organizacije
končni izid predračunavanja v organizaciji, ki sestoji iz celostnega predračuna poslovanja in celostnega...
celostni predračun podjetja
končni izid predračunavanja, ki je potem, ko ga sprejme ravnateljstvo v podjetju, obravnavan kot...
celostni predračun poslovanja
del celostnega predračuna organizacije, ki obsega predračun prodajanja, predračun proizvajanja,...
celotna delovna doba
seštevek delovne dobe posameznega zaposlenca pri vseh njegovih zaposlovalcih
celotna izguba
razlika med vsemi prihodki in vsemi odhodki, če so drugi večji; nasprotje celotnega dobička
celotna sredstva
seštevek vseh sredstev
celotne informacije
informacije, ki se nanašajo na kak problem kot celoto in omogočajo predstavo o tej celoti
celotne obveznosti
1. seštevek vseh dolgov; 2. seštevek vseh dolgov skupaj z udolgovljenimi časovnimi razmejitvami;...
celotni denarni izid
razlika med vsemi prejemki in vsemi izdatki; lahko je prebitek prejemkov ali prebitek izdatkov,...
celotni dobiček
razlika med vsemi prihodki in vsemi odhodki, če so prvi večji; nasprotje celotne izgube; od čistega...
celotni kapital (v poslovnih financah)
seštevek lastniškega kapitala in dolgovanega kapitala; pomemben pri raznih smereh proučevanja za...
celotni kapital (v računovodstvu)
seštevek vpoklicanega kapitala, kapitalske rezerve, rezerv iz dobička, prenesenega čistega dobička...
celotni poslovni izid
razlika med seštevkom vseh prihodkov in seštevkom vseh odhodkov, med katerimi še ni obračunanega...
celotni poslovni izid po odbitku prevrednotovalnega popravka
razlika med seštevkom vseh prihodkov in seštevkom vseh odhodkov z vključenimi zneski za poravnavo...
celotni poslovni izid po poravnavi izgube prejšnjih let
razlika med seštevkom vseh prihodkov in seštevkom vseh odhodkov z vključenimi zneski za poravnavo...
celotni poslovni izid rednega delovanja zavarovalnice
seštevek poslovnih izidov zavarovalnih poslov, poslovnih izidov finančnih naložb zavarovanj, ki...
celotni poslovni izid skupaj s finančnimi odhodki
razširjeni poslovni izid kot razlika med seštevkom vseh prihodkov in seštevkom poslovnih odhodkov...
celotni poslovni izid skupaj z deleži zaposlencev
prehodni celotni poslovni izid kot razlika med seštevkom vseh prihodkov in seštevkom vseh odhodkov,...
celotni prihodek
seštevek vseh prihodkov
celotni revizijski cilj
kar se hoče na koncu doseči z revidiranjem: izraženo mnenje o resničnosti in poštenosti podajanja...
celotni stroški
seštevek vseh stroškov, ki se pojavijo pri danem obsegu proizvodnje oziroma poslovanja; sestavljeni...
celotno kritje
popolno varovanje bodočih iztržkov iz mednarodnega posla pred valutnim tveganjem
celotno načrtovano revizijsko tveganje
tveganje, ki ga je revizor pripravljen sprejeti pri preizkušanju predstavljanja v računovodskih...
celotno uresničeno revizijsko tveganje
revizijsko tveganje, uresničeno pri celoti računovodskih izkazov, ko so vse postavke v njih rev...
celovita revizijska strategija
revizijska strategija, ki se nanaša na opredelitev področja, časa in usmeritve posamezne revizije...
celovito obvladovanje kakovosti
celota ukrepov, ki ima v organizaciji namen usklajevati delovanje z zahtevami odjemalcev poslovnih...
celovito varstvo pred tveganjem (pri poslovanju)
varstvo pred tveganjem pri poslovanju, ki zajema vsa izpostavljanja tveganjem pri poslovanju ne...
cena
v denarni merski enoti izražena vrednost količinske enote proizvoda ali storitve; je lahko prenosna...
cena delnice
sprotna tržna cena, ki jo dosega delnica; razlikuje se od njene nazivne vrednosti
cena delovne ure
prodajna cena enote storitve, ki je izražena v številu delovnih ur in praviloma ne vključuje neposrednih...
cena dolgoročnih vlog
cena dolgoročnega financiranja, sestavljena iz dejanskih in namišljenih stroškov, ki jih povzroča:...
cena in prevoz
pogodbeno določilo v zunanji trgovini, da se vsi stroški pomorskega prevoza (brez zavarovanja) do...
cena kapitala (v poslovnofinančnem pomenu)
cena dolgoročnega financiranja, sestavljena iz dejanskih in namišljenih stroškov, ki jih povzroča:...
cena količinske enote v zalogi
nabavna cena kupljene količinske enote v zalogi ali stroški količinske enote, ki je bila proizvedena...
cena na debelo
cena, po kateri plača kupec v trgovini na veliko večjo količino blaga ter ki vsebuje poleg proizvajalčeve...
cena na drobno
cena, po kateri kupuje končni porabnik blago v trgovini na malo; cena vsebuje proizvajalčevo prodajno...
cena opcije
nadomestilo, ki ga za pridobitev opcije (1) da kupec njenemu prodajalcu ne glede na to, ali jo izkorišča...
cena oslabitve
znesek, ki je zaradi oslabitve sredstva prenesen iz njegove knjigovodske vrednosti med stroške oz....
cena ponovne pridobitve
cena, ki jo je treba plačati za nekaj, kar je kdo nekoč že imel, da bi tisto spet pridobil
cena predčasnega odplačila
cena, ki jo je treba plačati pri odkupu obveznice pred njeno zapadlostjo v plačilo ali pri vračilu...
cena pri promptnem poslu
cena za takoj dobavljeno blago ob takojšnjem plačilu
cena strojne ure
prodajna cena enote storitve, ki je izražena v številu strojnih ur in praviloma ne vključuje neposrednih...
cena takojšnjega posla
cena za takoj dobavljeno blago ob takojšnjem plačilu
cena, zavarovanje in prevoz
pogodbeno določilo v zunanji trgovini, po katerem se vsi stroški pomorskega prevoza in zavarovanja...
cenik
spisek proizvodov ali storitev z navedbo prodajne cene za njihovo enoto, ki poleg tega lahko vsebuje...
cenilni stroški (v zavarovalnici)
zunanji in notranji stroški ocenitve upravičenosti in zneska odškodninskih zahtevkov za škodne primere...
cenovna donosnost delnice
uspešnost posedovanja delnice, izražena z razliko med njeno novo višjo tržno ceno in njeno prvotno...
cenovna vrsta
niz stopnjevanih prodajnih cen za blago, ki ima sicer enak namen uporabe, vendar se razlikuje po...
cenovni niz
niz stopnjevanih prodajnih cen za blago, ki ima sicer enak namen uporabe, vendar se razlikuje po...
cenovni odmik od načrtovanih neposrednih stroškov
odmik, ki pri neposrednih stroških nastane, ker se nabavne cene prvin razlikujejo od prvotno načrtovanih;...
cenovni odmik od načrtovanih rednih odhodkov
odmik, ki pri rednih odhodkih nastane, ker se nabavne cene prvin razlikujejo od prvotno načrtovanih;...
cenovni odmik od načrtovanih rednih prihodkov
odmik ki pri rednih prihodkih nastane, ker se prodajne cene poslovnih učinkov razlikujejo od prvotno...
cenovni odmik od načrtovanih spremenljivih posrednih stroškov
odmik, ki pri spremenljivih posrednih stroških nastane, ker se nabavne cene prvin razlikujejo od...
cenovni odmik od načrtovanih stalnih stroškov
odmik, ki pri stalnih stroških nastane, ker se nabavne cene prvin razlikujejo od prvotno načrtovanih;...
cenovni odmik od planiranih direktnih stroškov
odmik, ki pri neposrednih stroških nastane, ker se nabavne cene prvin razlikujejo od prvotno načrtovanih;...
cenovni odmik od planiranih fiksnih stroškov
odmik, ki pri stalnih stroških nastane, ker se nabavne cene prvin razlikujejo od prvotno načrtovanih;...
cenovni odmik od planiranih indirektnih variabilnih stroškov
odmik, ki pri spremenljivih posrednih stroških nastane, ker se nabavne cene prvin razlikujejo od...
cenovni odmik od planiranih rednih odhodkov
odmik, ki pri rednih odhodkih nastane, ker se nabavne cene prvin razlikujejo od prvotno načrtovanih;...
cenovni odmik od planiranih rednih prihodkov
odmik ki pri rednih prihodkih nastane, ker se prodajne cene poslovnih učinkov razlikujejo od prvotno...
cenovni odmik pri direktnih stroških
razlika, ki se pri neposrednih stroških pojavlja, ker se uresničene nabavne cene razlikujejo od...
cenovni odmik pri direktnih stroških količinske enote
razlika, ki se pojavi pri neposrednih stroških količinske enote, ker se uresničene nabavne cene...
cenovni odmik pri neposrednih stroških
razlika, ki se pri neposrednih stroških pojavlja, ker se uresničene nabavne cene razlikujejo od...
cenovni odmik pri neposrednih stroških količinske enote
razlika, ki se pojavi pri neposrednih stroških količinske enote, ker se uresničene nabavne cene...
cenovno občutljivi dolg
dolg, na katerega vrednost lahko vplivajo spremembe cen, obrestnih mer, menjalnih tečajev itd.
cenovno občutljivo sredstvo
sredstvo, na katerega vrednost lahko vplivajo spremembe cen, obrestnih mer, menjalnih tečajev i...
cenovno tveganje
tveganje, da se bodo spremenile vrednosti sredstev ali obveznosti do virov sredstev; povezano je...
cenovno tveganje (pri finančnem inštrumentu)
tveganje, da se bo spremenila vrednost finančnega inštrumenta; obstajajo valutno tveganje, obrestno...
cenovno/dobičkovni koeficient delnice
razmerje med obstoječo tržno ceno delnice in čistim dobičkom, ki v obravnavanem letu odpade na ...
cenovno-potroškovni odmik pri indirektnih fiksnih stroških
razlika, ki se pojavi pri stalnih posrednih stroških, ker se uresničene nabavne cene in potroški...
cenovno-potroškovni odmik pri indirektnih variabilnih stroških
razlika, ki se pojavi pri spremenljivih posrednih stroških, ker se uresničene nabavne cene in potroški...
cenovno-potroškovni odmik pri spremenljivih posrednih stroških
razlika, ki se pojavi pri spremenljivih posrednih stroških, ker se uresničene nabavne cene in potroški...
cenovno-potroškovni odmik pri stalnih posrednih stroških
razlika, ki se pojavi pri stalnih posrednih stroških, ker se uresničene nabavne cene in potroški...
centralizacija finančne funkcije
združitev celotnega finančnega področja nalog v eni organizacijski enoti (oziroma podjetju v skupini...
centralizirano kontroliranje knjigovodskih listin
kontroliranje knjigovodskih listin, združeno na enem mestu v računovodski službi, h kateremu morajo...
centralna banka
banka, ki opravlja bančne posle za državo ter uravnava denarno in posojilno politiko države; v številnih...
centralno skladišče
skladišče na najvišji ravni, iz katerega razpošiljajo blago v skladišča na nižji ravni
certifikat
listina, v kateri je s podpisom in žigom nekaj uradno priznano
certifikat vzajemnega (investicijskega) sklada
vrednostnica, ki se glasi na eno ali več enot, na katere je razdeljen celotni kapital naložbenega...
certifikat za digitalno podpisovanje
potrdilo v digitalni obliki, ki povezuje podatke za preverjanje elektronskega podpisa z imetnikom...
cesija
pogodbeni prenos terjatve, ki jo ima prvotni upnik, na tretjo osebo; z odstopom se v razmerju spremeni...
cesionar
novi upnik, na katerega je prvotni upnik prenesel svojo terjatev s pogodbo; udeleženec odstopa terjatve...
cikel obravnavanja podatka
celota postopkov, ki jo sestavljajo vsi delni procesi od izvirnega zapisa podatka (izvirni podatek)...
cikel razreševanja problema
celota postopkov, s katerimi se problem odkrije in opredeli ter postopno razreši: proučevanje problemskega...
cilj
določni izid delovanja, ki ga moramo in moremo doseči glede na potrebe in možnosti za njihovo zadovoljitev;...
cilj posameznega postopka
cilj, ki ga je treba doseči s posameznim postopkom
cilj sistema
cilj, ki se ga želi doseči z ureditvijo, in hkrati sodilo za presojanje njene uspešnosti
cilji finančne funkcije
kar se hoče doseči s prizadevanjem v okviru finančnega področja nalog; ločevati je treba posredni...
cilji finančnega področja nalog
kar se hoče doseči s prizadevanjem v okviru finančnega področja nalog; ločevati je treba posredni...
cilji internega kontroliranja
cilji, ki jih je treba doseči z vzpostavitvijo in delovanjem raznih organizacijskih oblik notranjega...
cilji kontroliranja podatkov
ugotavljanje točnosti, popolnosti, varnosti, preverljivosti, pravočasnosti in obnovljivosti podatkov...
cilji notranjega kontroliranja
cilji, ki jih je treba doseči z vzpostavitvijo in delovanjem raznih organizacijskih oblik notranjega...
cilji poslovodstva
cilji, ki jih postavlja poslovodstvo v organizaciji in naj bi jih uresničili tamkajšnji zaposlenci...
cilji proučevalnega preiskovanja (pri reviziji)
cilji, ki jih je treba doseči pri proučevalnem preiskovanju v okviru posamezne revizije
ciljna cena
1. cena, po kateri se bo proizvod ali storitev lahko prodajal(a) na trgu; 2. z zornega kota prodajalca...
ciljni obseg denarnih sredstev
najmanjši obseg denarnih sredstev, ki omogoča podjetju sprotno plačilno sposobnost
ciljni stroški
največji dovoljeni stroški na posamezni stopnji kroga koristnosti proizvoda glede na prodajno ceno,...
ciljno delovanje
prizadevanje pri delovanju za uresničenje cilja
ciljno podjetje (pri prevzemih)
podjetje, ki naj bi bilo predmet prevzema, zlasti sovražnega
cirkularni akreditiv
akreditiv, s katerim je mogoče dvigati denar pri bankah, zapisanih v njem
cirkularni ček
ček, ki ga izda banka tistemu, ki ima pri njej ustrezno kritje in ga more unovčiti pri njej, pri...
Avtor pojmovnikov je dr. Ivan Turk.
 
KOLEDAR
             
             
             
 
VIDEO
ANKETA
Davčna reforma naj se osredotoči na spremembo: